Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 57/2009/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C S P X P L I, X LÝ NHÀ, T THU C S H U NHÀ NƯ C THU C NA PHƯƠNG QU N LÝ TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004; Căn c Lu t Qu n lý và s d ng tài s n Nhà nư c năm 2008; Căn c Ngh nh s 137/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh vi c phân c p qu n lý Nhà nư c i v i tài s n Nhà nư c t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p, tài s n ư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 140/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u Nhà nư c; Căn c Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 273/TTr-STC ngày 04 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u Nhà nư c thu c a phương qu n lý trên a bàn t nh Ninh Thu n; g m 3 Chương 12 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; th trư ng các s , ban, ngành thu c t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ; Giám c Công ty Nhà nư c, Giám c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c s h u 100% v n và
 2. th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan QUY NNH V VI C S P X P L I, X LÝ NHÀ, T THU C S H U NHÀ NƯ C DO NA PHƯƠNGQU N LÝ TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 57/2009/Q -UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. i tư ng áp d ng: Quy nh này quy nh vi c s p x p l i, x lý tr s làm vi c, cơ s ho t ng s nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh (sau ây g i chung là cơ s nhà, t) thu c s h u Nhà nư c giao cho cơ quan, ơn v , t ch c thu c t nh qu n lý, s d ng g m: a) Cơ quan hành chính, ơn v s nghi p: các s , ban, ngành, y ban nhân dân huy n, thành ph và ơn v tr c thu c; b) Cơ quan oàn th , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p (sau ây g i chung là các t ch c); c) Công ty Nhà nư c, Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do Nhà nư c s h u 100% v n (sau ây g i chung là Công ty Nhà nư c); d) T ch c kinh t (không bao g m Công ty Nhà nư c quy nh t i i m c kho n này) ph i di d i do ô nhi m môi trư ng theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (sau ây g i t t là t ch c kinh t ph i di d i). 2. Các lo i nhà, t thu c ph m vi áp d ng theo quy nh t i kho n 1 i u này g m:
 3. a) t ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t; t ư c Nhà nư c cho thuê i v i ơn v s nghi p, các t ch c và Công ty Nhà nư c; b) t ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t nhưng ư c mi n ti n s d ng t ho c ti n s d ng t ã n p có ngu n g c ngân sách Nhà nư c; c) t nh n chuy n như ng quy n s d ng và ti n ã tr có ngu n g c ngân sách Nhà nư c; d) Nhà ư c u tư, xây d ng b ng v n có ngu n g c ngân sách Nhà nư c; ) Nhà, t chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh giao quy n qu n lý, s d ng nhưng thu c i tư ng ph i th c hi n xác l p quy n s h u Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; e) Nhà, t ư c u tư, xây d ng b ng ngu n v n thu c các chương trình, d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c, bao g m các d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) ho c ngu n vi n tr không hoàn l i thu c ngân sách Nhà nư c và d án ã k t thúc ho t ng; g) Nhà ư c u tư, xây d ng b ng v n có ngu n g c ngân sách Nhà nư c và giao cho t ch c kinh t ph i di d i qu n lý, s d ng; h) t ư c Nhà nư c giao cho t ch c kinh t ph i di d i không thu ti n s d ng t, cho thuê ho c giao có thu ti n s d ng t nhưng ư c mi n ti n s d ng t. 3. Các trư ng h p không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này g m: a) Nhà không thu c s h u Nhà nư c do cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c ang thuê, mư n; b) Nhà, t thu c s h u Nhà nư c c a ơn v , Công ty Nhà nư c ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép dùng giá tr nhà, quy n s d ng t góp v n liên doanh v i nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t trư c ngày Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u Nhà nư c (sau ây g i t t là Quy t nh s 09/2007/Q -TTg) có hi u l c thi hành; khi h t th i h n góp v n liên doanh thì th c hi n s p x p l i, x lý theo quy nh t i Quy t nh s 09/2007/Q -TTg và Quy nh này; c) Nhà, t do Công ty Nhà nư c ang thuê t i các khu công nghi p, c m công nghi p. 4. i v i các cơ s nhà t do cơ quan, ơn v thu c B ch huy Quân s t nh, Công an t nh qu n lý s d ng, th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 09/2007/Q -TTg, Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Thông tư s 83/2007/TT-BTC) và hư ng d n c a B Qu c phòng, B Công an.
 4. 5. i v i các cơ s nhà t do các cơ quan, ơn v thu c Văn phòng T nh y ang qu n lý, s d ng: căn c quy nh t i Quy t nh s 09/2007/Q -TTg và hư ng d n t i Thông tư s 83/2007/TT-BTC, Văn phòng T nh y l p phương án trình c p có thNm quy n quy t nh s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t thu c ph m vi qu n lý. 6. i v i Công ty Nhà nư c: a) Trư ng h p Công ty Nhà nư c ã ư c y ban nhân dân t nh phê duy t phương án chuy n i s h u (c ph n hoá, bán toàn b ho c m t ph n, giao cho t p th ngư i lao ng chuy n thành công ty c ph n) trư c ngày Quy t nh s 09/2007/Q - TTg có hi u l c thi hành thì th c hi n báo cáo các cơ s nhà, t ang qu n lý, s d ng th c hi n giao t ho c thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; vi c qu n lý, s d ng các cơ s nhà, t này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t t ai, không th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 09/2007/Q -TTg và Quy nh này; riêng i v i trư ng h p ơn v thu c di n ph i di d i do ô nhi m môi trư ng theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thì ph i th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 09/2007/Q -TTg, Quy t nh s 140/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 v vi c s a i, b sung Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u Nhà nư c (sau ây g i t t là Quy t nh s 140/2008/Q -TTg) và Quy nh này; b) Trư ng h p Công ty Nhà nư c ã có phương án chuy n i s h u nhưng n th i i m Quy t nh s 09/2007/Q -TTg có hi u l c thi hành chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ph i th c hi n y theo quy nh t i Quy t nh s 09/2007/Q -TTg và Quy nh này. i u 2. Nguyên t c s p x p l i, x lý cơ s nhà, t do cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c ang qu n lý, s d ng 1. Vi c s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t do các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c thu c t nh ang qu n lý nh m m b o s d ng úng m c ích, th c hi n ti t ki m, có hi u qu và theo úng tiêu chuNn, nh m c quy nh, phù h p v i quy ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng và phát tri n ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Th trư ng cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c tr c ti p qu n lý, s d ng cơ s nhà, t ph i th c hi n kê khai, báo cáo theo quy nh t i Quy t nh s 09/2007/Q -TTg, Quy t nh 140/2008/Q -TTg, Thông tư s 83/2007/TT-BTC và Quy nh này, ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u s d ng cơ s nhà, t sai quy nh. Cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c ph i ăng ký quy n qu n lý, s d ng theo quy nh v qu n lý tài s n Nhà nư c i v i các cơ s nhà, t ư c s d ng làm tr s làm vi c, cơ s ho t ng s nghi p. N i dung, trình t , th t c ăng ký quy n qu n lý, s d ng tr s làm vi c, cơ s ho t ng s nghi p ư c th c hi n theo i u 7 Ngh nh s 137/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph và kho n 5 Ph n II, Thông tư s 35/2007/TT-BTC c a B Tài chính hư ng d n Ngh nh s 137/2006/N -CP; trư ng h p vi ph m các quy nh v ăng ký quy n qu n lý, s d ng tài s n Nhà nư c thì b x lý theo quy nh.
 5. 3. Vi c s p x p l i, x lý cơ s nhà, t do cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c qu n lý, s d ng ư c th c hi n sau khi các s , ban, ngành, oàn th , y ban nhân dân các huy n, thành ph (sau ây g i chung là cơ quan ch qu n) l p và báo cáo phương án s p x p l i, x lý i v i toàn b các cơ s nhà, t thu c ph m vi qu n lý trên a bàn g i S Tài chính thNm nh trình y ban nhân dân t nh phê duy t. i u 3. Phương án s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t 1. Phương án s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t do cơ quan ch qu n l p i v i toàn b các cơ s nhà t c a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c thu c ph m vi qu n lý trên a bàn. N i dung c a phương án g m: a) Theo t ng lo i hình: cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c; b) Hi n tr ng qu n lý s d ng nhà, tài s n trên t; hi n tr ng và hình th c s d ng t; nghĩa v v tài chính i v i t ư c giao; giá tr trên s sách k toán v quy n s d ng t, nhà và tài s n trên t; h sơ, gi y t v nhà, t; c) Xác nh, xu t, gi i trình phương án ngh x lý, s p x p l i t ng cơ s nhà, t: thu h i do s d ng không úng quy nh; di d i các h gia ình, cá nhân ra kh i khuôn viên cơ s nhà, t; ngh i u chuy n; bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t, gi l i ti p t c s d ng; chuy n m c ích s d ng t; di d i do ô nhi m môi trư ng theo quy t nh c a y ban nhân dân t nh; x lý khác (n u có). 2. Phương án di d i do t ch c kinh t l p i v i t ng cơ s nhà, t ph i di d i có n i dung cơ b n sau ây: a) Ý ki n c a S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng v quy ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng i v i cơ s nhà, t mà t ch c ang s d ng ph i di d i; b) a i m m i th c hi n di chuy n tr s , cơ s s n xu t kinh doanh n, k ho ch, th i gian di d i; c) Các h sơ, tài li u liên quan khác (n u có). Chương II QUY NNH C TH i u 4. Trình t th c hi n vi c s p x p l i, x lý cơ s nhà, t 1. S Tài chính ch trì giúp y ban nhân dân t nh ch o th c hi n vi c s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t thu c s h u Nhà nư c do t nh qu n lý trên a bàn. 2. Cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c tr c ti p qu n lý, s d ng cơ s nhà t (sau ây g i chung là ơn v s d ng nhà, t), th c hi n:
 6. a) L p báo cáo kê khai t ng cơ s nhà, t ư c giao qu n lý, s d ng theo úng hi n tr ng qu n lý, s d ng theo M u 01/HC-SN-DN (ban hành kèm theo Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007) i v i t ng cơ s nhà, t; Nguyên giá theo s sách k toán c a t ng cơ s nhà, t t i M u 01/HC-SN-DN bao g m nguyên giá tài s n trên t ang theo dõi trên s sách k toán và giá tr quy n s d ng t ã ư c xác nh và tính vào giá tr tài s n c a các cơ quan, ơn v theo quy nh t i Ngh nh s 13/2006/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t (sau ây g i t t là Ngh nh s 13/2006/N -CP). Giá tr quy n s d ng t c a t ng cơ s nhà, t theo quy nh t i kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 5 và kho n 2, kho n 3 i u 6 Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ư c xác nh theo giá t do y ban nhân dân t nh ban hành theo quy nh c a Chính ph ư c công b công khai vào ngày 01 tháng 01 h ng năm. Trư ng h p ơn v s d ng nhà, t chưa ư c xác nh giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr tài s n c a cơ quan, ơn v theo quy nh t i Ngh nh s 13/2006/N -CP thì ơn v s d ng nhà, t có văn b n ngh S Tài chính xác nh giá tr quy n s d ng t trên cơ s di n tích t và giá t do y ban nhân dân t nh quy nh, công b vào ngày 01 tháng 01 h ng năm theo m c ích s d ng t i th i i m báo cáo kê khai. i v i t xây d ng tr s cơ quan, xây d ng công trình s nghi p, t dùng làm m t b ng s n xu t kinh doanh, t dùng vào s n xu t, nghiên c u thí nghi m v nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i t i th i i m báo cáo kê khai thì giá t ư c xác nh theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 13/2006/N -CP; b) Căn c hi n tr ng vi c qu n lý, s d ng cơ s nhà, t, ch c năng, nhi m v ư c giao, biên ch ư c duy t, tiêu chuNn, nh m c s d ng tr s làm vi c, quy mô cơ s nhà, t, ngành ngh kinh doanh theo quy nh và các phương th c x lý theo Quy nh này xu t phương án s p x p l i, x lý i v i t ng cơ s nhà, t. Trư ng h p xu t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t và có nhu c u s d ng ti n thu ư c u tư thì ph i kèm theo phương án s d ng, h tr v n u tư và h sơ có liên quan; c) G i 1 (m t) b h sơ n cơ quan ch qu n; h sơ g m có: - Báo cáo và xu t phương án s p x p l i, x lý i v i t ng cơ s nhà t l p theo quy nh t i i m a và i m b kho n này. - Báo cáo t ng h p c a ơn v s d ng nhà, t i v i t t c các cơ s nhà, t ang qu n lý, s d ng theo M u 02TH (ban hành kèm theo Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007). - B n sao các gi y t , h sơ có liên quan n cơ s nhà, t báo cáo; d) Lưu 1 (m t) b h sơ t i ơn v s d ng nhà, t.
 7. 3. Cơ quan ch qu n th c hi n: a) T ng h p, ki m tra và l p Biên b n ki m tra hi n tr ng nhà, t theo M u 03/BB (ban hành kèm theo Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007) i v i t ng cơ s nhà, t ã kê khai báo cáo; b) T ng h p báo cáo các cơ s nhà, t theo M u 04/TH (ban hành kèm theo Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007) theo a bàn huy n, thành ph i v i cơ s nhà, t thu c ph m vi qu n lý; c) G i S Tài chính Biên b n ki m tra (theo M u 03/BB), B ng t ng h p (theo M u 04/TH), b n gi i trình phương án s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t (n u có) và h sơ liên quan. 4. S Tài chính th c hi n: a) Xem xét phương án s p x p l i, x lý i v i các ơn v s d ng nhà, t thu c Trung ương qu n lý trên a bàn t nh, trình y ban nhân dân t nh có ý ki n chính th c b ng văn b n g i cơ quan ch qu n thu c Trung ương, ng g i B Tài chính; b) Xem xét phương án s p x p l i, x lý i v i các ơn v s d ng nhà, t thu c a phương qu n lý, trình y ban nhân dân t nh quy t nh. i u 5. Phương th c và th m quy n x lý các cơ s nhà, t do cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c qu n lý, s d ng 1. i v i cơ s nhà, t khi Nhà nư c thu h i s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, ph c v l i ích qu c gia, l i ích công c ng, m c ích phát tri n kinh t theo quy nh c a Lu t t ai thì vi c b i thư ng, h tr th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai và c a y ban nhân dân t nh. 2. Trư ng h p các cơ s nhà, t b tr ng, cho mư n x lý theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 Quy t nh s 09/2007/Q -TTg, căn c báo cáo phương án s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t thu c ph m vi qu n lý c a cơ quan ch qu n, S Tài chính ki m tra, rà soát, tham mưu trình y ban nhân dân t nh quy t nh x lý thu h i theo quy nh. 3. Trư ng h p các cơ s nhà t ang cho thuê toàn b ho c m t ph n khuôn viên (không phân bi t ph n khuôn viên cho thuê ó là c l p hay không c l p) cơ quan hành chính, ơn v s nghi p ph i ch m d t ngay h p ng, vi c b i thư ng chi phí thi t h i th c t do ch m d t h p ng cho thuê trư c th i h n (n u có) ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t h p ng kinh t . Th trư ng cơ quan, ơn v cho thuê ch u trách nhi m v hành chính, n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh và ch u các hình th c x lý theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. i v i các cơ s nhà t ang cho thuê toàn b ho c m t ph n khuôn viên (không phân bi t ph n khuôn viên cho thuê ó là c l p hay không c l p) mà các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p chưa ch m d t h p ng thì Ch t ch y ban nhân dân
 8. huy n, thành ph ( i v i cơ s nhà, t c a các ơn v thu c ph m vi huy n, thành ph qu n lý); th trư ng các s , ngành ( i v i cơ s nhà, t c a các ơn v thu c ph m vi s , ngành qu n lý) ki m tra l p biên b n, t p h p h sơ, xu t phương án x lý g i v S Tài chính t ng h p báo cáo trình y ban nhân dân t nh quy t nh thu h i toàn b ho c m t ph n khuôn viên nhà, t ang cho thuê. S Tài chính có trách nhi m l p phương án qu n lý i v i t ng cơ s nhà, t ã có quy t nh thu h i c a y ban nhân dân t nh trình phương án x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trư ng h p các cơ s nhà, t ã b trí làm nhà , t n u các i u ki n theo quy nh thì Ch t ch y ban nhân dân huy n, thành ph ; th trư ng các s , ban, ngành, oàn th l p h sơ và có văn b n ngh S Xây d ng thNm tra, trình y ban nhân dân t nh cho phép chuy n m c ích s d ng và t ch c ti p nh n x lý theo quy nh v nhà , t . Vi c ti p nh n nhà , t này có th th c hi n trư c khi Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ; th trư ng các s , ban, ngành báo cáo phương án s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t. Trư ng h p ph i di d i các h gia ình, cá nhân ra kh i khuôn viên cơ s nhà, t thì th trư ng cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c có trách nhi m l p k ho ch di d i theo quy nh m b o s d ng cơ s nhà, t úng m c ích, có hi u qu . Th i gian hoàn thành vi c di d i ph i xong trư c ngày 30 tháng 7 năm 2009, n u quá th i h n này mà chưa hoàn thành vi c di d i thì y ban nhân dân t nh quy t nh thu h i và qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trư ng h p các cơ s nhà, t s d ng không úng quy nh khác như: liên doanh, liên k t, h p tác kinh doanh, cho thuê cho mư n dư i m i hình th c không úng quy nh, b l n chi m, … th trư ng cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c ph i h p v i S Xây d ng, S Tài chính thu h i l i s d ng úng quy nh trư c ngày 30 tháng 4 năm 2009. Sau th i h n này mà ơn v chưa thu h i s d ng úng quy nh thì S Tài chính có trách nhi m báo cáo trình y ban nhân dân t nh quy t nh x lý thu h i. 6. i v i cơ s nhà, t th c hi n i u chuy n: a) y ban nhân dân t nh quy t nh i u chuy n cơ s nhà, t gi a các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c thu c t nh qu n lý theo ngh c a S Tài chính; b) Vi c i u chuy n cơ s nhà, t cho các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c ư c th c hi n khi cơ quan, ơn v nh n i u chuy n chưa có tr s làm vi c, cơ s ho t ng s nghi p ho c di n tích làm vi c hi n có dư i 70% tiêu chuNn, nh m c theo quy nh và không áp ng ư c yêu c u công tác; c) Không th c hi n i u chuy n cơ s nhà, t do cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c qu n lý, s d ng sang khu v c doanh nghi p; d) i v i cơ s nhà, t thu c s h u Nhà nư c do ơn v s nghi p thu c S Xây d ng qu n lý và ang cho cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c Trung ương thuê thì S Xây d ng ch trì, ph i h p S Tài chính ki m tra l p h sơ và báo cáo
 9. trình y ban nhân dân t nh quy t nh chuy n giao cơ s nhà, t ó cho các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p tr c ti p qu n lý s d ng. Trong trư ng h p cơ quan, ơn v không còn nhu c u s d ng ho c s d ng không úng quy nh thì y ban nhân dân t nh quy t nh thu h i theo quy nh c a pháp lu t. Vi c chuy n giao quy n qu n lý cơ s nhà, t cho các ơn v ang thuê không áp d ng i v i cơ s nhà, t c a các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c - xã h i ngh nghi p. 7. i v i cơ s nhà, t th c hi n bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t, Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh cho phép bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t i v i cơ s nhà, t thu c t nh ang qu n lý theo ngh c a S Tài chính. Bên nh n chuy n như ng quy n s d ng t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và có quy n, nghĩa v theo quy nh c a Lu t t ai. 8. i v i cơ s nhà, t ư c gi l i ti p t c s d ng làm tr s làm vi c, cơ s ho t ng s nghi p (không thay i ch s d ng nhà, t) thì th trư ng các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p ph i qu n lý s d ng úng m c ích, úng quy nh c a pháp lu t, phù h p v i quy ho ch s d ng t c a a phương, phù h p v i tiêu chuNn, nh m c theo quy nh và b o m yêu c u quy ho ch xây d ng công s , yêu c u ho t ng và nhi m v ư c giao c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c ó. Trên cơ s phê duy t c a y ban nhân dân t nh cho phép gi l i ti p t c s d ng, cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c làm căn c liên h v i S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n giao t ho c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. i u 6. Phương th c và th m quy n x lý các cơ s nhà, t do công ty Nhà nư c qu n lý, s d ng 1. Vi c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t dôi dư ho c ph i di d i do ô nhi m môi trư ng trên cơ s phương án s p x p l i, x lý cơ s nhà, t c a Công ty Nhà nư c ư c phê duy t, Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh cho phép bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t i v i cơ s nhà, t theo ngh c a S Tài chính. Bên nh n chuy n như ng quy n s d ng t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và có quy n, nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t t ai. 2. Vi c chuy n m c ích s d ng t: a) Vi c chuy n m c ích s d ng t ph i b o m phù h p v i quy ho ch s d ng t ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t và ch áp d ng i v i Công ty Nhà nư c có năng l c tài chính th c hi n d án u tư xây d ng và có ch c năng kinh doanh b t ng s n theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p t ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t th c hi n
 10. d án u tư xây d ng theo quy ho ch mà không ư c s d ng trong th i h n 12 (mư i hai) tháng li n k t khi có quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t thì y ban nhân dân t nh th c hi n thu h i t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. Vi c chuy n m c ích s d ng t i v i các i tư ng không ph i là Công ty Nhà nư c và không ph i di d i do ô nhi m môi trư ng theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; b) Giá t tính thu ti n s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t ư c xác nh như sau: Công ty Nhà nư c ư c phép chuy n m c ích s d ng t thuê t ch c có ch c năng và năng l c v thNm nh giá, xác nh giá t tính thu ti n s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t. Giá t này ư c xác nh sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng t i th i i m chuy n m c ích s d ng t theo m c ích s d ng m i c a khu t; (không ư c th p hơn giá t cùng lo i do y ban nhân dân t nh quy nh và công b vào ngày 01 tháng 01 h ng năm) g i v S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trình y ban nhân dân t nh phê duy t. Trư ng h p không thuê ư c t ch c có ch c năng và năng l c v thNm nh giá thì S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i S Tài chính, C c Thu , S Xây d ng và các cơ quan khác có liên quan thNm nh giá t tính thu ti n s d ng t khi chuy n m c ích s d ng t, trình y ban nhân dân t nh phê duy t. 3. i v i cơ s nhà, t ư c gi l i ti p t c s d ng làm cơ s s n xu t, kinh doanh (không thay i ch s d ng nhà, t) ư c th c hi n khi s d ng úng m c ích, úng quy nh c a pháp lu t, phù h p v i quy ho ch s d ng t c a a phương và b o m yêu c u ho t ng s n xu t, kinh doanh và ch c năng, nhi m v theo i u l ho t ng c a Công ty Nhà nư c. Trên cơ s văn b n ch p thu n c a y ban nhân dân t nh cho phép Công ty Nhà nư c ư c gi l i cơ s nhà, t ti p t c s d ng. Công ty Nhà nư c liên h v i S Tài nguyên và Môi trư ng làm th t c giao t ho c thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 7. Bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t 1. Vi c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t th c hi n như sau: a) Cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c khi ư c y ban nhân dân t nh cho phép bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t ph i th c hi n bán u giá tài s n trên t, u giá quy n s d ng t. Vi c bán u giá tài s n trên t, u giá quy n s d ng t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; b) y ban nhân dân t nh phê duy t giá kh i i m và k t qu bán u giá tài s n trên t, u giá quy n s d ng t theo ngh c a S Tài chính. 2. Vi c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t theo phương th c ch nh th c hi n trong các trư ng h p sau:
 11. a) Sau th i h n thông báo bán u giá theo quy nh mà ch có m t t ch c ho c cá nhân ăng ký mua tài s n trên t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t; b) T ch c, cá nhân ăng ký mua tài s n trên t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t s d ng cho m c ích xã h i hoá thu c lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hoá, th d c, th thao, môi trư ng phù h p v i quy ho ch ư c duy t. N u có nhi u t ch c, cá nhân ăng ký mua tài s n trên t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t s d ng cho m c ích xã h i hoá thu c các lĩnh v c trên thì th c hi n b ng hình th c u giá gi a các i tư ng tham gia ăng ký; c) T ch c, cá nhân ăng ký mua tài s n trên t, nh n chuy n như ng quy n s d ng t i v i cơ s nhà, t ang thuê c a t ch c có ch c năng cho thuê nhà, t (Trung tâm Quy ho ch Ki m nh ch t lư ng xây d ng) phù h p v i quy ho ch ư c duy t và theo phương án s p x p l i, x lý nhà, t thu c s h u Nhà nư c c a Trung tâm Quy ho ch Ki m nh ch t lư ng xây d ng ã ư c y ban nhân dân t nh phê duy t. Cơ quan, ơn v có nhà, t thuê t ch c có ch c năng và năng l c v thNm nh giá xác nh giá bán tài s n trên t và giá chuy n như ng quy n s d ng t và ngh S Tài chính thNm nh. Giá bán tài s n trên t do cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, Công ty Nhà nư c tr c ti p qu n lý, s d ng nhà, t ph i b o m phù h p v i giá tr còn l i theo th c t ánh giá l i; không th p hơn giá u tư, xây d ng m i i v i tài s n trên t ó do y ban nhân dân t nh ban hành nhân (x) v i t l ch t lư ng còn l i c a tài s n (n u có). Giá chuy n như ng quy n s d ng t xác nh sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng t i th i i m chuy n như ng quy n s d ng t theo m c ích s d ng c a khu t (không th p hơn giá t cùng lo i do y ban nhân dân t nh quy nh và công b vào ngày 01 tháng 01 h ng năm). Trư ng h p không th thuê ư c t ch c có ch c năng và năng l c v thNm nh giá thì S Tài chính ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n xác nh giá bán tài s n trên t và giá chuy n như ng quy n s d ng t. Căn c ngh c a S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t giá bán tài s n trên t, giá chuy n như ng quy n s d ng t trong trư ng h p bán, chuy n như ng ch nh. i u 8. Qu n lý, s d ng ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t 1. Qu n lý, s d ng s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c ư c th c hi n như sau: a) S ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t ph i n p vào tài kho n t m gi c a S Tài chính t i Kho b c Nhà nư c t nh; b) Trư ng h p cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có d án u tư xây d ng, nâng c p, c i t o tr s làm vi c ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ư c s d ng s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t sau khi tr i chi phí liên quan, k c chi phí di d i theo ch quy nh, h tr th c hi n d án
 12. u tư xây d ng nhưng không ư c vư t quá d toán c a d án u tư xây d ng ư c phê duy t. S ti n h tr th c hi n d án u tư xây d ng ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c; c) S ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t sau khi tr i chi phí liên quan, k c chi phí di d i theo ch quy nh và s ti n h tr th c hi n d án u tư xây d ng quy nh t i i m b kho n này (n u có) ph i n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách Nhà nư c; d) Vi c xác nh chi phí liên quan tr vào s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t g m: - Chi phí o v nhà, t. - Chi phí di d i th c t h p lý, h p l . - Chi phí nh giá và thNm nh giá bán tài s n trên t và giá tr quy n s d ng t. - Chi phí t ch c bán u giá. - Các chi phí khác có liên quan; ) S Tài chính thNm nh các kho n chi phí quy nh t i i m d kho n này trình y ban nhân dân t nh phê duy t. 2. Qu n lý, s d ng s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t i v i Công ty Nhà nư c th c hi n như sau: a) Công ty Nhà nư c ư c s d ng theo ch s ti n bán tài s n trên t theo ch hi n hành; b) S ti n thu ư c t chuy n như ng quy n s d ng t ph i n p vào tài kho n t m gi c a S Tài chính t i Kho b c Nhà nư c t nh; c) Trư ng h p Công ty Nhà nư c có d án u tư xây d ng, nâng c p, c i t o cơ s s n xu t, kinh doanh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c do y ban nhân dân t nh quy t nh sau khi có ý ki n th ng nh t c a H i ng nhân dân t nh, h tr cho Công ty Nhà nư c th c hi n d án u tư xây d ng không quá 70% s ti n thu ư c t chuy n như ng quy n s d ng t sau khi tr i chi phí liên quan, k c chi phí di d i theo ch quy nh, nhưng không ư c vư t quá d toán c a d án u tư xây d ng ư c phê duy t. S ti n h tr th c hi n d án u tư xây d ng ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c. d) S ti n thu ư c t chuy n như ng quy n s d ng t sau khi tr i chi phí liên quan, k c chi phí di d i theo ch quy nh và s ti n h tr th c hi n d án
 13. u tư xây d ng quy nh t i i m c kho n này (n u có) ph i n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách Nhà nư c; ) S ti n thu ư c t chuy n m c ích s d ng t ph i n p vào tài kho n t m gi c a S Tài chính t i Kho b c Nhà nư c t nh; e) Trư ng h p Công ty Nhà nư c có cơ s nhà, t ph i di d i do ô nhi m môi trư ng nhưng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t. Căn c tình hình th c t và s ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t các cơ s nhà, t c a t ng Công ty Nhà nư c, y ban nhân dân t nh quy t nh h tr cho Công ty Nhà nư c th c hi n d án u tư xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t sau khi ư c H i ng nhân dân t nh cho ý ki n nhưng không vư t quá t ng m c u tư c a d án và không quá 70% s ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t còn l i theo ngh c a S Tài chính. S ti n h tr th c hi n d án u tư xây d ng ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c; g) S ti n thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t còn l i sau khi tr i chi phí liên quan, k c chi phí di d i theo ch quy nh và s ti n h tr th c hi n d án u tư xây d ng quy nh t i i m e kho n này (n u có) ph i n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách Nhà nư c; h) Vi c xác nh chi phí liên quan tr vào s ti n thu ư c t chuy n như ng quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t g m: - Chi phí o v nhà, t. - Chi phí di d i th c t h p lý, h p l . - Chi phí nh giá và thNm nh giá tr quy n s d ng t. - Chi phí t ch c bán u giá (n u có). - Chi phí h p lý u tư vào t còn l i không có ngu n g c ngân sách Nhà nư c. Chi phí này ph i có y h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh và ư c xác nh b ng t ng chi phí h p lý tính thành ti n u tư vào t tr i s ti n tương ng v i th i gian ã s d ng t. Các kho n chi phí u tư vào t còn l i g m: + Ti n s d ng t c a th i h n chưa s d ng t trong trư ng h p giao t có th i h n, ti n thuê t ã n p trư c cho th i h n chưa s d ng t (có ch ng t hoá ơn n p ti n). + Các kho n chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t theo hi n tr ng c a t khi ư c giao, ư c thuê và phù h p v i m c ích s d ng t. + Các kho n chi phí khác có liên quan. - Giá tr quy n s d ng t ã ư c Nhà nư c giao v n.
 14. - Các chi phí khác có liên quan; i) S Tài chính thNm nh các kho n chi phí quy nh t i i m h kho n này trình y ban nhân dân t nh phê duy t; k) Th t c c p phát, quy t toán s ti n th c hi n d án u tư quy nh t i i m c và i m e kho n này th c hi n theo ch quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c; s ti n Công ty Nhà nư c ư c s d ng là v n c a ngân sách Nhà nư c u tư t i Công ty Nhà nư c; S ti n Công ty Nhà nư c ư c s d ng th c hi n d án u tư theo quy t nh c a y ban nhân dân t nh ư c h ch toán ghi thu, chi ngân sách Nhà nư c theo m c l c ngân sách Nhà nư c. i u 9. Trình t th c hi n s p x p l i, x lý cơ s nhà, t do t ch c kinh t ph i di d i ang qu n lý, s d ng 1. T ch c kinh t ph i di d i căn c vào quy ho ch s d ng t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t t ai, căn c vào quy t nh (thông báo) ph i di d i c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n l p phương án di d i theo quy nh t i kho n 2 i u 3 Quy nh này. 2. T ch c kinh t ph i di d i g i phương án di d i kèm theo k ho ch t ch c th c hi n n S Tài chính thNm nh, trình y ban nhân dân t nh xem xét, phê duy t. Vi c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t th c hi n theo quy nh t i i u 7 Quy nh này. 3. i v i cơ s nhà, t c a t ch c kinh t ph i di d i khi Nhà nư c thu h i s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, ph c v l i ích qu c gia, l i ích công c ng, m c ích phát tri n kinh t theo quy nh c a pháp lu t t ai thì vi c b i thư ng, h tr th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 10. Qu n lý, s d ng ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t do t ch c kinh t ph i di d i qu n lý, s d ng 1. Ti n s d ng t thu ư c khi chuy n m c ích s d ng t sau khi tr i ph n chi phí t ch c ã u tư vào t nhưng chưa thu h i ư c và các chi phí khác liên quan n vi c chuy n m c ích s d ng t, k c chi phí di d i theo ch quy nh, ph i n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. S ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t iv i t ng cơ s nhà, t ph i di d i ư c th c hi n như sau: a) Căn c vào báo cáo c a t ch c kinh t ph i di d i, quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr , S Tài chính có trách nhi m xác nh các kho n chi phí thu c v n c a t ch c kinh t ph i di d i i v i t ng cơ s nhà, t, g m:
 15. - Chi phí t ch c kinh t ph i di d i ã u tư vào t b ng ngu n v n Nhà nư c ã giao cho t ch c nhưng chưa thu h i ư c (n u có); chi phí h p lý u tư vào t còn l i không có ngu n g c ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i i m h kho n 2 i u 8 Quy nh này. - Giá tr c a tài s n, ti n s d ng t, ti n chuy n quy n s d ng t, ti n b i thư ng h tr i v i t ch c kinh t ph i di d i ã ư c Nhà nư c giao v n ho c do t ch c kinh t ph i di d i t o l p b ng ti n không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. - Chi phí di d i th c t h p lý, h p l . - Chi phí liên quan n vi c bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t, g m: chi phí o v nhà t, chi phí bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t (chi phí nh giá, thNm nh giá, chi phí t ch c bán u giá và các chi phí khác có liên quan); b) S ti n thu ư c t bán tài s n trên t ư c u tư b ng ngu n v n không có ngu n g c ngân sách Nhà nư c ho c có ngu n g c ngân sách Nhà nư c nhưng ã giao cho t ch c kinh t ph i di d i thì t ch c ư c qu n lý, s d ng theo quy nh c a pháp lu t. S ti n thu ư c t bán tài s n trên t có ngu n g c ngân sách Nhà nư c và chưa giao cho t ch c, s ti n thu ư c t chuy n như ng quy n s d ng t i v i t ng cơ s nhà, t sau khi tr i các kho n chi phí quy nh t i i m a kho n này ư c n p vào tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c t nh do S Tài chính làm ch tài kho n; c) Căn c vào báo cáo c a t ch c kinh t ph i di d i (không phân bi t có d án u tư hay không); quy nh vi c s d ng ti n bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t khi t ch c kinh t ph i di d i, S Tài chính có trách nhi m xác nh s ti n t ch c kinh t ph i di d i ư c h tr t s ti n trong tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c t nh theo t ng cơ s nhà, t nhưng không quá 30% s ti n trong tài kho n t m gi i v i cơ s nhà, t ó và m c t i a không quá 5 (năm) t ng, ây là s ti n h tr c a ngân sách Nhà nư c cho t ch c kinh t ph i di d i; d) S Tài chính báo cáo y ban nhân dân t nh quy t nh m c h tr c th iv i t ng cơ s nhà, t ph i di d i theo quy nh sau khi có ý ki n th ng nh t c a H i ng nhân dân t nh. S ti n chênh l ch gi a s ti n trong tài kho n t m gi i v i t ng cơ s nhà, t sau khi tr i các kho n quy nh t i i m a kho n này v i s ti n h tr ã ư c y ban nhân dân t nh quy t nh ư c n p ngay vào ngân sách t nh theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách Nhà nư c. 3. Th t c c p phát, quy t toán s ti n h tr t ch c kinh t ph i di d i quy nh t i kho n 2 i u này th c hi n theo ch quy nh v qu n lý ngân sách Nhà nư c. S ti n h tr t ch c kinh t ph i di d i ư c h ch toán ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nư c theo m c l c ngân sách Nhà nư c.
 16. Chương III T CH C TH C HI N i u 11. X lý t n t i v s p x p l i, x lý cơ s nhà, t thu c s h u Nhà nư c 1. i v i các cơ s nhà, t thu c s h u Nhà nư c ã có quy t nh phương án s p x p l i, x lý cơ s nhà, t c a y ban nhân dân t nh trư c ngày Quy t nh s 09/2007/Q -TTg có hi u l c thi hành thì ti p t c th c hi n theo phương án ã ư c y ban nhân dân t nh quy t nh trư c ngày Quy t nh s 09/2007/Q -TTg có hi u l c. Trư ng h p Công ty Nhà nư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t phương án chuy n i s h u (c ph n hoá, bán toàn b ho c m t ph n, giao cho t p th ngư i lao ng chuy n thành công ty c ph n ho c h p tác xã) trư c ngày Quy t nh s 09/2007/Q -TTg có hi u l c thi hành và cơ s nhà, t c a công ty ã ư c kê khai báo cáo theo quy nh nhưng cơ quan có thNm quy n chưa quy t nh phương án s p x p l i, x lý và chưa quy t nh cho phép s d ng s ti n thu ư c t bán tài s n trên t, chuy n như ng quy n s d ng t, chuy n m c ích s d ng t thì cơ quan ti p nh n h sơ kê khai báo cáo th c hi n chuy n giao h sơ sang S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng, S Tài chính qu n lý theo quy nh c a pháp lu t t ai; trư ng h p công ty chưa th c hi n kê khai báo cáo thì th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 6 i u 1 Chương I Quy nh này. i u 12. Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v , t ch c 1. Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, Công ty Nhà nư c, t ch c kinh t ph i di d i tr c ti p s d ng nhà, t có trách nhi m khNn trương th c hi n vi c rà soát, ki m tra, kê khai, báo cáo các cơ s nhà, t, xu t phương án s p x p l i, x lý cơ s nhà, t và báo cáo cơ quan c p trên tr c ti p theo Quy nh này ch m nh t n ngày 30 tháng 4 năm 2009. 2. Các s , ban, ngành, oàn th , y ban nhân dân huy n, thành ph có trách nhi m: - Ch o, ôn c các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, Công ty Nhà nư c, t ch c kinh t ph i di d i thu c ph m vi qu n lý th c hi n Quy nh này; - Ph i h p v i S Tài chính và các cơ quan liên quan k p th i x lý, xu t phương án, báo cáo y ban nhân dân t nh x lý nh ng khó khăn, vư ng m c trong t ch c th c hi n; - T ng h p l p và báo cáo phương án s p x p l i, x lý các cơ s nhà, t thu c ph m vi qu n lý, hoàn thành báo cáo theo quy nh g i v S Tài chính ch m nh t là ngày 31 tháng 5 năm 2009. 3. Th trư ng cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, i di n ch s h u Công ty Nhà nư c không th c hi n úng Quy t nh s 09/2007/Q -TTg, Quy t nh s 140/2008/Q -TTg, Thông tư s 83/2007/TT-BTC và Quy nh này ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân t nh và tùy theo tính ch t, m c vi ph m b x lý k
 17. lu t, n u gây thi t h i cho Nhà nư c thì ngoài vi c b x lý theo quy nh còn ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Trư ng h p cơ quan, ơn v không th c hi n kê khai báo cáo úng th i gian quy nh t i kho n 1 i u 12 Quy nh này, không th c hi n phương án x lý ã ư c y ban nhân dân t nh quy t nh thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà cơ quan, ơn v ó không ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t quy t nh u tư, c i t o, nâng c p tr s làm vi c, Kho b c Nhà nư c ư c phép ng ng c p kinh phí u tư, c i t o, nâng c p tr s làm vi c i v i các cơ s nhà, t có vi ph m; ng th i th trư ng cơ quan, ơn v b x lý theo quy nh. 4. S Tài chính có trách nhi m: - T ch c hư ng d n và theo dõi tri n khai th c hi n Quy nh này; - Th c hi n trình t th t c c p phát và h ch toán thu, chi qua ngân sách Nhà nư c s ti n t tài kho n t m gi do S Tài chính làm ch tài kho n t i Kho b c Nhà nư c t nh th c hi n h tr d án u tư i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, các t ch c, Công ty Nhà nư c thu c t nh qu n lý và các t ch c kinh t ph i di d i theo Quy nh này; - T ng h p k t qu ki m tra, xem xét thNm nh phương án, xu t, ki n ngh x lý, b trí s p x p l i cơ s nhà t trên cơ s các quy nh hi n hành v qu n lý kinh t , qu n lý t ai, qu n lý công s n và Quy nh này, báo cáo y ban nhân dân t nh quy t nh. 5. Nh ng n i dung chưa ư c quy nh trong Quy nh này thì th c hi n theo Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , Quy t nh s 140/2008/Q -TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy t nh s 09/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, yêu c u các s , ban, ngành, các t ch c, y ban nhân dân các huy n, thành ph và các cơ quan, ơn v có liên quan ph n ánh k p th i v S Tài chính t ng h p, nghiên c u, báo cáo xu t y ban nhân dân t nh gi i quy t theo quy nh./.
Đồng bộ tài khoản