Quyết định số 582/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 582/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 582/2004/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh mã số đăng ký, cấp biển số đối với xe máy chuyên dùng các tỉnh Điện Biên và Lai Châu do Bộ Giao thông vận tải ban hành tại Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 và Quyết định số 226/2004/QĐ-BGTVT ngày 01/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 582/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 582/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH V VI C I U CH NH MÃ S ĂNG KÝ, C P BI N S I V I XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÁC T NH I N BIÊN VÀ LAI CHÂU T I QUY T NNH S 4381/2001/Q -BGTVT NGÀY 19/12/2001 VÀ QUY T NNH S 226/2004/Q - BGTVT NGÀY 01/02/2004 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/06/2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/06/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh mã s ăng ký, c p bi n s i v i xe máy chuyên dùng các t nh i n Biên và Lai Châu như sau: Mã s ã công b t i Quy t nh s 4381/2001/Q - Nơi ăng BGTVT ngày 19/12/2001; Quy t nh s 226/2004/Q - Mã s ký BGTVT ngày 01/02/2004 c a B trư ng B Giao thông i u ch nh v nt i Lai Châu 27 25 i n Biên 25 27 i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V NT I TH TRƯ NG
  2. Tr n Doãn Th
Đồng bộ tài khoản