Quyết định số 629/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 629/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 629/2006/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 629/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 629/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V HUỶ BỎ KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 208/CV-TC ngày 28.4.2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đất Trạm Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, như sau: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh; địa chỉ Xuân Thụ, xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ðiều 2. Khách hàng bị huỷ kết quả trúng đấu giá sẽ bị giữ lại số tiền đặt cọc để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành. Số tiền đã nộp, cơ quan Thuế phối hợp với Kho bạc Nhà nước làm thủ tục hoàn trả cho khách hàng. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính ra Quyết định thu nộp toàn bộ số tiền đặt cọc vào Ngân sách Nhà nước theo quy định; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Cục thuế Bắc Ninh; Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn; Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và Bất động sản tỉnh; Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh căn cứ Quyết định thi hành./ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản