Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH LÀO CAI NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 60/2008/Q -UBND Lào Cai, ngày 21 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH CÔNG TÁC KI M TRA, CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI Y BAN NHÂN DÂN T NH LÀO CAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng s : 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s : 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng “Hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng”. Xét ngh c a Giám c S Xây d ng Lào Cai t i t trình s : 81/TTr-SXD, ngày 12 tháng 11 năm 2008, v vi c ngh tri n khai công tác ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Lào Cai, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “B n quy nh công tác ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Lào Cai”. i u 2. Giao cho S Xây d ng ch trì, t ch c hư ng d n, ôn c, ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n Quy nh trên c a các t ch c, cá nhân có ho t ng xây d ng trên a bàn t nh Lào Cai. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Xây d ng, Ch t ch UBND các huy n, Thành ph Lào Cai, Th trư ng các s , ban, ngành, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s : 02/2008/Q -UBND ngày 02/01/2008 “V/v Ban hành Quy nh công tác ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Lào Cai”.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3 Q ; - Văn phòng Chính ph ; - B Xây d ng; - TT oàn B QH t nh; - TTTU, H ND, UBND t nh; - C c Ki m tra VBQPPL B Tư pháp; - S Tư pháp t nh Lào Cai; - Lưu VT, XDCB. Ph m Văn Cư ng QUY NNH CÔNG TÁC KI M TRA, CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 60/2008/Q -UBND ngày 21/11/2008 c a UBND t nh Lào Cai). Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng. 1. Ph m vi i u ch nh: a) Quy nh này quy nh v vi c ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Lào Cai, b) Các n i dung v vi c ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng không ư c quy nh trong văn b n này thì ư c th c hi n theo Thông tư s : 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng “Hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng” (Sau ây vi t t t là Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) và các văn b n pháp lu t hi n hành khác có liên quan. 2. i tư ng áp d ng: Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân có liên quan trong ho t ng ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Lào Cai. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng sau ây ư c hi u như sau:
 3. 1. Ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c: Là vi c ki m tra, xác nh n công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng áp ng các yêu c u m b o an toàn ch u l c c a công trình ho c h ng m c công trình trư c khi ưa vào s d ng. 2. Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng: Là vi c ánh giá, xác nh n công trình ho c h ng m c, b ph n công trình xây d ng ư c thi t k , thi công xây d ng phù h p v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t áp d ng cho công trình. 3. T ch c th c hi n ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c vi t t t là “t ch c ki m tra”: Là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k xây d ng, giám sát thi công xây d ng ho c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng và có năng l c phù h p v i lo i công trình ư c ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c. 4. T ch c th c hi n vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng vi t t t là “t ch c ch ng nh n”: Là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k xây d ng, giám sát thi công xây d ng, ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ho c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng và có năng l c phù h p v i lo i công trình ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. i u 3. Công trình b t bu c ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c trư c khi ưa vào s d ng ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3, m c I, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: Là các công trình ho c h ng m c công trình xây d ng khi x y ra s c do m t kh năng ch u l c có th gây th m h a i v i ngư i, tài s n và môi trư ng, c th g m: a. Công trình công c ng t p trung ông ngư i t c p III tr lên: nhà hát, r p chi u bóng, vũ trư ng, nhà ga, h i trư ng, nhà thi u th thao, sân v n ng, trung tâm thương m i, siêu th , thư vi n, nhà b o tàng và các công trình công c ng khác có quy mô và ch c năng tương t . Riêng b nh vi n, nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng h c có quy mô t 2 t ng và có t ng di n tích sàn t 300m2 tr lên. b. Nhà chung cư, khách s n, nhà làm vi c và tháp thu phát sóng vi n thông, truy n thanh, truy n hình t c p II tr lên. c. Kho xăng, kho d u, kho ch a khí hóa l ng, kho hóa ch t t c p II tr lên. d. p, c u, h m giao thông t c p II tr lên; ư ng s t trên cao, h th ng cáp treo v n chuy n ngư i không phân bi t c p. i u 4. Công trình ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng: Là công trình ho c h ng m c công trình xây d ng không phân bi t lo i và c p ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng khi có yêu c u c a UBND t nh, ho c theo
 4. ngh c a ch u tư ho c ch s h u trên cơ s yêu c u c a t ch c b o hi m công trình, c a t ch c và cá nhân mua, qu n lý ho c s d ng công trình (vi t t t là bên có yêu c u ch ng nh n). i tư ng ch ng nh n có th là công trình xây d ng m i ho c công trình ã ưa vào s d ng. Chương 2. CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C i u 5. L a ch n “t ch c ki m tra” i u ki n m b o an toàn ch u l c ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, m c II, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD), c th như sau: Ch u tư các công trình xây d ng theo i u 3 c a Quy nh này có trách nhi m l a ch n và ký h p ng v i “t ch c ki m tra” ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c c a công trình, “t ch c ki m tra” ư c l a ch n là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k xây d ng, giám sát thi công xây d ng ho c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng phù h p v i lo i công trình ư c ch ng nh n, áp ng các yêu c u sau: 1. Yêu c u v i u ki n năng l c a. Ph i có k sư, cán b k thu t theo quy nh thu c các chuyên ngành phù h p v i n i dung ki m tra, tương ng v i quy mô công trình ư c ch ng nh n; b. Cá nhân ch trì vi c ki m tra, xác nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c ph i có năng l c ch trì thi t k k t c u công trình phù h p v i lo i và c p công trình ư c ch ng nh n; c. Không có vi ph m trong ho t ng xây d ng trong 3 năm g n nh t. 2. Yêu c u m b o tính c l p, khách quan trong vi c ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c: a. Không tham gia kh o sát, thi t k , thi công, cung ng v t tư – thi t b , qu n lý d án và giám sát thi công xây d ng cho chính công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n; b. c l p v t ch c và tài chính, không có quan h ph thu c v t ch c v i ch u tư, v i các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây d ng và tư v n qu n lý d án c a chính công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n; không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau i v i ch u tư và không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau i v i các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây d ng và tư v n qu n lý d án. (Trư ng h p không l a ch n ư c “t ch c ki m tra” áp ng các i u ki n nêu trên thì ch u tư ph i báo S Xây d ng ho c các S có xây d ng chuyên ngành ư c gi i thi u t ch c tư v n th c hi n công vi c này).
 5. i u 6. Trình t , n i dung ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2, m c II, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: “T ch c ki m tra” có trách nhi m l p cương ki m tra công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình, trình ch u tư th a thu n. Vi c ki m tra xác nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c có th ư c ti n hành t khi b t u thi công xây d ng công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n. i tư ng ki m tra t p trung vào b ph n công trình, k t c u ch u l c khi b phá ho i có th gây th m h a. 1. Ki m tra công tác kh o sát, thi t k : a. Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân th c hi n vi c kh o sát, thi t k , thNm tra thi t k và vi c áp d ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t; b. Ki m tra trình t , th t c nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng; trình t thNm nh, phê duy t và nghi m thu h sơ thi t k xây d ng công trình; c. Ki m tra báo cáo k t qu kh o sát xây d ng, thi t k k thu t (trư ng h p thi t k 3 bư c) ho c thi t k b n v thi công (trư ng h p thi t k 2 bư c, 1 bư c); ánh giá m c áp ng c a các tài li u này v i các yêu c u c a quy chuNn và tiêu chuNn k thu t ư c s d ng nh m m b o an toàn ch u l c c a công trình. Trong quá trình ki m tra, n u có nghi ng v k t qu kh o sát, k t qu tính toán k t c u ch u l c thì “t ch c ki m tra” ngh ch u tư và nhà th u kh o sát, thi t k làm rõ. Trư ng h p c n thi t, “t ch c ki m tra” có th ngh ch u tư t ch c phúc tra k t qu kh o sát xây d ng, ki m tra l i kh năng ch u l c c a k t c u. 2. Ki m tra công tác thi công xây d ng công trình a. Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c và h th ng qu n lý ch t lư ng c a nhà th u thi công xây d ng, nhà th u tư v n qu n lý d án và giám sát thi công xây d ng công trình; ki m tra năng l c phòng thí nghi m và năng l c c a các t ch c ki m nh có liên quan; b. Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t i v i công tác giám sát và nghi m thu ch t lư ng xây d ng; c. Ki m tra ch t lư ng thi công xây d ng thông qua tài li u qu n lý ch t lư ng c a công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n; ánh giá m c áp ng c a các tài li u này v i yêu c u c a thi t k nh m m b o an toàn ch u l c c a công trình; d. Ki m tra các s li u quan tr c và bi u hi n bên ngoài c a k t c u có liên quan t i kh năng ch u l c c a công trình.
 6. Trong quá trình ki m tra n u phát hi n th y các y u t có th nh hư ng t i kh năng ch u l c c a công trình thì “t ch c ki m tra” ngh ch u tư và các nhà th u gi i trình làm rõ. Trư ng h p c n thi t “t ch c ki m tra” có th ngh ch u tư t ch c ki m nh ch t lư ng ho c thí nghi m, quan tr c i ch ng. 3. Sau t ng t ki m tra, “t ch c ki m tra” ph i có văn b n thông báo k p th i v k t qu ki m tra g i cho ch u tư và các bên có liên quan. i u 7. C p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, m c II, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: 1. Trong vòng 15 ngày k t khi ch u tư t p h p h sơ, tài li u hoàn thành công trình, h ng m c công trình ư c ch ng nh n; “t ch c ki m tra” c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c theo m u quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Thông tư s : 16/2008/TT-BXD n u k t qu ki m tra áp ng ư c các i u ki n sau: a. Công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng áp ng các yêu c u m b o an toàn ch u l c c a công trình. b. Các s li u quan tr c và bi u hi n bên ngoài c a k t c u ph n ánh s làm vi c bình thư ng c a k t c u; c. Các k t qu phúc tra, ki m tra l i (n u có) mb ok tc u kh năng ch u l c. Ch u tư có trách nhi m g i 01 gi y ch ng nh n này kèm theo báo cáo k t qu ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c và biên b n nghi m thu hoàn thành công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n v S Xây d ng và S có xây d ng chuyên ngành t ng h p, ki m tra và qu n lý. Gi y ch ng nh n này là căn c ch u tư ưa công trình vào s d ng. 2. Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì “t ch c ki m tra” có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho ch u tư v quy t nh c a mình, trong ó nêu rõ lý do không c p gi y ch ng nh n. Ch u tư có trách nhi m thông báo vi c này cho S Xây d ng và S có xây d ng chuyên ngành bi t ki m tra và báo cáo UBND t nh x lý. Chương 3. CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 8. Yêu c u ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, m c III, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: 1. Xu t phát t l i ích c a c ng ng, UBND t nh có th yêu c u ch u tư th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng.
 7. Các t ch c b o hi m công trình: t ch c, cá nhân mua, qu n lý ho c s d ng công trình xu t phát t l i ích c a mình có th ngh ch u tư ho c ch s h u ( i v i các công trình ã ưa vào s d ng) th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình. 2. Bên có yêu c u ch ng nh n ph i ưa ra ph m vi và n i dung ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng. i v i trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u c a UBND t nh thì ph m vi và n i dung ch ng nh n là b t bu c ph i th c hi n. i v i trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i các t ch c, cá nhân khác thì ph m vi và n i dung ch ng nh n do ch u tư ho c ch s h u và bên có yêu c u ch ng nh n th a thu n. 3. Ph m vi ch ng nh n có th là s phù h p v ch t lư ng thi t k , s phù h p v ch t lư ng thi công xây d ng ho c s phù h p v ch t lư ng c a công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình xây d ng so v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t áp d ng cho công trình. N i dung ch ng nh n có th là m t, m t s ho c toàn b các tiêu chí v an toàn ch u l c, an toàn v n hành; ch t lư ng ph n hoàn thi n, cơ i n … i u 9. L a ch n “t ch c ch ng nh n” s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2, m c III, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: Bên có yêu c u ch ng nh n th a thu n v i ch u tư ho c ch s h u v vi c l a ch n và ký h p ng v i “t ch c ch ng nh n”. Riêng trư ng h p do UBND t nh yêu c u thì ch u tư có trách nhi m l a ch n, ký h p ng v i “t ch c ch ng nh n”. “T ch c ch ng nh n” ư c l a ch n là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k xây d ng, giám sát thi công xây d ng, ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ho c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng, áp ng các yêu c u sau: 1. Yêu c u v i u ki n năng l c: a. m b o i u ki n năng l c theo quy nh c a pháp lu t phù h p v i lo i, c p công trình ư c ch ng nh n và n i dung ch ng nh n; b. Không có vi ph m trong ho t ng xây d ng trong 3 năm g n nh t. 2. Yêu c u v tính c l p, khách quan trong vi c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng: a. Không tham gia kh o sát, thi t k , thi công, cung ng v t tư – thi t b , qu n lý d án và giám sát thi công xây d ng cho chính công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n; b. c l p v t ch c và tài chính: không có quan h ph thu c v t ch c v i ch u tư, các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây
 8. d ng và tư v n qu n lý d án c a chính công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n; không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau i v i ch u tư và không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau i v i các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây d ng và tư v n qu n lý d án. i u 10. Trình t , n i dung ki m tra s phù h p v CL i v i công trình xây d ng: 1. i v i công trình xây d ng m i ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3, m c III, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: “ T ch c ch ng nh n” có trách nhi m l p cương th c hi n vi c ki m tra, ánh giá s phù h p v ch t lư ng xây d ng tương ng v i ph m vi và n i dung ch ng nh n ch u tư th a thu n. Ph m vi ki m tra t p trung vào công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n. N i dung ki m tra ph i phù h p v i n i dung ch ng nh n ã ư c th a thu n. Vi c ki m tra có th ti n hành t khi b t u thi công xây d ng công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n. a. Ki m tra s phù h p v ch t lư ng thi t k : - Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân th c hi n vi c kh o sát, thi t k , thNm tra thi t k ; s tuân th trình t , th t c nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng; thNm nh, phê duy t và nghi m thu h sơ thi t k xây d ng công trình; - Ki m tra, ánh giá s phù h p c a báo cáo k t qu kh o sát xây d ng so v i tiêu chuNn kh o sát và nhi m v kh o sát; - Ki m tra, ánh giá s phù h p c a thi t k k thu t (trư ng h p thi t k 3 bư c) ho c thi t k b n v thi công (trư ng h p thi t k 2 bư c, 1 bư c) so v i nhi m v thi t k và so v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng cho công trình. Trong quá trình ki m tra, n u có nghi ng v k t qu kh o sát và ch t lư ng c a thi t k , “t ch c ch ng nh n” ngh ch u tư và các nhà th u có liên quan làm rõ. Trư ng h p c n thi t, “t ch c ch ng nh n” có th th c hi n ki m tra l i k t qu kh o sát, ki m tra l i thi t k c a công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n. b. Ki m tra s phù h p v ch t lư ng thi công xây d ng: - Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c và h th ng qu n lý ch t lư ng c a nhà th u thi công xây d ng, nhà th u tư v n qu n lý d án, giám sát thi công xây d ng công trình; ki m tra năng l c phòng thí nghi m và năng l c c a các t ch c ki m nh có liên quan; ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t trong giám sát thi công xây d ng và nghi m thu;
 9. - Ki m tra xác su t ch t lư ng v t tư, thi t b , c u ki n xây d ng ư c s d ng xây d ng công trình thông qua vi c ki m tra xu t x hàng hóa, ch ng ch ch t lư ng và các k t qu thí nghi m, ki m nh ch t lư ng có liên quan; - Ki m tra xác su t ch t lư ng thi công xây d ng; - Ch ng ki n v n hành th công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n. Ki m tra s phù h p c a h sơ nghi m thu so v i yêu c u c a thi t k . Trong quá trình ki m tra n u phát hi n th y các y u t không m b o s phù h p v ch t lư ng thì “t ch c ch ng nh n” có th ngh ch u tư và các nhà th u gi i trình làm rõ. Trư ng h p c n thi t “t ch c ch ng nh n” có th th c hi n ki m nh; thí nghi m, quan tr c i ch ng. c. Ki m tra s phù h p v ch t lư ng c a công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình xây d ng theo c hai n i dung quy nh t i i m a và b Kho n này. d. Sau t ng t ki m tra, “t ch c ch ng nh n” ph i có văn b n thông báo k p th i v k t qu ki m tra g i cho ch u tư và các bên có liên quan. 2. i v i công trình xây d ng ã ưa vào s d ng. (th c hi n theo kho n 4, m c III, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD): “t ch c ch ng nh n” có trách nhi m l p cương ki m tra và ánh giá s phù h p v ch t lư ng ch u tư ho c ch s h u th a thu n. Ph m vi ki m tra t p trung vào công trình, h ng m c công trình, b ph n công trình xây d ng ư c ch ng nh n. N i dung ki m tra ph i phù h p v i n i dung ch ng nh n ã ư c th a thu n. N i dung ki m tra có th bao g m ki m tra ch t lư ng thi t k , ch t lư ng thi công xây d ng thông qua h sơ, tài li u hoàn thành công trình. Trư ng h p c n thi t, “t ch c ch ng nh n” có th th c hi n ki m nh, ánh giá ch t lư ng công trình thông qua các thí nghi m, quan tr c. i u 11. C p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 5, m c III, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: 1. “T ch c ch ng nh n” c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng n u ch t lư ng công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình xây d ng qua ki m tra phù h p v i yêu c u c a thi t k , tiêu chuNn k thu t và quy chuNn k thu t áp d ng cho công trình. Gi y ch ng nh n bao g m các n i dung sau: - Tên “t ch c ch ng nh n”; - Các căn c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng; - Tên công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng;
 10. - Ph m vi và n i dung ch ng nh n; - K t lu n s phù h p v ch t lư ng; - Ch ký và d u c a ngư i i di n theo pháp lu t c a “t ch c ch ng nh n”. Trư ng h p vi c ch ng nh n ư c th c hi n theo yêu c u c a UBND t nh thì ch u tư có trách nhi m g i 01 gi y ch ng nh n kèm theo báo cáo k t qu ki m tra s phù h p v ch t lư ng cho UBND t nh, 01 gi y ch ng nh n kèm theo báo cáo k t qu ki m tra cho S Xây d ng t ng h p theo dõi. Gi y ch ng nh n là căn c ưa công trình vào khai thác, s d ng. Trư ng h p vi c ch ng nh n ư c th c hi n theo yêu c u c a các t ch c, cá nhân khác thì ch u tư ho c ch s h u g i 01 gi y ch ng nh n cho bên có yêu c u ch ng nh n làm cơ s th c hi n các th a thu n ti p theo. 2. Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng, “t ch c ch ng nh n” có trách nhi m thông báo b ng văn b n trong ó nêu rõ lý do không c p gi y ch ng nh n cho ch u tư ho c ch s h u và bên có yêu c u ch ng nh n bi t và x lý. Chương 4. CHI PHÍ CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 12. Chi phí ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, m c IV, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: Chi phí ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c do ch u tư tr cho “t ch c ki m tra” t kho n chi phí tư v n u tư xây d ng trong t ng m c u tư xây d ng công trình. Chi phí này ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (vi t t t là Ngh nh 99/2007/N -CP) và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 13. Chi phí ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2, m c IV, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: 1. Trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương thì chi phí ch ng nh n do ch u tư tr và ư c l y t kho n chi phí tư v n u tư xây d ng trong t ng m c u tư xây d ng công trình. Chi phí này ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan.
 11. 2. Trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i các t ch c, cá nhân khác thì ngu n kinh phí tr cho công vi c này do bên có yêu c u ch ng nh n và ch u tư ho c ch s h u th a thu n. Chi phí này có th ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. Chương 5. QUY N H N VÀ NGHĨA V C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG HO T NG CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 14. Quy n h n và nghĩa v c a ch u tư, ch s h u ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, m c V, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: 1. Ch u tư, ch s h u có các quy n sau ây: a. Khi u n i v k t qu ki m tra, ch ng nh n; thuê các t ch c tư v n khác có năng l c phù h p thNm tra ho c phúc tra các v n ư c khi u n i; b. Các quy n khác theo h p ng ã cam k t v i “t ch c ki m tra”, “t ch c ch ng nh n” và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch u tư, ch s h u có các nghĩa v sau ây: a. Th c hi n vi c ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c n u công trình ho c h ng m c công trình xây d ng thu c i tư ng t i i u 3 c a Quy nh này; Th c hi n vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng khi có yêu c u c a UBND t nh. b. Cung c p h sơ, tài li u, các ch ng ch có liên quan cho “t ch c ki m tra”, “t ch c ch ng nh n”; c. Thanh toán chi phí ch ng nh n cho “t ch c ki m tra”, “t ch c ch ng nh n” theo h p ng ã ký k t k c khi không ư c c p gi y ch ng nh n do ch t lư ng công trình không áp ng các yêu c u t ra theo quy nh; d. B i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và th c hi n các nghĩa v khác theo h p ng cam k t v i các bên có liên quan. . Ch ư c phép ưa công trình vào s d ng khi có ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c ho c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh. i u 15. Quy n h n và nghĩa v c a “t ch c ki m tra”, “t ch c ch ng nh n”
 12. ( ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2, m c V, Thông tư s : 16/2008/TT-BXD) c th như sau: 1. “t ch c ki m tra”, “t ch c ch ng nh n” có các quy n h n sau ây: a. Yêu c u ch u tư và nhà th u cung c p các tài li u c n thi t cho ho t ng ki m tra, ch ng nh n; b. T ch i c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c n u k t qu ki m tra không áp ng các i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy nh này; t ch i c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng n u ch t lư ng công trình không phù h p v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t; c. Các quy n khác theo h p ng cam k t v i ch u tư và theo quy nh c a pháp lu t. 2. “T ch c ki m tra”, “t ch c ch ng nh n” có các nghĩa v sau ây: a. Ph i m b o tính trung th c, khách quan trong quá trình ki m tra, ch ng nh n; b. Ch u trách nhi m trư c ch u tư ho c ch s h u, các bên có liên quan và trư c pháp lu t v k t qu ki m tra và ch ng nh n c a mình; c. B i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và theo th a thu n trong h p ng v i các bên có liên quan trong trư ng h p ch ng nh n sai v i th c tr ng ch t lư ng công trình. i u 16. Quy n và nghĩa v c a các nhà th u tham gia ho t ng xây d ng 1. Quy n c a nhà th u: a) ư c quy n khi u n i v k t qu ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng; b) Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nghĩa v : a) Cung c p y h sơ, tài li u có liên quan n vi c ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng theo yêu c u c a “t ch c ki m tra” ho c “t ch c ch ng nh n” ch t lư ng và c a ch u tư. b) T o i u ki n “t ch c ki m tra” ho c “t ch c ch ng nh n” ch t lư ng làm vi c thu n l i. c) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. d) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Chương 6.
 13. T CH C TH C HI N i u 17. Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng ki m tra ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng 1. S Xây d ng là u m i, ph i h p v i các S qu n lý xây d ng chuyên ngành giúp UBND T nh th c hi n công vi c Qu n lý nhà nư c v i ho t ng ki m tra ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh theo Quy nh này; nh kỳ hàng năm báo cáo v B Xây d ng và UBND t nh. 2. S Xây d ng ti p nh n và qu n lý gi y ch ng nh n do Ch u tư g i. Cung c p thông tin v i u ki n năng l c c a các “t ch c ki m tra”, “t ch c ch ng nh n” cho các ch u tư. 3. S Xây d ng và các S có qu n lý xây d ng chuyên ngành có trách nhi m hư ng d n, ki m tra nh kỳ, t xu t ho t ng ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Lào Cai. i u 18. X lý vi ph m i v i ho t ng ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng 1. i v i các t ch c ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng, tùy theo m c vi ph m s b x ph t theo các hình th c sau: a) ình ch công vi c ch ng nh n n u không tuân th n i dung, trình t th c hi n theo Quy nh này. b) Thu h i gi y phép kinh doanh, hoàn tr kinh phí và b i thư ng ho c b x lý trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t n u c tình ch ng nh n không úng v i ch t lư ng công trình. 2. i v i các công trình thu c i u 3 quy nh này, n u không th c hi n vi c ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c, ho c thông qua ki m tra nhưng không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì không ư c phép ưa vào khai thác s d ng và Ch u tư s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các t ch c, cá nhân khác có liên quan n vi c ki m tra ch ng nh n ch t lư ng công trình xây d ng n u vi ph m quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . N u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. T ch c th c hi n 1. Căn c yêu c u v i u ki n năng l c theo quy nh, các t ch c Tư v n xây d ng trên a bàn t nh rà soát năng l c, i u ki n, kinh nghi m chuyên môn th c t c a các cá nhân, ơn v , l p h sơ năng l c xin b sung ăng ký kinh doanh ho t ng “ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng” t i S K ho ch & u tư, làm cơ s tri n khai ký k t h p ng v i các Ch u tư có công trình xây d ng.
 14. (B n ăng ký b sung kinh doanh lĩnh v c “ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng” sao g i v S Xây d ng và các S có qu n lý xây d ng chuyên ngành theo dõi, qu n lý). 2. i v i các công trình b t bu c ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c trư c khi ưa vào s d ng theo i u 3 quy nh này: a. Công trình ã xây d ng xong và nghi m thu, bàn giao ưa vào s d ng: - N u ã và ang th c hi n vi c ch ng nh n an toàn v kh năng ch u l c c a công trình theo i m a, kho n 1, i u 4 – Quy t nh s : 02/2008/Q -UBND ngày 02/01/2008 c a UBND t nh thì v n ti p t c ư c th c hi n theo Quy t nh s : 02/2008/Q -UBND c a UBND t nh. - N u chưa th c hi n vi c ch ng nh n an toàn v kh năng ch u l c c a công trình theo i m a, kho n 1, i u 4 - Quy t nh s : 02/2008/Q -UBND ngày 02/01/2008 c a UBND t nh thì ph i th c hi n theo quy nh này. b. Công trình ang xây d ng: Ch u tư ký h p ng ngay v i “t ch c ki m tra” ti n hành công tác ki m tra ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c cho công trình. c. Công trình chưa xây d ng: Trư c khi kh i công xây d ng, Ch u tư th c hi n ký h p ng ngay v i “t ch c ki m tra” ti n hành vi c ki m tra, ánh giá, ch ng nh n ch t lư ng công trình theo quy nh. 3. Các công trình ư c H i ng nghi m thu c p Nhà nư c, các công trình ư c ki m tra ho c nghi m thu theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph thì không ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v S Xây d ng t ng h p báo cáo UBND t nh xem xét, quy t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Văn Cư ng PH L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 60/2008/Q -UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008)
 15. Tên “t ch c ki m tra” ……………. S : ……./ATCL GI Y CH NG NH N i u ki n m b o an toàn ch u l c Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s : 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Quy t nh s : …../2008/Q -UBND ngày …/…/2008 c a UBND t nh Lào Cai v vi c hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c h p ng ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c s ….. Căn c k t qu ki m tra công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình, Tên “t ch c ki m tra” ……………. CH NG NH N Tên công trình ho c h ng m c công trình ch ng nh n ……………………………………… thu c d án u tư xây d ng công trình: …………………………………………………….. xây d ng t i ………………………………………………………………………………… có i u ki n m b o an toàn ch u l c theo quy nh hi n hành. …….., ngày ……. tháng ….. năm ……. Ch c danh ngư i i di n theo
 16. pháp lu t c a “t ch c ki m tra” (Ký, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản