Quyết định số 60/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 60/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THÍ I M T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU THU VI T NAM SANG HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M -CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam và ý ki n các B : Giao thông V n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , QUY T NNH i u 1. Phê duy t án thí i m T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam sang ho t ng theo mô hình Công ty m - công ty con v i nh ng n i dung sau: 1. M c tiêu nh m thí i m i m i t ch c s n xu t kinh doanh c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam, t o i u ki n liên k t và phát huy năng l c các Doanh nghi p thành viên phát tri n ngành công nghi p tàu thu , thúc Ny quá trình tích t , t p trung v n t ngbư c hình thành T p oàn Công nghi p tàu thu c a Nhà nư c, kinh doanh a ngành, trên cơ s ngành chính là óng m i và s a ch a tàu bi n; t o m i quan h ch t ch và xác nh rõ quy n l i, trách nhi m v s n phNm, v n và l i ích kinh t gi a các doanh nghi p có tư cách pháp nhân; cung c p t t hơn các d ch v thông tin, ti p th , tiêu th , cung ng, nghiên c u, ào t o cho các ơn v tham gia liên k t, nâng cao uy tín và kh năng c nh tranh c a doanh nghi p và s n phNm c a T ng công ty trên th trư ng. 2. N i dung chính c a án: a. T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam chuy n sang ho t ng theo mô hình công ty m -công ty con như sau: - Công ty m (T ng công ty) là doanh nghi p nhà nư c, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t - kinh doanh và có v n u tư các công ty con, ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c t i Công ty và v n u tư vào các công ty con, toàn quy n i u hoà ph n v n Nhà nư c t i các công ty con theo i u l và Quy ch tài chính thí i m ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
  2. - Tùy theo c i m v s n xu t - kinh doanh; quy mô, tính ch t u tư v n và v trí quan tr ng i v i s phát tri n c a công ty m , có th hình thành các lo i công ty con sau ây: + Công ty con là doanh nghi p do công ty m n m gi toàn b v n i u l , g m Doanh nghi p nhà nư c ho c Công ty trách nhi m h u h nm t thành viên..+ Công ty c ph n do công ty m gi c ph n chi ph i. + Công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên do Công ty m gi t l góp chi ph i. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài s n, có tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tàis n c a doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh c a pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a công ty con. b. Cơ c u v n i u l , ngành ngh kinh doanh c a Công ty m và t ng công ty con t ch c, qu n lý c a Công ty m ; quan h gi a Công tym v i ch s h u Nhà nư c v i Công ty con, Công ty thành viên, ơn v s nghi p ư c quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . c. Công ty m có trách nhi m k th a các quy n và nghĩav pháp lý c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam. i u 2. Vi c chuy n sang ho t ng theo mô hình Côngty m - công ty con c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ư c th chi n như sau: 1. Giai o n 1 ( n h t năm 2003): + Thành l p công ty m bao g m b máy c a T ng công ty hi n có và 10 ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty (danh sách t i m c I,ph n A c a Ph l c). + Hình thành các công ty con g m 04 Công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên và 02 doanh nghi p nhà nư c (danh sách t i m c II, Ph n A c a Ph l c). + i v i v n góp c a các Doanh nghi p thành viên thu cT ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam trong các Công ty c ph n, Công tyTrách nhi m h u h n, Công ty liên doanh v i nư c ngoài Công ty m là i di n ch s h u (danh sách t i m c III, Ph n A ph l c). 2. Giai o n 2: (2004-2005) + Chuy n 5 doanh nghi p nhà nư c thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (danh sách t i m c I, Ph n B Ph l c). + C ph n hoá 21 doanh nghi p nhà nư c (danh sách t i m c II, Ph n B c a Ph l c). i u 3. Phân giao nhi m v 1. Giao H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam:
  3. a. L p án chuy n các doanh nghi p nhà nư c, thành viên c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam thành các Công ty tráchnhi m h u h n m t thành viên, Công ty c ph n; chuy n Vi n Khoa h c công ngh tàu thu thành doanh nghi p nhà nư c ho t ng khoa h c công ngh (m c1 và 2 i u 2 Quy t nh này); án ào t o ngu n nhân l c trình cao áp ng phát tri n ngành công nghi p tàu thu và D án b th mô hình tàu thu thu c Vi n khoa h c công ngh và tàu thu thành Phòng thí nghi mqu c gia. b. Xây d ng i u l t ch c ho t ng, Quy ch tài chính c a mô hình thí i m t ch c Công ty m -công ty con t i T ng công tyCông nghi p tàu thu Vi t Nam trình Chính ph xem xét, phê duy t. 2. Giao B trư ng B Giao thông V n t i: ch o xây d ng và th c hi n quy ho ch ngành công nghi p tàu th y Vi t Nam và t p trungch o phát tri n T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam thành l p T p oàn kinh t m nh. Ph i h p v i Ban Ch o i m i và Phát tri n Doanhnghi p, H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam xây d ng án thí i m H i ng qu n tr ký h p ng v i T ng Giám c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh..3. Giao B trư ng B Giáo d c và ào t o: ch o T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam xây d ng án ào t o ngu n nhân l c trình cao áp ng phát tri n ngành công nghi p tàu thu th i kỳ m i. 4. Giao B trư ng B Khoa h c và Công ngh : ch o T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam th c hi n t t D án b th môhình tàu thu thu c Vi n Khoa h c công ngh tàu thu thành Phòng thí nghi m qu c gia. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Giao thông V n t i, K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giáo d c và àot o, Khoa h c-Công ngh . Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C V VI C THÍ I M T NG CÔNG TY CÔNG NGHI PTÀU THU VI T NAM SANG HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TYM -CÔNG TY CON
  4. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 60/2003/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2003 c aTh tư ng Chính ph ) A. Giai o n I thí i m T ng công ty Côngnghi p tàu thu Vi t Nam sang ho t ng theo mô hình công ty m -công ty con n h t năm 2003. I. Thành l p Công ty m bao g m: B máy c a T ng công tyhi n có và 10 ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty: 1. Công ty Công nghi p tàu th y và Xây d ng Sông H ng, 2. Công ty L p máy và Xây d ng Vinashin, 3. Công ty V n t i và D ch v hàng h i, 4. Trung tâm H p tác ào t o lao ng v i nư c ngoài. 5. Trung tâm Công ngh tin h c, 6. Công ty Tư v n và Thi t k công nghi p tàu thu , 7. Công ty Công nghi p tàu th y à N ng, 8. Công ty u tư và Thương m i giao thông v n t i, 9. Công ty K thu t công ngh bi n, 10. Công ty K thu t i u khi n và Thông tin. II. Hình thành các công ty con: Chuy n 04 doanh nghi p nhànư c thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. 1. Nhà máy óng tàu B ch ng, 2. Nhà máy s a ch a tàu bi n Phà R ng, 3. Nhà máy óng tàu Bên Kiên, 4. Công ty Công nghi p tàu th y Sài Gòn, + Gi nguyên doanh nghi p nhà nư c: Công ty Tài chínhcông nghi p tàu thu . + Chuy n thành doanh nghi p nhà nư c ho t ng khoa h ccông ngh ; Vi n khoa h c công ngh tàu thu . III. Doanh nghi p thành viên thu c T ng công ty Côngnghi p tàu thu Vi t Nam g m các công ty c ph n, Công ty trách nhi m h uh n nhi u thành viên, Công ty liên doanh v i nư c ngoài do Công ty m là i di n ch s h u:
  5. + Công ty m gi c ph n chi ph i ho c góp v n chi ph i: 1. Công ty c ph n K thu t công nghi p tàu thu Shintec, 2. Công ty c ph n Xây d ng Vinashin, 3. Công ty c ph n u tư và v n t i d u khí Vinashin, 4. Công ty c ph n k thu t tàu công trình Vinashin, 5. Công ty C ph n Xây d ng và Phát tri n cơ s h t ng Vinashin, 6. Công ty C ph n Ch bi n g -kinh doanh v t li u xâyd ng Vinashin, 7. Công ty c ph n Công ngh i n l nh Vinashin, 8. Công ty trách nhi m h u h n Khu công nghi p Cái Lân, 9. Công ty liên doanh v n t i bi n Bancan. + Công ty m gi c ph n m c th p ho c góp v n m cth p:.1. Công ty c ph n Môi trư ng công nghi p tàu thu Shintec, 2. Công ty c ph n b o hi m Thăng Long, 3. Công ty c ph n C ng B n ình- Sao Mai, 4. Ngân hàng c ph n nhà (HAHUBANK), 5. Công ty trách nhi m h u h n Nhà máy s a ch a tàubi n Huyndai-Vinashin, 6. Công ty liên doanh Shellgas, 7. Công ty liên doanh Visdemco. B. Giai o n II thí i m T ng công ty Công nghi p tàuthu Vi t Nam sang ho t ng theo mô hình công ty m -công ty con (năm 2004 n h t năm 2005). I. Chuy n 05 DNNN thành Công ty trách nhi m h u h n 01thành viên: 1. Nhà máy óng tàu H Long, 2. Công ty tàu th y Nam Tri u, 3. Nhà máy óng tàu à N ng, 4. Nhà máy óng tàu Nha Trang, 5. Công ty óng tàu công nghi p hàng h i Sài Gòn.
  6. II. C ph n hoá 21 doanh nghi p nhà nư c: 1. Nhà máy óng tàu Sông C m, 2. Nhà máy óng tàu Tam B c, 3. Công ty Công nghi p tàu thu Ngô Quy n, 4. Công ty Công nghi p tàu th y và Xây d ng H ng Bàng, 5. Công ty Xu t nh p khNu v t tư tàu thu , 6. Công ty V n t i Bi n ông, 7. Công ty Xây d ng và ng d ng công ngh m i, 8. Công ty Cơ khí- i n- i n t tàu thu , 9. Công ty óng tàu và V n t i th y H i Dương, 10. Nhà máy óng tàu Nam Hà, 11. Nhà máy óng tàu Sông Lô (t nh Phú Th ), 12. Công ty Công nghi p tàu thu Thanh Hoá, 13. Nhà máy óng tàu B n Thu , 14. Công ty Công nghi p tàu thu Qu ng Bình, 15. Công ty Công nghi p nông s n Phú Yên, 16. Nhà máy óng tàu 76, 17. Công ty óng tàu và V n t i th y C n Thơ, 18. Công ty V n t i sông bi n C n Thơ, 19. Công ty Tư v n u tư và Thương m i, 20. Công ty Tư v n thi t k công nghi p giao thông v nt i,.21. Công ty i n chi u sáng à N ng./. * Văn B n Liên quan: Quy t nh s 247/2005/Q -TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam thí i m mô hình H i ng qu n tr ký h p ng thuê T ng giám c i u hành
Đồng bộ tài khoản