Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghệp tại một số thị trường do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 61/2008/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V M C TI N MÔI GI I NGƯ I LAO NG HOÀN TR CHO DOANH NGH P T I M T S THN TRƯ NG B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t Ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng s 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 c a Qu c h i khóa XI, kỳ h p th 10; Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Thông tư Liên t ch s 16/2007/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 04/09/2007 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B Tài chính, quy nh c th v ti n môi gi i và ti n d ch v trong ho t ng ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý lao ng ngoài nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: Quy nh v m c ti n môi gi i t i a ngư i lao ng hoàn tr cho doanh nghi p ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng (sau ây g i t t là doanh nghi p) t i m t s th trư ng theo Ph l c ính kèm. i u 2. Căn c vào m c ti n môi gi i t i a cho ngư i lao ng hoàn tr cho doanh nghi p quy nh t i Quy t nh này, doanh nghi p th a thu n v i ngư i lao ng m c ti n môi gi i c th ngư i lao ng hoàn tr cho doanh nghi p. i u 3. M c ti n môi gi i ngư i lao ng hoàn tr cho doanh nghi p (n u có) ph i ư c ghi rõ trong h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài và doanh nghi p ư c thu m t l n trư c khi ngư i lao ng xu t c nh ra nư c ngoài làm vi c. i u 4. Vi c thu n p, qu n lý và s d ng ti n môi gi i ngư i lao ng hoàn tr cho doanh nghi p ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư Liên t ch s 16/2007/TTLT- BL TBXH-BTC ngày 04/09/2007 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B Tài chính quy nh c th v ti n môi gi i và ti n d ch v trong ho t ng ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng.
  2. i u 5. C c Qu n lý lao ng ngoài nư c có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này c a doanh nghi p và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy t nh này thay th Quy t nh s 05/2007/Q -BL TBXH ngày 17/01/2007 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh m c phí môi gi i xu t khNu lao ng t i m t s th trư ng, có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và áp d ng i v i các h p ng ăng ký th c hi n t i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c k t ngày Quy t nh này có hi u l c. i u 7. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý lao ng ngoài nư c, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Giám c các doanh nghi p ho t ng d ch v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Thanh Hòa - Cơ quan TW các oàn th ; - Các doanh nghi p XKL ; - Công báo; - Website c a B L TBXH - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Ngân hành chính sách xã h i; - Lưu: VT, V Pháp ch , C c QLL NN (10 b n) PH L C M C TI N MÔI GI I T I A NGƯ I LAO NG HOÀN TR CHO DOANH NGHI P T I M T S THN TRƯ NG (Kèm theo Quy t nh s 61/2008/Q -L TBXH ngày 12/8/2008 c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i) TT THN TRƯ NG/NGÀNH NGH M C TI N MÔI GI I T I A/NGƯ I/H P NG ÀI LOAN 1 Công nhân nhà máy, xây d ng 1.500 USD 2 GVG , chăm sóc s c kh e 800 USD 3 Thuy n viên tàu cá xa b Không MALAYSIA
  3. 4 Lao ng nam 300 USD 5 Lao ng n 250 USD 6 Lao ng làm cho Công ty Outsourcing 200 USD 7 Lao ng làm vi c t i gia ình Không NH T B N 8 M i ngành ngh 1.500 USD HÀN QU C 9 Th c t p viên trên tàu cá (g n b ) 500 USD BRUNEI 10 Công nhân nhà máy, nông nghi p 250 USD 11 Công nhân xây d ng 350 USD 12 D ch v 300 USD 13 Lao ng làm vi c t i gia ình 200 USD MACAU 14 Công nhân xây d ng 1.500 USD 15 Lao ng làm vi c t i gia ình 400 USD 16 D ch v b o v , v sinh 700 USD 17 D ch v nhà hàng, khách s n 1.000 USD MALDIVES 18 M i ngành ngh 500 USD R P XÊ ÚT 19 Lao ng không ngh 300 USD 20 Lao ng có ngh 500 USD 21 Lao ng làm vi c t i gia ình Không NHÀ NƯ C QATAR 22 Lao ng không ngh 300 USD 23 Lao ng có ngh , bán lành ngh 400 USD CÁC TI U VƯƠNG QU C R P TH NG NH T (UAE) 24 Lao ng không ngh 300 USD 25 Lao ng có ngh , bán lành ngh 400 USD VƯƠNG QU C BAHRAIN 26 Lao ng không ngh 300 USD 27 Lao ng có ngh , bán lành ngh 400 USD
  4. VƯƠNG QU C OMAN 28 Lao ng không ngh 300 USD 29 Lao ng có ngh , bán lành ngh 400 USD VƯƠNG QU C JORDAN 30 M i ngành ngh 400 USD NHÀ NƯ C KUWAIT 31 Lao ng không ngh 300 USD 32 Lao ng có ngh , bán lành ngh 400 USD ALGERIA 33 M i ngành ngh 200 USD AUSTRALIA 34 M i ngành ngh 3.000 USD C NG HÒA CZECH 35 M i ngành ngh 1.500 USD C NG HÒA SLOVAKIA 36 M i ngành ngh 1.000 USD BALAN 37 M i ngành ngh 1.000 USD C NG HÒA BUNGARIA 38 M i ngành ngh 500 USD LIÊN BANG NGA 39 M i ngành ngh 700 USD UCRAINA 40 M i ngành ngh 700 USD BELARUSIA 41 M i ngành ngh 700 USD C NG HÒA LATVIA 42 M i ngành ngh 700 USD C NG HÒA LITVA 43 M i ngành ngh 700 USD C NG HÒA ESTONIA 44 M i ngành ngh 700 USD C NG HÒA SÍP
  5. 45 Lao ng làm vi c t i gia ình 350 USD
Đồng bộ tài khoản