Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
83
lượt xem
21
download

Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH LÂM NG c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 57/2008/Q -UBND à L t, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH ƠN GIÁ XÂY D NG M I BI T TH , NHÀ VÀ ƠN GIÁ C U KI N T NG H P XÁC NNH GIÁ TRN TÀI S N LÀ CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH LÂM NG Y BAN NHÂN DÂN T NH LÂM NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng ngày 10/5/1997 và Lu t Thu giá tr gia tăng s a i ngày 17/6/2003; Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p ngày 17/6/2003; Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph v quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng và Giám c S Tài chính t i t trình s 1078/TTLS/XD-TC ngày 04 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b ng ơn giá xây d ng m i bi t th , nhà và ơn giá c u ki n t ng h p xác nh giá tr tài s n là công trình xây d ng trên a bàn t nh Lâm ng, làm cơ s : a) Tính l phí trư c b ; b) Tính thu xây d ng cơ b n; c) Tính b i thư ng, h tr v nhà, công trình xây d ng trên t khi nhà nư c thu h i t; d) Tính giá bán nhà thu c s h u nhà nư c; ) Tính giá tr tài s n là nhà, công trình xây d ng c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p. 2. Nguyên t c và phương pháp xác nh: a) ơn giá ban hành kèm theo quy t nh này là ơn giá chuNn áp d ng cho các a bàn t i t nh Lâm ng.
 2. i v i vùng sâu, vùng xa có i u ki n giao thông khó khăn ho c a hình hi m tr ph i u tư chi phí san i m t b ng (v i kh i lư ng l n); ph i chuyên ch v t li u b ng phương ti n thô sơ thì ư c c ng thêm 10% so v i m c giá quy nh t i b ng ơn giá. Riêng nh ng c u ki n không có trong b ng ơn giá ban hành kèm theo Quy t nh này thì trong quá trình th c hi n ư c phép v n d ng tương ương (n u cùng i u ki n, tiêu chuNn k thu t) ho c xây d ng ơn giá riêng (trên cơ s b nh m c xây d ng do B Xây d ng công b và thông báo giá v t li u xây d ng c a liên s Tài chính – Xây d ng t i th i i m) trình Liên s Tài chính – Xây d ng thông qua trư c khi th c hi n. b) Vi c xác nh giá tr tài s n là công trình xây d ng ph i căn c vào tình hình c th v n d ng phương pháp tính và ơn giá theo nguyên t c sau: - C p h ng nhà: th c hi n theo Quy chuNn Xây d ng t p II (ban hành kèm theo Quy t nh s 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 c a B trư ng B Xây d ng) và Thông tư s 05/BXD- T ngày 09/2/1993 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp xác nh di n tích s d ng và phân c p nhà . Trư ng h p không th ánh giá c p h ng nhà theo Quy chuNn Xây d ng và Thông tư s 05/BXD- T ngày 09/2/1993 c a B Xây d ng (do công trình trong th c t có khác bi t so v i quy nh t i Quy chuNn Xây d ng và Thông tư s 05/BXD- T ngày 09/02/1993) thì ph i ti n hành tính toán kh i lư ng c th áp d ng ơn giá c u ki n t ng h p. - i v i công trình có s d ng các lo i v t li u xây d ng th p ho c cao c p hơn c p h ng nhà ã quy nh thì tính toán b i thư ng, h tr theo ơn giá c p h ng nhà ã quy nh; sau ó; c ng thêm ph n giá tr u tư chênh l ch cao hơn ho c tr i ph n giá tr u tư chênh l ch th p hơn so v i c p h ng nhà. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 22/01/2008 c a y ban nhân dân t nh Lâm ng v vi c Ban hành ơn giá xây d ng m i bi t th , nhà và ơn giá c u ki n t ng h p xác nh giá tr tài s n là công trình xây d ng trên a bàn t nh Lâm ng. i u 3. 1. Giao S Xây d ng ch trì cùng S Tài chính, trong ph m vi quy n h n, có trách nhi m hư ng d n y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph trong t nh và các ngành, ơn v có liên quan trong vi c áp d ng và t ch c th c hi n Quy t nh này. 2. Khi giá c th trư ng (như giá v t li u, nhân công, …) thay i làm cho ơn giá ban hành kèm theo Quy t nh này không còn phù h p (tăng ho c gi m t 20% tr lên) thì các c p, các ngành xu t S Xây d ng S Xây d ng ch trì xem xét trình y ban nhân dân t nh i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t . i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s , ban, ngành; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph trong t nh; Th trư ng các t ch c, cơ quan, ơn v và các cá nhân có liên quan căn c quy t nh thi hành.
 3. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 4; - VP Chính ph , website Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra VB); - B Xây d ng, B Tài chính; - TT TƯ, TT H ND t nh; - Các Ban H ND t nh; Hoàng Sĩ Sơn - oàn i bi u Qu c h i ơn v t nh Lâm ng; - UBMTTQVN, oàn th c p t nh; - Các Thành viên UBND t nh; - Báo Lâm ng; - ài PTTH Lâm ng; - Chánh VP, các Phó VP; - Trung tâm Công báo t nh; - Trung tâm Tin h c t nh; - Các chuyên viên; - Lưu: VT, XD, TKCT. B NG ƠN GIÁ XÂY D NG M I NHÀ VÀ B NG ƠN GIÁ C U KI N T NG H P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 57/2008/Q -UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Lâm ng). I. B NG ƠN GIÁ XÂY D NG M I NHÀ : STT Lo i nhà ơn v tính ơn giá xây d ng m i ( ng/m2 s d ng) 1 Bi t th : + H ng 1 m2 3.000.000 2 + H ng 2 m 3.400.000 2 + H ng 3 m 3.800.000 + H ng 4 m2 4.300.000 2 Nhà : +C p1 m2 2.800.000 +C p2 m2 2.200.000 2 +C p3 m 1.600.000 + C p 4A m2 1.200.000 2 + C p 4B m 1.000.000 2 + C p 4C m 800.000 3 Nhà t m: + T m lo i A m2 600.000 + T m lo i B m2 500.000 + T m lo i C m2 400.000 2 + T m lo i D m 350.000 + T m lo i E m2 300.000
 4. Nhà c p 4: + C p 4A: Móng xây g ch, á. Tư ng xây g ch dày ≤ 10cm, ván k t h p tr g ch, á ho c g ch u l c. Mái l p tôn k m, fibrô xi măng, ngói. Tr n g lambri, ván ép ho c nh a. N n lát xi măng, ceramic, …. C a g thư ng. i n i n i. T m, xí thư ng. Hoàn thi n, trang thi t b ti n nghi m c bình thư ng. + C p 4B: Móng xây g ch, á. Tư ng xây g ch dày ≤ 10cm, ván k t h p tr g ch, á ho c g ch u l c. Mái l p tôn k m, fibrô xi măng, ngói. Tr n ván ép, nh a; N n láng xi măng. Hoàn thi n, trang thi t b v sinh m c t i thi u. + C p 4C: Móng xây g ch, á. Tư ng xây g ch dày ≤ 10cm, ván k t h p tr g ch, á ho c g ch u l c. Mái l p tôn k m, fibrô xi măng, ngói. Không có tr n, ho c có tr n làm b ng cót ép. N n láng xi măng ho c t. Hoàn thi n m c ơn gi n. Khu v sinh trang b m c t i thi u ho c tách r i nhà . Nhà t m: + T m lo i A: Móng xây g ch, á v a nghèo. C t g , tre. Tư ng xây g ch dày ≤ 10cm, k t h p g ván x , ván ép. Mái l p tôn k m, fibrô xi măng. N n lát g ch xi măng, láng xi măng. C a g ván t p. Tr n ván ép, cót. i n i n i, kéo t m. Nư c sinh ho t b trí theo c m công c ng. + T m lo i B: Móng xây g ch, á v a nghèo. C t g , tre. Vách g ván x , ván ép. Mái l p tôn k m, tôn fibrô xi măng. N n t. + T m lo i C: Móng xây d ng ơn gi n. C t g , tre. Vách g ván t p, phên an n a, …. Mái l p tôn k m, fibrô xi măng. N n t. + T m lo i D: Nhà t m, ơn gi n. C t g , tre. Vách phên n a, l ô, …. Mái l p gi y d u, các lo i lá. N n t. + T m lo i E: Nhà b p, v sinh t m b , chu ng, tr i chăn nuôi, …. II. B NG ƠN GIÁ C U KI N T NG H P: Mã hi u Tên Công tác ơn v ơn giá t ng Ghi chú tính h p ( ng) 1 2 3 4 5 1 Công tác bê tông 1.1 Bê tông lót móng g ch v M50 m3 479.000 1.2 Bê tông lót móng g ch v M75 m3 601.000 1.3 Bê tông móng á 1x2 M.200 m3 1.039.000 1.4 Bê tông móng á 4x6 M.75 m3 757.000 1.5 Bê tông n n á 4x6 M100 m3 758.000 1.6 Bê tông tư ng á 1x2 M.150, dày ≤ 45cm m3 1.398.000 1.7 Bê tông tư ng á 1x2 M.200, dày ≤ 45cm m3 1.576.000 1.8 Bê tông c t á 1x2, M.150, cao ≤ 4m, ti t di n ≤ m3 1.331.000 0,1m2 1.9 Bê tông c t á 1x2, M.150, cao ≤ 16m, ti t di n ≤ m3 1.383.000 0,1m2 1.10 Bê tông c t á 1x2, M.200, cao ≤4m, ti t di n ≤ m3 1.424.000
 5. 0,1m2 1.11 Bê tông c t á 1x2, M.200, cao ≤ 16m, ti t di n ≤ m3 1.476.000 0,1m2 1.12 Bê tông xà, d m, gi ng á 1x2 M.150 m3 1.168.000 1.13 Bê tông xà, d m, gi ng á 1x2 M.200 m3 1.260.000 1.14 Bê tông sàn mái á 1x2 M.150 m3 1.058.000 1.15 Bê tông sàn mái á 1x2 M.200 m3 1.150.000 1.16 Bê tông lanh tô, mái h t, máng nư c, t m an, ô m3 1.181.000 văng á 1x2 M.150 1.17 Bê tông lanh tô, mái h t, máng nư c, t m an, ô m3 1.270.000 văng á 1x2 M.200 1.18 Bê tông c u thang thư ng á 1x2 M.150 m3 1.097.000 1.19 Bê tông c u thang thư ng á 1x2 M.200 m3 1.187.000 1.20 Bê tông c u thang xo n á 1x2 M.150 m3 1.113.000 1.21 Bê tông c u thang xo n á 1x2 M.200 m3 1.202.000 1.22 Bê tông ài nư c á 1x2 M 250 m3 1.471.000 2 Công tác s n xu t và l p d ng c t thép: 2.1 C t thép móng Ø ≤ 10 T n 16.668.000 2.2 C t thép móng Ø ≤ 18 T n 16.750.000 2.3 C t thép móng Ø > 18 T n 16.581.000 2.4 C t thép tư ng Ø ≤ 10, cao ≤ 4m T n 16.884.000 2.5 C t thép tư ng Ø ≤ 10, cao ≤ 16m T n 16.939.000 2.6 C t thép tư ng Ø ≤ 18, cao ≤ 4m T n 17.014.000 2.7 C t thép tư ng Ø ≤ 18, cao ≤ 16m T n 17.124.000 2.8 C t thép xà, d m, gi ng Ø ≤ 10, cao ≤ 4m T n 17.124.000 2.9 C t thép xà, d m, gi ng Ø ≤ 10, cao ≤ 16m T n 17.168.000 2.10 C t thép xà, d m, gi ng Ø ≤ 18, cao ≤ 4m T n 16.912.000 2.11 C t thép xà, d m, gi ng Ø ≤ 18, cao ≤ 16m T n 16.959.000 2.12 C t thép sàn mái Ø ≤ 10, cao ≤ 16m T n 16.978.000 2.13 C t thép sàn mái Ø > 10, cao ≤ 16m T n 16.998.000 2.14 C t thép c u thang Ø ≤10, cao ≤ 4m T n 17.304.000 2.15 C t thép c u thang Ø > 10, cao ≤ 16m T n 17.351.000 2.16 C t thép c t, tr Ø ≤10, cao ≤ 4m T n 17.001.000 2.17 C t thép c t, tr Ø ≤10, cao ≤ 16m T n 17.045.000 2.18 C t thép c t, tr Ø ≤18, cao ≤ 4m T n 16.916.000 2.19 C t thép c t, tr Ø ≤18, cao ≤ 16m T n 16.945.000 2.20 C t thép c t, tr Ø > 18, cao ≤ 4m T n 16.828.000 2.21 C t thép ài nư c Ø ≤10 T n 19.806.000
 6. 3 Công tác Xây: m3 3.1 Xây á ch m3 3.1.1 Xây móng á ch 15x20x25 M.50 m3 585.000 3.1.2 Xây móng á ch 15x20x25 M.75 m3 622.000 3.1.3 Xây móng á ch 20x20x25 M50 m3 558.000 3.1.4 Xây móng á ch 20x20x25 M75 m3 594.000 3.1.5 Xây tư ng á ch 15x20x25 M.50, dày ≤ 30, cao m3 598.000 ≤ 2m 3.1.6 Xây tư ng á ch 15x20x25 M.50, dày ≤ 30, cao m3 638.000 > 2m 3.1.7 Xây tư ng á ch 20x20x25 M.50, dày ≤ 30, cao m3 578.000 ≤ 2m 3.1.8 Xây tư ng á ch 20x20x25 M.50, dày ≤ 30, cao m3 612.000 > 2m 3.1.9 Xây tr á ch 10x10x20 M50 m3 918.000 3.1.10 Xây tr á ch 10x10x20 M75 m3 959.000 3.2 Xây g ch th 4x8x19: m3 3.2.1 Xây móng dày ≤ 30 M.50 m3 1.153.000 3.2.2 Xây tư ng dày ≤ 10 M.50, cao ≤ 4m m3 1.257.000 3.2.3 Xây tư ng dày ≤ 10 M.50, cao ≤ 16m m3 1.308.000 3.2.4 Xây tư ng dày ≤ 30 M.50, cao ≤ 4m m3 1.162.000 3.2.5 Xây tư ng dày ≤ 30 M.50, cao ≤ 16m m3 1.178.000 3.2.6 Xây tr m3 909.000 3.3 Xây g ch ng 8x8x19: m3 3.3.1 Xây tư ng dày ≤ 10 M.50, cao ≤ 4m m3 928.000 3.3.2 Xây tư ng dày ≤ 10 M.50, cao ≤ 16m m3 962.000 3.3.3 Xây tư ng dày ≤ 30 M.50, cao ≤ 4m m3 892.000 3.3.4 Xây tư ng dày ≤ 30 M.50, cao ≤ 16m m3 924.000 3.4 Xây á h c m3 3.4.1 Xây móng M50, chi u dày ≤ 60cm m3 566.000 3.4.2 Xây tư ng th ng M50, dày ≤ 60 cao ≤ 2m m3 589.000 3.4.3 Xây tr , c t M50, cao ≤ 2m m3 785.000 3.4.4 Xây tr , c t M50, cao > 2m m3 1.055.000 3.4.5 Xây m t b ng m3 582.000 3.4.6 Xây mái d c th ng m3 592.000 3.4.7 X p á khan không chít m ch mái d c th ng m3 274.000 3.4.8 X p á khan không chít m ch m t b ng m3 255.000 3.4.9 X p á khan có chít m ch m t b ng m3 294.000 3.4.10 X p á khan có chít m ch mái d c th ng m3 346.000
 7. 4 Công tác Ván khuôn: 4.1 Ván khuôn móng tròn a giác m2 126.000 4.2 Ván khuôn móng vuông, ch nh t m2 96.000 4.3 Ván khuôn c t vuông, ch nh t m2 105.000 4.4 Ván khuôn c t tròn m2 168.000 4.5 Ván khuôn xà d m, gi ng m2 131.000 4.6 Ván khuôn c u thang thư ng m2 134.000 4.7 Ván khuôn c n thang xo n m2 214.000 4.8 Ván khuôn sàn, mái m2 105.000 4.9 Ván khuôn lanh tô, t m an m2 106.000 5 SXLD C u ki n g : m3 5.1 Vì kèo mái ngói khNu ≤ 6,9m m3 7.734.000 5.2 Vì kèo mái ngói khNu ≤ 8,1m m3 7.856.000 5.3 Vì kèo mái fibrociment khNu ≤ 4,0m m3 7.827.000 5.4 Vì kèo mái fibrociment khNu ≤ 5,7m m3 7.839.000 5.5 Xà g mái th ng m3 6.374.000 5.6 Xà g mái n i, mái góc m3 6.400.000 5.7 C u phong m3 6.359.000 6 Công tác l p d ng Khuôn c a và C a: 6.1 L p d ng khuôn c a md 20.000 6.2 L p c a vào khuôn m2 23.000 6.3 L p c a không có khuôn m2 44.000 7 Công tác SXLD c u ki n s t thép: 7.1 SX vì kèo thép hình khNu 18m n 24m T n 25.013.000 7.2 SX vì kèo thép hình khNu ≤ 36m T n 21.639.000 7.3 SX vì kèo thép hình khNu ≤ 9m T n 26.622.000 7.4 SX vì kèo thép hình khNu ≤ 12m T n 25.268.000 7.5 SX xà g thép T n 19.957.000 7.6 SX c t thép b ng thép hình T n 22.083.000 7.7 SX Gi ng mái T n 21.690.000 7.8 L p d ng c t thép T n 2.177.000 7.9 L p d ng vì kèo thép khNu ≤ 18m T n 1.698.000 8 Công tác Mái: m2 2 8.1 L p mái ngói 22v/m ; chi u cao ≤4m m2 198.000 8.2 L p mái ngói 22v/m2; chi u cao ≤16m m2 201.000 8.3 L p mái fibrociment m2 57.000 8.4 L p mái tôn tráng k m, sóng tròn (chi u dài ≤ m2 70.000 2m)
 8. 9 Công tác trát (M.50): 9.1 Trát tư ng ngoài dày 1cm m2 29.000 9.2 Trát tư ng trong dày 1cm m2 22.000 9.3 Trát tư ng ngoài dày 1,5cm m2 36.000 9.4 Trát tư ng trong dày 1,5cm m2 30.000 9.5 Trát tr , c t, lam ng, c u thang dày 1,0cm m2 68.000 9.6 Trát xà, d m m2 46.000 9.7 Trát tr n m2 61.000 9.8 Trát vNy tư ng ch ng vang m2 58.000 9.9 Trát g ch md 15.000 9.10 Trát sênô, mái h t, lam ngang m2 33.000 9.11 Trát granito, g ch , g l i, tư ng md 43.000 9.12 Trát granito tay v n c u thang, lan can dày 2,5 cm. m2 424.000 9.13 Trát granito tư ng m2 200.000 9.14 Trát á r a tư ng m2 139.000 9.15 Trát á r a tr c t m2 174.000 9.16 Trát á r a ô văng, sênô, lan can m2 213.000 10 Công tác p g ch – á: 10.1 p tư ng, tr , c t g ch men 20x25 m2 208.000 10.2 p tư ng, tr , c t g ch men 30x30 m2 197.000 10.3 p á cNm th ch vào tư ng m2 524.000 10.4 p chân tư ng, vi n tư ng, vi n c t g ch 12x30 m2 232.000 10.5 p chân tư ng, vi n tư ng, vi n c t g ch 12x40 m2 217.000 11 Công tác láng v a: 11.1 Láng n n sàn không ánh màu dày 2cm m2 22.000 11.2 Láng n n sàn có ánh màu dày 2 cm m2 25.000 12 Công tác lát g ch – á: 12.1 Lát sàn n n g ch men 30x30 m2 161.000 12.2 Lát sàn n n g ch men 40x40 m2 171.000 12.3 Lát g ch ciment dày 3.5 cm. m2 128.000 12.4 Lát g ch th m2 59.000 13 Công tác làm tr n: 13.1 Tr n g dán, ván ép m2 155.000 13.2 Tr n g lambri dày 1cm m2 352.000 13.3 Tr n t m nh a hoa văn m2 230.000 13.4 Tr n th ch cao khung tr n chìm ph ng 400mm x m2 90.000 1000mm, t m th ch cao thư ng 13.5 Tr n th ch cao khung tr n chìm gi t c p ơn gi n m2 100.000
 9. 14 Công tác M c: 14.1 Vách ngăn b ng ván ép m2 71.000 14.2 Vách ngăn b ng g ván ghép khít dày 2cm m2 166.000 14.3 Làm chân tư ng b ng g 2x10 m 27.000 14.4 Làm tư ng lambris dày 1cm m2 189.000 14.5 Làm m t sàn g dày 2cm m2 258.000 14.6 Làm m t sàn g dày 3cm m2 302.000 14.7 Khung g d m, sàn m3 7.137.000 15 Công tác sơn vôi: 15.1 Quét vôi trong nhà 1 nư c tr ng 2 màu m2 5.000 15.2 Quay vôi gai, cao ≤ 4m m2 11.000 15.3 Công tác b matit vào tư ng m2 36.000 15.4 Sơn s t thép m2 24.000 15.5 Sơn c a kính m2 13.000 15.6 Sơn c a panô m2 35.000 15.7 Sơn c a ch p m2 50.000 15.8 Sơn tư ng b ng sơn ICI Dulux m2 16.000 16 L p t trang thi t b v sinh: 16.1 L p t ch u r a 1 vòi (lo i thư ng) B 257.000 16.2 L p t ch u xí b t B 1.115.000 16.3 L p t ch u xí x m B 320.000 16.4 L p t ch u ti u nam B 383.000 16.5 L p t ch u ti u n B 772.000 16.6 L p t b n ch a nư c inox 0.5m3 B 4.030.000 17 Công tác s n xu t Hàng rào, l p t trang thi t b trong nhà 17.1 L p t èn thư ng có chao ch p. B 77.000 17.2 L p t èn sát tr n có chao ch p B 79.000 17.3 L p b ng g vào tư ng g ch Cái 29.000 17.4 L p công tác vào b ng g Cái 12.000 17.5 L c u chì, c m vào tư ng Cái 16.000 17.6 L c u dao 3 c c – m t chi u B 100.000 17.7 L công tơ i n 3 pha ≤ 20A, vào b ng ã có s n. Cái 422.000 17.8 L ng thép tráng k m Ø ≤ 25 md 73.000 17.9 L ng thép tráng k m Ø 50 md 118.000 17.1 L ng nh a Ø 50 md 30.000 17.11 Hàng rào k m gai 20x20- c c thép 50x50x0.5 m2 74.000 17.12 Hàng rào k m gai kéo d c 20-5 hàng – c c g m2 21.000
 10. 17.13 Hàng rào lư i B.40 cao 1,2m – c c s t 50x50x0.5 m2 86.000 17.14 Hàng rào lư i B.40 cao 1,2m – c c g m2 64.000 17.15 SX hàng rào khung s t lư i B40, cao 1.8m m2 436.000 17.16 SX hàng rào song s t m2 536.000 18 Công tác ào t: 18.1 ào móng c t, tr , h ki m tra b ng th công m3 103.000 18.2 ào kêng mương, rãnh thoát nư c b ng th công m3 79.000 18.3 ào móng băng b ng th công m3 71.000 18.4 ào kênh mương b ng máy m3 13.000 18.5 p n n móng công trình b ng th công m3 58.000 18.6 p b kênh lương b ng th công m3 59.000 18.7 ào móng công trình b ng máy m3 12.000 18.8 San m t m t b ng b ng máy m3 4.000 18.9 p p kênh mương b ng máy m3 5.000 18.10 p n n ư ng m3 6.000 18.11 ào ao h b ng th công m3 54.000 18.12 ào ao h b ng máy m3 11.000 18.13 p cát n n móng công trình b ng th công m3 114.000 19 Công tác c a: 19.1 Khung c a (g sao) m 100.000 19.2 C a s panô (g sao) m2 660.000 19.3 C a i panô (g sao) m2 660.000 19.4 C a nhôm i – kính (c khóa) m2 380.000 – 480.000 19.5 C a s nhôm m2 280.000 – 380.000 19.6 Vách ngăn nhôm m2 280.000 – 380.000 19.7 C a s ván n p g nhóm IV m2 220.000 19.8 C a s ván g nhóm IV – kính m2 305.000 19.9 C a s panô g nhóm IV m2 310.000 19.10 C a i ván n p g nhóm IV m2 260.000 19.11 C a i panô g nhóm IV m2 310.000 19.12 C a i panô g nhóm IV – kính m2 270.000 19.13 C a s s t – kính tr ng m2 420.000 Giá ã bao g m khung C a s s t – kính màu m2 440.000 n i, ngo i, 19.14 C a i panô s t – kính tr ng m2 520.000 kính, roan, khóa, b n l C a i panô s t – kính màu m2 540.000
 11. 19.15 C as tx p m2 600.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản