Quyết định số 54/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 54/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 54/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 54/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2000 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i ; Căn c theo i u 14 c a Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ư c công b theo l nh s 49-LTC/H NN ngày 2/1/1991 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét ngh c a các ông C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch v n t i. QUY T NNH: i u 1 . Nay ban hành kèm theo quy t nh này 02 Tiêu chuNn Ngành : "Tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n cơ gi i ư ng b ". S ăng ký : 22 -TCN 224 - 2000 . "Quy trình ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i phương ti n cơ gi i ư ng b ". S ăng ký : 22 -TCN 225 - 2000. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 12 tháng 1 năm 2000. i u 3. C c ăng ki m Vi t Nam ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra th c hi n quy t nh này . i u 4. Các ông : Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG Nơi nh n : V NT I - Như i u 3 - Lưu : HC, KHCN TH TRƯ NG
  2. Lã Ng c Khuê TIÊU CHU N AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG C A PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B 22 - TCN 224 - 2000 1. QUI NNH CHUNG 1.1. Ph m vi i tư ng áp d ng: 1.1.1. i tư ng áp d ng là các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b sau ây: Ô tô con, ô tô con chuyên dùng, ô tô khách, ô tô t i, ô tô kéo moóc ho c kéo sơ mi rơ moóc, ô tô chuyên dùng (Ô tô c n cNu, ô tô ch nh a ư ng nóng l ng, ô tô c u thương, ô tô thang, ô tô ch ch t l ng, ô tô ch bê tông tươi, ô tô u kéo, ô tô t i t ... ), các lo i rơ moóc và sơ mi rơ moóc (N a rơ moóc). Các lo i phương ti n ba bánh g n ng cơ có hai bánh ng tr c (Các lo i xe lam, xích lô máy ...). 1.1.2. Tiêu chuNn này áp d ng cho vi c ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng, ki m tra ch ng nh n ch t lư ng c a các phương ti n cơ gi i ư ng b nói trên theo nh kỳ ho c khi ang tham gia giao thông trên ư ng b , ư ng ô th . 1.1.3. Làm căn c k thu t cho các ch phương ti n và ngư i lái th c hi n y yêu c u v b o dư ng, s a ch a phương ti n luôn luôn t tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng khi tham gia giao thông. 1.1.4. Tiêu chuNn này không áp d ng cho các phương ti n cơ gi i ư ng b dùng vào m c ích b o v an ninh và m c ích quân s c a B N i v , B Qu c phòng (Tr các phương ti n s d ng vào ho t ng kinh t do B N i v ăng ký và c p bi n s ). 2. QUY NNH V TIÊU CHU N AN TOÀN K THU T C A PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B 2.1. T ng quát: 2.1.1. Bi n s ăng ký: s lư ng, úng qui cách, rõ nét, không n t g y, l p ch t, úng v trí. 2.1.2. S ng cơ, s khung: úng ký hi u và ch s ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký c a phương ti n. 2.1.3. Hình dáng, b trí chung, kích thư c gi i h n: - Hình dáng và b trí chung: úng v i h sơ k thu t. - Kích thư c gi i h n không vư t quá qui nh cho phép.
  3. 2.1.4. Thân v , bu ng lái, thùng hàng: - Thân v , bu ng lái, thùng hàng: Không ư c th ng rách và ph i l p ghép ch c ch n v i khung xe. Khung xương không có v t n t. - D m ngang và d m d c: y , úng quy cách. Các d m b ng kim lo i không bi n d ng, n t, g th ng; các d m b ng g không m c v , g y. - C a xe ph i óng m nh nhàng, không t m . - Các cơ c u khóa (Cabin, thùng hàng, khoang hành lý...): Khóa, m nh nhàng; không t m . - Ch n bùn: y , úng quy cách, l p ghép ch c ch n, không th ng rách. - Màu sơn và ch t lư ng sơn: úng m u ghi trong gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n; không bong tróc, long l . - Tay v n, c t ch ng: y , úng quy cách, l p ghép ch c ch n. - Giá hàng, khoang hành lý: y , úng quy cách, l p ghép ch c ch n. 2.1.5. Khung xe: Không có v t n t, không m t g , không cong vênh m c nh n bi t ư c rõ r t b ng m t. 2.1.6. Móc kéo: Không r n n t, không bi n d ng. Cóc và ch t hãm không ư c t m . Xích ho c cáp b o hi m (N u có) ph i ch c ch n. 2.1.7. Kh p n i c a ô tô u kéo và ch t kéo c a sơ mi rơ moóc: - Kh p n i (yên ng a) c a ô tô u kéo: Các g i không có v t n t, thanh hãm không mòn v t, cơ c u khoá và m ch t kéo làm vi c t t. - Ch t kéo c a sơ mi rơ moóc không cong vênh; không ư c bi n d ng, r n n t, mòn v t. 2.1.8. Ch t hãm container: Ph i ho t ng t t, không t m , không mòn v t. 2.1.9. Kính xe: Là lo i kính an toàn, úng qui cách, không r n n t. Kính ch n gió phía trư c ph i trong su t. 2.1.10. G t nư c, phun nư c r a kính: s lư ng theo h sơ k thu t, l p ghép úng, ho t ng t t. Di n tích quét c a g t nư c không nh hơn hai ph n ba di n tích kính ch n gió phía trư c. 2.1.11. Gương quan sát phía sau: y , úng qui cách, không có v t n t, cho hình nh rõ ràng, ít nh t quan sát ư c chi u r ng 4m cho m i gương v trí cách gương 20m v phía sau.
  4. 2.1.12. Gh ngư i lái và gh hành khách: y , úng quy cách, l p t úng v trí, l p ghép ch c ch n, có kích thư c t tiêu chuNn hi n hành. Cơ c u i u ch nh gh (N u có) ph i ho t ng t t. 2.1.13. ng cơ và các h th ng liên quan n ng cơ: - ng cơ ph i ho t ng n nh ch vòng quay không t i nh nh t, không có ti ng gõ l . - Ch t l ng không rò r thành gi t. Các h th ng l p ghép úng và ch c ch n. - B u gi m âm và ư ng ng d n khí th i ph i kín. - Dây cu roa úng ch ng lo i, l p ghép úng. - Thùng nhiên li u l p úng, ch c ch n, n p ph i kín. 2.1.14. Các t ng thành c a h th ng truy n l c: - úng v i h sơ k thu t, l p ghép úng, các chi ti t k p ch t và phòng l ng, không rò r ch t l ng và ch t khí. - Ly h p: óng nh nhàng, c t d t khoát. Bàn p ly h p ph i có hành trình t do. - H p s : Không nh y s , không bi n d ng, không n t. - Tr c các ăng không bi n d ng, không n t. rơ c a then hoa và các tr c ch th p n m trong gi i h n cho phép. - C u xe: Không bi n d ng, không n t. 2.1.15. Bánh xe : - Các chi ti t k p ch t và phòng l ng y , úng quy cách. - Vành, ĩa, vòng hãm: úng ki u lo i, không bi n d ng, không r n n t, không cong vênh, không có bi u hi n hư h ng. Vòng hãm ph i khít vào vành bánh xe. - Moay ơ: Quay trơn, không bó k t, không có rơ d c tr c và hư ng kính. - L p: úng c , s lư ng, áp su t, không ph ng r p, không n t v t i l p s i mành. - L p c a bánh xe d n hư ng: L p các bánh d n hư ng ph i cùng lo i, không s d ng l p p, chi u cao hoa l p ph i ng u và có tr s như sau: TT Lo i xe Chi u cao hoa l p ( mm ) 1 Ô tô con n 09 ch ( k c ngư i lái ), ô tô Không nh hơn 1,6
  5. con chuyên dùng 2 Ô tô khách trên 09 ch ( k c ngư i lái ) Không nh hơn 2,0 3 Ô tô t i, ô tô chuyên dùng Không nh hơn 1,0 2.1.16. H th ng treo: y , úng h sơ k thu t, l p ghép úng và ch c ch n, không n t g y, không rò r d u và khí nén, m b o cân b ng thân xe. 2.2. H th ng lái: - i u khi n lái nh nhàng. - Các chi ti t ư c bôi trơn theo quy nh. 2.2.1. Vô lăng lái: úng ki u lo i, không n t v , b t ch t v i tr c lái. 2.2.2. Tr c lái: úng ki u lo i, l p ghép úng và ch c ch n, không rơ d c tr c và rơ ngang. 2.2.3. Cơ c u lái: úng ki u lo i, không có bi u hi n ch y d u (Ch t l ng ch y thành gi t), l p ghép úng và ch c ch n, chi ti t k p ch t và phòng l ng. 2.2.4. Thanh và òn d n ng lái: Không bi n d ng, không có v t n t, các chi ti t k p ch t và phòng l ng, l p ghép úng và ch c ch n. 2.2.5. Các kh p c u và kh p chuy n hư ng: L p ghép úng và ch c ch n, chi ti t phòng l ng, không rơ, không có ti ng kêu khi l c vô lăng lái, không có v t n t. V b c ch n b i không ư c th ng rách. 2.2.6. Ngõng quay lái: Không bi n d ng, không có v t n t, không rơ gi a b c và tr c, không rơ kh p c u. L p ghép úng và ch c ch n. 2.2.7. rơ góc c a vô lăng lái không l n hơn: - 100 i v i ô tô con ( k c ô tô con chuyên dùng ), ô tô khách n 12 ch ( k c ngư i lái ), ô tô t i có t i tr ng n 1.500 kG. - 200 i v i ô tô khách trên 12 ch ( k c ngư i lái ). - 250 i v i ô tô t i có t i tr ng trên 1.500 kG. - Gi i h n rơ góc vô lăng lái c a các lo i ô tô chuyên dùng tương ng v i gi i h n c a ô tô cơ s . 2.2.8. H tr l c lái: L p ghép úng và ch c ch n, m b o ho t ng bình thư ng, không có bi u hi n ch y d u (Ch t l ng ch y thành gi t), không có s rò r khí nén,
  6. không ư c có s khác bi t l n gi a l c lái trái và l c lái ph i. Dây cu roa tr l c lái không ư c trùng l ng ho c hư h ng. 2.2.9. trư t ngang c a bánh xe d n hư ng: v trí tay lái th ng trư t ngang không l n hơn 5m/Km khi th trên băng th . 2.2.10. Phương ti n 3 bánh có 1 bánh d n hư ng: Càng lái cân i, không có v t n t, không bi n d ng, i u khi n lái nh nhàng; Càng lái ph i ư c b t ch t v i tr c lái. Gi m ch n c a càng lái ho t ng t t. Tr c lái không có rơ d c tr c và rơ hư ng kính. 2.3. H th ng phanh: 2.3.1. Các c m, chi ti t úng h sơ k thu t, l p ghép úng và ch c ch n. y các chi ti t k p ch t và phòng l ng. 2.3.2. Không ư c rò r d u phanh ho c khí nén trong h th ng, các ng d n d u ho c khí không ư c r n n t. 2.3.3. D n ng cơ khí c a phanh chính và phanh d ng xe: Linh ho t, nh nhàng, không bi n d ng, r n n t, ho t ng t t. Bàn p phanh ph i có hành trình t do. 2.3.4. i v i h th ng phanh d n ng khí nén (phanh hơi): Áp su t c a h th ng phanh hơi ph i t áp su t quy nh theo tài li u k thu t. Bình ch a khí nén s lư ng theo h sơ k thu t, không r n n t. Các van y . 2.3.5. Hi u qu c a phanh chính và phanh d ng xe: Hi u qu phanh chính khi th trên ư ng: - Th trên m t ư ng bê tông nh a ho c bê tông xi măng b ng ph ng và khô, h s bám jkhông nh hơn 0,6. - Hi u qu phanh ư c ánh giá b ng m t trong hai ch tiêu quãng ư ng phanh Sp(m) ho c gia t c ch m d n l n nh t khi phanh Jpmax (m/s2) v i ch th phương ti n không t i t c 30 Km/h và ư c qui nh như sau: Phân nhóm Quãng đư ng Gia t cphanh phanh Sp ( m ) Jpmax(m/s2 ) Nhóm 1: Ô tô con, k c ô tô con chuyên Không l n hơn Không nh hơn dùng n 09 ch ( k c ngư i lái ) 7,2 5,8 Nhóm 2: Ô tô t i có tr ng lư ng toàn b Không l n hơn Không nh hơn không l n hơn 8.000 kG, ô tô khách trên 9,5 09 ch ( k c ngư i lái) có t ng chi u dài 5,0 không không l n hơn 7,5 m Nhóm 3: Ô tô ho c oàn ô tô có tr ng Không l n hơn Không nh hơn
  7. lư ng toàn b l n hơn 8.000 kG, Ô tô 11,0 khách trên 09 ch ( k c ngư i lái ) có 4,2 t ng chi u dài l n hơn 7,5 m Nhóm 4 : Mô tô ba bánh, xe lam và xích Không l n hơn - lô máy 8,2 - Khi phanh, quĩ o chuy n ng c a phương ti n không l ch quá 80 so v i phương chuy n ng ban u và không l ch kh i hành lang 3,50 m. Hi u qu phanh chính khi th trên băng th : - Ch th : Phương ti n không t i - T ng l c phanh không nh hơn 50% tr ng lư ng phương ti n không t i G0 iv i t t c các lo i xe. - H s sai l ch l c phanh trên cùng m t tr c KSL (gi a bánh bên ph i và bên trái ) không l n hơn 25% và ư c tính theo công th c sau : KSL = (PF l n - PF nh ). 100% / PF l n. Phanh d ng xe ( i u khi n b ng tay ho c chân ): - Ch th : Phương ti n không t i - D ng ư c d c 20% i v i t t c các lo i xe khi th trên d c ho c t ng l c phanh PFt không nh hơn 16 % tr ng lư ng phương ti n không t i G0 khi th trên băng th . 2.4. H th ng chi u sáng, tín hi u: - ng b , s lư ng, l p ghép úng và ch c ch n, không n t v . 2.4.1. èn chi u sáng phía trư c: - d i sáng xa và g n - Cư ng sáng c a m t èn chi u xa (Pha) không nh hơn 10.000 cd, quan sát b ng m t nh n th y ánh sáng tr ng. - Tia ph n chi u ngoài biên phía trên và phía dư i chùm sáng theo m t ph ng d c t o thành góc i v i ư ng tâm c a chùm tia không nh hơn 30 (Cho phép chuy n i xác nh theo ơn v chi u dài), ho c d i sáng xa (pha) không nh hơn 100m v i chi u r ng 4m, d i sáng g n không nh hơn 50 m. 2.4.2. Các èn tín hi u: ng b , s lư ng, úng v trí, l p ghép ch c ch n.
  8. - Khi ki m tra b ng thi t b , tiêu chuNn như sau: Lo i èn V trí M u Cư ng sáng (cd) èn tín hi u xin ư ng Trư c Vàng 80 n 700 Sau Vàng 40 n 400 èn tín hi u kích thư c Trư c Tr ng 2 n 60 Sau 1 n 12 èn tín hi u phanh Sau 20 n 100 èn soi bi n s Sau Tr ng 2 n 60 - Khi quan sát b ng m t: Ph i nh n bi t ư c tín hi u rõ ràng kho ng cách 20m i v i èn phanh, èn xin ư ng và 10 m i v i èn tín hi u kích thư c, èn soi bi n s trong i u ki n ánh sáng ban ngày. - i v i èn xin ư ng: + T n s nháy t 60 n 120 l n/phút. + Th i gian kh i ng t lúc b t công t c n khi èn sáng không quá 3 giây. 2.4.4. Còi i n: - Âm lư ng o kho ng cách 2m tính t u xe, cao 1,2 m không nh hơn 65 dB (A), không l n hơn 115 dB (A). - Ô tô kéo moóc ho c ô tô sơ mi rơ moóc ph i hai còi có t n s âm thanh khác nhau. 2.4.5. Sai s ng h t c : Không l n hơn 10% khi ki m tra trên băng th t c 40Km/h 3. QUY NNH V TIÊU CHU N B O V MÔI TRƯ NG C A PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B Phương ti n cơ gi i ư ng b ph i b o m các tiêu chuNn v b o v môi trư ng theo quy t nh s 1397/1999Q -BGTVT ngày 11 tháng 06 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c "Công b i tư ng và m c b t bu c áp d ng 2 Tiêu chuNn Vi t nam v môi trư ng i v i các phương ti n giao thông ư ng b ". 4. CHU KỲ KI M NNH K THU T PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B QUY NNH NHƯ SAU: Chu kỳ LO I PHƯƠNG TI N Chu kỳ Chu kỳ nh kỳ
  9. u ÔTÔ T I (ch hàng hóa): - Xe nh p khNu chưa qua s d ng: Xe s n xu t, l p ráp t i 24 12 Vi t nam. - Xe hoán c i, c i t o 12 06 ÔTÔ CON (k c ôtô con chuyên dùng) N 09 CH (k c ngư i lái ) : - Xe nh p khNu chưa qua s d ng; Xe s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam + Có kinh doanh v n t i 24 12 + Không kinh doanh v n t i 30 18 - Xe hoán c i, c i t o + Có kinh doanh v n t i 18 06 + Không kinh doanh v n t i 24 12 ÔTÔ KHÁCH TRÊN 09 CH K C NGƯ I LÁI: - Xe nh p khNu chưa qua s d ng; Xe s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam + Có kinh doanh v n t i 18 06 + Không kinh doanh v n t i 24 12 - Xe hoán c i, c i t o + Có kinh doanh v n t i 12 06 + Không kinh doanh v n t i 18 12 PHƯƠNG TI N BA BÁNH CÓ NG CƠ: - Xe nh p khNu chưa qua s d ng; Xe s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam + Có kinh doanh v n t i 24 12 + Không kinh doanh v n t i 30 24 - Xe hoán c i, c i t o + Có kinh doanh v n t i 18 06 + Không kinh doanh v n t i 24 12 T t c các lo i phương ti n ã s n xu t hơn 7 năm 06
  10. Chu kỳ u áp d ng ôi v i phương ti n m i 100%; Phương ti n hoán c i, c i t o có s d ng t ng thành ã qua s d ng và phương ti n ã qua s d ng ch áp d ng chu kỳ ki m nh nh kỳ.
Đồng bộ tài khoản