Quyết định số 615/QĐ-SGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 615/QĐ-SGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 615/QĐ-SGTVT về việc ban hành quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng tại Sở Giao thông vận tải do Sở Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 615/QĐ-SGTVT

 1. UBND T NH VĨNH LONG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S GIAO THÔNG V N T I Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 615/QĐ-SGTVT Vĩnh Long, ngày 02 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH TH C HI N CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHU N QU N LÝ CH T LƯ NG T I S GIAO THÔNG V N T I GIÁM Đ C S GIAO THÔNG V N T I Căn c quy t đ nh s 1076/2006/QĐ-UBND ngày 01/6/2006 c a UBND t nh Vĩnh Long quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a S GTVT t nh Vĩnh Long; Căn c Ch th s 12/CT-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n TCVN ISO 900 : 2000 vào ho t đ ng c a các cơ quan nhà nư c; Căn c quy t đ nh s 584/QĐ-SGTVT ngày 21 tháng 09 năm 2007 c a S Giao thông v n t i v vi c h th ng các văn b n pháp lu t v th t c hành chính th c hi n t i S Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a Chánh Văn phòng. QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này “Quy trình th c hi n các th t c hành chính theo tiêu chu n qu n lý ch t lư ng t i S Giao thông v n t i“. Đi u 2. Th trư ng các phòng, ban và đơn v tr c thu c có trách nhi m: - Ph bi n toàn b n i dung quy t đ nh cho cán b , công ch c, viên ch c trong đơn v , t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n; - Thư ng xuyên ti n hành vi c rà soát, c p nh t các quy trình làm vi c, các văn b n pháp lu t liên quan đ n qu n lý ch t lư ng trong ho t đ ng hành chính t i S đ đ ngh b sung, s a đ i cho phù h p. Đi u 3. Chánh Văn phòng , Chánh thanh tra Giao thông v n t i , Trư ng phòng Qu n lý giao thông, Trư ng phòng V n t i – An toàn giao thông, Th trư ng các đơn v tr c thu c và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Quy t đ nh có hi u l c thi hành k t ngày ký./. GIÁM Đ C Nơi nh n : - Như đi u 3; - UBND t nh (b/c); - GĐ và PGĐ; - TT Đ ng y S ; Tăng Văn L m - Chi C c ĐK th y b ; - Lưu 2.01.01 QUY TRÌNH TH C HI N CÁC TH T C HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHU N QU N LÝ CH T LƯ NG T I S GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 615/QĐ-SGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2007 c a S GTVT) Th i gian x lý (gi ) Trình S th Chia ra Lĩnh v c x lý t x N i dung công vi c T ng t lý s Ti p Lãnh Các Các Đơn nh n đ o phòng đơn v gi i
 2. S S v quy t chính I Các văn b n hành chính 1.1 Quy trình x lý 1 Ti p nh n văn b n đ n 4 3 1 Văn công văn đ n t Bưu đ ên ho c tr c phòng ti p – bóc bì và các đơn v 2 Đóng d u công văn đ n, ngày đ n 3 Phân lo i công văn đ n theo lo i, ghi s đ n 4 Vào s công văn đ n 5 Chuy n cho lãnh đ o phân công 6 Chuy n cho phòng, đơn v , chuyên viên th c hi n, ký nh n trên s 7 Th c hi n vi c nh p công văn đ n vào ph n m m qu n lý và theo dõi vi c th c hi n 8 In ra gi y kh A4 khi đ trang, đóng thành quy n ghi rõ n i dung ngoài bìa khi h t tháng (Áp d ng khi thôi vào s gi y) 1.2 Quy trình x lý 1 Ti p nh n b n chính 4 2 1 1 Văn công văn đi đã ký ban hành t phòng chuyên viên (b n trên và các gi y và trên máy tính) đơn v 2 Ki m tra th th c, k thu t trình bày (tr l i n u văn b n có l i v th th c, k thu t trình bày) 3 Đánh s văn b n theo th t và vào s văn b n đi 4 Nhân b n đóng d u, phát hành văn b n gi y 5 Phát hành văn b n trên máy tính 1.3 Quy trình gi i 1 Ti p nh n văn b n t 12 2 2 8 Các quy t công văn văn thư ho c trư ng phòng hành chính c a phòng và các chuyên đơn v viên 2 Ki m tra thành ph n văn b n kèm theo (n u
 3. không đ yêu c u b sung) 3 Nghiên c u n i dung rút ra v n đ c n x lý 4 Tra c u các văn b n xác đ nh căn c x lý 5 Trình xin ý ki n lãnh đ o tr c ti p hư ng x lý 6 So n văn b n x lý, xác đ nh nơi g i 7 Ký mu i, trình ký văn b n 8 Chuy n văn thư phát hành II Lưu tr tài li u 2.1 Quy trình l p 1 T ng h p các văn b n 4 2 2 Các h sơ công kèm theo h sơ công phòng vi c c a vi c chuyên viên n p kho lưu tr Lo i b văn b n không có giá tr lưu tr 2 Đánh s th t , s trang t ng tài li u theo th t trư c, sau 3 L p b ng kê danh m c theo th t văn b n sau cùng trên, văn b n có trư c dư i 4 Chuy n giao nhân viên kho lưu tr khi đ n h nn p 2.2 Quy trình s p 1 Ti p nh n h sơ n p 4 3,5 0,5 Văn x p h sơ lưu kho lưu tr t chuyên phòng tr c a nhân viên viên lưu tr 2 Ki m tra ch t lư ng h sơ công vi c ti p nh n (đ đi u ki n ti p nh n, không đ đ ngh b sung m i ti p nh n) 3 Ch nh lý h sơ 4 Phân lo i h sơ theo m c l c lưu tr , năm ban hành 5 Đánh giá ch t lư ng h sơ (lo i b h sơ không có giá tr lưu tr theo ch đ quy đ nh) 6 L p danh m c h sơ lưu tr theo th t trư c, sau 7 Đưa vào h p, đánh s
 4. th t , tên lo i, th i gian lưu tr 8 X p đ t vào k lưu tr theo lô III T ch c – nhân s 3.1 Quy trình thành 1 Văn b n làm căn c 24 14 2 8 S và l p t ch c (t thành l p t ch c m i các ch c thu c đơn v đơn v tr c thu c) 2 Xây d ng đ án thành l p t ch c m i 3 So n văn b n xin ý ki n c a các cơ quan có liên quan 4 Báo cáo t ng h p ý ki n góp ý c a các cơ quan liên quan 5 T trình c a đơn v v vi c phê duy t đ án (kèm theo đ án đã đư c ch nh lý l n cu i) 6 Trình đ án lên S kèm theo toàn b văn b n liên quan 3.2 Quy trình thành 1 Tra c u các văn b n 34 24 2 8 Văn l p t ch c làm căn c xây d ng phòng thu c S đ án thành l p t ch c 2 Xây d ng đ án thành l p t ch c m i 3 So n th o văn b n xin ý ki n các phòng, ban, cơ quan liên quan 4 T ng h p ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan 5 Báo cáo gi i trình ti p thu ý ki n ho c báo cáo b sung ý ki n ch đ o c a cơ quan có th m quy n thành l p t ch c 6 Trình đ án đ n S N i v kèm theo toàn b văn b n liên quan 3.3 Quy trình b 1 Đ ngh c a đơn v v 16 6 2 8 Văn nhi m, đ b t yêu c u đ b t, b phòng cán b thu c nhi m cán b th m quy n qu n lý c a S 2 Lý l ch trích ngang cán GTVT b (kèm văn b ng, ch ng ch theo quy đ nh) 3 Biên b n h p đơn v
 5. 4 Biên b n ki m phi u thăm dò cán b 5 Ý ki n nh n xétc a c p y đ a phương nơi cán b cư trú 6 Văn b n th ng nh t đánh giá c a Lãnh đ o và c p y đơn v 7 Trình h sơ lên S N i v kèm theo toàn b văn b n liên quan 3.4 Quy trình b 1 L p b n đ ngh c a 8 2 2 4 Văn nhi m, đ b t đơn v v yêu c u đ phòng cán b thu c b t, b nhi m cán b th m quy n 2 Lý l ch trích ngang cán qu n lý c a đơn v b kèm văn b ng, ch ng ch theo quy đ nh 3 Biên b n h p đơn v 4 Biên b n ki m phi u thăm dò cán b 5 Văn b n th ng nh t c a lãnh đ o và c p y đơn v 6 Trình h sơ lên kèm theo toàn b văn b n liên quan cho S 3.5 Quy trình nâng 1 Đơn v h p toàn th 16 10 2 4 Các b c lương xét nâng b c cho phòng hàng năm đ i ngư i có đ đi u ki n và v i cán b , đơn v công ch c, 2 L p biên b n h p xét viên ch c nâng b c lương 3 L p văn b n đ ngh nâng b c lương c a CB, CC VC trong đơn v 4 T p h p các văn b n liên quan đ n vi c xét nâng b c lương c a đơn v 5 Trình h sơ lên S (đơn v ) ho c S N i v (S GTVT) 3.6 Quy trình 1 So n th o văn b n đ 16 12 2 2 Các chuy n ng ch ngh , chuy n ng ch phòng lương đ i v i lương cán b c a đơn và cán b , công v đơn v ch c thay đ i 2 L p trích ngang danh nhi m v công tác sách cán b 3 T p h p các văn 1 b ng, ch ng ch , quy t đ nh… có liên quan
 6. 4 S xem xét các căn 2 c , tiêu chu n, đi u ki n 5 So n th o văn b n 3 trình S N i v 3.7 Quy trình ti p 1 Cán b làm đơn xin 16 12 2 2 Văn nh n, đi u chuy n công tác phòng đ ng cán b 2 Cán b xin công văn ti p nh n c a nơi công tác và nơichuy n đ n 3 Đơn v ti p nh n trình cơ quan qu n lý kèm theo toàn b h sơ 4 H sơ cán b kèm văn b ng ch ng ch theo quy đ nh 5 S B o hi m xã h i 6 Trình S (đơn v ) ho c S N i v (S GTVT) kèm theo toàn b h sơ 3.8 Quy trình gi i 1 Làm văn b n tho 24 20 2 2 Văn quy t cán b , thu n v i S N i v v phòng công ch c, vi c cho cán b , công viên ch c, ngh ch c, viên ch c ngh hưu hư ng hưu ch đ B o hi m xã h i 2 Ban hành văn b n thông báo vi c ngh hưu cho CB,CC,VC theo th m quy n (trư c 6 tháng) 3 Xem xét vi c nâng lương trư c th i h n theo quy đ nh (n u đ đi u ki n) 4 Ban hành hoăc đ ngh ban hành quy t đ nh cho cán b , công ch c, viên ch c ngh hưu hư ng ch đ BHXH theo th m quy n (trư c tu i ngh hưu 3 tháng) 5 Làm th t c tr lương hưu v i B o hi m xã h i cho cán b , công ch c, viên ch c 6 T ch c đ CB,CC,VC ngh hưu bàn giao công vi c cho đơn v khi đ n tu i 3.9 Quy trình khen 1 B n đ ngh khen 26 16 2 8 H i thư ng hàng thư ng c a đơn v đông năm thi
 7. đua 2 Danh sách trích ngang đ ngh khen thư ng 3 Biên b n đơn v xét khen thư ng 4 B n thành tích c a cá nhân, t p th đ ngh khen thư ng 5 H sơ g i c p trên tr c ti p (S GTVT) ho c Ban thi đua (HĐTĐKT ) 3.10 Quy trình đ 1 Ti p nh n ch trương 26 16 2 8 H i ngh khen c a c p có th m đ ng thư ng đ t quy n v xét khen thi xu t thư ng đua 2 Tri n khai ch trương b ng văn b n c th đ n các cơ quan đơn v 3 Ti p nh n h sơ đ ngh xét thi đua khen thư ng (T trình, trích ngang, b n thành tích ) 4 Thông bào k t qu xét thi đua, khen thư ng ho c đ ngh khen thư ng theo phân c p 3.11 Quy trình k 1 Cán b , công ch c, 26 16 2 8 H i lu t cán b , viên ch c vi ph m k đ ng công ch c, lu t làm b n ki m k lu t viên ch c đi m t nh n hình th c k lu t n p đơn v 2 Lãnh đ o cơ quan, đơn v ti p nh n ki m tra n i dung b n ki m đi m 3 Thành l p H i đ ng k lu t CB-CC-VC 4 H i đ ng k lu t s p x p l ch xét k lu t 5 H i đ ng k lu t h p xét k lu t 6 L p biên b n h p xét k lu t, b phi u 7 L p t trình đ ngh ra quy t đ nh k lu t 8 L p h sơ đ ngh xét k lu t g i S (đơn v ) ho c S N i v (S GTVT) IV Khi u n i t
 8. cáo 4.1 Quy trình gi i 1 Ti p nh n đơn qua 40 2 2 36 Thanh quy t khi u đư ng Bưu đi n hoăc tra n i, t cáo nh n tr c ti p ( trong Giao trư ng h p khi u n i thông tr c ti p, thì cán b có v n trách nhi m hư ng t i d n vi t thành đơn ho c ghi l i n i dung khi u n i c a ngư i khi u n i yêu c u ký tên) 2 Ra thông báo b ng văn b n th lý gi i quy t cho ngư i khi u n i bi t ( n u không th lý gi i quy t thì nêu rõ lý do ) 3 Ti n hành xác minh khi u n i 4 Căn c ch ng c , tài li u có liên quan và áp d ng văn b n pháp lu t đ gi i quy t 5 Ra quy t đ nh gi i quy t khi u n i 6 G i quy t đ nh gi i quy t khi u n i đ n ngư i khi u n i và các cơ quan liên quan 7 Lưu tr h sơ gi i quy t khi u n i 4.2 Quy trình gi i 1 Ti p nh n đơn qua 40 2 2 36 Thanh quy t t cáo đư ng bưu đi n ho c tra tr c ti p (trong trư ng Giao h p t cáo tr c ti p thì thông ngư i có trách nhi m v n ti p nh n ph i ghi l i t i n i dung t cáo và yêu c u ký tên) 2 Xem xét n u thu c th m quy n gi i quy t thì ti p nh n t cáo, th lý gi i quy t; trư ng h p không thu c th m quy n thì ph i chuy n cho cơ quan có th m quy n gi i quy t 3 Ra quy t đ nh ki m tra, xác minh n i dung t cáo 4 Yêu c u ngư i b t cáo gi i trình b ng văn b n 5 Báo cáo k t lu n n i
 9. dung báo cáo ( ki n ngh hình th c x lý n u có vi ph m ) 6 Thông báo k t lu n v vi c t cáo cho cơ quan thanh tra, cơ quan nhà nư c c p trên. 4.3 Quy trình x lý 1 L p biên b n vi ph m 40 2 2 36 Thanh vi ph m hành hành chính t m gi tra chính v tr t t tang v t, gi y t và GTVT an toàn giao h n ngày gi i quy t thông 2 L p biên b n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m (n u có t m gi tang v t, phương ti n ) 3 Ra quy t đ nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m (n u có t m gi tang v t, phương ti n ) 4 Ra quy t đ nh x lý vi ph m hành chính theo quy đ nh pháp lu t 5 Tr l i gi y t , tang v t, phương ti n, sau khi ngư i vi ph m đã ch p hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính V Qu n lý đ u tư xây d ng 5.1 Quy trình th m 1 Ti p nh n h sơ thi t 40 2 2 36 Phòng đ nh thi t k cơ k cơ s d án c a Qu n s ch đ u tư t b ph n lý GT ti p nh n h sơ 2 Ki m tra thành ph n th t c h sơ (yêu c u b sung n u chưa h p l ) 3 Ti n hành công tác th m đ nh thi t k cơ s 4 Trình ký báo cáo k t qu th m đ nh 5 Chuy n b ph n ti p nh n h sơ, đóng d u, giao tr ch đ u tư 5.2 Quy trình th m 1 Ti p nh n h sơ trình 40 2 2 36 Trung đ nh thi t k th m đ nh thi t k b n tâm b n v thi công v thi công và t ng d th m và t ng d toán công trình t b đ nh toán công trình ph n ti p nh n h sơ 2 Ki m tra thành ph n
 10. th t c h sơ (yêu c u b sung n u chưa h p l ) 3 Ti n hành công tác th m đ nh h sơ 4 Báo cáo k t qu th m đ nh cho Giám đ c S 5 So n th o văn b n th m đ nh 6 Trình ký văn b n 7 Chuy n b ph n ti p nh n h sơ, đóng d u giao ch đ u tư 5.3 Quy trình l p 1 L p d án đ u tư xây 16 2 2 12 Ban th t c th m d ng Qu n đ nh, phê duy t lý các d án đ u tư d án GT 2 So n th o t trình th m đ nh d án đ u tư xây d ng 3 T p h p các văn b n kèm theo t trình (quy đ nh trong th t c hành chính trình th m đ nh d án) 4 Trình S k ho ch và đ u tư xem xét 5.4 Quy trình l p, 1 L p báo cáo kinh t k 16 1 1 2 12 Ban th m đ nh, phê thu t xây d ng công Qu n trình lý các duy t báo cáo d án kinh t k thu t GT 2 L p t trình th m đ nh, báo cáo kinh t k thu t (kèm theo các văn b n liên quan theo quy đ nh v th t c ) 3 Trình S K ho ch và đ u tư xem xét VI Qu n lý v n t i 6.1 Quy trình c p 1 Ti p nh n h sơ xin 4 2 2 Phòng phù hi u cho c p phù hi u cho xe V n phương ti n ch y h p đ ng, xe t i an v n t i hành ch y tuy n c đ nh, xe tòan khách đư ng v n chuy n khách du giao b l ch và xe Taxi t b thông ph n ti p nh n h sơ 2 Ki m tra các th t c hành chính kèm theo h sơ đ i v i t ng lo i phương ti n v n t i 3 Trình lãnh đ o phòng
 11. quy t đ nh vi c c p phù hi u 4 Vi t phù hi u, đóng d u phù hi u 5 Chuy n cho b ph n ti p nh n h sơ giao ch phương ti n VII C p gi y ch ng nh n đăng ký 7.1 Quy trình c p 1 Ti p nh n h sơ đăng 4 1 1 2 Chi gi y ch ng ký c a ch phương c c ti n nh n đăng ký Đăng phương ti n ki m th y n i đia 2 Ki m tra các gi y t kèm theo h sơ (Ti p nh n khi h sơ h pl ) 3 Vi t gi y biên nh n h n ngày tr , biên lai và thu l phí 4 Đánh máy gi y ch ng nh n đăng ký (n u đ t yêu c u) 5 Trình ký, đóng d u S GTVT 6 Giao tr ch phương ti n t i b ph n ti p nh n 7.2 Quy trình c p 1 Ti p nh n h sơ đăng 16 2 2 12 Văn gi y ch ng ký c a ch phương phòng nh n đăng ký ti n t b ph n ti p xe máy thi nh n h sơ công 2 Ki m tra các gi y t kèm theo h sơ theo th t c quy đ nh ( Ti p nh n khi h sơ h p l ) 3 Vi t gi y biên nh n, h n ngày tr , thu phí và vi t biên lai thu 4 Trình cho ch trương đi ki m tra 5 Đánh máy gi y ch ng nh n n u đ t yêu c u 6 Trình ký, đóng d u 7 Giao tr ch phương ti n t i b ph n ti p nh n. 7.3 Quy trình c p 1 Ti p nh n h sơ trình 24 2 2 20 Văn văn b n và c p văn b n t b phòng th m đ nh thi t ph n ti p nh n h sơ
 12. k c i t o xe 2 Rà soát thành ph n h cơ gi i đư ng sơ (Đ đi u ki n, b nghiên c u gi i quy t , không đ đi u ki n tr l i b sung) 3 Vi t biên nh n, thu l phí 4 Nghiên c u h sơ t trình, b n v k thu t, thuy t minh, các gi y t kèm theo theo quy đ nh 5 Báo cáo k t qu cho lãnh đ o tr c ti p 6 So n th o văn b n 7 Trình ký, đóng d u 8 Chuy n b ph n ti p nh n giao tr cho ch phương ti n 7.4 Quy trình ki m 1 Ti p nh n h sơ c a 24 2 2 20 Văn tra c p gi y cơ s thi công c i t o phòng ch ng nh n t b ph n ti p nh n ch t lư ng xe 2 Ki m tra thành ph n cơ gi i c i t o h sơ (ti p nh n n u đ đi u ki n,tr l i đ b sung n u chưa h p l ) 3 Vi t biên nh n, h n ngày tr , thu l phí 4 Báo cáo lãnh đ o tr c ti p xin ý ki n 5 Đi ki m tra phương ti n t i cơ s c a ch phương ti n 6 So n th o đánh máy gi y ch ng nh n 7 Trính ký, đóng d u 8 Chuy n b ph n ti p nh n giao tr cho ch phương ti n VIII C p các lo i gi y phép qu n lý giao thông 8.1 Quy trình c p 1 Ti p nh n h sơ xin 4 1 1 2 Trung gi y phép thi phép thi công t b tâmQ công công trình ph n ti p nh n L& liên quan đ n SCCT đư ng b GT 2 Rà soát ki m tra thành ph n h sơ theo th t c quy đ nh n u chưa h p l tr l i yêu c u
 13. b sung 3 Nghiên c u h sơ c p phép 4 Báo cáo k t qu xem xét cho lãnh đ o tr c ti p 5 So n th o gi y phép 6 Trình ký, đóng d u 7 Vào s lưu tr 8 Chuy n b ph n ti p nh n giao tr ch công trình 8.2 Quy trình c p 1 Ti p nh n h sơ xin 4 1 1 2 Trung gi y phép lưu phép thi công c a ch tâmQ hành cho xe phương ti n t b L& quá t i, quá ph n ti p nh n SCCT kh GT 2 Rà soát ki m tra thành ph n h sơ theo th t c quy đ nh n u chưa h p l tr l i yêu c u b sung 3 Nghiên c u h sơ xin phép 4 Báo cáo k t qu xem xét cho c p trên tr c ti p 5 So n th o gi y phép 6 Trình ký, đóng d u 7 Vào s lưu c p 8 Chuy n b ph n ti p nh n giao tr ch phương ti n 8.3 Quy trình c p 1 Ti p nh n h sơ xin 16 2 14 Trung gi y phép ho t gi y phép ho t đ ng tâmQ đ ng b n th y b n th y n i đ a t b L& n iđa ph n ti p nh n h sơ SCCT GT 2 Rà soát ki m tra thành ph n h sơ theo th t c quy đ nh n u chưa h p l tr l i yêu c u b sung 3 Nghiên c u h sơ c p gi y phép 4 Báo cáo k t qu cho lãnh đ o tr c ti p 5 So n th o gi y phép 6 Trình ký, đóng d u 7 Vào s lưu c p
 14. 8 Chuy n b ph n ti p nh n giao tr ch công trình IX Gi y phép lái xe, b ng ch ng ch chuyên môn 9.1 Quy trình đ i 1 Cán b ti p nh n h 4 1 1 2 Văn gi y phép lái sơ ki m tra h sơ, ti p phòng xe, b ng, nh n khi h sơ h p l ch ng ch 2 Vi t biên nh n, thu l chuyên môn phí thuy n viên trên phương 3 Chuy n cho chuyên ti n th y n i viên x lý đ a, đi u khi n xe máy chuyên 4 Chuyên viên x lý dùng ki m tra tính h p l c a h sơ, yêu c u làm rõ nh ng nghi v n đ i v i t ng trư ng h p theo th t c quy đ nh 5 Trình lãnh đ o duy t h sơ 6 L p th t c c p n ch 7 Đánh máy gi y phép lái xe, dán nh, đóng d u n i giáp lai 8 Trình ký gi y phép lái xe 9 Chuy n văn thư đóng d u ư t, d u ch c danh, d u tên 10 C t r i ép Platic 11 In ra s lưu, c p 12 Bàn giao cho nhân viên ti p nh n giao tr lái xe 9.2 Quy trình c p 1 Nhân viên ti p nh n 8 1 1 6 Văn m i Gi y phép h sơ t cơ s đào phòng lái xe, b ng t o qua văn thư ch ng ch 2 Ki m tra vi c nh p, chuyên môn truy n thông tin h sơ thuy n viên phương ti n t cơ s đào t o v thùy n i đ a, S GTVT (cơ s đào t o không th c hiên đi u khi n xe vi c truy n,nh p thông máy chuyên tin đư c t ch i ti p dùng nh n) 3 Rà soát các th t c h sơ v k t qu khoá đào t o (ch cho đ th t c) 4 Làm th t c nh n n
 15. ch 5 Ki m tra vi c nh p thông tin 6 In ho c đánh máy gi y phép, b ng ch ng ch chuyên môn 7 Dán nh vào gi y phép, b ng ch ng ch 8 Đóng d u n i giáp lai nh 9 Trình ký 10 Đóng d u ư t, d u ch c danh, d u tên 11 C t r i ép Platic 12 In ra s theo dõi c p 13 Giao cho nhân viên ti p nh n đ giao cho cơ s đào t o 14 Theo dõi thu h i s theo dõi c p
Đồng bộ tài khoản