Quyết định số 59/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 59/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2000/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng số 5, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2000/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2000 Số: 59/2000/QĐ-BCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 5, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 29 /TT-HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2000); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1-Thành lập Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng số 5, doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở tách một số đơn vị của Công ty Xây lắp hoá chất (có danh sách kèm theo). 2-Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng số 5 là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 3- Tên giao dịch quốc tế: Construction & Materials Company No5, tên viết tắt: CMCo-5 4-Trụ sở chính đặt tại : Số 22, Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. 1-Ngành nghề kinh doanh của Công ty: a)Thi công xây lắp các công trình công nghiệp, công trình dân dụng và công trình giao thông;
  2. b)Lắp đặt thiết bị công nghệ, ống công nghệ, điện - nước công trình; gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị phi tiêu chuẩn; c)Thi công đường dây và trạm điện từ 35 kV trở xuống; d)Sản xuất vật liệu xây dựng; đất đèn; khí acetylen, bê tông thương phẩm. 2- Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập: 5.191.054.000,00 đồng (năm tỷ, một trăm chín mốt triệu, không trăm năm tư ngàn đồng chẵn) Điều 3. Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng số 5 có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt, theo Luật doanh nghiệp Nhà nước và những quy định của pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp hóa chất, Giám đốc Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng số 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 4, - VPCP, - Ban TCCB Chính phủ, - Bộ Kế hoạch- Đầu tư, - Bộ Tài chính, Đặng Vũ Chư - Bộ Công an, - Bộ KHCNMT, - Bộ Thương mại, - Ngân hàng Nhà nước, - Kho bạc Nhà nước , -UBND TP HồChí Minh, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 5 (TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP) (Kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000) 1. Chi nhánh Công ty Xây lắp hoá chất: 22 Lý Tự Trọng, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
  3. 2. Xí nghiệp Xây lắp miền Nam 2: 22 Lý Tự Trọng, quận 1, TP Hồ Chí Minh. 3. Xí nghiệp Xây lắp và Vật liệu xây dựng: 22 Lý Tự Trọng, quận 1, TP Hồ Chí Minh. 4. Xí nghiệp đất đèn: khu công nghiệp Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Đồng bộ tài khoản