intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 54/2008/qđ-bgdđt về việc ban hành quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học do bộ giáo dục và đào tạo ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 1. B GIÁO D C ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 54/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CH TH NH GI NG T I CƠ S GIÁO D C IH C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t khoa h c và công ngh ; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ch th nh gi ng t i cơ s giáo d c i h c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c i h c, h c vi n, Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng, Vi n trư ng vi n nghiên c u, Th trư ng cơ quan, t ch c và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Văn Nhung
 2. QUY NNH V CH TH NH GI NG T I CƠ S GIÁO D C IH C (ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2008/Q -BGD T ngày 24/9/2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh v ch th nh gi ng t i cơ s giáo d c i h c bao g m: tiêu chuNn, nh m c gi chuNn i v i nhà giáo, nhà khoa h c ư c m i th nh gi ng (sau ây g i là gi ng viên th nh gi ng); h p ng th nh gi ng; trách nhi m và quy n h n c a gi ng viên th nh gi ng; trách nhi m và quy n c a cơ s giáo d c i h c m i gi ng viên th nh gi ng: trách nhi m và quy n c a cơ quan, t ch c có nhà giáo, nhà khoa h c ư c m i th nh gi ng. 2. Văn b n này áp d ng i v i nhà giáo, nhà khoa h c ang làm vi c các cơ s giáo d c i h c, vi n nghiên c u, doanh nghi p và các cơ quan, t ch c khác (sau ây g i chung là cơ quan, t ch c) ư c m i n gi ng d y t i cơ s giáo d c i h c; nhà khoa h c ho t ng c l p ư c cơ s giáo d c i h c m i n gi ng d y. 3. Văn b n này không áp d ng i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài n gi ng d y cơ s giáo d c i h c Vi t Nam. i u 2. Th nh gi ng và các ho t ng th nh gi ng 1. Th nh gi ng là vi c m t cơ s giáo d c i h c m i nhà giáo ho c ngư i có tiêu chuNn c a nhà giáo nơi khác n gi ng d y. 2. Các ho t ng th nh gi ng bao g m: a) Gi ng d y các môn h c, các chuyên và hư ng d n th c hành, th c t p, thí nghi m theo các chương trình ào t o c a cơ s giáo d c i h c (g i chung là gi ng d y các môn h c); b) Hư ng d n sinh viên, h c viên cao h c và nghiên c u sinh làm khóa lu n, án t t nghi p, lu n văn, lu n án và tham gia các h i ng ch m thi, ch m khóa lu n, án t t nghi p, lu n văn, lu n án (g i chung là hư ng d n và ch m lu n văn t t nghi p); c) Tham gia biên so n giáo trình, tài li u gi ng d y, sách tham kh o (g i chung là biên so n tài li u gi ng d y). i u 3. M c tiêu th nh gi ng
 3. 1. Nâng cao ch t lư ng ào t o thông qua vi c thu hút i ngũ nhà giáo, nhà khoa h c trình cao tham gia công tác ào t o. 2. T o i u ki n g n k t ào t o v i nghiên c u khoa h c và th c ti n; g n k t gi a các cơ s giáo d c i h c; g n k t cơ s giáo d c i h c v i vi n nghiên c u, doanh nghi p, cơ quan và t ch c khác bên ngoài cơ s giáo d c i h c. 3. T o i u ki n các gi ng viên cơ h u c a cơ s giáo d c i h c có th i gian th c hi n nhi m v nghiên c u khoa h c, h c t p và b i dư ng ki n th c. i u 4. Th c hi n ch th nh gi ng 1. Khuy n khích th c hi n ch th nh gi ng t t c các môn h c thu c các chương trình ào t o c a cơ s giáo d c i h c b sung, c p nh t thông tin, ki n th c lý lu n và th c ti n, k năng th c hành. 2. Ch th nh gi ng ph i ư c th c hi n b môn c a cơ s giáo d c i h c trong các trư ng h p sau: a) i ngũ gi ng viên cơ h u c a b môn có t ng s gi gi ng d y quy chuNn vư t quá 2 l n t ng s gi chuNn nh m c gi ng d y c a b môn trong m t năm h c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; b) i ngũ gi ng viên cơ h u c a b môn không áp ng ư c yêu c u nghiên c u khoa h c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; c) T l gi ng viên cơ h u có trình th c sĩ, ti n sĩ c a b môn dư i m c trung bình chung c a các cơ s giáo d c i h c trong c nư c; d) Môn h c m i. i u 5. Nguyên t c th c hi n ch th nh gi ng 1. m b o s t nguy n c a nhà giáo, nhà khoa h c. 2. m b o l i ích c a gi ng viên th nh gi ng, c a cơ s giáo d c i h c m i gi ng viên th nh gi ng, c a cơ s giáo d c i h c, vi n nghiên c u, doanh nghi p, cơ quan, t ch c có nhà giáo, nhà khoa h c i th nh gi ng. 3. m b o quy n t ch , t ch u trách nhi m c a cơ s giáo d c i h c, vi n nghiên c u, doanh nghi p, cơ quan, t ch c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2. TIÊU CHU N, NNH M C GI CHU N C A GI NG VIÊN TH NH GI NG, H P NG TH NH GI NG i u 6. Tiêu chuNn c a gi ng viên th nh gi ng
 4. Nhà giáo, nhà khoa h c tham gia th nh gi ng ph i có các tiêu chuN c a nhà giáo n theo quy nh c a Lu t giáo d c v i các yêu c u c th sau ây: 1. Có lý l ch b n thân rõ ràng, phN ch t chính tr , m o c, tư cách t t. 2. V trình chuN ư c ào t o: n t trình chuN ư c ào t o c a gi ng viên n i h c theo quy nh. 3. V nghiên c u khoa h c: Trong 3 năm g n nh t trong lĩnh v c liên quan n môn h c th nh gi ng ph i áp ng m t trong các yêu c u sau: a) Có công trình khoa h c ư c công b trên các t p chí khoa h c ho c tuy n t p h i th o khoa h c trong và ngoài nư c; b) Có sách chuyên kh o ã xu t b n; c) Có tài nghiên c u ã nghi m thu t yêu c u tr lên; d) Có h p ng chuy n giao công ngh ã ư c nghi m thu, thanh lý; 4. V nghi p v sư ph m: Ngư i ư c m i th nh gi ng th c hi n ho t ng gi ng d y các môn h c theo quy nh t i i m a, kho n 2 i u 2 c a Quy nh này, ph i áp ng m t trong các yêu c u sau ây: a) Có ch c danh phó giáo sư ho c giáo sư; b) Có b ng t t nghi p ngành sư ph m trình i h c tr lên; c) Có ch ng ch b i dư ng nghi p v sư ph m theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 5. Có s c kh e gi ng d y theo yêu c u c a môn h c. i u 7. nh m c gi chuN gi ng d y c a gi ng viên th nh gi ng. n 1. T ng s gi chuN th nh gi ng trong m t năm h c t i các cơ s giáo d c i h c n c a m t nhà giáo, nhà khoa h c ang làm vi c cơ quan, t ch c do th trư ng cơ quan, t ch c quy nh, nhưng không vư t quá 40% s gi chuN nh m c gi ng d y n trong m t năm h c c a ch c danh gi ng viên tương ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, nhưng d y m t môn h c. 2. T ng s gi chuN th nh gi ng trong m t năm h c t i các cơ s giáo d c i h c n c a m t nhà khoa h c ho t ng c l p không vư t quá s gi chuN nh m c gi ng n d y trong m t năm h c c a ch c danh gi ng viên tương ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 8. H p ng th nh gi ng 1. Vi c th nh gi ng ư c th c hi n theo ch h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng. Cơ s giáo d c i h c ký k t h p ng th nh gi ng tr c ti p v i
 5. nhà giáo, nhà khoa h c. i v i nhà giáo, nhà khoa h c ang làm vi c cơ quan, t ch c thì ph i có văn b n ng ý c a th trư ng ơn v ; trong trư ng h p ơn v ký k t h p ng ào t o v i cơ s giáo d c i h c thì ph i có văn b n giao nhi m v c a th trư ng ơn v . 2. i v i các công vi c th nh gi ng quy nh t i i m a, kho n 2 i u 2 c a Quy nh này thì h p ng th nh gi ng ph i có các n i dung sau: - H và tên, ch c v c a ngư i i di n cơ s giáo d c i h c; - H và tên, h c v , ch c danh, cơ quan ang làm vi c (n u có), a ch liên h , i n tho i c a gi ng viên th nh gi ng; - Tên môn h c ho c chuyên , s ơn v h c trình, s ti t lý thuy t, s ti t th c hành, s bài t p l n (n u có), hình th c thi, ki m tra; - Tên và ký hi u l p h c, khóa h c, năm h c, s lư ng sinh viên; - Trình ào t o, ngành ào t o; - Các yêu c u v gi ng d y, hư ng d n; - Th i gian th nh gi ng (b t u, k t thúc); - Ch thù lao, trách nhi m và quy n h n c a gi ng viên th nh gi ng; - Trách nhi m và quy n c a cơ s giáo d c i h c; - i u kho n v thanh lý h p ng và các thông tin c n thi t khác. cương n i dung gi ng d y ho c n i dung hư ng d n th c hành, th c t p, thí nghi m; lý l ch khoa h c c a gi ng viên th nh gi ng; văn b n ng ý (ho c văn b n giao nhi m v ) c a th trư ng ơn v nơi gi ng viên th nh gi ng ang làm vi c (n u có) là các ph c l c c a h p ng th nh gi ng. 3. Khi k t thúc h p ng th nh gi ng, cơ s giáo d c i h c làm th t c thanh lý h p ng. i v i các h p ng th nh gi ng hoàn thành úng yêu c u, cơ s giáo d c i h c c p gi y xác nh n hoàn thành nhi m v th nh gi ng cho gi ng viên th nh gi ng. Chương 3. TRÁCH NHI M VÀ QUY N C A GI NG VIÊN TH NH GI NG i u 9. Trách nhi m c a gi ng viên th nh gi ng 1. Th c hi n nghĩa v công dân và các quy nh c a pháp lu t. 2. Th c hi n y và có ch t lư ng n i dung gi ng d y theo úng các i u kho n c a h p ng th nh gi ng, quy ch v gi ng d y, thi c , ánh giá k t qu h c t p.
 6. 3. Gi gìn phN ch t, uy tín và danh d c a gi ng viên th nh gi ng; tôn tr ng nhân m cách, i x công b ng và b o v quy n l i chính áng c a ngư i h c. 4. Gi ng viên th nh gi ng ang làm vi c cơ s giáo d c i h c, vi n nghiên c u, t ch c, cơ quan ph i hoàn thành nhi m v nơi mình công tác, báo cáo v i th trư ng ơn v v h p ng và k ho ch th nh gi ng. 5. Giáo viên th nh gi ng ang làm nhi m v vi n nghiên c u, doanh nghi p có trách nhi m tư v n cho cơ s giáo d c i h c n th nh gi ng v vi c s d ng cơ s v t ch t c a vi n, c a doanh nghi p ph c v th c t p, gi ng d y và nghiên c u; t o i u ki n sinh viên, h c viên cao h c, nghiên c u sinh tham gia tài nghiên c u, h p ng chuy n giao công ngh do mình ch trì. i u 10. Quy n c a gi ng viên th nh gi ng 1. ư c hư ng thù lao th nh gi ng theo quy nh c a cơ s giáo d c i h c nơi n th nh gi ng. 2. ư c tham gia sinh ho t chuyên môn, tham gia nghiên c u khoa h c t i cơ s giáo d c i h c nơi n th nh gi ng. 3. ư c cơ s giáo d c i h c nơi n th nh gi ng h tr cung c p các tài li u liên quan n th nh gi ng ưa vào h sơ xét các danh hi u vinh d c a Nhà nư c, xét ch c danh phó giáo sư và giáo sư, xét khen thư ng khi có thành tích óng góp cho công tác ào t o. 4. Gi ng viên th nh gi ng ang làm vi c cơ s giáo d c i h c, vi n nghiên c u, cơ quan, t ch c ư c ưu tiên xem xét n u n p h sơ xin i th c t p khoa h c, h c t p, h p tác nghiên c u ngoài nư c khi b o m có các tiêu chuN quy nh. n Chương 4. TRÁCH NHI M VÀ QUY N C A CƠ S GIÁO D C IH CM I GI NG VIÊN TH NH GI NG i u 11. Trách nhi m c a cơ s giáo d c i h c m i gi ng viên th nh gi ng 1. m b o th c hi n các yêu c u quy nh t i i u 3 c a Quy nh này. 2. Xây d ng k ho ch m i gi ng viên th nh gi ng. Thông báo công khai nhu c u th nh gi ng, i u ki n và ch i v i gi ng viên th nh gi ng. 3. L a ch n các nhà giáo, nhà khoa h c áp ng tiêu chuN và ký h p n ng th nh gi ng theo quy nh t i i u 6 và i u 8 c a Quy nh này. 4. T o i u ki n cho gi ng viên th nh gi ng th c hi n h p ng th nh gi ng, s d ng trang thi t b thí nghi m c a cơ s giáo d c i h c ph c v gi ng d y và nghiên c u.
 7. 5. Thư ng xuyên ki m tra, ánh giá ch t lư ng gi ng d y c a gi ng viên th nh gi ng. nh kỳ thông báo v i cơ s giáo d c i h c, vi n nghiên c u, doanh nghi p, cơ quan, t ch c v tình hình th c hi n h p ng th nh gi ng c a gi ng viên th nh gi ng. 6. Gi i quy t các quy n c a gi ng viên th nh gi ng theo quy nh. 7. C p gi y xác nh n hoàn thành nhi m v th nh gi ng theo quy nh. 8. Qu n lý, lưu gi h sơ th nh gi ng bao g m h p ng th nh gi ng và các ph l c, biên b n thanh lý h p ng, gi y xác nh n hoàn thành nhi m v th nh gi ng theo quy nh. i u 12. Quy n c a cơ s giáo d c i h c m i gi ng viên th nh gi ng. 1. ư c tính quy i s lư ng gi ng viên th nh gi ng thành s lư ng gi ng viên cơ h u c a cơ s khi xác nh ch tiêu tuy n sinh, xét m chuyên ngành m i, ki m nh ch t lư ng ào t o. Vi c tính quy i căn c trên t ng s gi chuN gi ng d y do các n gi ng viên th nh gi ng ã th c hi n và nh m c gi chuN gi ng d y c a các ch c n danh gi ng viên tương ng. 2. ư c yêu c u cơ s giáo d c i h c, vi n nghiên c u, doanh nghi p có nhà giáo, nhà khoa h c i th nh gi ng t o i u ki n s d ng trang thi t b thí nghi m c a vi n, c a doanh nghi p ph c v gi ng d y và nghiên c u khoa h c trên cơ s th a thu n h p tác gi a các cơ s giáo d c i h c, gi a cơ s giáo d c i h c v i vi n nghiên c u ho c doanh nghi p. Chương 5. TRÁCH NHI M VÀ QUY N C A CƠ QUAN, T CH C CÓ HÀ GIÁO, HÀ KHOA H C LÀ GI NG VIÊN TH NH GI NG i u 13. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c có nhà giáo, nhà khoa h c là gi ng viên th nh gi ng. 1. T o i u ki n cho các nhà giáo, nhà khoa h c áp ng tiêu chuN quy n nh t i i u 6 c a Quy nh này ư c i th nh gi ng t i các cơ s giáo d c i h c. 2. Qu n lý các h p ng th nh gi ng, giám sát vi c th c hi n nh m c gi chuN n th nh gi ng c a gi ng viên th nh gi ng theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này và ph i h p v i cơ s giáo d c i h c nh kỳ ki m tra, ánh giá gi ng viên th nh gi ng. 3. T o i u ki n thu n l i gi i quy t các quy n l i c a gi ng viên th nh gi ng theo quy nh t i i u 10 c a Quy nh này. 4. Ngoài các trách nhi m quy nh t i các kho n 1, 2, 3 c a i u này, vi n nghiên c u và doanh nghi p có trách nhi m t o i u ki n h tr cơ s giáo d c i h c s d ng trang thi t b thí nghi m c a vi n, c a doanh nghi p ph c v công tác ào t o và nghiên c u trên cơ s th a thu n h p tác gi a vi n ho c doanh nghi p v i cơ s giáo d c i h c.
 8. 5. Ngoài các trách nhi m quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 c a i u này, vi n nghiên c u có trách nhi m t o i u ki n gi ng viên, sinh viên, h c viên cao h c và nghiên c u sinh c a cơ s giáo d c i h c tham gia sinh ho t chuyên môn, h i th o khoa h c và nghiên c u t i vi n. i u 14. Quy n c a cơ quan, t ch c có nhà giáo, nhà khoa h c là gi ng viên th nh gi ng. 1. ư c ưu tiên tuy n ch n sinh viên, h c viên cao h c, nghiên c u sinh t t nghi p lo i gi i, ư c gi ng viên th nh gi ng gi i thi u v làm vi c t i ơn v . 2. ư c B Giáo d c và ào t o khen thư ng n u có nhi u thành tích óng góp cho công tác ào t o các cơ s giáo d c i h c. 3. Ngoài các quy n quy nh t i các kho n 1, 2 c a i u này, i v i vi n nghiên c u ã ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v ào t o trình ti n sĩ và ph i h p ào t o th c sĩ, B Giáo d c và ào t o s xem xét tăng ch tiêu ào t o ti n sĩ t i vi n, ch tiêu ph i h p ào t o th c sĩ, ti n sĩ v i các cơ s giáo d c i h c trong và ngoài nư c khi có nhi u nhà khoa h c tham gia th nh gi ng t i các cơ s giáo d c i h c. Chương 6. T CH C TH C HI N i u 15. T ch c và qu n lý công tác th nh gi ng c a cơ s giáo d c ih c Cơ s giáo d c i h c căn c Quy nh này t ch c và qu n lý công tác th nh gi ng. i u 16. H p tác ào t o và nghiên c u khoa h c Các cơ s giáo d c i h c, vi n nghiên c u, doanh nghi p, cơ quan, t ch c ph i h p qu n lý và gi i quy t ch c th i v i gi ng viên th nh gi ng; nh kỳ t ng k t, ánh giá rút kinh nghi m; ký k t văn b n h p tác ào t o và nghiên c u khoa h c dài h n; xây d ng các t p th khoa h c trên cơ s k t h p các nhà giáo, các nhà khoa h c c a cơ s giáo d c i h c, c a vi n nghiên c u, doanh nghi p, cơ quan, t ch c th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c và ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao ph c v phát tri n kinh t - xã h i. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Văn Nhung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản