Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
10
download

Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ***** S : 59/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V TRANG THI T B AN TOÀN HÀNG H I VÀ PHÒNG NG A Ô NHI M MÔI TRƯ NG BI N L P Đ T TRÊN TÀU BI N VI T NAM HO T Đ NG TUY N N IĐA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 342003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v trang thi t b an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng bi n l p đ t trên tàu bi n Vi t Nam ho t đ ng tuy n n i đ a”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2006. M i quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ***** QUY T Đ NH
  2. V TRANG THI T B AN TOÀN HÀNG H I VÀ PHÒNG NG A Ô NHI M MÔI TRƯ NG BI N L P Đ T TRÊN TÀU BI N VI T NAM HO T Đ NG TUY N N I Đ A (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 59/2005/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này quy đ nh v trang thi t b an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng bi n l p đ t trên tàu bi n Vi t Nam ho t đ ng tuy n n i đ a (sau đây g i chung là trang thi t b ). 2. Quy đ nh này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan đ n qu n lý, khai thác tàu bi n thu c m t trong các trư ng h p sau đây: a) Tàu bi n có chi u dài t 20 m tr lên; b) Tàu bi n có t ng công su t máy chính t 37 kW tr lên; c) Tàu khách, tàu kéo, tàu ch hàng l ng, tàu ch xô khi hóa l ng, tàu ch hóa ch t nguy hi m và tàu có công d ng đ c bi t khác không ph thu c vào chi u dài tàu và t ng công su t c a máy chính. Đi u 2. Yêu c u k thu t và yêu c u b trí, l p đ t trang thi t b 1. Yêu c u k thu t và yêu c u b trí, l p đ t trang thi t b th c hi n theo Quy đ nh này. 2. Trư ng h p không nêu trong Quy đ nh này thì ph i đáp ng yêu c u c a TCVN 6259- 5:2003 – Quy ph m phòng, phát hi n và ch a cháy, TCVN 6276:2003 – Quy ph m các h th ng ngăn ng a ô nhi m bi n c a tàu và TCVN 6278:2003 – Quy ph m trang b an toàn tàu bi n. Đi u 3. Gi i thích thu t ng Các thu t ng s d ng trong Quy đ nh này đư c hi u theo TCVN 6259-5:2003 – Quy ph m phòng, phát hi n và ch a cháy, TCVN 6276:2003 – Quy ph m h th ng ngăn ng a ô nhi m bi n c a tàu và TCVN 6278:2003 – Quy ph m trang b an toàn tàu bi n. Chương 2: PHƯƠNG TI N C U SINH Đi u 4. Yêu c u phương ti n c u sinh đ i v i tàu hàng Tàu hàng ph i có các phương ti n c u sinh sau đây: 1. Phương ti n c u sinh cho tàu hàng có chi u dài nh hơn 85m, tr tàu d u, tàu ch xô hóa ch t và tàu ch xô khí hóa l ng ph i th a mãn nh ng yêu c u sau: a) Tàu dư i 500 GT ph i b trí d ng c n i m i m n tàu đ đ ch t ng s ngư i trên tàu;
  3. b) Tàu t 500 GT đ n dư i 1600 GT ph i b trí phao bè m i m n tàu đ đ ch t ng s ngư i trên tàu; c) Tàu t 1600 GT tr lên, ngoài các quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này, ph i trang b thêm ít nh t m t xu ng c p c u trên tàu. 2. Phương ti n c u sinh cho tàu hàng có chi u dài t 85m tr lên, tr tàu d u, tàu ch xô hóa ch t và tàu ch xô khí hóa l ng ph i th a mãn nh ng yêu c u sau: a) M t ho c nhi u xu ng c u sinh (có th là xu ng h ) b trí m i m n tàu đ đ ch t ng s ngư i trên tàu, trong đó ph i có ít nh t m t xu ng c u sinh th a mãn yêu c u c a xu ng c p c u ơ trên tàu; b) M t ho c nhi u bè c u sinh b trí m i m n tàu đ đ ch đư c t ng s ngư i trên tàu. N u bè c u sinh đư c b trí t i boong h và d dàng di chuy n sang m n tàu b t kỳ, thì s bè c u sinh đư c b trí trên tàu ph i đ đ ch t ng s ngư i trên tàu. 3. S lư ng phao tròn và các quy đ nh đ i v i phao tròn ph i th a mãn quy đ nh t i m c 2.4.2-1 và m c 2.2.2-1 Chương 2 – TCVN 6278:2003 – Quy ph m trang b an toàn tàu bi n. 4. Ngoài s lư ng phao áo c u sinh quy đ nh cho m i ngư i trên tàu, còn ph i trang b thêm phao áo c u sinh cho nh ng ngư i tr c ca và đư c c t gi t i bu ng lái, trong bu ng đi u khi n máy ho c các tr m có ngư i tr c khác. 5. M t thi t b phóng dây t i thi u có hai đ u phóng. 6. Không yêu c u trang b qu n áo bơi và d ng c ch ng m t nhi t. Đi u 5. Yêu c u phương ti n c u sinh đ i v i tàu khách Tàu khách ph i có các phương ti n c u sinh sau đây: 1. Phương ti n c u sinh cho tàu khách dư i 300 GT ph i th a mãn nh ng yêu c u sau: a) Tàu ho t đ ng vùng bi n h n ch III, ph i b trí d ng c n i m i m n tàu đ ch đư c 75% t ng s ngư i trên tàu. Khi m t d ng c n i b m t ho c b h ng, thì s lư ng d ng c n i còn l i v n ph i đ m b o ch đư c 100% t ng s ngư i trên tàu; b) Tàu ho t đ ng vùng bi n h n ch II, ph i b trí bè c u sinh m i m n tàu đ ch đư c 75% t ng s ngư i trên tàu. Khi m t bè c u sinh b m t ho c b h ng, thì s bè c u sinh còn l i v n ph i đ m b o ch đư c 100% t ng s ngư i trên tàu; c) Tàu ho t đ ng vùng bi n h n ch I, ngoài các quy đ nh m c b kho n 1 Đi u này, ph i trang b b sung ít nh t m t xu ng c p c u trên tàu. 2. Phương ti n c u sinh cho tàu khách t 300 GT đ n dư i 500 GT ph i th a mãn nh ng yêu c u sau: a) Tàu ho t đ ng vùng bi n h n ch III, ph i b trí d ng c n i theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này; b) Tàu ho t đ ng vùng bi n h n ch I và II, ngoài vi c b trí bè c u sinh m i m n tàu đ ch đư c 75% t ng s ngư i trên tàu, ph i b sung ít nh t m t xu ng c p c u trên tàu. Khi m t bè c u sinh b m t ho c b h ng, thì s bè c u sinh còn l i ph i đ m b o ch đư c 100% t ng s ngư i trên tàu.
  4. 3. Tàu khách t 500 GT tr lên ph i th a mãn quy đ nh t i 2.3 và B ng 2/1 Chương 2 TCVN 6278:2003 – Quy ph m trang b an toàn tàu bi n. 4. S lư ng phao tròn và các quy đ nh đ i v i các phao tròn ph i th a mãn quy đ nh t i m c 2.3.2-1 và m c 2.2.2-2 Chương 2 TCVN 6278:2003 – Quy ph m trang b an toàn tàu bi n. 5. Ngoài s lư ng phao áo c u sinh trang b đ cho m i ngư i trên tàu, còn ph i trang b b sung 5% phao áo c u sinh và 10% phao áo c u sinh tr em cho t ng s ngư i trên tàu. 6. M t thi t b phóng dây t i thi u có hai đ u phóng. 7. Không yêu c u trang b qu n áo bơi và d ng c ch ng m t nhi t. Đi u 6. Yêu c u đ i v i tàu ch hàng l ng d cháy, tàu ch xô khí hóa l ng, tàu ch xô hóa ch t nguy hi m 1. Tàu ch hàng l ng d cháy dư i 500 GT ph i đư c trang b theo quy đ nh t i đi m a kho n 1, kho n 3, kho n 4, kho n 5 và kho n 6 Đi u 4. 2. Tàu ch hàng l ng d cháy t 500 GT tr lên, tàu ch xô khí hóa l ng, tàu ch xô hóa ch t nguy hi m ph i th a mãn yêu c u quy đ nh t i m c 2.4.1-1 (6), (7), (8) Chương 2 – TCVN 6278:2003 – Quy ph m trang b an toàn tàu bi n. Chương 3: PHÒNG CHÁY, PHÁT HI N CHÁY VÀ CH A CHÁY Đi u 7. K t qu ch ng cháy 1. Đ i v i tàu hàng dư i 1600 GT; tàu ch hàng l ng d cháy dư i 500 GT; tàu khách dư i 300 GT: bu ng ph c v có nguy cơ cháy cao, khu v c bu ng máy và tr m đi u khi n có ti p giáp v i khu v c sinh ho t ph i đư c ngăn cách b i các vách, boong, sàn kín nư c làm b ng v t li u ch t o thân tàu và n u đư c b c ph i b c b ng v t li u không cháy. 2. Các tàu không quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ph i th a mãn TCVN 6259-5:2003 – Quy ph m phòng, phát hi n và ch a cháy. Đi u 8. C a ra vào bu ng máy C a ra vào bu ng máy ph i có k t c u ch ng cháy tương đư c v i k t c u ch ng cháy c a vách đ t c a. Đ i v i c a ra vào bu ng máy lo i A ph i là c a t đóng và kín khí. Đi u 9. Bơm ch a cháy Bơm ch a cháy ph i đư c trang b theo quy đ nh sau đây: 1. Tàu t 150 GT ph i có ít nh t 01 bơm ch a cháy truy n đ ng cơ gi i. 2. Tàu t 150 GT đ n dư i 1000 GT ph i có ít nh t 02 bơm ch a cháy truy n đ ng cơ gi i, trong đó 01 bơm truy n đ ng cơ gi i đ c l p. 3. Tàu t 1000 GT tr lên, ph i có ít nh t 03 bơm ch a cháy, bao g m 01 bơm ch a cháy s c và 02 bơm ch a cháy chính truy n đ ng cơ gi i, trong đó 01 bơm truy n đ ng cơ gi i đ c l p. Đ i v i tàu dư i 2000 GT có th dùng bơm ch a cháy s c lo i di đ ng. Đi u 10. Đ u phun, vòi r ng và h ng ch a cháy
  5. Đ u phun, vòi r ng và h ng ch a cháy trên tàu ph i b trí theo quy đ nh sau đây: 1. Đ u phun ch a cháy a) Đ u phun tiêu chu n là lo i có đư ng kính 12mm, 16mm, 19mm ho c g n v i đư ng kính nêu trên. N u th y c n thi t, có th s d ng đ u phun có đư ng kính l n hơn. b) Đ i v i bu ng sinh ho t, bu ng ph c v ph i s d ng đ u phun có đư ng kính 12mm. c) Đ i v i bu ng máy s d ng đ u phun ph i có hai tác d ng phun sương và phun tia. 2. Vòi r ng ch a cháy a) Vòi r ng ch a cháy ph i có chi u dai t 10m đ n 15m cho bu ng máy và t 10m đ n 20m cho các bu ng khác và boong h . b) Tàu ph i đư c trang b vòi r ng ch a cháy theo quy đ nh t i m c 10.2.3 – TCVN 6259- 5:2003 – Quy ph m phòng, phát hi n ch a cháy, nhưng không yêu c u trang b vòi r ng ch a cháy d tr . 3. H ng ch a cháy a) S lư ng và v trí các h ng ch a cháy ph i đ m b o có ít nh t m t tia nư c xu t phát t h ng ch a cháy n i v i m t vòi r ng có th đ n đư c m i ph n c a tàu. b) H ng ch a cháy ph i b trí g n l i ra vào c a các khoang mà h ng ch a cháy đó có nhi m v b o v . Đi u 11. Bình ch a cháy xách tay 1. Ki u bình ch a cháy xách tay đư c quy đ nh t i Chương 24 – TCVN 6259-5:2003 – Quy ph m phòng, phát hi n và ch a cháy. 2. S lư ng và b trí các bình ch a cháy xách tay phù h p v i yêu c u quy đ nh t i m c 10.3.2 – TCVN 6259-5: 2003 – Quy ph m phòng , phát hi n và ch a cháy, nhưng không yêu c u trang b ch t n p d tr . Đi u 12. Các thi t b ch a cháy trong bu ng máy Bu ng máy lo i A có ch a đ ng cơ đ t trong và thi t b d u đ t ph i đư c trang b h th ng ch a cháy theo quy đ nh sau đây: 1. Tàu dư i 500 GT. a) 01 bình b t ch a cháy có dung tích t i thi u 45 lít ho c tương đương; b) Bình ch a cháy xách tay ph i đ m b o sao cho không có đi m nào trong bu ng máy cách bình ch a cháy xách tay 10m tuy nhiên s lư ng t i thi u cho m i bu ng máy là 02 bình; c) 01 b đ u phun, vòi r ng và h ng ch a cháy b ng nư c trong m t bu ng máy. 2. Tàu t 500 GT đ n dư i 1000 GT, ngoài vi c th a mãn các yêu c u quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, bu ng máy còn ph i đư c trang b thêm t i thi u 01 b đ u phun, vòi r ng và h ng ch a cháy b ng nư c.
  6. 3. Tàu t 1000 GT tr lên, ngoài vi c th a mãn yêu c u quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, bu ng máy ph i đư c trang b m t trong các h th ng ch a cháy c đ nh quy đ nh t i m c 10.4.1 – TCVN 6259-5:2003 – Quy ph m phòng, phát hi n và ch a cháy. Đi u 13. Sơ đ ki m soát cháy 1. Ngôn ng dùng trong sơ đ ki m soát cháy ph i là ti ng Vi t. 2. S lư ng sơ đ ki m soát cháy a) Tàu dư i 1000 GT ph i trang b 01 sơ đ ki m soát cháy treo m i t ng đ n hư ng d n cho sĩ quan và thuy n viên trên tàu. b) Tàu t 1000 GT tr lên ph i trang b 01 sơ đ ki m soát cháy treo m i t ng đ hư ng d n cho thuy n viên trên tàu và 02 b sơ đ ki m soát cháy đ trong h p kín th i ti t đư c đánh d u và đ t c đ nh phía ngoài c a khu v c sinh ho t đ tr giúp cho ngư i ch a cháy t trên b xu ng tàu. Đi u 14. Thi t b th thoát n n s c Không yêu c u trang b thi t b th thoát n n s c . Đi u 15. Trang b cho ngư i ch a cháy Trang b cho ngư i ch a cháy theo quy đ nh sau đây: 1. Tàu hàng dư i 500 GT, tàu khách dư i 300 GT, không yêu c u trang b b trang b cho ngư i ch a cháy. 2. Tàu hàng t 500 GT tr lên, tàu khách t 300 GT tr lên, ph i trang b t i thi u 02 b trang b cho ngư i ch a cháy. Đi u 16. Yêu c u v trang thi t b phòng cháy, phát hi n cháy và ch a cháy đ i v i tàu khách Tàu khách t 100 GT tr lên ngoài vi c tuân th quy đ nh t Đi u 7 đ n Đi u 15 còn ph i th a mãn các quy đ nh sau đây: 1. Bơm ch a cháy a) Tàu khách dư i 300 GT ph i đư c trang b ít nh t 02 bơm ch a cháy truy n đ ng cơ gi i, trong đó 01 bơm ph i đư c truy n đ ng cơ gi i đ c l p. b) Tàu khách t 300 GT tr lên ph i có ít nh t 03 bơm ch a cháy, bao g m 01 bơm ch a cháy s c và 02 bơm ch a cháy chính truy n đ ng cơ gi i, trong đó 01 bơm truy n đ ng cơ gi i đ c l p. 2. Bình ch a cháy xách tay Khu v c sinh ho t ph i đư c trang b các bình ch a cháy xách tay đ m b o sao cho không có đi m nào trong khu v c sinh ho t cách bình ch a cháy xách tay quá 15m tuy nhiên t i thi u m i boong ph i có 02 bình. Đi u 17. H th ng phát hi n và báo cháy c đ nh
  7. 1. Tàu hàng t 1000 GT tr lên, tàu khách t 300 GT tr lên ph i trang b h th ng phát hi n và báo cháy th a mãn quy đ nh t i Chương 7 – TCVN 6259-5:2003 – Quy ph m phòng, phát hi n và ch a cháy. 2. Tàu hàng dư i 1000 GT, tàu khách dư i 300 GT ph i trang b h th ng báo cháy b ng tay. Các thi t b báy cháy b ng tay ph i đư c l p đ t l i ra vào c a khu v c sinh ho t, tr m đi u khi n và hành lang. Thi t b báo cháy b ng tay ph i luôn có th ti p c n đư c trong hành lang c a m i boong sao cho không có v trí nào c a hành lang cách đi m đ t thi t b báo cháy quá 20m. 3. Không yêu c u trang b h th ng báo cháy t đ ng. Đi u 18. Yêu c u v trang thi t b phòng cháy, phát hi n cháy và ch a cháy đ i v i tàu ch hàng l ng d cháy, tàu ch xô khí hóa l ng, tàu ch xô hóa ch t nguy hi m Trang thi t b phòng, cháy, phát hi n cháy và ch a cháy c a tàu ph i th a mãn yêu c u quy đ nh t i TCVN 6259-5:2003 – Quy ph m phòng, phát hi n và ch a cháy. Chương 4: THI T B VÔ TUY N ĐI N VÀ THI T B HÀNG H I Đi u 19. Đ nh m c trang b 1. Thi t b vô tuy n đi n Tàu ph i đư c trang b thi t b vô tuy n đi n (VTĐ) theo quy đ nh sau đây: S Tên thi t b S Ghi chú th lư ng t 1 Máy thu phát MF/HF 1 Không áp d ng cho tàu ch ho t đ ng t phao s “0” tr vào ho c khu v c c ng 2 Thi t b VHF DSC 1 3 Máy thu NAVTEX 1 Áp d ng cho tàu hàng t 500 GT tr lên và tàu khách t 300 GT tr lên 4 S.EPIRB 1 Áp d ng cho tàu có t 300 GT tr lên 5 Ph n x ra đa 1 Áp d ng cho tàu hàng t 500 GT tr lên và tàu khách t 300 GT tr lên 6 Đ ng h hàng h i 1 7 VHF hai chi u 2 Áp d ng cho tàu hàng t 500 GT tr lên và tàu khách t 300 GT tr lên ho t đ ng (Tow-way VHF) vùng bi n h n ch II và h n ch I 8 H th ng truy n thanh công 1 Áp d ng cho tàu khách có s khách trên 50 c ng* ngư i Ghi chú: (*): H th ng ph i g m trung tâm đi u khi n đ t t i bu ng lái và các loa đ t t i bu ng khách, đ m b o có th truy n đ t thông tin t ban ch huy tàu đ n hành khách. 2. Thi t b hàng h i Tàu ph i đư c trang b thi t b hàng h i theo quy đ nh sau đây:
  8. S Tên thi t b S Ghi chú th lư ng t 1 La bàn t chu n 1 Không yêu c u n u đã có la bàn t lái 2 Là bàn t lái 1 Không yêu c u n u đã có la bàn t chu n 3 Ra đa 1 Áp d ng cho tàu t 300 GT tr lên 4 Máy đo siêu âm 1 Áp d ng cho tàu hàng t 500 GT tr lên và tàu khách t 300 GT tr lên 5 Thi t b đo sâu b ng tay 1 6 Đèn tín hi u ban ngày 1 Áp d ng cho tàu t 300 GT tr lên 7 GPS 1 Áp d ng cho tàu hàng t 150 GT tr lên và tàu khách 8 Đ ng h b m giây 1 9 Thi t b đo đ nghiêng 1 10 ng nhòm 1 Chương 5: TRANG THI T B PHÒNG NG A Ô NHI M MÔI TRƯ NG BI N C A TÀU Đi u 20. Trang thi t b phòng ng a ô nhi m do d u t bu ng máy Tàu ph i trang b h th ng l c d u theo quy đ nh sau đây: 1. Tàu hàng, tàu khách dư i 1000 GT, tàu d u dư i 400 GT không yêu c u trang b h th ng l c d u. 2. Tàu hàng, tàu khách t 1000 GT đ n dư i 10000 GT, tàu d u t 400 GT đ n dư i 10000 GT ph i trang b h th ng l c d u đ m b o sao cho b t kỳ h n h p d u nư c nào sau khi qua h th ng l c ph i có hàm lư ng d u không quá 15 ph n tri u. 3. Tàu t 10000 GT tr lên ph i trang b h th ng l c d u theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này và thi t b l c d u đó ph i có báo hi u ánh sáng và âm thanh và t đ ng đóng kín hàm lư ng d u trong nư c th i vư t quá 15 ph n tri u./.
Đồng bộ tài khoản