Quyết định số 60/1999/QĐ-UB về giá tiền phục vụ tạm dừng, đỗ xe ôtô; Trông giữ xe ôtô tại các điểm đỗ xe ôtô công cộng và giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ tại Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 60/1999/QĐ-UB về giá tiền phục vụ tạm dừng, đỗ xe ôtô; Trông giữ xe ôtô tại các điểm đỗ xe ôtô công cộng và giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ tại Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/1999/QĐ-UB về giá tiền phục vụ tạm dừng, đỗ xe ôtô; Trông giữ xe ôtô tại các điểm đỗ xe ôtô công cộng và giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ tại Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/1999/QĐ-UB về giá tiền phục vụ tạm dừng, đỗ xe ôtô; Trông giữ xe ôtô tại các điểm đỗ xe ôtô công cộng và giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ tại Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 60/1999/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C GIÁ TI N PH C V T M D NG, Đ XE ÔTÔ; TRÔNG GI XE ÔTÔ T I CÁC ĐI M Đ XE ÔTÔ CÔNG C NG VÀ GIÁ D CH V KI M Đ NH AN TOÀN K THU T PHƯƠNG TI N CƠ GI I ĐƯ NG B T I CÔNG TY KHAI THÁC ĐI M Đ XE HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c lu t t ch c h i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c ngh nh s 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996 c a Nhà nư c v doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích. Căn c Quy t nh 50/Q -BVGCP ngày 24/6/1998 và Quy t nh 14/1999/Q - BVGCP ngày 26/3/1999 quy nh v m c giá thu ki m tra k thu t an toàn phương ti n cơ gi i ư ng b c a Ban v t giá Chính ph . Xét ngh c a Liên S : Giao thông công chính, Tài chính v t giá, C c thu , C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p t i T trình s 1366/TT-LN ngày 10/7/1999 v vi c i u ch nh giá thu d ch v , g i xe ôtô t i các i m xe công c ng trong Thành ph và d ch v ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b . QUY T Đ NH: i u 1. Phê duy t cho Công ty Khai thác i m xe Hà N i ư c th c hi n n p ngân sách Nhà nư c và ư c th c hi n các m c giá thu ti n ph c v t m d ng, xe ôtô; Giá trông gi xe ôtô t i các i m xe công c ng trên a bàn Thành ph Hà n i như T trình s 1366/TT-LN ngày 10/7/1999 c a Liên ngành S tài chính v t giá - C c Thu - C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i các doanh nghi p Thành ph - S Giao thông công chính. (có ph l c ính kèm). i u 2. Công ty khai thác i m xe Hà n i ư c phép th c hi n các m c giá d ch v ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b theo m c giá thu ki m tra k thu t an toàn phương ti n cơ gi i ư ng b c a Ban v t giá Chính ph ghi t i các Quy t nh s 50/Q -BVGCP ngày 24/6/1998 và Quy t nh 14/1999/Q - BVGCP ngày 26/3/1999. i u 3. Quy t nh này ư c thi hành t ngày 1/8/1999; các m c giá ph c v vi c xe ôtô và trông gi xe ôtô t i các văn b n trư c ây c a UBND Thành ph trái v i Quy t nh này u ư c h y b .
  2. i u 4. Chánh văn phòng y ban nhân dân Thành ph ; Giám c S : Tài chính v t giá, Giao thông công chính; Công an Thành ph , C c trư ng C c thu , C c trư ng C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p; Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n; m i t ch c, cá nhân có liên quan và Giám c Công ty Khai thác i m xe Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH Nơi g i: - Thư ng tr c TU, H ND TP PHÓ CH T CH - /c Ch t ch và các /c PCT UBND TP. - Như i u 4. - CPVP, Ban KT, S Tư pháp. - Các t chuyên viên, t ng h p - Lưu VP. ĐINH H NH PH L C KÈM THEO QUY T Đ NH S 60/1999/QĐ-UB NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1999 C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C GIÁ TI N PH C V T M D NG, Đ XE ÔTÔ; TRÔNG GI XE ÔTÔ T I CÁC ĐI M Đ XE ÔTÔ CÔNG C NG VÀ GIÁ D CH V KI M Đ NH AN TOÀN K THU T PHƯƠNG TI N CƠ GI I ĐƯ NG B T I CÔNG TY KHAI THÁC ĐI M Đ XE HÀ N I. I. GIÁ VÉ PH C V T M D NG, XE ÔTÔ (VÉ XE THÁNG): - Xe có 6 gh ng i tr xu ng: 40.000 /xe/tháng - Xe có 7 gh ng i tr lên: 60.000 /xe/tháng - Xe Taxi: 80.000 /xe/tháng II. GIÁ TRÔNG GI XE ÔTÔ 1. Giá vé trông gi xe ôtô theo t ng lư t. - Xe có 6 gh ng i tr xu ng: 5.000 /xe/lư t (1 lư t
  3. TT PHƯƠNG TH I M C GIÁ THU TRÔNG GI XE TH C NH N GIAN TRÔNG GI TRÔNG ÔTÔ GI
Đồng bộ tài khoản