Quyết định số 555/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 555/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 555/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Xí nghiệp Công trình giao thông Củ Chi vào Xí nghiệp Công trình công cộng Củ Chi và đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 555/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 555/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C SÁP NH P XÍ NGHI P CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG C CHI VÀO XÍ NGHI P CÔNG TRÌNH CÔNG C NG C CHI VÀ Đ I TÊN THÀNH CÔNG TY D CH V CÔNG ÍCH HUY N C CHI. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t doanh nghi p Nhà nư c đư c Qu c h i thông qua ngày 20/4/1995 ; Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 28/8/1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p Nhà nư c và Ngh đ nh s 38/CP ngày 28/4/1997 c a Chính ph v s a đ i và b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 50/CP ; Xét Thông báo s 183/ĐMDN ngày 02/10/2002 c a Ban Đ i m i qu n lý doanh nghi p thành ph và Văn b n đ ngh s 1228/UB ngày 18/10/2002 c a y ban nhân dân huy n C Chi ; Xét T trình s 25/KHĐT-ĐKKD ngày 20/01/2003 c a S K ho ch và Đ u tư thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay sáp nh p Xí nghi p Công trình giao thông C Chi (doanh nghi p Nhà nư c-thành l p theo quy t nh s 156/Q -UB ngày 03/12/1992 c a y ban nhân dân thành ph ) vào Xí nghi p Công trình công c ng C Chi (doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích-thành l p theo quy t nh s 6079/Q -UB-KT ngày 29/10/1997 c a y ban nhân dân thành ph ) và i tên thành Công ty D ch v công ích huy n C Chi. i u 2.- Tr s c a Công ty D ch v công ích huy n C Chi t t i : Khu ph 2, th tr n C Chi, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh. i u 3.- Ngành ngh kinh doanh c a Công ty D ch v công ích huy n C Chi gi nguyên ngành ngh ã có c a Xí nghi p Công trình công c ng C Chi và b sung thêm ch c năng c a Xí nghi p Công trình giao thông công c ng C Chi ; c th b sung thêm : s a ch a, xây d ng các công trình giao thông, th y l i, dân d ng và công nghi p. D ch v v t tư ph c v giao thông v n t i.
  2. i u 4.- V n c a Công ty D ch v công ích huy n C Chi sau khi sáp nh p và i tên là 10.543.242.256 ng (theo văn b n xác nh n v n s 511/TCDN-CN ngày 01/11/2002 và văn b n s 560/TCDN-CN ngày 25/11/2002 c a Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph ). i u 5.- Giám c Công ty D ch v công ích huy n C Chi có trách nhi m : 5.1- Ti p nh n nguyên tr ng cơ s v t ch t, máy móc thi t b , v n, tài s n, các h p ng kinh t d dang, công n (n u có), lao ng, ch c năng, nhi m v c a Xí nghi p Công trình giao thông C Chi. 5.2- T ch c s p x p l i ho t ng s n xu t kinh doanh ư c liên t c ; t n d ng khai thác h t năng l c c a Công ty. 5.3- Ti n hành các th t c và ăng ký kinh doanh v i cơ quan ch c năng có liên quan c a thành ph theo úng quy nh hi n hành. 5.4- N p b n chính quy t nh thành l p và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a Xí nghi p Công trình giao thông C Chi t i S K ho ch và u tư ; n p con d u t i Công an thành ph . i u 6.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b quy t nh s 156/Q -UB ngày 03/12/1992 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Xí nghi p Công trình giao thông C Chi. Công ty D ch v công ích huy n C Chi có trách nhi m k th a m i quy n l i, nghĩa v pháp lý c a Xí nghi p Công trình giao thông công c ng C Chi và c a Xí nghi p Công trình giao thông C Chi. i u 7.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, S Tài chính-V t giá, S Giao thông công chánh, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi, Giám c các doanh nghi p t i i u 2 nêu trên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n : - Như i u 7 - VPCP, B KH T, B TC KT. CH T CH UBND THÀNH PH - TTUB : CT, các PCT PHÓ CH T CH - Các Ban ng : TC, VPTU - C c Thu TP, CATP - Chi nhánh NHNN/TP - VPH -UB : các PVP, T CNN - Lưu (CNN-K) Mai Qu c Bình
Đồng bộ tài khoản