Quyết định số 61/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 61/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ Tuyến đường Võ Thị Sáu - Quỳnh Lôi - Minh Khai do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 61/2002/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 03 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG VÕ THN SÁU - QUỲNH LÔI - MINH KHAI U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân thành ph phê duy t Qui ho ch chi ti t qu n Hai Bà Trưng, t l 1/2000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i công văn s 123/KTST-QH, ngày 11 tháng 3 năm 2002; QUY T NNH i u I : Phê duy t h sơ ch gi i ư ng tuy n ư ng Võ Th Sáu - Quỳnh Lôi - Minh Khai, t l 1/500 (có b n v ch gi i ư ng kèm theo) do Vi n Qui ho ch xây d ng Hà N i l p tháng 12 năm 2001 ư c KTST thành ph ch p thu n và trình duy t ngày 11 tháng 3 năm 2001, v i các n i dung chính như sau : 1. a i m: Tuy n ư ng i qua phư ng Quỳnh Lôi và phư ng B ch Mai, qu n Hai Bà Trưng. 2. C p h ng, tuy n : 2.1. C p h ng ư ng : ư ng phân khu v c. 2.2. Tuy n : Chi u dài tuy n kho ng 807m. + i m u tuy n : T i ngã tư giao v i ph Thanh Nhàn và ph Võ Th Sáu. + i m cu i tuy n : Giao v i ph Minh Khai (vành ai 2) t i v trí ngõ Hòa Bình 7.
  2. V trí tuy n ư ng xác nh trên cơ s hư ng tuy n trong QHCT qu n Hai Bà TRưng, t l 1/2000. ư c phê duy t t i quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. 2.3. Qui mô : B r ng m t c t ngang ư ng B = 25,5m bao g m : 1 lòng ư ng xe cơ gi i : 11,25m V a hè 2 bên : 2 x 5,625m = 11,25m 2.4. Các nút giao thông : Các nút giao chính hai u o n tuy n g m : Nút giao v i ph Thanh Nhàn, nút giao v i ph Minh Khai và m t s nút giao v i các ư ng nhánh, ư ng n i b khác t ch c giao cùng c t. i u II : - Giao Ki n trúc sư trư ng thành ph t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao cho UBND qu n, các phư ng s t i và t ch c công b công khai cho các cơ quan, t ch c và nhân dân bi t th c hi n. - Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i ã c m sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo ch gi i ư ng và qui ho ch ư c duy t; ki m tra, x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u III : - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh văn phòng H ND và U ban nhân dân thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá; Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng, Ch t ch UBND các phư ng Quỳnh Lôi, B ch Mai qu n Hai Bà Trưng; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản