Quyết định số 578/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 578/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 578/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư bước 1 giai đoạn I (1999 - 2002) Đại học Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 578/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 578/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ BƯỚC 1 GIAI ĐOẠN I (1999 - 2002) ĐẠI HỌC HUẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 ban hành kèm theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 122.22/KHTC ngày 26 tháng 12 năm 1998) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 494/BKH-VPTĐ ngày 23 tháng 01 năm 1999) về Dự án đầu tư bước 1 (giai đoạn 1) Đại học Huế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư bước 1 (giai đoạn I) Đại học Huế với những nội dung chính như sau : 1. Tên dự án : Dự án đầu tư bước 1 (giai đoạn I) cải tạo, xây dựng Đại học Huế. 2. Chủ đầu tư : Đại học Huế. 3. Mục tiêu dự án : - Tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình đã có, xây mới các công trình thật cần thiết ở những trường thành viên còn đất xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật cho các trường thành viên tại các địa điểm hiện nay. - Đầu tư làm mốc giới, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho khu thể thao tại địa điểm mới. 4. Địa điểm xây dựng : Khu đất đã được quy hoạch tại xã Thủy An, phường An Cựu, thành phố Huế và tại các trường đại học hiện có. Ranh giới, vị trí cụ thể do ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xác định phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu vực. 5. Tổng mức vốn đầu tư : Tổng số 69.041.000 đồng.
  2. 6. Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư. 7. Hình thức thực hiện đầu tư : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án. 8. Phương thức thực hiện đầu tư : Thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào khả năng vốn đầu tư hàng năm chỉ đạo chủ đầu tư lựa chọn ưu tiên xây dựng những công trình đáp ứng nhu cầu bức thiết và thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế làm việc với tỉnh và các cấp chính quyền địa phương có biện pháp cụ thể để sử dụng đất trong thời gian chưa xây dựng và ngăn chặn việc lấn chiếm đất. Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan có liên quan thực hiện dự án theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Đại học Huế, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thường vụ Bộ Chính trị, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, Phạm Gia Khiêm - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước - Tòa án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Trường Đại học Huế, - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, - Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục, - Lưu : KG (4), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản