Quyết định số 59/2003/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 59/2003/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2003/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỉ lệ 1: 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2003/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 59/2003/Q -UBND Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T M R NG PHÍA B C VÀ TÂY B C KHU Ô THN M I I KIM - NNH CÔNG, T L 1: 2000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân và U ban Nhân dân; Căn c pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính Ph ban hành i u l qu n lí quy ho ch ô th ; Căn c quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th Tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c quy t nh s 322/BXD - T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B Xây D ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a S Quy ho ch – Ki n trúc Hà N i t i t trình s 88/TTr – QHKT ngày 19 tháng 3 năm 2003, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu ô th m i i Kim - nh Công, t l 1/2000 do vi n Ki n trúc Nhi t i – Trư ng i h c Ki n Trúc Hà N i l p và hoàn thành tháng 3/2003 v i các n i dung chính như sau: 1.V trí, ph m vi, ranh gi i và qui mô: 1.1.V trí: khu ô th m i i Kim - nh Công m r ng thu c a bàn hai xã i Kim và nh Công – huy n Thanh Trì - Hà N i. 1.2. Ph m vi, ranh gi i: - Phía B c và ông B c giáp ư ng Vành ai 2,5 và khu ô th m i nh Công 35ha. - Phía Tây khu dân cư thôn Thư ng – xã nh Công. - Phía Tây Nam giáp sông Tô L ch.
  2. - Phía Nam giáp khu di dân d án thoát nư c, khu nhà B c Linh àm m r ng. - Phía ông giáp sông L và khu ô th m i i Kim - nh Công. - Phía ông Nam giáp khu ô th m i i Kim - nh Công và dân cư thôn iT xã i Kim. 1.3. Quy mô: + T ng di n tích khu ô th m r ng kho ng: 137,20ha. Trong ó: Xã nh Công : 132,4007ha Xã i Kim : 4,7993ha + Qui mô dân s (qui ho ch ) kho ng : 20.000ngư i. 2. N i dung qui ho ch chi ti t: 2.1.M c tiêu: - Qui ho ch n nh lâu dài cho khu v c, làm cơ s qu n lí và t ch c xây d ng theo qui nh c a pháp lu t. - Xây d ng m t khu ô th m i ng b , hoàn ch nh, y các công trình cơ s h t ng ô th phù h p v i phát tri n kinh t – xã h i huy n Thanh Trì và Thành ph . - Kh p n i qui ho ch ki n trúc và h t ng kĩ thu t v i các khu ô th m i i Kim - nh Công, khu nhà B c Linh àm và B c Linh àm m r ng. - T o ư c m t ph n quĩ nhà t ph c v công tác gi i phóng m t b ng, nhà cho các i tư ng, t o ư c môi trư ng, i u ki n s ng n nh cho ngư i ô th . 2.2. Các ch tiêu qui ho ch: T ng di n tích khu ô th m r ng : 137,20ha, bao g m: - t di tích l ch s , văn hoá, tôn giáo : 1,380 ha chi m 1,01% - t qu c phòng : 4,133 ha chi m 3,01% -H i u hoà (H nh Công) : 19,377 ha chi m 14,09% - Sông L , h m Sen : 4,334 ha chi m 3,16% - t khu (c cũ c m i) : 108,016 ha chi m 78,73% Trong t khu g m có: + t công trình công c ng khu : 6,4970 ha chi m 6,01%
  3. + t giao thông : 31,3600 ha chi m 29,03% + t cây xanh, th d c th thao : 10,4620 ha chi m 9,69% + t trư ng ph thông trung h c : 1,3040 ha chi m 1,21% + t (g m 3 ơn v ) : 58,3930 ha chi m 54,06% Trong t g m có: - t công c ng ơn v : 6,1350 ha - t xây d ng m i : 17,1800ha, trong ó: + Nhà cao t ng xây m i: 10,6710 ha; chi m 62,11% + Nhà th p t ng xây m i: 6,5090 ha; chi m 37,89% - Làng xóm c i t o ch nh trang : 30,5720 ha - t d ki n dã dân cho làng xóm: 4,5060 ha ( t công c ng ơn v bao g m: t xây d ng trư ng h c, nhà tr – m u giáo, tr m y t , Công an phư ng) T i ô t 2 – CX1 (ch c năng cây xanh công viên) và ô t 3 – HH2 (ch c năng h n h p) b trí các khu bán xăng d u v i di n tích 1000 – 1500m2/khu. Vi c xây d ng cây xăng không ư c làm nh hư ng n khu dân cư và công trình khác. Các ô t 1 – NO6, 3 – NO1, 3 – NO3 có t ng di n tích 35.910 m2 (b ng 20,9% quĩ t ) giành b sung vào quĩ t nhà thành ph theo quy t nh 123/2001/Q - UB ngày 6/12/2001 c a U ban nhân dân Thành ph . * Ch tiêu v ki n trúc qui ho ch khu v c xây d ng m i: - T ng cao trung bình : 7 t ng -M t xây d ng : 25% - H s s d ng t : 0,9 l n 2.3. T ch c không gian qui ho ch ki n trúc và c nh quan: - Các công trình công c ng ph c v b trí khu trung tâm ô th , m b o giao thông thu n ti n và bán kính ph c v n các ơn v ng n nh t. - Các khu nhà cao t ng b trí d c theo ư ng khu v c m t c t 40m và tr c ư ng phân khu v c m t c t 30m là tr c chính c a khu ô th . - Các khu nhà th p t ng b trí xen k trong các ơn v .
  4. Các nhóm nhà b trí linh ho t và hình th c ki n trúc phong phú, trung tâm sinh ho t c ng ng là nhà tr , trư ng h c và sân chơi. 2.4. Qui ho ch h th ng h t ng kĩ thu t: 2.4.1 Giao thông: * ư ng Vành ai 2,5 phía B c khu ô th có m t c t ngang r ng 40m (chi u dài trong ranh gi i qui ho ch là 1.115m), tuy n ư ng này ư c th c hi n theo d án riêng. * M ng lư i ư ng n i b g m các lo i ư ng phân khu v c và ư ng nhánh. - ư ng phân khu v c theo hư ng ông B c – Tây Nam c a khu ô th có chi u dài kho ng 865m, m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng 15m, hè hai bên r ng 7,5m) là tr c giao thông chính và hành lang b trí các công trình h t ng kĩ thu t chính. Tuy n ư ng này s xây d ng kéo dài qua sông Tô L ch n i vào ư ng vành ai 3. - Các ư ng nhánh: g m các tuy n ư ng 2 làn xe và 3 làn xe, m t c t 17,5 m và 24m, t ng chi u dài kho ng 6.167m. - ư ng qui ho ch có m t c t ngang r ng 40m g m hai tuy n ch y song song, m i tuy n có m t c t r ng 13,5m cách nhau b i d i phân cách tr ng cây xanh r ng 13m; v a hè r ng 3,0m là tr c không gian c nh quan c a khu v c. - ư ng biên phía Tây – B c c a khu ô th giáp ranh thôn Thư ng có m t c t ngang r ng 13,5m (lòng ư ng 7,5m, hè hai bên r ng 3m). - Các tuy n ư ng vào nhà có m t c t ngang r ng 11,5m (lòng ư ng 5,5m, hè hai bên r ng 3,0m) là tuy n giao thông n i b trong t ng khu ch c năng. * Giao thông tĩnh: Các bãi xe có t ng di n tích 2,5560 ha, ti p giáp v i các tr c ư ng chính, b trí g n khu Trung tâm công c ng. * Các ch tiêu t giao thông: - Di n tích t ư ng giao thông (tính n m t ư ng có m t c t 13,5m) là 23,16 ha; M t ư ng giao thông 9,62km/km2. 2.4.2 San n n: Cao thi t k trung bình khu v c phía B c (giáp v i ư ng vành ai 2,5) là +6,0m. Cao trung bình khu v c phía Nam khu ô th giáp sông L là +5,6m. Cao trung bình khu v c phía ông nam giáp sông Tô L ch là +5,8m. Trong t ng ô t s ư c san l p t o mái d c phân lưu c c b v i d c i=0,0017 hư ng ra các tuy n ư ng xung quanh, nơi có b trí h th ng c ng thoát nư c. Cao thi t k trung bình +5,85m. 2.4.3 C p nư c:
  5. - Ngu n c p cho khu ô th ư c l y t ư ng ng truy n d n F400 d ki n xây d ng d c theo tr c ư ng vành ai 2,5. Tuy n ng này ư c u n i v i tuy n óng truy n d n F600 hi n có trên ư ng Gi i Phóng. - M ng lư i ư ng ng: Nư c l y t ư ng ng truy n d n NF400 vào ư ng ng NF225 t theo tuy n ư ng phân khu v c m t c t 30m. T ư ng ng NF225 này d n nư c vào các ư ng ng NF160 và các ư ng ng NF90 t d c theo các tuy n ư ng qui ho ch d n nư c n t ng công trình và nhóm nhà . Các tuy n ng c p nư c chôn trong hè ư ng, có sâu 0,7-1,0m. Các công trình cao dư i 5 t ng ngu n c p nư c tr c ti p t các ư ng ng t theo các tr c ư ng nhánh và ư ng n i b . Các công trình cao trên 5 t ng ư c c p nư c qua b ch a và h th ng tr m bơm nư c riêng xây d ng trong t ng công trình. B trí trên v a hè c a m t s tuy n ư ng chính các h ng nư c c u ho , kho ng cách gi a các h ng t 100 n 150m. Các h ng c u ho này ư c xây d ng có s tho thu n th ng nh t c a cơ quan phòng cháy ch a cháy Thành ph . 2.4.4 Thoát nư c: a. H th ng thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa khu ô th ư c thi t k , xây d ng là h th ng c ng hoàn ch nh, m b o tiêu thoát t t. - Tuy n c ng có F1000 – 2000mm xây d ng d c theo ư ng phân khu v c ch y ra sông Tô L ch. Tuy n này thu toàn b nư c mưa c a khu v c xây d ng m i phía Tây B c khu ô th m r ng. - Tuy n c ng có F800-1500mm ư c xây d ng d c theo ư ng nhánh ch y ra sông L . Tuy n này thu toàn b nư c mưa c a khu v c thôn Tr i và khu xây d ng m i phía Nam khu ô th m r ng. - Tuy n c ng có F600-2000mm xây d ng d c theo ư ng nhánh ch y ra sông L . Tuy n này thu toà b nư c mưa c a khu v c thôn H phía ông khu ô th m r ng. - Khu v c công viên cây xanh phía Nam khu ô th , xây d ng ư ng c ng thoát nư c mưa ch y tr c ti p ra sông L . D c theo các tuy n c ng thoát nư c xây d ng h th ng gi ng thu, gi ng thăm thu nư c m t và là các i m u n i các tuy n c ng ho c thay i hư ng tuy n. Kho ng cách gi a các tuy n thăm t 40-70m. b. H th ng c ng liên hoàn h i u hoà: Trong h th ng thoát nư c mưa s xây d ng hai h th ng c ng ng m:
  6. - H th ng c ng thoát nư c t h m Bông sang h nh Công: ư c xây d ng là c ng b n 2x(3m x3m) u n i ti p h th ng c ng c a khu ô th m i nh Công ã xây d ng xu ng h nh Công có chi u dài d ki n là 500m. - H th ng c ng d n nư c t h nh Công sang h Linh àm: ư c xây d ng là c ng b n 2 x (3m x3m) d n t h nh Công qua sông L và khu cây xanh phía Nam u n i vào ư ng c ng d n nư c h nh Công xu ng h Linh àm v i chi u dài d ki n là 120m. c. H th ng thoát nư c bNn: - Xây d ng h th ng thoát nư c bNn riêng. H th ng thoát nư c bNn trong t ng nhóm nhà và công trình s thu gom ch y v tr m bơm chuy n b c khu v c ưa vào tr m x lí Ba Xã. - Trong th i gian chưa xây d ng ư c tr m x lí nư c th i thì h th ng thoát nư c bNn c a khu ô th ư c x lí sơ b qua b bán t ho i, ư c xây d ng bên trong công trình ho c bên trong ô t r i u n i v i ư ng c ng thoát nư c ư c xây d ng d c theo các tr c ư ng. Các ư ng c ng nư c bNn này ư c u n i t m th i vào ư ng thoát nư c mưa t i m t s i m, khi có tr m x lý nư c th i thì h th ng thoát nư c bNn riêng s ư c áu n i v tr m x lý trư c khi thoát ra h th ng thoát nư c chung c a Thành ph . 2.4.5.C p i n: - Ngu n i n c p cho khu ô th m r ng l y t tuy n cáp ng m 22KV t d c theo ư ng vành ai 2,5 phía B c khu ô th , tr m 110/220KV Thư ng ình. - Xây d ng m i h th ng ư ng dây tr c AC – 150/22KV và các ư ng nhánh AC – 70/22KV i ng m trong các tuynel kĩ thu t ho c hào cáp d c theo các tuy n ư ng trong khu ô th . - Xây d ng m i 9 tr m bi n áp 22/0,4KV v i t ng dung lư ng là 11.340KVA. - Cáp t các tr m bi n áp n các nhà cao t ng i ng m b ng ư ng cáp ng XLPE – PVC có ti t di n t 120 – 240mm2. - Nhà th p t ng: dùng cáp v n xo n XLPE – PVC 4 x10mm2, i ng m trong các tuynel kĩ thu t ho c hào cáp, k t h p v i cáp chi u sáng. Chi u sáng ư ng ô th dùng èn cao áp thu ngân công su t 250W. 2.4.5 Thông tin liên l c: - H th ng thông tin liên l c c a khu ô th ư c l y t tuy n cáp quang bưu i n xây d ng d c theo ư ng vành ai 2,5 phía B c khu ô th . - Trong khu ô th xây d ng m t t ng ài v tinh có dung lư ng t 6000 s n 10.000 s và 7 t cáp khu v c. 2.4.6 V sinh môi trư ng:
  7. - Rác th i ư c t ch c thu gom v các thùng ch a rác ư c b trí t i các v trí thích h p cho t ng công trình và ư c chuy n n khu x lí rác th i t p trung c a Thành ph (theo h p ng v i các ơn v có ch c năng làm v sinh môi trư ng). - các công trình và khu v c công c ng thu gom ph th i b ng các thùng rác có dung tích ch a 0,5m3, có n p y, phân b u các dãy ph và vư n hoa sân chơi. - i v i nhà cao t ng rác ư c thu gom tr c ti p t h th ng thu rác c a công trình. - i v i nhà th p t ng rác ư c thu gom v n chuy n theo gi qui nh. 2.4.7. T ng h p ư ng dây ư ng ng kĩ thu t: Tr c chính c a các h th ng c p nư c, c p i n, thông tin liên l c ph i trong h th ng tuynel kĩ thu t m b o tính m quan và d dàng s d ng. i u 2: - Giám c S Qui ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m i u tra, xác nh n h sơ thi t k theo qui ho ch chi ti t ư c duy t trong vòng 15 ngày k t ngày kí quy t nh này; ch trì ph i h p v i UBND uy n Thanh Trì và Ch u tư t ch c công b công khai Qui ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu ô th m i i Kim - nh Công, t l 1/2000 cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, giám sát th c hi n. - Ch u tư ch u trách nhi m t ch c l p báo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án qui ho ch này theo qui nh c a Pháp lu t v b o v môi trư ng trình c p trên có thNm quy n xem xét thNm nh và phê duy t; S Qui ho ch – Ki n trúc và S khoa h c công ngh & môi trư ng có trách nhi m hư ng d n Ch u tư th c hi n. - Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì có trách nhi m ki m tra, giám sát xây d ng theo qui ho ch chi ti t ư c duy t và x lí vi c xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày kí. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Qui ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính Nhà t, Tài chính V t giá, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBND các xã i Kim, nh Công; T ng giám c t ng công ty u tư và phát tri n Hà N i, Giám c Công ty Kinh doanh phát tri n nhà Hà N i, giám c các s , ngành; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  8. Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản