Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
82
lượt xem
4
download

Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 57/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U VÀ NG CƠ NH P KH U S D NG S N XU T, L P RÁP XE MÔ TÔ, XE G N MÁY B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c - Công ngh và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe mô tô, xe g n máy nh p khNu và ng cơ nh p khNu s d ng s n xu t, l p ráp xe mô tô, xe g n máy”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 1378/2003/Q -BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; V trư ng các V ; C c trư ng các C c: ư ng b Vi t Nam, ăng ki m Vi t Nam; Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng QUY NNH
 2. V KI M TRA CH T LƯ NG, AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U VÀ NG CƠ NH P KH U S D NG S N XU T, L P RÁP XE MÔ TÔ, XE G N MÁY (ban hành kèm theo Quy t nh s 57/2007/Q -BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng. 1. Quy nh này quy nh vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe mô tô, xe g n máy nguyên chi c nh p khNu (sau ây ư c g i t t là xe) và ng cơ nguyên chi c nh p khNu (sau ây ư c g i t t là ng cơ) s d ng s n xu t, l p ráp xe mô tô, xe g n máy; 2. Quy nh này áp d ng i v i Cơ quan ki m tra ch t lư ng, Cơ s th nghi m, Cơ s nh p khNu xe và ng cơ s d ng s n xu t, l p ráp xe. 3. Quy nh này không áp d ng i v i các xe và ng cơ: a) C a quân i, công an s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh; b) T m nh p tái xu t. i u 2. Gi i thích t ng 1. Cơ quan ki m tra ch t lư ng: C c ăng ki m Vi t Nam tr c thu c B Giao thông v n t i là Cơ quan ki m tra nhà nư c chuyên ngành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe mô tô, xe g n máy (dư i ây vi t t t là Cơ quan KTCL) ch u trách nhi m t ch c, ti n hành vi c ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho các i tư ng s n phNm nêu trong Quy nh này. 2. Cơ s th nghi m: Là ơn v trong nư c, nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c th nghi m ư c Cơ quan KTCL ánh giá, công nh n và cho phép ti n hành th nghi m m u ki m tra. 3. Cơ s nh p khNu: là t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài nh p khNu xe và ng cơ s d ng s n xu t, l p ráp xe mô tô, xe g n máy. Chương 2 TRÌNH T VÀ N I DUNG KI M TRA CH T LƯ NG AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG i u 3. H sơ ki m tra Cơ s nh p khNu có trách nhi m l p 01 b h sơ ki m tra g i n Cơ quan KTCL.
 3. 1. i v i xe a) B n ăng ký ki m tra ch t lư ng xe nh p khNu trong ó có ghi rõ s khung, s ng cơ và năm s n xu t; b) B n sao t khai hàng hóa nh p khNu; c) Tài li u gi i thi u tính năng k thu t c a nhà s n xu t i v i lo i xe nh p khNu, trong ó th hi n các thông s ch y u: Các thông s v kích thư c, tr ng lư ng, s ngư i cho phép ch , t c l n nh t, ki u truy n ng, ký hi u l p và các thông s k thu t cơ b n c a ng cơ: Mô men l n nh t, công su t l n nh t ng v i t c quay c a ng cơ, ư ng kính xi lanh, hành trình piston, dung tích xi lanh, lo i nhiên li u s d ng, lo i ly h p; Tài li u liên quan t i khí th i theo quy nh hi n hành; d) B n khai các thông s , tính năng k thu t c a xe (ch áp d ng trong trư ng h p tài li u gi i thi u tính năng k thu t quy nh t i i m c kho n này chưa th hi n các thông s k thu t theo quy nh). 2. iv i ng cơ a) B n ăng ký ki m tra ch t lư ng ng cơ nh p khNu trong ó có ghi rõ s ng cơ và năm s n xu t; b) B n sao t khai hàng hóa nh p khNu; c) Tài li u gi i thi u tính năng k thu t c a nhà s n xu t i v i ng cơ nh p khNu, trong ó th hi n ư c m t s thông s ch y u: Mô men l n nh t, công su t l n nh t ng v i t c quay c a ng cơ, ư ng kính xi lanh, hành trình piston, dung tích xi lanh, lo i nhiên li u s d ng, lo i ly h p, t s truy n c a h p s ; d) B n khai các thông s , tính năng k thu t c a ng cơ (ch áp d ng trong trư ng h p tài li u gi i thi u tính năng k thu t quy nh t i i m c kho n này chưa th hi n các thông s k thu t theo quy nh). 3. i v i ki u lo i xe ho c ng cơ ã ư c Cơ quan KTCL ki m tra và c p ch ng nh n ch t lư ng thì không c n các tài li u k thu t quy nh t i i m c kho n 1 và kho n 2 c a i u này. i u 4. Phương th c, n i dung ki m tra 1. Phương th c ki m tra: Vi c ki m tra ư c th c hi n theo phương th c ki m tra m u cho t ng lô hàng nh p khNu cùng ki u lo i: M u ki m tra là các s n phNm do Cơ quan KTCL l y ng u nhiên trong m t lô hàng nh p khNu, s lư ng m u ki m tra ph thu c vào s lư ng hàng trong m t lô và ư c quy nh như sau: S lư ng m u ki m tra i v i t ng lô hàng STT S lư ng xe ho c ng cơ trong m t lô hàng S lư ng m u ki m tra 1 T 1 n 100 chi c 01 chi c
 4. 2 T trên 100 chi c n 500 chi c 02 chi c 3 T trên 500 chi c 03 chi c 2. N i dung ki m tra: Xe và ng cơ nh p khNu ư c ánh giá v ch t lư ng, an toàn k thu t theo các h ng m c quy nh t i Ph l c I kèm theo Quy nh này và các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t tương ng theo quy nh. 3. Vi c th nghi m các m u ki m tra ư c th c hi n t i các Cơ s th nghi m. 4. Sau khi k t thúc vi c th nghi m, m u ki m tra s ư c hoàn tr l i cho Cơ s nh p khNu. i u 5. Mi n th nghi m m u ki m tra 1. Mi n th nghi m m u ki m tra trong các trư ng h p sau ây: a) i v i ki u lo i xe và ng cơ do cùng m t Cơ s nh p khNu ã ư c c p Ch ng nh n ch t lư ng theo quy nh hi n hành; b) Các ki u lo i xe có gi y ch ng nh n ki u lo i theo các quy nh ECE, EC c a Châu Âu v an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe mô tô, xe g n máy do cơ quan có thNm quy n nư c ngoài c p và không trái v i các quy nh hi n hành. 2. Trư ng h p lô hàng nh p khNu thu c các i tư ng nêu t i kho n 1 c a i u này có d u hi u không b o m ch t lư ng, Cơ quan KTCL áp d ng phương th c ki m tra m u quy nh t i i u 4. i u 6. X lý k t qu ki m tra 1. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày Cơ s nh p khNu n p h sơ h p l và k t qu th nghi m theo quy nh, căn c vào h sơ ăng ký ki m tra và k t qu th nghi m, Cơ quan KTCL s xem xét, ánh giá và thông báo cho Cơ s nh p khNu v k t qu ki m tra. 2. i v i xe có k t qu ki m tra t yêu c u v ch t lư ng thì Cơ quan KTCL c p gi y Ch ng nh n ch t lư ng xe nh p khNu theo m u quy nh t i Ph l c IIa kèm theo Quy nh này. 3. i v i ng cơ có k t qu ki m tra t yêu c u v ch t lư ng thì Cơ quan KTCL c p gi y Ch ng nh n ng cơ nh p khNu theo m u quy nh t i Ph l c IIb kèm theo Quy nh này cho t ng lô ng cơ ã ăng ký ki m tra. 4. i v i các xe và ng cơ chưa phù h p quy chuNn, tiêu chuNn k thu t hi n hành, Cơ quan KTCL thông báo Cơ s nh p khNu kh c ph c. Vi c kh c ph c toàn b lô hàng ph i ư c th c hi n trong th i gian 30 ngày, k t ngày thông báo. Quá th i h n nêu trên, n u lô hàng chưa ư c kh c ph c, Cơ quan KTCL ra Thông báo v xe ho c ng cơ không t ch t lư ng nh p khNu theo m u tương ng quy nh t i các Ph l c IIIa và IIIb kèm theo Quy nh này.
 5. Chương 3 T CH C TH C HI N i u 7. Trách nhi m c a Cơ s nh p khNu 1. Ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a h sơ tài li u ã cung c p cho Cơ quan KTCL. 2. Xu t trình nguyên tr ng xe, ng cơ Cơ quan KTCL th c hi n vi c ki m tra. 3. Th c hi n Quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i v ki m tra nhà nư c v ch t lư ng xe và ng cơ nh p khNu 4. Thanh toán các kho n phí và l phí cho vi c ki m tra, th nghi m, c p gi y ch ng nh n ch t lư ng theo quy nh hi n hành. i u 8. Trách nhi m c a Cơ quan KTCL 1. Hư ng d n các Cơ s nh p khNu trong vi c b o m các yêu c u v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe và ng cơ nh p khNu. 2. Th ng nh t phát hành, qu n lý gi y ch ng nh n 3. Th c hi n vi c ki m tra, th nghi m xe và ng cơ theo các quy nh, quy chuNn và tiêu chuNn k thu t hi n hành. 4. Hư ng d n quy trình ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo Quy nh này. 5. Thu các kho n thu liên quan n vi c ki m tra, c p gi y ch ng nh n theo quy nh hi n hành. 6. Lưu tr h sơ ki m tra trong th i h n 03 năm, k t ngày c p gi y ch ng nh n. 7. nh kỳ 06 tháng, hàng năm, t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i k t qu ki m tra ch t lư ng xe và ng cơ nh p khNu. i u 9. Gi y ch ng nh n ch t lư ng ã c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng ã ư c c p theo Quy t nh s 1378/2003/Q -BGTVT ư c s d ng n h t giá tr ghi trên gi y i u 10. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m Vi c thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m Quy nh này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
 6. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng PH L C I CÁC H NG M C KI M TRA I V I XE MÔ TÔ, XE G N MÁY VÀ NG CƠ XE MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U STT H ng m c ki m tra i v i xe mô tô, xe g n máy 1 Yêu c u an toàn chung 2 Kh i lư ng và kích thư c 3 Hi u qu nhanh 4 èn chi u sáng, tín hi u 5 S nh n d ng (VIN) 6 ng h ot c 7 Còi tín hi u 8 Cơ c u i u khi n 9 Khí th i 10 n 11 Tiêu th nhiên li u 12 Tính năng n nh khi xe 13 Quai n m, tay n m cho ngư i cùng i xe 14 V n t c l n nh t iv i ng cơ xe mô tô, xe g n máy 1 Công su t h u ích l n nh t, mô men xo n l n nh t và su t tiêu hao nhiên li u PH L C IIa M U VAQ 03-10 B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
 7. C C ĂNG KI M VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc ******* ****** MINISTRY OF TRANSPORT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM VIETNAM REGISTER Independence - Freedom - Happiness S (N0): GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG XE MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U (Certificate of quality conformity for imported motorcycles, mopeds) Tình tr ng phương ti n (Vehicle’s status): T ch c/cá nhân nh p khNu (Importer): a ch (Address): Nhãn hi u phương ti n (Vehicle’s mark): S lo i (Model N0): Nư c s n xu t (Country of origin): Năm s n xu t (Production year): Lo i phương ti n (Vehicle’s type): S khung (Chassis N0): S ng cơ (Engine N0): S t khai hàng nh p khNu (Customs declaration N0): Th i gian ki m tra (Date of inspection): S báo cáo th nghi m (Inspection record N0): S ăng ký ki m tra (Registered N0 for inspection): THÔNG S K THU T (Technical specifications) Tr ng lư ng b n thân (Kerb weight): kG S ngư i cho phép ch k c ngư i lái (Permissible No. of Pers carried including driver): ngư i
 8. Kích thư c bao - Dài x R ng x Cao (Overall dimensions - L x W x H): mm Chi u dài cơ s (Wheel base): mm Ki u ng cơ (Engine model): Lo i nhiên li u s d ng (Type of fuel): Th tích làm vi c (Displacement): cm3 Công su t l n nh t c a ng cơ/t c quay (Max. output/rpm): kW/vòng/phút Ly h p (Clutch) D n ng ly h p (Clutch control): H p s (Gear box): i u khi n h p s (Gear box control): Bánh ch ng (Drive axle): Truy n ng (Transmission): Ki u lo i phanh trư c (Front brake type): Ki u lo i phanh sau (Rear brake type): C l p (Tyres size): L p trư c (Front): L p sau (Rear): Xe mô tô, xe g n máy ã ư c ki m tra và t ch t lư ng nh p khNu theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s /2007/Q -BGTVT ngày tháng năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. The motorcycles, mopeds has been inspected and satisfied with the regulation annexed to the Decision N0 /2007/Q -BGTVT date stipulated by Minister of Transport. (Date) Hà N i, ngày … tháng … năm … CƠ QUAN KI M TRA (Inspection body) Lưu ý: Gi y ch ng nh n này s không còn giá tr n u ch t lư ng c a phương ti n ã ki m tra b nh hư ng do v n chuy n, b o qu n, b c x p… Note: The certificate will be expired if quality of the inspected motor vehicle is influenced by carrying, landing, storing, … PH L C IIb
 9. M U VAQ 03-12 B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc ******* ****** MINISTRY OF TRANSPORT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM VIETNAM REGISTER Independence – Freedom - Happiness S (N0): GI Y CH NG NH N CH T LƯ NG NG CƠ XE MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U (Certificate of quality conformity for imported engine of motorcycles, mopeds) Tình tr ng ng cơ (Engine’s status): T ch c/cá nhân nh p khNu (Importer): a ch (Address): Nhãn hi u ng cơ (Engine’s mark): S lo i (Model N0): Nư c s n xu t (Country of origin): Năm s n xu t (Production year): S ng cơ (Engine N0): S t khai hàng nh p khNu (Customs declaration N0): Th i gian ki m tra (Date of inspection): S báo cáo th nghi m (Inspection record N0): S ăng ký ki m tra (Registered N0 for inspection): THÔNG S K THU T (Technical specifications) Ki u ng cơ (Engine model): kG Tr ng lư ng ng cơ (Engine weight):
 10. Lo i nhiên li u s d ng (Type of fuel): Công su t l n nh t c a ng cơ/t c quay (Max. output/rpm): kW/vòng/phút ư ng kính xi lanh x Hành trình pít tông (Bore x Stroke): mm Th tích làm vi c (Displacement): cm3 T s nén (Compression ratio) Ly h p (Clutch): D n ng ly h p (Clutch control): H p s (Gear box): i u khi n h p s (Gear box control): ng cơ xe mô tô, xe g n máy ã ư c ki m tra và t ch t lư ng nh p khNu theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s /2007/Q -BGTVT ngày tháng năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. The engine has been inspected and satisfied with the regulation annexed to the Decision N0 /2007/Q -BGTVT date stipulated by Minister of Transport. (Date) Hà N i, ngày … tháng … năm … CƠ QUAN KI M TRA (Inspection body) Lưu ý: Gi y ch ng nh n này s không còn giá tr n u ch t lư ng c a ng cơ ã ki m tra b nh hư ng do v n chuy n, b o qu n, b c x p… Note: The certificate will be expired if quality of the inspected engine is influenced by carrying, landing, storing, etc… PH L C IIIa M U VAQ 03-11 B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ****** MINISTRY OF TRANSPORT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 11. VIETNAM REGISTER Independence - Freedom - Happiness S (N0): THÔNG BÁO KHÔNG T CH T LƯ NG XE MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U (Notice of non - conformity of quality for imported motorcycles, mopeds) Tình tr ng phương ti n (Vehicle’s status): T ch c/cá nhân nh p khNu (Importer): a ch (Address): Nhãn hi u phương ti n (Vehicle’s mark): S lo i (Model N0): Nư c s n xu t (Country of origin): Năm s n xu t (Production year): Lo i phương ti n (Vehicle’s type): S khung (Chassis N0): S ng cơ (Engine N0): S t khai hàng nh p khNu (Customs declaration N0): Th i gian ki m tra (Date of inspection): S báo cáo th nghi m (Inspection record N0): S ăng ký ki m tra (Registered N0 for inspection): Xe mô tô, xe g n máy ã ư c ki m tra và không t ch t lư ng nh p khNu theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s /2007/Q -BGTVT ngày tháng năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. The motorcycles, mopeds has been inspected and not satisfied with the regulation annexed to the Decision N0 /2007/Q -BGTVT date stipulated by Minister of Transport. Lý do không t (Reasons of non - conformity): (Date) Hà N i, ngày … tháng … năm …
 12. Nơi nh n: CƠ QUAN KI M TRA (Inspection body) PH L C IIIb M U VAQ 03-13 B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C ĂNG KI M VI T NAM NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ****** MINISTRY OF TRANSPORT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM VIETNAM REGISTER Independence - Freedom - Happiness S (N0): THÔNG BÁO KHÔNG T CH T LƯ NG NG CƠ XE MÔ TÔ, XE G N MÁY NH P KH U (Notice of non - conformity of quality for imported engine of motorcycles, mopeds) Tình tr ng ng cơ (Engine’s status): T ch c/cá nhân nh p khNu (Importer): a ch (Address): Nhãn hi u ng cơ (Engine’s mark): S lo i (Model N0): Nư c s n xu t (Country of origin): Năm s n xu t (Production year): S ng cơ (Engine N0): Ki u ng cơ (Engine model): S t khai hàng nh p khNu (Customs declaration N0): Th i gian ki m tra (Date of inspection): S báo cáo th nghi m (Inspection record N0): S ăng ký ki m tra (Registered N0 for inspection):
 13. ng cơ xe mô tô, xe g n máy ã ư c ki m tra và không t ch t lư ng nh p khNu theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s /2007/Q -BGTVT ngày tháng năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. The engine has been inspected and not satisfied with the regulation annexed to the Decision N0 /2007/Q -BGTVT date stipulated by Minister of Transport. Lý do không t (Reasons of non - conformity): (Date) Hà N i, ngày … tháng … năm … Nơi nh n CƠ QUAN KI M TRA (Inspection body)
Đồng bộ tài khoản