Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------- -------------- S : 59/2008/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH B NHI M, CÔNG NH N, B NHI M L I, CÔNG NH N L I, MI N NHI M, THÔI CÔNG NH N, T CH C HI U TRƯ NG TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH B TRƯ NG B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19/02/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o; Xét ngh c a T ng c c Trư ng T ng C c D y ngh , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch b nhi m, công nh n, b nhi m l i, công nh n l i, mi n nhi m, thôi công nh n, t ch c hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và giám c trung tâm d y ngh . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 10/2007/Q -BL TBXH ngày 04/4/2007 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c ban hành Quy ch b nhi m, công nh n, b nhi m l i, công nh n l i, mi n nhi m, thôi công nh n, t ch c hi u trư ng, phó hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và giám c trung tâm d y ngh . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ngư i ng u cơ quan Trung ương các t ch c chính tr - xã h i có cơ s d y ngh ; Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chánh Văn phòng B , T ng c c trư ng T ng c c D y ngh ; Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Hi u trư ng, Giám c các cơ s d y ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i, H i ng dân t c và các y ban c a Nguy n Th Kim Ngân Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND, S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, TCDN (20 b n) QUY CH B NHI M, CÔNG NH N, B NHI M L I, CÔNG NH N L I, MI N NHI M, THÔI CÔNG NH N, T CH C HI U TRƯ NG TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2008/Q -BL TBXH ngày 18 tháng 07 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v tiêu chuNn, i u ki n, trình t và th t c b nhi m, công nh n, b nhi m l i, công nh n l i, mi n nhi m, thôi công nh n, t ch c hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và giám c trung tâm d y ngh . i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy ch này áp d ng i v i các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh (sau ây g i t t là trư ng), trung tâm d y ngh (sau ây g i t t là trung tâm) công l p và tư th c. 2. Quy ch này không áp d ng i v i các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh có v n u tư nư c ngoài. i u 3. Nguyên t c b nhi m, công nh n, b nhi m l i, công nh n l i, mi n nhi m, thôi công nh n, t ch c 1. Th c hi n nguyên t c t p trung dân ch , phát huy trách nhi m c a hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và giám c trung tâm d y ngh . Cán b ư c b nhi m, công nh n, b nhi m l i, công nh n l i ph i có tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh t i Quy ch này.
  3. 2. Xu t phát t yêu c u, nhi m v c a trư ng, trung tâm và kh năng c a cán b ; 3. B o m s n nh, k th a và phát tri n i ngũ cán b , nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a trư ng, trung tâm; 4. Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , giám c trung tâm d y ngh khi h t th i h n gi ch c v b nhi m, công nh n ph i ư c xem xét b nhi m l i, công nh n l i ho c không b nhi m l i, không công nh n l i. Chương 2. TIÊU CHU N VÀ I U KI N B NHI M, CÔNG NH N HI U TRƯ NG TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH i u 4. Tiêu chu n và i u ki n b nhi m, công nh n hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh 1. Tiêu chuNn: a) PhNm ch t chính tr , o c t t; lý l ch rõ ràng; có uy tín v chuyên môn, nghi p v ; có năng l c qu n lý i u hành ho t ng nhà trư ng; có s c kho hoàn thành nhi m v ư c giao; b) H c v t th c s tr lên i v i hi u trư ng trư ng cao ng ngh và trình i h c tr lên i v i hi u trư ng trư ng trung c p ngh ; c) ã qua ào t o, b i dư ng v nghi p v qu n lý trư ng; d) Thâm niên gi ng d y ho c tham gia qu n lý d y ngh ít nh t là 5 năm. 2. i u ki n: a) i v i trư ng công l p: Tu i i b nhi m l n u không quá 55 tu i i v i nam, không quá 50 tu i i v i n ; th i gian b nhi m m i nhi m kỳ là 5 năm và không gi quá hai nhi m kỳ liên t c; b) i v i trư ng tư th c: Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh ph i m b o i u ki n không là công ch c, viên ch c nhà nư c. i u 5. Tiêu chu n và i u ki n b nhi m, công nh n giám c trung tâm ngh 1. Tiêu chuNn: a) PhNm ch t chính tr , o c t t; lý l ch rõ ràng; có uy tín; có năng l c qu n lý và am hi u v d y ngh ; có s c kho hoàn thành nhi m v ư c giao; b) Trình cao ng tr lên và ư c ào t o, b i dư ng v nghi p v qu n lý trung tâm d y ngh .
  4. 2. i u ki n: a) i v i trung tâm công l p: Tu i b nhi m l n u i v i giám c trung tâm d y ngh công l p không quá 55 tu i i v i nam, không quá 50 tu i i v i n ; th i gian b nhi m m i nhi m kỳ là 5 năm; b) i v i trung tâm tư th c: Giám c trung tâm ph i m b o i u ki n không là công ch c, viên ch c nhà nư c. Chương 3. TRÌNH T , H SƠ, TH M QUY N B NHI M, CÔNG NH N, B NHI M L I, CÔNG NH N L I, MI N NHI M, THÔI CÔNG NH N, T CH C HI U TRƯ NG TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH M c I. TRÌNH T , H SƠ, TH M QUY N B NHI M HI U TRƯ NG TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH CÔNG L P. i u 6. Trình t b nhi m 1. Trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh có nhu c u b nhi m hi u trư ng, giám c trung tâm, ph i trình cơ quan có thNm quy n phê duy t v ch trương, s lư ng và d ki n phân công công tác i v i ch c v s b nhi m. 2. Sau khi ư c cơ quan có thNm quy n ng ý, lãnh o trư ng, trung tâm xu t nhân s c th qua các bư c sau: a) i v i ngu n nhân s t i ch - H i ng trư ng, t p th lãnh o trung tâm xu t phương án nhân s căn c vào ngu n cán b trong quy ho ch ho c ý ki n gi i thi u c a cán b viên ch c trong trư ng, trung tâm th o lu n, l a ch n nhân s . Khi b nhi m m t ch c v có th gi i thi u t 01 n 03 ngư i l a ch n. - Ngư i ng u trư ng, trung tâm t ch c h i ngh cán b ch ch t trao i, th o lu n v yêu c u, tiêu chuNn cán b , viên ch c b nhi m; thông báo danh sách cán b viên ch c ư c lãnh o gi i thi u; tóm t t lý l ch, quá trình h c t p, công tác, nh n xét, ánh giá ưu i m, khuy t i m, m t m nh, m t y u, tri n v ng phát tri n; d ki n phân công công tác; cán b viên ch c ư c gi i thi u trình bày ý ki n v th c hi n nhi m v n u ư c b nhi m và tr l i nh ng v n có liên quan. H i ngh cán b ch ch t gi i thi u nhân s b ng cách b phi u kín (phi u tín nhi m có giá tr tham kh o, không ph i là căn c duy nh t b nhi m). Phi u tín nhi m theo m u th ng nh t ư c quy nh kèm theo Quy ch này. Ngư i ch trì h i ngh làm trư ng ban ki m phi u và 2 cán b làm thành viên (không ph i là ngư i ư c l y phi u tín nhi m) do h i ngh b u. Biên b n ki m phi u ph i có y ch ký c a trư ng ban và 2 thành viên.
  5. - Ngư i ng u trư ng, trung tâm t ch c h i ngh liên t ch g m: Bí thư ng y (ho c bí thư Chi b ), t p th lãnh o trư ng, trung tâm, ch t ch Công oàn, bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, trư ng Ban n công (n u có) th o lu n và bi u quy t. Ngư i ư c ngh b nhi m ph i ư c a s thành viên trong h i ngh tán thành. b) i v i ngu n nhân s t nơi khác - H i ng trư ng, ngư i ng u trung tâm xu t nhân s ho c th trư ng cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 8 c a Quy ch này gi i thi u nhân s áp ng tiêu chuNn, i u ki n c a ch c danh b nhi m. - T p th lãnh o trư ng, trung tâm th o lu n th ng nh t v ch trương b nhi m cán b . - Ngư i ng u trư ng, trung tâm làm vi c v i cơ quan, ơn v nơi cán b ư c ngh b nhi m ang công tác tìm hi u, xác minh lý l ch c a cán b và trao i, th ng nh t ý ki n v nhu c u b nhi m v i cơ quan, ơn v nơi cán b ó ang công tác. - Căn c k t qu tìm hi u, xác minh lý l ch cán b và ý ki n c a cơ quan, ơn v nơi cán b ư c ngh b nhi m ang công tác, ngư i ng u trư ng, trung tâm l y ý ki n c p y c a trư ng, trung tâm th ng nh t v vi c b nhi m cán b , viên ch c; th o lu n, nh n xét, ánh giá và bi u quy t. - Ngư i ng u trư ng, trung tâm ngh cơ quan có thNm quy n xem xét và quy t nh b nhi m. i u 7. H sơ ngh b nhi m 1. T trình ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh b nhi m 2. Biên b n c a h i ngh liên t ch ngh b nhi m 3. Biên b n h i ngh cán b ch ch t ( i v i b nhi m nhân s t i ch ) 4. Sơ y u lý l ch c a ngư i ư c ngh b nhi m t khai theo m u 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2007/Q -BNV ngày 18/6/2007 c a B N i v v vi c ban hành thành ph n h sơ cán b , công ch c và bi u m u qu n lý h sơ cán b , công ch c; b n kê khai tài s n, thu nh p theo m u 1 ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09/3/2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p và các văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng c a ngư i ư c ngh b nhi m kèm theo. 5. B n nh n xét, ánh giá c a t p th ơn v i v i ngư i ư c ngh b nhi m. 6. Ý ki n nh n xét c a c p y ho c chính quy n a phương nơi cán b và ngư i ư c ngh b nhi m cư trú i u 8. Th m quy n quy t nh
  6. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ngư i ng u cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là y ban nhân dân c p t nh) b nhi m hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , giám c trung tâm d y ngh công l p tr c thu c. M c II. TRÌNH T , H SƠ VÀ TH M QUY N CÔNG NH N HI U TRƯ NG TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH TƯ TH C i u 9. Trình t 1. i v i trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh tư th c, h i ng qu n tr ho c cá nhân s h u trư ng căn c tiêu chuNn hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh quy nh t i i u 4 Quy ch này, l a ch n hi u trư ng. 2. i v i trung tâm d y ngh tư th c, t ch c ho c nh ng ngư i góp v n thành l p trung tâm ho c cá nhân s h u trung tâm căn c tiêu chuNn giám c trung tâm d y ngh quy nh t i i u 5 Quy ch này, l a ch n giám c. i u 10. H sơ ngh công nh n 1. Công văn c a h i ng qu n tr ho c t ch c ho c cá nhân s h u trư ng, trung tâm ngh cơ quan có thNm quy n công nh n. 2. Biên b n h p c a h i ng qu n tr trư ng ho c t ch c s h u trư ng, trung tâm. 3. Sơ y u lý l ch c a ngư i ư c ngh t khai v n d ng theo m u 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2007/Q -BNV ngày 18/6/2007 c a B N i v v vi c ban hành thành ph n h sơ cán b , công ch c và bi u m u qu n lý h sơ cán b , công ch c (có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú) và các văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng c a ngư i ư c ngh công nh n kèm theo. i u 11. Th m quy n công nh n 1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh công nh n hi u trư ng trư ng trung c p ngh tư th c và giám c trung tâm d y ngh tư th c trên a bàn. 2. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i công nh n hi u trư ng trư ng cao ng ngh tư th c. M c III. I U KI N, TRÌNH T , H SƠ, TH M QUY N B NHI M L I, CÔNG NH N L I, MI N NHI M, THÔI CÔNG NH N, T CH C HI U TRƯ NG TRƯ NG CAO NG NGH , TRƯ NG TRUNG C P NGH VÀ GIÁM C TRUNG TÂM D Y NGH i u 12. B nhi m l i 1. i u ki n b nhi m l i:
  7. a) Hoàn thành nhi m v trong th i gian gi ch c v ; b) t chuNn ch c danh lãnh o quy nh t i th i i m xem xét b nhi m l i, áp ng ư c yêu c u công tác trong th i gian t i; c) Trư ng, trung tâm có nhu c u; d) s c kho hoàn thành nhi m v và ch c trách ư c giao 2. Trình t b nhi m l i: a) Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và giám c trung tâm d y ngh công l p ư c b nhi m l i t ki m i m trách nhi m trong th i gian gi ch c v , theo quy nh t i i u 7 và i u 8 Quy ch ánh giá công ch c hàng năm ban hành kèm theo Quy t nh s 11/1998/Q -TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 c a Ban T ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ); b) T p th lãnh o trư ng, trung tâm, c p y, ch t ch Công oàn, bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, trư ng Ban n công (n u có) ánh giá và l y phi u tín nhi m c a cán b ch ch t, xu t ý ki n b nhi m l i hay không b nhi m l i. Phi u tín nhi m theo m u th ng nh t ư c quy nh kèm theo Quy ch này. 3. H sơ b nhi m l i: a) B n ki m i m trách nhi m cá nhân trong th i gian gi ch c v : b) Biên b n ánh giá góp ý ki n c a h i ngh t p th lãnh o trư ng, trung tâm, c p y, ch t ch Công oàn, bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, trư ng Ban n công (n u có) i v i các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh công l p; c) Biên b n l y phi u tín nhi m c a cán b ch ch t; d) Công văn (t trình) ngh c a trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh lên cơ quan có thNm quy n quy t nh b nhi m l i cán b . 4. ThNm quy n quy t nh b nhi m l i a) C p nào ra quy t nh b nhi m cán b thì c p ó quy t nh b nhi m l i. b) Nh ng cán b tính n tu i ngh hưu không còn m t nhi m kỳ b nhi m l i, n u v n áp ng yêu c u công vi c thì có th ti p t c gi ch c v cho n tu i ngh hưu. 5. Cán b không ư c b nhi m l i Cơ quan có thNm quy n quy t nh b nhi m ra quy t nh b trí công tác khác i v i cán b không ư c b nhi m l i. i u 13. Công nh n l i
  8. 1. i u ki n công nh n l i: a) Hoàn thành nhi m v trong th i gian gi ch c v : b) t chuNn ch c danh lãnh o quy nh t i th i i m xem xét công nh n l i, áp ng ư c yêu c u công tác trong th i gian t i; c) Trư ng, trung tâm có nhu c u; d) s c kho hoàn thành nhi m v và ch c trách ư c giao. 2. Trình t công nh n l i: a) Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và giám c trung tâm d y ngh tư th c ư c công nh n l i t ki m i m trách nhi m trong th i gian gi ch c v , v n d ng theo quy nh t i i u 7 và i u 8 Quy ch ánh giá công ch c hàng năm ban hành kèm theo Quy t nh s 11/1998/Q -TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 c a Ban T ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ); b) H i ng qu n tr ho c cá nhân s h u trư ng, trung tâm ánh giá và ngh công nh n l i hay không công nh n l i. 3. H sơ công nh n l i: a) B n ki m i m trách nhi m cá nhân trong th i gian gi ch c v ; b) B n ánh giá, góp ý ki n c a h i ng qu n tr ho c cá nhân s h u trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh tư th c; c) Công văn (t trình) ngh c a h i ng qu n tr ho c cá nhân s h u trư ng, trung tâm lên cơ quan có thNm quy n quy t nh công nh n l i cán b . 4. ThNm quy n quy t nh công nh n l i C p nào ra quy t nh công nh n cán b thì c p ó quy t nh công nh n l i. 5. Cán b không ư c công nh n l i Cơ quan có thNm quy n quy t nh công nh n phê duy t vi c không công nh n l i. i u 14. T ch c, mi n nhi m, thôi công nh n 1. T ch c, mi n nhi m hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , giám c trung tâm d y ngh công l p a) T ch c Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , giám c trung tâm d y ngh t xét th y không i u ki n hoàn thành ch c trách, nhi m v ư c giao ho c có nguy n v ng xin t ch c vì các lý do khác, n u t nguy n xin thôi gi ch c
  9. v thì làm ơn t ch c g i cơ quan có thNm quy n. Trong th i h n 01 tháng k t khi nh n ư c ơn t ch c, cơ quan có thNm quy n ph i xem xét, quy t nh. Cán b sau khi t ch c ư c b trí công tác khác. b) Mi n nhi m Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , giám c trung tâm d y ngh do nhu c u công tác ho c trong các trư ng h p khác như: s c kho không m b o; không hoàn thành nhi m v ; vi ph m k lu t c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c nhưng chưa n m c thi hành k lu t b ng hình th c cách ch c thì cơ quan có thNm quy n có th xem xét mi n nhi m và b trí công tác khác không ch h t th i gian b nhi m. 2. T ch c, thôi công nh n hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , giám c trung tâm d y ngh tư th c. a) T ch c Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , giám c trung tâm d y ngh t xét th y không i u ki n hoàn thành ch c trách, nhi m v ư c giao ho c có nguy n v ng xin t ch c vì các lý do khác, n u t nguy n xin thôi gi ch c v thì làm ơn t ch c g i h i ng qu n tr ho c cá nhân s h u trư ng, trung tâm xem xét ngh cơ quan có thNm quy n thôi công nh n. Trong th i h n 01 tháng k t khi nh n ư c ơn t ch c và ngh c a h i ng qu n tr ho c cá nhân s h u trư ng, trung tâm, cơ quan có thNm quy n ph i xem xét, quy t nh. b) Thôi công nh n Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , giám c trung tâm d y ngh do nhu c u công tác ho c trong các trư ng h p khác như: s c kho không m b o; không hoàn thành nhi m v ; vi ph m k lu t c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c nhưng không còn uy tín, i u ki n gi ch c v thì h i ng qu n tr ho c cá nhân s h u trư ng, trung tâm xem xét và ngh cơ quan có thNm quy n thôi công nh n không ch h t th i gian công nh n. PHI U TÍN NHI M Gi i thi u nhân s b nhi m ------------------ STT H và tên Năm Ch c v , ơn v Ch c v d ng ý Không sinh công tác hi n t i ki n b nhi m gi i ng ý thi u gi i thi u
  10. ng chí ng ý ho c không ng ý thì ánh d u X vào ô tương ng. (không ph i ký tên) PHI U TÍN NHI M Gi i thi u nhân s b nhi m l i ------------------ STT H và tên Năm Ch c v , ơn v Ch c v d ng ý Không sinh công tác hi n t i ki n b nhi m gi i ng ý l i thi u gi i thi u ng chí ng ý ho c không ng ý thì ánh d u X vào ô tương ng. (không ph i ký tên)
Đồng bộ tài khoản