Quyết định số 6115/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 6115/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6115/QĐ-BCT về việc ban hành chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6115/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 6115/Q -BCT Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A NGÀNH CÔNG THƯƠNG TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH SÁU BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T THN TRƯ NG NNH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh quy t s 22/2008/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a Ngành Công Thương th c hi n Ngh quy t s 22/2008/NQ-CP v “Ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Bí thư và các Ban c a ng; Vũ Huy Hoàng - VP Ch t ch nư c, VP Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Các S Công thương; - Công báo; - Các Th trư ng; - Website Chính ph ; - Website B Công Thương; - Lưu VT, KH. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A NGÀNH CÔNG THƯƠNG TH C HI N NGHN QUY T S 22/2008/NQ-CP NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V “TI P T C HOÀN THI N TH CH KINH T THN THƯ NG NNH
  2. HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA” (Kèm theo Quy t nh s 6115/Q -BCT ngày 18 tháng 11 năm 2008) M C TIÊU Ngày 23 tháng 9 năm 2008, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 22/2008/NQ-CP kèm theo Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 6 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v “Ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa”. V i vai trò là cơ quan tham mưu c a Chính ph trong vi c xây d ng và hoàn thi n môi trư ng pháp lu t thúc Ny công nghi p, thương m i tăng trư ng trong b i c nh nư c ta ch ng h i nh p kinh t qu c t , ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, Chương trình hành ng c a B Công Thương xác nh và phân công th c hi n nh ng nhi m v ch y u nh m tri n khai Ngh quy t nêu trên c a Ban Ch p hành Trung ương ng. Ph n 1. NH NG NHI M V CH Y U I. T CH C TUYÊN TRUY N VÀ QUÁN TRI T SÂU R NG N I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C TRONG TOÀN NGÀNH NH N TH C V N N KINH T THN TRƯ NG NNH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA NƯ C TA 1. T ch c có hi u qu vi c quán tri t quan i m, ch trương c a ng và Nhà nư c v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, thúc Ny n n kinh t phát tri n nhanh, hi u qu , b n v ng, ch ng h i nh p kinh t qu c t m i cán b , công ch c trong toàn ngành n m v ng và th c hi n. 2. Ph i h p v i các a phương, doanh nghi p, trong vi c tri n khai các Ngh quy t, Ch th v ch trương, k ho ch và bi n pháp nh m nâng cao nh n th c và hi u bi t v n i dung và b n ch t c a n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa Vi t Nam – m t n n kinh t v a tuân theo quy lu t c a kinh t th trư ng, v a ch u s qu n lý c a Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa thông qua vi c phát hành các hình th c n phNm, tài li u, nghiên c u ánh giá, các h i ngh , h i th o và các phương ti n thông tin i chúng khác. II. HOÀN THI N MÔI TRƯ NG, TH CH PHÁP LU T T O THU N L I CHO PHÁT TRI N S N XU T CÔNG NGHI P VÀ THƯƠNG M I 1. Hoàn thi n th ch v c nh tranh và ki m soát c quy n trong kinh doanh. a) Ti p t c rà soát h th ng pháp lu t hi n hành, lo i b nh ng quy nh ch ng chéo, không phù h p v i các cam k t qu c t ; ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t rõ ràng, c th , b o m môi trư ng kinh doanh thu n l i, minh b ch, thông thoáng cho m i ch th tham gia th trư ng. b) Ti p t c i u ch nh các quy nh pháp lý liên quan n ký k t và th c hi n h p ng giám sát, i u ti t th trư ng, phát tri n xu t khNu, u tư; gi i quy t tranh ch p phù h p v i kinh t th trư ng và các cam k t qu c t . c) Tri n khai th c hi n y các i u kho n c a Lu t C nh tranh; b sung và hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ch ng c quy n, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng … nh m t o môi trư ng thu n l i cho phát tri n s n xu t – kinh doanh, c nh tranh bình ng gi a các thành ph n kinh t và b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. d) Nghiên c u xây d ng và trình Chính ph , Qu c h i ban hành Lu t B o v ngư i tiêu dùng b o m cho các giao d ch gi a ngư i tiêu dùng và nhà s n xu t kinh doanh di n ra bình ng, công b ng.
  3. ) Hoàn thi n khung pháp lý theo hư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t rõ ràng, c th , có th th c hi n ư c ngay, ph c v ch c năng qu n lý nhà nư c c a ngành như: phát tri n th trư ng i n c nh tranh, a d ng hóa ngu n cung c p i n, áp ng cơ b n nhu c u i n cho các ngành s n xu t – kinh doanh và tiêu dùng c a nhân dân. Nghiên c u xây d ng án chuy n i cơ ch xác nh giá bán than, i n trong giai o n 2008 – 2015 theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c. 2. Rà soát t ng th các y u t khác ang c n tr vi c hình thành ng b n n kinh t th trư ng, c bi t là các lĩnh v c mà doanh nghi p nhà nư c còn gi c quy n ho c chi m t tr ng l n, các lĩnh v c và các i tư ng ang có s h tr mang tính phân bi t i x ti n t i xây d ng l trình tham gia y c a các thành ph n kinh t . III. A D NG HÓA CÁC LO I THN TRƯ NG HÀNG HÓA, DNCH V THEO HƯ NG VĂN MINH, HI N I, CHÚ TR NG PHÁT TRI N THN TRƯ NG DNCH V 1. Nghiên c u xu t ho c ban hành cơ ch , chính sách nh m a d ng hóa các lo i th trư ng hàng hóa, d ch v theo hư ng văn minh, hi n i, chú tr ng phát tri n th trư ng d ch v , trong ó chú tr ng hình thành và phát tri n các phương th c giao d ch th trư ng hi n i, nh t là i v i nông s n và v t tư nông nghi p. a) Nghiên c u, xây d ng và xu t v i Chính ph ban hành các chính sách h u hi u nh m thúc Ny phát tri n các ngành và phân ngành d ch v quan tr ng ph c v s n xu t công nghi p và thương m i (bao g m c d ch v công nghi p và thương m i) khuy n khích thu hút u tư nư c ngoài vào các ho t ng, d ch v công nghi p và thương m i và chuy n giao công ngh nh ng d ch v này cho các doanh nghi p n i a. b) xu t v i Chính ph các chính sách và gi i pháp phát tri n th trư ng n i a, nh t là th trư ng nông thôn, mi n núi; phát tri n h th ng phân ph i hi n i và chuyên nghi p trong b i c nh Vi t Nam s m c a th trư ng v i s tham gia c a các nhà phân ph i nư c ngoài t ngày 01 tháng 01 năm 2009. c) Hình thành và phát tri n m t s công trình thu c k t c u h t ng thương m i theo hư ng chuyên nghi p và hi n i ngang t m khu v c và th gi i t i m t s t nh, thành ph l n. 2. T ch c th c hi n và ph i h p v i các B , ngành nâng cao hi u qu công tác theo dõi, ki m tra, ki m soát th trư ng, giám sát vi c th c thi pháp lu t v tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa, v sinh an toàn th c phNm, s h u trí tu , ch ng buôn l u, hàng gi , gian l n thương m i, ch ng tin n th t thi t, nh m góp ph n t o ra môi trư ng thương m i văn minh, hi n i, b o v quy n l i nhà s n xu t và ngư i tiêu dùng. IV. Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG L C CÁN B , CÔNG CH C TRONG XÂY D NG VÀ TH C THI TH CH KINH T THN TRƯ NG NNH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA. 1. Công khai, minh b ch hóa m i th t c, quy trình tác nghi p, ngư i ch u trách nhi m và th i gian th c hi n các th t c hành chính các ơn v thu c B doanh nghi p và nhân dân bi t, giao d ch m t cách thu n l i, ng th i giám sát t t vi c th c hi n. 2. Xây d ng l trình, Ny m nh vi c cung c p tr c tuy n các d ch v công c a các ơn v thu c B , nh m giúp doanh nghi p gi m b t th i gian và chi phí giao d ch, nâng cao hi u qu s n xu t – kinh doanh. 3. Ti p t c hoàn thi n quá trình tiêu chuNn hóa ch t lư ng cán b , công ch c; l p k ho ch b i dư ng ào t o, ào t o l i i ngũ công ch c, viên ch c thu c B theo yêu c u m i, c bi t trong lĩnh v c xây d ng và th c thi th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 4. Ph i h p v i B N i v ti p t c hoàn thi n mô hình t ch c qu n lý nhà nư c v công nghi p và thương m i a phương nh m b o m tính th ng nh t và nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c; Ny m nh vi c phân c p g n v i m b o tính h th ng, s tương thích trong các lĩnh v c, qu n lý ngành, ban hành cơ ch ki m tra vi c th c hi n phân c p, g n phân c p v i công tác ki m tra, giám sát.
  4. Ph n 2. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s nh ng nhi m v , n i dung công vi c ch y u c a Chương trình hành ng này và Ph l c kèm theo, căn c ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Công Thương; Giám c các S Công Thương; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T p oàn, T ng công ty, Giám c các doanh nghi p thu c B (sau ây g i chung là Th trư ng các ơn v ) khNn trương tri n khai th c hi n Chương trình hành ng c a Ngành Công Thương và c th hóa thành các nhi m v trong k ho ch công tác hàng năm c a ơn v . i v i nh ng nhi m v không ph i tri n khai theo các án, chương trình, c n t ch c tri n khai ngay m b o th c hi n m t cách k p th i và hi u qu nh ng n i dung c a Chương trình hành ng. 2. Th trư ng các ơn v có trách nhi m xây d ng án chi ti t, tri n khai nhi m v ư c giao trình Lãnh o B phê duy t úng th i h n; ch o, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Chương trình và nh kỳ hàng quý báo cáo v Văn phòng B t ng h p, báo cáo B trư ng. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u th y c n b sung, s a i nh ng n i dung c th , Th trư ng các ơn v báo cáo B trư ng xem xét, quy t nh. 4. Chánh Văn phòng B có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c tri n khai th c hi n nhi m v c a các ơn v , nh kỳ báo cáo và ki n ngh v i B trư ng v các bi n pháp c n thi t, b o m Chương trình ư c th c hi n hi u qu và ng b . B TRƯ NG Vũ Huy Hoàng
  5. PH L C NH NG N I DUNG CÔNG VI C CH Y U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 6115/Q -BCT ngày 18 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) TT N i dung công vi c Cơ quan ch trì Cơ quan ph i h p I. TH NG NH T NH N TH C V N N KINH T THN TRƯ NG NNH HƯ NG XÃ H I CH NGHĨA 1. Giáo d c, tuyên truy n công ch c, viên ch c nh m ng y cơ quan B Công V T ch c cán b , Văn quán tri t sâu r ng v các n i dung và tinh th n Ngh Thương phòng cơ quan B và các ơn quy t H i ngh l n th 6 Ban ch p hành Trung ương v có liên quan ng khóa X v “Hoàn thi n th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa” nư c ta II. HOÀN THI N MÔI TRƯ NG TH CH , PHÁP LU T T O THU N L I CHO PHÁT TRI N S N XU T C THƯƠNG M I 2. Rà soát h th ng pháp lu t hi n hành lo i b nh ng V Pháp ch Các ơn v thu c B và các quy nh ch ng chéo, không phù h p v i các cam k t B ngành liên quan qu c t , tình hình kinh t - xã h i; ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t rõ ràng, c th , b o m môi trư ng kinh doanh thu n l i, thông thoáng cho m i ch th tham gia th trư ng án chuNn b ti n xây d ng Pháp l nh v bán V TTTN Các ơn v thu c B và các buôn, bán l nư c ta trong i u ki n m i B ngành liên quan 3. án giám sát, i u ti t th trư ng, gi i quy t C c qu n lý C nh tranh Các ơn v thu c B và các tranh ch p phù h p v i kinh t th trư ng và các B ngành liên quan cam k t qu c t 4 án i m i và nâng cao hi u qu c a công tác C c Xúc ti n thương Các ơn v thu c B và các xúc ti n thương m i trong b i c nh m i m i B ngành liên quan 5. án chuy n i cơ ch xác nh giá bán than và i n V TCKT C c i u ti t Các ơn v thu c B và các theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c. i nl c B , ngành có liên quan 6. Xây d ng và ban hành các quy nh v hàng rào k V KHCN B KHCN; các B , ngành liên thu t i u ti t xu t – nh p khNu quan và các ơn v tr c thu c B 7. Xây d ng và ban hành Lu t B o v quy n l i C c Qu n lý C nh tranh B Tư pháp; các B , ngành ngư i tiêu dùng liên quan và các ơn v tr c thu c B 8. Xây d ng và hoàn thi n án cơ ch c nh báo s m C c Qu n lý C nh tranh Các ơn v thu c B và các i v i các m t hàng xu t kh u có kim ng ch l n. B , ngành có liên quan III. A D NG HÓA CÁC LO I THN TRƯ NG HÀNG HÓA VÀ DNCH V THEO HƯ NG VĂN MINH, HI N TRƯ NG DNCH V 9 án xây d ng chính sách phát tri n các d ch v Vi n Chi n lư c và chính Vi n NCTM, V KH và các quan tr ng ph c v s n xu t công nghi p và thương sách công nghi p ơn v thu c B và các B , m i n 2015 ngành có liên quan 10 Xây d ng cơ ch , chính sách nh m a d ng hóa V TTTN V k ho ch và các ơn v các lo i th trư ng hàng hóa, d ch v theo hư ng thu c B và các B , ngành văn minh, hi n i có liên quan 11 Xây d ng quy ch qu n lý h th ng phân ph i m t s V TTTN Các ơn v thu c B và các hàng hóa quan tr ng trong n n kinh t B , ngành có liên quan
  6. 12. án nâng cao hi u qu c a công tác ki m tra, ki m C c Qu n lý th trư ng Các ơn v thu c B và các soát th trư ng hàng hóa công nghi p theo Quy t nh B , ngành có liên quan c a Chính ph 13 án thí i m tri n khai S giao d ch và sàn giao V TTTN V K ho ch và các ơn v d ch hàng hóa nông s n thu c B và các B , ngành liên quan IV Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG L C CÁN B XÂY D NG VÀ TH C THI TH CH KINH T 14 Công khai, minh b ch hóa m i th t c, quy trình tác Văn phòng B Các ơn v thu c B và các nghi p, ngư i ch u trách nhi m và th i gian th c hi n B , ngành có liên quan các th t c hành chính c a B Công Thương 15 Xây d ng k ho ch ào t o, ào t o l i i ngũ công V T ch c cán b Các ơn v thu c B và các ch c viên ch c, c bi t là cán b xây d ng và th c B ngành có liên quan thi th ch kinh t th trư ng Ghi chú: Nh ng nhi m v in m là nh ng nhi m v ư c nêu trong Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 21-NQ/TW ngày 30 tháng 1 năm 2008, vì v y các ơn v c bi t lưu ý th i gian hoàn thành.
Đồng bộ tài khoản