Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN về việc Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 55/2004/Q -BNN NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY NNH VI C C P GI Y PHÉP CHO CÁC HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i s 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i, Theo ngh c a C c trư ng C c Th y l i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh vi c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i: i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh văn phòng, C c trư ng C c Th y l i, Th trư ng các ơn v thu c B và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m H ng Giang ( ã ký) QUY NNH
 2. V VI C C P GI Y PHÉP CHO CÁC HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 55/2004/Q -BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Quy nh này quy nh v thNm quy n và th t c c p gi y phép cho các ho t ng c a t ch c, cá nhân trong ph m vi b o v công trình th y l i. Các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i khi ti n hành ph i có gi y phép g m: 1. Xây d ng công trình m i ho c nâng c p công trình ã có; 2. Khoan, ào i u tra, kh o sát a ch t; khoan, ào thăm dò, thi công công trình khai thác nư c dư i t; khoan, ào thăm dò, khai thác khoáng s n và khoan, ào thăm dò, khai thác v t li u xây d ng; 3. Tr ng cây lâu năm thu c lo i r ăn sâu trên 1m; 4. Khai thác các ho t ng du l ch, th thao có m c ích kinh doanh; ho t ng nghiên c u khoa h c làm nh hư ng n v n hành, an toàn công trình và các ho t ng kinh doanh, d ch v ; 5. Các ho t ng giao thông v n t i c a xe cơ gi i tr các trư ng h p sau: a) Các lo i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy, xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t; b) Xe cơ gi i i trên ư ng giao thông công c ng trong ph m vi b o v công trình th y l i; c) Xe cơ gi i i qua công trình th y l i k t h p ư ng giao thông công c ng có t i tr ng, kích thư c phù h p v i tiêu chuNn thi t k c a công trình th y l i; 6. Xây d ng kho, b n, bãi b c d ; t p k t nguyên li u, nhiên li u, v t li u, v t tư phương ti n; 7. Xây d ng chu ng tr i chăn th gia súc, nuôi tr ng th y s n; 8. Chôn ph th i, ch t th i; 9. N mìn và các ho t ng gây n không gây tác h i khác;
 3. 10. Xây d ng các công trình ng m, bao g m: ư ng ng d n d u, cáp i n, cáp thông tin, ư ng ng c p thoát nư c. Vi c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v i v i c ng dư i ê tuân theo quy nh c a pháp lu t v ê i u i u 2. Căn c c p gi y phép Vi c c p gi y phép i v i các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i ph i căn c : 1. Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan; 2. Quy ho ch h th ng công trình th y l i ư c c p có thNm quy n phê duy t; 3. H sơ thi t k và hi n tr ng c a công trình th y l i. i u 3. Th i h n, gia h n s d ng gi y phép 1. Căn c tính ch t c a các ho t ng và c i m c a công trình th y l i, cơ quan c p phép quy t nh th i h n c a gi y phép. 2. Trong trư ng h p th i h n s d ng gi y phép ã h t, cơ quan có thNm quy n c p phép có th gia h n s d ng gi y phép. M i l n gia h n không ư c vư t quá th i h n c a gi y phép ã c p. 3. Th i h n s d ng c a gi y phép có th b thay i khi x y ra tình hu ng c bi t c n ph i h n ch các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i. Vi c thay i th i h n c a gi y phép do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép th c hi n b ng văn b n, có nêu rõ lý do. i u 4. i u ch nh n i dung gi y phép Trong th i h n s d ng gi y phép, t ch c, cá nhân mu n thay i quy mô c a các ho t ng ph i ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 7 Quy nh này. i u 5. ình ch hi u l c s d ng c a gi y phép 1. Gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i b ình ch hi u l c trong các trư ng h p sau: a) T ch c, cá nhân không th c hi n úng các quy nh trong gi y phép ư c c p b) Các ho t ng gây hư h ng ho c nh hư ng n vi c v n hành c a công trình th y l i; c) Khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh ình ch hi u l c c a gi y phép vì lý do qu c phòng, an ninh ho c vì l i ích qu c gia, l i ích công c ng.
 4. 2. Vi c dình ch hi u l c s d ng c a gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i ph i ư c th c hi n b ng văn b n, có nêu rõ lý do. 3. Tùy t ng trư ng h p c th cơ quan c p phép quy t nh th i gian ình ch hi u l c c a gi y phép. Trong th i gian gi y phép b ình ch , t ch c, cá nhân ư c c p gi y phép không có các quy n liên quan n gi y phép. 4. Trư ng h p các i u ki n ình ch hi u l c s d ng c a gi y phép ã h t, cơ quan có thNm quy n ra quy t nh khôi ph c hi u l c c a gi y phép ( i v i trư ng h p ình ch theo quy nh t i i m c kho n 1 i u này). T ch c, cá nhân có quy n làm ơn ngh khôi ph c hi u l c c a gi y phép ( i v i trư ng h p ình ch theo quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này). i u 6. Thu h i gi y phép 1. Vi c thu h i gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i ư c áp d ng trong nh ng trư ng h p sau: a) Gi y phép ã b ình ch hi u l c s d ng 2 l n i v i trư ng h p quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u 5 Quy nh này; b) T ch c, cá nhân t ý chuy n như ng gi y phép; c) T ch c ư c c p gi y phép b gi i th ho c b Tòa án tuyên b phá s n; cá nhân ư c c p gi y phép b ch t ho c b Tòa án tuyên b là ã ch t ho c b m t năng l c hành vi dân s ho c b tuyên b m t tích; d) Gi y phép c p không úng thNm quy n; ) Khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thu h i gi y phép vì lý do qu c phòng, an ninh ho c vì l i ích qu c gia, l i ích công c ng. 2. Vi c thu h i gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i ph i th c hi n b ng văn b n, có nêu rõ lý do. Chương 2: TH M QUY N C P, GIA H N, I U CH NH N I DUNG, ÌNH CH , KHÔI PH C, THU H I GI Y PHÉP CHO CÁC HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 7. ThNm quy n c p, gia h n, i u ch nh n i dung, ình ch , khôi ph c, thu h i gi y phép. 1. i v i công trình th y l i quan tr ng qu c gia, công trình th y l i thu c d án u tư do Th tư ng Chính ph quy t nh và h ch a nư c có dung tích t 10.000.000 (mư i tri u) m3 tr lên:
 5. a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p, gia h n, i u ch nh n i dung, ình ch , khôi ph c và thu h i gi y phép các ho t ng quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 4, kho n 9 và kho n 10 i u 1 Quy nh này; b) U ban nhân dân t nh c p, gia h n, i u ch nh n i dung, ình ch , khôi ph c và thu h i gi y phép các ho t ng quy nh t i i u 1 Quy nh này tr các ho t ng ư c c p phép t i i m a kho n 1 i u này; trư ng h p i v i h ch a có liên quan n nhi u t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trư c khi c p gi y phép theo quy nh t i kho n 2, kho n 3, kho n 5, kho n 6, kho n 7 và kho n 8 i u 1 Quy nh này thì ph i ư cs ng ý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. i v i các công trình th y l i khác. Cơ quan qu n lý nhà nư c theo quy nh t i kho n 2 i u 22 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i năm 2001, t ch c th c hi n phương án b o v công trình th y l i nào thì c p ho c y quy n c p, gia h n, i u ch nh n i dung, ình ch , khôi ph c và thu h i gi y phép ói v i các ho t ng trong ph m vi b o v c a công trình th y l i ó. i u 8. Cơ quan ti p nh n, thNm nh h sơ xin c p gi y phép 1. C c Th y l i là cơ quan giúp B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p nh n và thNm nh h sơ xin c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i quy nh t i i m a kho n 1 và kho n 2 i u 7 Quy nh này. 2. Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p nào giúp U ban nhân c p ó ti p nh n và thNm nh h sơ xin c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i quy nh t i i m b kho n 1 và kho n 2 i u 7 Quy nh này. Chương 3: TH T C C P, GIA H N, I U CH NH N I DUNG GI Y PHÉP CHO CÁC HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 9. H sơ xin c p gi y phép H sơ xin c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i bao g m: 1. ơn xin c p gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i theo m u (Ph l c I); 2. Tùy t ng ho t ng c th mà t ch c, cá nhân xin phép ph i có văn b n sau: a) H sơ k thu t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và các tài li u liên quan khác i v i các ho t ng quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 6, kho n 7, kho n 8 và kho n 10 i u 1 Quy nh này; b) D án u tư ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t và các tài li u liên quan khác i v i các ho t ng quy nh t i kho n 4 i u 1 Quy nh này;
 6. c) Ch ng nh n v t i tr ng, kích thư c c a xe cơ gi i i v i các ho t ng quy nh t i kho n 5 i u 1 Quy nh này; d) B n sao công ch ng h chi u n mìn và các tài li u k thu t liên quan i v i các ho t ng quy nh t i kho n 9 i u 1 Quy nh này. 3. Sơ h a v trí khu v c ti n hành các ho t ng xin phép; 4. Báo cáo ánh giá nh hư ng c a ho t ng n vi c v n hành và an toàn c a công trình th y l i; 5. Văn b n th a thu n v i t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i; 6. Văn b n th a thu n v s d ng t lâu dài ho c có th i h n v i ch s d ng t h p pháp; 7. Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các ho t ng ph i ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Trình t c p gi y phép 1. T ch c, cá nhân xin c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i n p h sơ t i cơ quan ti p nh n h sơ theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này. 2. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xem xét, ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ không h p l , cơ quan ti p nh n h sơ thông báo cho t ch c, cá nhân xin phép hoàn ch nh h sơ theo quy nh. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n y h sơ h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m thNm nh h sơ, ki m tra th c t hi n trư ng khi c n thi t, n u i u ki n c p phép thì trình c p có thNm quy n c p gi y phép; trư ng h p không i u ki n c p phép, cơ quan ti p nh n tr l i h sơ cho t ch c, cá nhân xin c p phép và thông báo lý do không c p phép. i u 11. H sơ xin gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép H sơ xin gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép bao g m: 1. ơn xin gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i theo m u (Ph l c II); 2. B n sao gi y phép ã ư c c p; 3. H sơ thi t k k thu t b sung ho c D án u tư b sung, phương án b o m an toàn cho công trình ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ( i v i trư ng h p xin i u ch nh n i dung gi y phép);
 7. 4. Báo cáo vi c th c hi n các quy nh trong gi y phép ã ư c c p; biên b n các l n vi ph m và hình th c x ph t (n u có); 5. Văn b n th a thu n v i t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý khai thác và b o V công trình th y l i. i u 12. Trình t xin gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép 1. T ch c, cá nhân xin gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i n p h sơ t i cơ quan ti p nh n h sơ theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này. 2. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xem xét, ki m tra h sơ; trư ng h p h sơ không h p l , cơ quan ti p nh n h sơ thông báo cho t ch c, cá nhân xin phép hoàn ch nh h sơ theo quy nh. 3. Trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n y h sơ h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m thNm nh h sơ, ki m tra th c t hi n trư ng khi c n thi t, n u i u ki n gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép thì trình c p có thNm quy n c p gia h n, i u ch nh n i dung; trư ng h p không i u ki n gia h n, i u ch nh n i dung cơ quan ti p nh n tr l i h sơ cho t ch c, cá nhân xin c p phép và thông báo lý do không gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép. Chương 4: TRÁCH NHI M, QUV N H N C A CƠ QUAN C P PHÉP VÀ T CH C, CÁ NHÂN Ư C C P GI Y PHÉP CHO CÁC HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 13. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan c p phép Cơ quan c p gi y phép có trách nhi m và quy n h n sau: 1. C p, gia h n, thay i th i h n, i u ch nh n i dung, ình ch , khôi ph c và thu h i gi y phép theo úng thNm quy n quy nh t i i u 7 c a Quy nh này. 2. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n gi y phép c a t ch c, cá nhân ư c c p phép. i u 14. Trách nhi m, quy n h n c a cơ quan ti p nh n và thNm nh h sơ Cơ quan ti p nh n và thNm nh h sơ có trách nhi m, quy n h n sau: 1. Ti p nh n h sơ và hư ng d n th t c xin c p phép. 2. Yêu c u t ch c, cá nhân xin c p gi y phép b sung h sơ theo quy nh. 3. ThNm nh h sơ xin c p gi y phép trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh c p phép.
 8. 4. Lưu tr h sơ liên quan n vi c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình tth y l i. 5. Thông báo b ng văn b n cho t ch c, cá nhân xin phép, nêu rõ lý do trong trư ng h p t ch i c p, gia h n, i u ch nh n i dung gi y phép. i u 15. Quy n c a t ch c, cá nhân ư c c p gi y phép T ch c, cá nhân ư c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i có các quy n sau: 1. ư c ti n hành các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i t i v trí, th i h n, quy mô theo quy nh c a gi y phép. 2. ư c Nhà nư c b o h quy n, l i ích h p pháp quy nh trong gi y phép. 3. ư c Nhà nư c b i thư ng thi t h i trong trư ng h p gi y phép b thu h i ho c thay i th i h n vì lý do qu c phòng, an ninh ho c vì l i ích qu c gia, l i ích công c ng theo quy nh c a pháp lu t 4. Yêu c u t ch c, cá nhân gây thi t h i ph i b i thư ng thi t h i i v i l i ích h p pháp c a mình v các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i. 5. ngh cơ quan c p gi y phép gia h n s d ng, i u ch nh n i dung gi y phép theo quy nh. 6. Chuy n như ng, cho thuê, th a k , th ch p, b o lãnh b ng tài s n u tư vào các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i theo quy nh c a pháp lu t. 7. Khi u n i, kh i ki n các hành vi vi ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình trong các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. Nghĩa v c a t ch c, cá nhân ư c c p gi y phép T ch c, cá nhân ư c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i có các nghĩa v sau: 1. Ch p hành các quy nh c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i và pháp lu t khác có liên quan. 2. Ch p hành các quy nh v v trí, th i h n, quy mô các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i ghi trong gi y phép ã ư c c p. 3. Th c hi n nghĩa v v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 4. Khi ti n hành các ho t ng ph i b o m an toàn cho công trình th y l i, kh c ph c ngay nh ng s c và b i thư ng thi t h i do ho t ng c a mình gây ra. 5. Không làm c n tr ho c gây thi t h i n vi c khai thác t ng h p công trình th y l i.
 9. 6. Cung c p y , trung th c các d li u, thông tin v các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n yêu c u. T o i u ki n cho t ch c, cá nhân ư c cơ quan qu n lý nhà nư c cho phép th c hi n ho t ng nghiên c u khoa h c i u tra, kh o sát, ánh giá công trình th y l i t i khu v c ư c c p phép c a mình. Chương 5: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 17. Ki m tra, thanh tra 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này trong ph m vi c nư c. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy nh này t i a phương. i u 18. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m vi c th c hi n gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i tùy theo tính ch t m c vi ph m s b x ph t hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 19. T ch c th c hi n trong th i h n 6 tháng k t khi Quy nh này có hi u l c, t ch c, cá nhân ang có các ho t ng quy nh t i i u 1 Quy nh này ph i hoàn thành vi c xin c p gi y phép cho ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, gi i quy t vư ng m c trong quá trình th c hi n và nghiên c u s a i, b sung Quy nh này khi c n thi t. PH L C I Tên t ch c, cá nhân C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I Kính g i. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (U ban nhân dân t nh, huy n, xã...)
 10. Tên t ch c, cá nhân xin c p gi y phép: a ch : S i n tho i:................................. S Fax:.............................................. Xin ư c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v c a công trình th y l i (tên h th ng công trình th y l i) do (tên t ch c, cá nhân ang qu n lý khai thác công trình th y l i) qu n lý v i các n i dung sau: - Tên các ho t ng: .......................... - V trí c a các ho t ng................... - Th i h n xin c p phép....; t ... ngày... tháng.....năm, n ngày... tháng... năm..... Các tài li u kèm theo: 1. H sơ k thu t và các tài li u liên quan khác i v i các ho t ng quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 6, kho n 7, kho n 8 và kho n 10 i u 1 quy nh này; 2. D án u tư và các tài li u liên quan khác i v i các ho t ng quy nh t i kho n 4 i u 1 Quy nh này; 3. Ch ng nh n v t i tr ng, kích thư c c a xe cơ gi i i v i các ho t ng quy nh t i kho n 5 i u 1 Quy nh này; 4. B n sao công ch ng h chi u n mìn và các tài li u k thu t liên quan i v i các ho t ng quy nh t i kho n 9 i u 1 Quy nh này. 5. Sơ h a v trí khu v c ti n hành các ho t ng xin phép; 6. Báo cáo ánh giá nh hư ng c a ho t ng n vi c v n hành và an toàn c a công trình th y l i; 7. Văn b n th a thu n v i t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i; 8. Văn b n th a thu n v s d ng t lâu dài ho c có th i h n v i ch s d ng t h p pháp; 9. Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( i v i các ho t ng ph i ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t). ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (U ban nhân dân t nh, huy n, xã...) xem xét và cho phép (tên t ch c, cá nhân xin c p phép) th c hi n các ho t ng trên. Chúng tôi cam k t ho t ng úng ph m vi ư c phép và tuân th các quy nh c a gi y phép. T ch c, cá nhân xin c p gi y phép
 11. (Ký tên và óng d u ho c ký, ghi rõ h tên) PH L C II Tên t ch c, cá nhân C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng.... năm..... ƠN XIN GIA H N S D NG (HO C I U CH NH N I DUNG) GI Y PHÉP HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I Kính g i: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (U han nhân dân t nh, huy n, xã....) Tên t ch c, cá nhân xin gia h n s d ng i u ch nh n i dung gi y phép: a ch : S i n tho i:............................................ S Fax: ................................. ang ti n hành các ho t ng........ trong ph m vi b o v công trình th y l i t i v trí theo gi y phép s .... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan c p phép); th i h n s d ng gi y phép t ..... n..... ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (U ban nhân dân t nh, huy n, xã...) xem xét và cho phép (tên t ch c, cá nhân xin gia h n, ho c i u ch nh n i dung gi y phép) ư c ti p t c ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i v i nh ng n i dung sau: - Tên các ho t ng xin gia h n ho c i u ch nh n i dung:......... - V trí c a các ho t ng ............ - Th i h n xin gia h n...; t .... ngày..: tháng... năm..., n ngày... tháng... năm.... Các tài li u kèm theo: 1. B n sao gi y phép ã ư c c p; 2. H sơ thi t k k thu t b sung ho c D án u tư b sung, phương án b o m an toàn cho công trình ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ( i v i trư ng h p xin i u ch nh n i dung gi y phép); 3. Báo cáo vi c th c hi n các quy nh trong gi y phép ã ư c c p; biên b n các l n vi ph m và hình th c x ph t (n u có);
 12. 4. Văn b n th a thu n v i t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i. ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (U ban nhân dân t nh, huy n, xã) xem xét và cho phép (tên t ch c, cá nhân xin c p phép) gia h n (ho c i u ch nh) th c hi n các ho t ng trên. Chúng tôi cam k t ho t ng úng ph m vi ư c phép và tuân th các quy nh c a gi y phép. T ch c, cá nhân xin c p gi y phép (Ký tên và óng d u ho c ký, ghi rõ h tên) PH L C III B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN Hà N i, ngày.... tháng.... năm 200... S : ........./GP-BNN-TL GI Y PHÉP HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; Căn c Ngh inh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s ...../2004/Q -BNN ngày...../...../2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy nh v vi c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i; Theo ngh c a C c trư ng c c Th y l i, QUY T NNH: i u 1. Cho phép (t ch c/cá nhân) ư c ti n hành các ho t ng trong ph m vi b o v c a công trình th y l i.............. thu c h th ng th y l i......... như sau: - Tên ho t ng: - Ph m vi ho t ng: - Th i gian ho t ng:
 13. Th i h n c a gi y phép là...... năm, k t ngày........ tháng..... năm......... n ngày... tháng..... năm........ i u 2. (T ch c, cá nhân) ph i th c hi n các quy n và nghĩa v quy nh t i i u 15 và i u 16 Quy t nh s ................ c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn quy nh vi c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i. i u 3. C c Th y l i có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Gi y phép này. B trư ng B nông nghi p và phát tri n nông thôn (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3, - Tên t ch c, cá nhân, - UBND t nh, - S Nông nghi p và PTNT t nh..... - Lưu VP. PH L C IV U ban nhân dân C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (T nh, huy n, xã) c l p - T do - H nh phúc ....., ngày.... tháng.... năm 200... GI Y PHÉP HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I Y BAN NHÂN DÂN (T NH, HUY N, XÃ) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i) ngày... tháng... năm...; Căn c Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh inh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; Căn c Quy t nh s ...../2004/Q -BNN-TL ngày ...../...../2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy nh v vi c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i; Theo ngh c a.........................................................,
 14. QUY T NNH: i u 1. Cho phép (t ch c/cá nhân) ư c ti n hành các ho t ng trong ph m vi b o v c a công trình th y l i................ thu c h th ng th y l i............... như sau: - Tên ho t ng: - Ph m vi ho t ng: - Th i gian ho t ng: Th i h n..... năm, t ngày..... tháng..... năm....... n ngày..... tháng.... năm..... i u 2. (T ch c, cá nhân) ph i th c hi n các quy n và nghĩa v quy nh t i i u 15 và i u 16 Quy t nh s .................... c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn quy nh vi c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i. i u 3................ có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Gi y phép này . TM. Y BAN NHÂN DÂN (T NH, HUY N, XÃ....) (Ký tên, óng d u) PH L C V B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN Hà N i, ngày.... tháng.... năm 200... S : ........./GP-BNN-TL GI Y PHÉP HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I (Gia h n gi y phép) B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; Căn c Ngh nh s 86/2003[N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t chúc c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn;
 15. Căn c Quy t nh s ....../2004/Q -BNN ngày ...../2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Quy nh v vi c c p gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i; Theo ngh c a C c trư ng C c Th y l i, QUY T NNH: i u 1. Gia h n gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i s ngày..... tháng..... năm ã c p cho (t ch c cá nhân) v i th i gian gia h n là.......năm, t ngày..... tháng..... năm....... n ngày.... tháng..... năm...... i u 2. (T ch c, cá nhân) có trách nhi m th c hi n các quy nh trong gi y phép ã c p. i u 3. C c Th y l i có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Gi y phép này. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3, - Tên t ch c, cá nhân, - UBND t nh, - S Nông nghi p và PTNT t nh.... - Lưu VP. PH L C VI U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (T nh, huy n, xã...) c l p - T do - H nh phúc S : ........./GP-UB ....., ngày.... tháng.... năm 200... GI Y PHÉP HO T NG TRONG PH M VI B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I (Gia h n gi y phép) U BAN NHÂN DÂN (T NH, HUY N, XÃ....) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i) ngày.......tháng..... năm.....; Căn c Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001;
 16. Căn c Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; Căn c Quy t nh s ....../2004/Q -BNN ngày...../....../2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh v vi c gi y phép cho các ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i; Theo ngh c a......................................................................................, QUY T NNH i u 1. Gia h n gi y phép ho t ng trong ph m vi b o v công trình th y l i s ..... ngày...... tháng.... năm ã c p cho (t ch c/cá nhân) v i th i gian gia h n là.... năm, t ngày..... tháng..... năm..... n ngày..... tháng.... năm....... i u 2. (T ch c, cá nhân) có trách nhi m th c hi n các quy nh trong gi y phép ã c p. i u 3................ có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Gi y phép này . TM. Y BAN NHÂN DÂN (T NH, HUY N, XÃ....) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản