Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
3
download

Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01/01/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 62/2007/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH T M TH I V KI M TRA CH T LƯ NG AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE MÔ TÔ, XE G N MÁY BA BÁNH DÙNG CHO NGƯ I TÀN T T ĐÃ S D NG TRƯ C NGÀY 01/01/2008 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c văn b n s 1992/TTg-CN ngày 21/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v s n xu t, l p ráp, nh p kh u và lưu hành xe ba bánh, xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh t m th i v ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i tàn t t đã s d ng trư c ngày 01/01/2008. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; V trư ng các V ; C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam; Giám đ c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính); Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: Như Đi u 3; Văn phòng Chính ph ; Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c CP; UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Các Th trư ng B GTVT; H Nghĩa Dũng C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); C c CSGTĐBĐS; Website Chính ph ; Công báo; Lưu VT, KHCN. QUY Đ NH T M TH I V KI M TRA CH T LƯ NG AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE MÔ TÔ, XE G N MÁY BA BÁNH DÙNG CHO NGƯ I TÀN T T ĐÃ S D NG TRƯ C NGÀY 01/01/2008 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 62/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng Quy đ nh này quy đ nh vi c ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe mô tô, xe g n máy ba bánh do ngư i tàn t t tr c ti p đi u khi n, đã s d ng trư c ngày 01/01/2008 (sau đây g i chung là xe).
  2. Vi c ki m tra ch ti n hành đ i v i xe dùng cho ngư i tàn t t cư trú t i đ a phương; th i gian th c hi n đ n h t ngày 30/06/2008. Đi u 2.Tiêu chu n trích d n TCVN 5929:2005 Mô tô, xe máy hai bánh - Yêu c u an toàn chung và phương pháp th . Chương 2: QUY Đ NH V KI M TRA Đi u 3. H sơ yêu c u ki m tra Gi y đ ngh ki m tra kiêm t khai c a ch phương ti n có xác nh n c a chính quy n đ a phương nơi ngư i tàn t t cư trú theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 4. Yêu c u k thu t khi ki m tra 1. Yêu c u chung a) Xe s d ng cho ngư i tàn t t không dùng đ v n chuy n hàng hoá và hành khách; không có thùng ch hàng và ch ngư i; xe ph i có ký hi u xe dùng cho ngư i tàn t t v trí thích h p đ có th nh n bi t d dàng theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. b) Các bánh xe ph i đ i x ng v i nhau qua m t ph ng trung tuy n d c c a xe. c) N u xe có cơ c u gi n ng ho c xe lăn thì cơ c u này ph i c đ nh đư c n ng, xe lăn m t cách ch c ch n. d) Không rò r nhiên li u, d u bôi trơn các m i ghép c a các t ng thành, h th ng l p trên xe như: đ ng cơ, ly h p, h p s , truy n đ ng, thùng nhiên li u, b ch hòa khí, h th ng ng d n nhiên li u. đ) Các b ph n nhô ra có th ti p xúc v i cơ th ngư i lái và ngư i xung quanh không đư c nh n, s c c nh. e) Các m i ghép ren ph i ch c ch n, đ các chi ti t k p ch t và phòng l ng. 2. H th ng đi u khi n T t c các cơ c u đi u khi n ho t đ ng c a xe ph i đư c l p đ t ch c ch n, đi u khi n nh nhàng và phù h p v i kh năng đi u khi n c a ngư i lái. 3. Đ ng cơ, h th ng truy n l c a) Đ ng cơ ph i ho t đ ng n đ nh các ch đ . b) Ly h p ph i đư c đi u khi n nh nhàng, đóng c t d t khoát, không bó k t, tr v khi thôi tác d ng l c. c) H p s ho t đ ng nh nhàng, không k t s , không nh y s . d) ng x : Lu ng khí x không nh hư ng t i ngư i tham gia giao thông khác. 4. Bánh xe và l p a) Vành xe không m t r ho c bi n d ng, r n n t cong vênh đ n m c nh n bi t đư c b ng m t thư ng. b) Moay ơ ph i quay trơn, không bó k t, không có đ rơ d c tr c và hư ng kính. c) Nan hoa ph i đ y đ , căng đ u, không có bi u hi n n t gãy. d) L p xe không ph ng r p, n t v và không mòn quá ch báo đ mòn. 5. H th ng phanh a) H th ng phanh chính: Xe ph i trang b hai h th ng phanh chính có cơ c u đi u khi n và d n đ ng đ c l p v i nhau, trong đó m t h th ng phanh tác đ ng lên các bánh xe c a ít nh t m t tr c và m t h th ng phanh tác đ ng lên các bánh xe còn l i. b) Khi tác đ ng vào cơ c u đi u khi n phanh, h th ng phanh ph i ho t đ ng. Cơ c u phanh không đư c có hi n tư ng k t, ph i t tr v v trí ban đ u khi thôi tác đ ng vào cơ c u đi u khi n phanh và ph i có k t c u sao cho các y u t như: rung đ ng, quay vòng ... không nh hư ng t i kh năng phanh.
  3. c) K t c u và tính năng làm vi c c a h th ng phanh không gây c n tr t i cơ c u đi u khi n c a h th ng lái khi v n hành. d) Ph i có cơ c u đi u ch nh t đ ng ho c đi u ch nh b ng tay khe h má phanh. đ) Đ i v i xe có h th ng phanh d n đ ng th y l c ph i đư c thi t k sao cho có th ki m tra m c d u th y l c d dàng. e) Hi u qu phanh khi ki m tra trên đư ng: Khi phanh xe không t i v n t c 20km/h b ng các h th ng phanh, quãng đư ng phanh không đư c l n hơn 4 m. 6. H th ng chi u sáng và tín hi u a) Xe ph i trang b các đèn: Đèn chi u sáng phía trư c ph i có ít nh t m t đèn chi u xa và m t đèn chi u g n, đèn soi bi n s sau, đèn phanh, đèn v trí sau, đèn báo r , đèn lùi (v i xe có s lùi). b) Các đèn chi u sáng và đèn tín hi u ph i phù h p v i đi u ki n s d ng thông thư ng c a xe. K c khi b rung đ ng, đèn chi u sáng và đèn tín hi u ph i đ m b o đư c các đ c tính k thu t và các tính năng c a đèn. Khi ki m tra đèn l p trên xe, cư ng đ sáng c a đèn chi u xa không nh hơn 10000 cd. c) Còi đi n: Xe ph i l p ít nh t m t còi. Âm thanh c a còi ph i liên t c, âm lư ng không thay đ i. 7. H th ng lái a) Càng lái ph i cân đ i, đi u khi n nh nhàng, l p ch c ch n v i tr c lái; tr c lái không có đ rơ d c tr c và đ rơ hư ng kính. b) Góc quay lái sang bên ph i, bên trái ph i b ng nhau và có cơ c u h n ch hành trình góc quay lái. 8. Gương chi u h u a) Ph i l p ít nh t m t gương chi u h u bên trái c a ngư i lái. b) Gương chi u h u ph i đư c l p đ t ch c ch n. Ngư i lái có th đi u ch nh d dàng t i v trí lái và có th nh n rõ hình nh phía sau v i kho ng cách t i thi u 50 m. 9. Đ ng h đo v n t c Xe có v n t c l n nh t t 20 km/h tr lên ph i có đ ng h đo v n t c và quãng đư ng xe ch y. Đ ng h này ph i b o đ m các yêu c u sau: a) Đ t v trí đ ngư i lái quan sát d dàng v n t c xe đang ch y; ph i hi n th rõ ràng vào c ban ngày và ban đêm. b) Thang đo v n t c theo km/h và ph i đ l n đ có th hi n th đ v n t c l n nh t c a xe. 10. Ch ng i a) T i đa hai ch ng i k c ngư i lái. b) Đ m ng i ph i đư c l p đ t ch c ch n. 11. H th ng nhiên li u a) H th ng nhiên li u ph i đư c l p đ t ch c ch n sao cho các rung đ ng c a khung, đ ng cơ và b ph n chuy n đ ng không nh hư ng t i vi c cung c p nhiên li u. b) ng d n nhiên li u ph i đư c đ nh v ch c ch n, an toàn trong s d ng. Thùng nhiên li u ph i đ m b o kín khít, l p đ t ch c ch n. 12. Khung xe Khung xe ph i b o đ m đ c ng v ng, đ b n, không cong vênh, m t r đ n m c nh n bi t đư c b ng m t thư ng, không có d u hi u r n n t, hư h ng khác. 13. H th ng đi n a) Dây d n đi n ph i đư c b c cách đi n và đ nh v ch c ch n. b) Các gi c n i, công t c ph i b o đ m an toàn. c) c quy ph i đư c l p đ t c đ nh ch c ch n. d) Đ i v i xe l p đ ng cơ đi n:
  4. - Đi n áp danh đ nh c a c qui không đư c l n hơn 48 vôn; - Xe ph i có thi t b t đ ng ng t ngu n đi n cung c p cho đ ng cơ khi phanh xe. Đi u 5. X lý k t qu ki m tra 1. Xe có k t qu ki m tra đ t yêu c u đư c cơ quan ki m tra c p Gi y ch ng nh n theo m u quy đ nh t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t đ nh này. 2. Xe không đ t yêu c u, cơ quan ki m tra thông báo k t qu , trong đó nêu rõ lý do không đ t cho ch phương ti n bi t. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 6. Trách nhi m c a ch phương ti n Ch u trách nhi m v tính trung th c và chính xác c a các h sơ, tài li u đã cung c p cho cơ quan ki m tra. Xu t trình nguyên tr ng xe đ cơ quan ki m tra th c hi n vi c ki m tra. Th c hi n quy t đ nh x lý c a cơ quan có th m quy n n u xe ki m tra không đ t yêu c u. Đi u 7. Trách nhi m c a S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) Ch đ o, ki m tra các Trung tâm đăng ki m trên đ a bàn qu n lý th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe dùng cho ngư i tàn t t theo Quy đ nh này và hư ng d n c a C c Đăng ki m Vi t Nam. Đi u 8. Trách nhi m c a C c Đăng ki m Vi t Nam T ch c và hư ng d n các Trung tâm Đăng ki m xe cơ gi i ti n hành ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe dùng cho ngư i tàn t t; không thu các kho n phí, l phí liên quan t i vi c ki m tra, c p Gi y ch ng nh n. Th ng nh t phát hành, qu n lý phôi Gi y ch ng nh n ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe dùng cho ngư i tàn t t. T ng h p báo cáo B Giao thông v n t i k t qu th c hi n./. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng PH L C1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ******* GI Y Đ NGH KI M TRA KIÊM T KHAI XE DÙNG CHO NGƯ I TÀN T T Kính g i: Trung tâm Đăng ki m xe cơ gi i .................................. Tên tôi là: ................................................................................................................ Đ a ch thư ng trú: .................................................................................................. Là ch s h u xe mô tô, xe g n máy ba bánh sau: Nhãn hi u (N u có): ................................................................................................. S lo i (N u có): ...................................................................................................... S đ ng cơ: .............................................................................................................
  5. S khung (N u có): .................................................................................................. Kích thư c bao (dài x r ng x cao): ........................................................................... Các gi y t khác (xác minh ngu n g c - n u có): …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tôi đã mua và s d ng chi c xe nêu trên t ngày ....... tháng...... năm.......... Tôi xin cam đoan các n i dung khai trên đây là đúng và ch u trách nhi m v khai báo trên c a tôi. Đ ngh Trung tâm ti n hành ki m tra ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng ph c v đăng ký bi n s cho chi c xe c a tôi. .................., ngày tháng năm Xác nh n c a chính quy n đ a phương Ngư i đ ngh nơi cư trú (Ký, ghi rõ h tên) PH L C2 KÝ HI U XE DÙNG CHO NGƯ I TÀN T T Hình A: Hình dáng và t l ký hi u xe dùng cho ngư i tàn t t (Kích thư c và màu s c ký hi u do cơ s s n xu t t thi t k tùy theo t o dáng và m quan bên ngoài c a xe). PH L C3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc ******* GI Y CH NG NH N AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE DÙNG CHO NGƯ I TÀN T T S :...................../XBB
  6. (Liên 1: Dùng cho đăng ký bi n s ) Lo i phương ti n:………………….Nhãn hi u, s lo i: …………………………………… S khung:……………………………………….. S đ ng cơ: ……………………………… Ch phương ti n:………………………………………………………………………………. Đ a ch : ………………………………………………………………………………………….. Biên b n ki m tra ch t lư ng ATKT & BVMT s : N i dung ki m tra (Theo hư ng d n) Các thông s và đ c tính k thu t c a XE STT Thông s Đơn v K t qu ki m tra 1 Kích thư c bao Dài xR ng x cao mm 2 Chi u dài cơ s mm 3 V t bánh Trư c/ Sau mm 5 Tr ng lư ng b n thân kg 6 S ch cho phép 7 Tr ng lư ng toàn b kg 8 Ki u đ ng cơ 3 9 Th tích làm vi c cm 10 Công su t l n nh t/T c đ quay Kw/vph 11 C l p Inch Xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i tàn t t đã đư c ki m tra và th a mãn các ch tiêu an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo Qui đ nh c a B Giao thông v n t i. Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe dùng cho ngư i tàn t t có giá tr đ làm th t c đăng ký, c p bi n s . Gi y ch ng nh n này có giá tr đ n h t ngày ....... tháng ....... năm ......... . ................ , ngày ...... tháng ....... năm Trung tâm Đăng ki m ...................
Đồng bộ tài khoản