Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
5
download

Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 57/2005/qđ-btc', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C S A I THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I CÁC M T HÀNG LINH KI N, PH TÙNG Ô TÔ TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Bi u thu theo Danh m c nhóm hàng ch u thu nh p kh u ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 19/06/2003 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá XI v vi c s a i, b sung Bi u thu theo Danh m c nhóm hàng ch u thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c i u 1 Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 3028/VPCP – KTTH ngày 3/6/2005 c a Văn phòng Chính ph v chính sách thu i v i ô tô và linh ki n, ph tùng ô tô; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c (bao g m Danh m c I, Danh m c II) và m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a các m t hàng linh ki n, ph tùng ô tô. Nh ng m t hàng không ư c chi ti t tên c th trong Danh m c II áp d ng m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi theo qui nh t i Danh m c I. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các t khai hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan t ngày 01/01/2006. i u 3. Trong th i gian k t ngày 01/01/2006 n h t ngày 31/12/2006, các doanh nghi p ư c l a ch n th c hi n thu su t thu nh p khNu ưu ãi theo b linh ki n CKD quy nh t i Quy t nh s 110/2003/Q -BTC ngày 25/07/2003 c a B trư ng B Tài chính ho c thu su t thu nh p khNu ưu ãi theo t ng linh ki n, ph tùng ô tô quy nh t i Quy t nh này.
  2. Doanh nghi p l a ch n th c hi n quy nh thu su t theo b linh ki n CKD hay thu su t theo t ng linh ki n, ph tùng cho ch ng lo i xe nào thì ph i ăng ký b ng văn b n t i m t C c H i quan a phương mà doanh nghi p th y thu n ti n nh t và th c hi n n i dung ã ăng ký trong su t th i gian chuy n i. i u 4. i v i doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô ã s n sàng th c hi n quy nh thu su t theo t ng linh ki n, ph tùng ô tô ban hành theo Quy t nh này thì ư c phép áp d ng thí i m t ngày 01/09/2005. Doanh nghi p có nguy n v ng áp d ng thí i m ph i có văn b n ngh g i B Tài chính và ư c B Tài chính có văn b n cho phép th c hi n thí i m. i u 5. T ngày 01/01/2007 áp d ng th ng nh t quy nh thu su t thu nh p khNu theo t ng linh ki n, ph tùng ô tô banh hành theo Quy t nh này và bãi b m c thu su t áp d ng cho m t hàng b linh ki n ô tô CKD và IKD quy nh t i Bi u s I và Bi u s II ban hành kèm theo Quy t nh s 110/2003/Q -BTC ngày 25/07/2003 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu nh p khNu ưu ãi./. Nơi nh n: KT.B TRƯ NG - Th tư ng và các Phó Th tư ng; - Văn phòng TW ng; TH TRƯ NG - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c H i quan các t nh, liên t nh, thành ph ; Trương Chí Trung - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính. - Lưu: VT (2), V PC, TCHQ, V CST (3)
Đồng bộ tài khoản