intTypePromotion=3

Quyết định Số: 607/QĐ-KL-VP

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 607/QĐ-KL-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------Số: 607/QĐ-KL-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO CỤC KIỂM LÂM CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 607/QĐ-KL-VP

  1. TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CỤC KIỂM LÂM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 607/QĐ-KL-VP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO CỤC KIỂM LÂM CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TCLN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm; Căn cứ ý kiến của Cục trưởng ngày 11 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo Cục kiểm lâm như sau: 1. Đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó cục trưởng phụ trách Cục Phụ trách chung các công tác của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Tổng cục trưởng và pháp luật về mọi hoạt động của Cục Kiểm lâm. Trực tiếp phụ trách các công việc sau: a) Tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của Cục Kiểm lâm; b) Công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính, đào tạo, thi đua, khen thưởng và kỷ luật; c) Công tác thanh tra, pháp chế, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; d) Chỉ đạo Đội Kiểm lâm đặc nhiệm xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật; đ) Chỉ đạo hoạt động của phòng Thanh tra - pháp chế, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm và Kiểm lâm vùng II. 2. Đồng chí Đỗ Trọng Kim – Phó cục trưởng.
  2. Thay mặt Cục trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các công việc sau: a) Công tác chống tiêu cực của lực lượng Kiểm lâm toàn quốc; b) Công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ và quản trị của cơ quan Cục; c) Công tác chống tham nhũng, cải cách hành chính, chính sách và xây dựng lực lượng; d) Công tác tuyên truyền; đ) Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Cục, Phòng Tuyên truyền và xây dựng lực lượng và Kiểm lâm vùng III; e) Thực hiện các công tác khác khi được Cục trưởng phân công. 3. Đồng chí Đoàn Hoài Nam – Phó cục trưởng. Thay mặt Cục trưởng phụ trách và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các công việc sau: a) Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; b) Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật; công tác thẩm định công trình, đề tài khoa học; c) Công tác hợp tác quốc tế; công tác tin học, xây dựng hệ thống dữ liệu; d) Chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý bảo vệ rừng và Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục; đ) Thực hiện các công tác khác khi được Cục trưởng phân công. Điều 2. Một số nhiệm vụ công tác khác và nguyên tắc phối hợp giải quyết công việc: 1. Các đồng chí Phó cục trưởng được phân công chỉ đạo hoặc làm thành viên các Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật… thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định riêng, tự chịu trách nhiệm và báo cáo Cục trưởng theo quy định hiện hành; 2. Nguyên tắc phối hợp giải quyết công việc:
  3. a) Thực hiện đúng quy chế, chế độ thủ trưởng và đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được phân công; b) Trước khi quyết định những nội dung quan trọng thuộc phạm vi phụ trách, các Phó cục trưởng báo cáo Cục trưởng; các văn bản về: kế hoạch, chủ trương chiến lược, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra các Phó cục trưởng trao đổi với Cục trưởng xem xét trước khi ký ban hành; c) Các đồng chí Phó cục trưởng chủ động tổ chức thực hiện công việc được phân công theo kế hoạch công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về việc giải quyết công việc của mình. Điều 3. Điều khoản thi hành. Các đồng chí Phó cục trưởng và Chánh văn phòng Cục, Trưởng các phòng và các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quyết định khác trái với quyết định này đều bãi bỏ./. PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CỤC Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT Hứa Đức Nhị (để B/C); - Các đ/c Lãnh đạo Tổng cục (để B/C); Nguyễn Văn Cương - Văn phòng Tổng cục; - Các Chi cục KL; - Lưu VT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản