Quyết định số 63/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 63/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 63/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 63/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 63/2003/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG V A HÈ, LÒNG Ư NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh quy t s 13/1998/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c các Ngh nh s 49/N -CP ngày 15/8/1996, s 14/2003/N -CP và s 15/2003/N -CP ngày 19/2/2003 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 13/2/2003 c a H i ng nhân dân Thành ph v m t s gi i pháp và cơ ch , chính sách ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chính, Giám c Công an Thành ph và Giám c s Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý và s d ng v a hè, lòng ư ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Các Quy nh v qu n lý và s d ng v a hè, lòng ư ng ã ban hành trư c ây. i u 3. Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành ph , Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n, Phư ng, Th tr n có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này ./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Hoàng Ân QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG V A HÈ, LÒNG Ư NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 63/2003/Q -UB ngày 14 tháng 5 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. B n quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong vi c qu n lý và s d ng v a hè, lòng ư ng, phân c p trách nhi m qu n lý, x lý các hành vi vi ph m liên quan n qu n lý và s d ng v a hè, lòng ư ng trên a bàn Thành ph Hà N i . 2. Vi c qu n lý và s d ng v a hè, lòng ư ng trên các ư ng ph Nm th c ư c th c hi n theo quy nh riêng c a U ban nhân dân Thành ph . i u 2: Nguyên t c qu n lý và s d ng v a hè, lòng ư ng: 1. V a hè, lòng ư ng là b ph n c a h th ng cơ s h t ng k thu t ô th thu c s h u c a Nhà nư c. V a hè, lòng ư ng còn bao ch a các công trình c p, thoát nư c, chi u sáng, thông tin, môi trư ng và các công trình khác. V a hè ph c v ch y u cho ngư i i b Lòng ư ng ph c v ch y u cho các phương ti n tham gia giao thông. 2. Khi s d ng v a hè, lòng ư ng vào các m c ích khác ph i ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Vi c s d ng v a hè, lòng ư ng ph i b o m tr t t , an toàn giao thông, v sinh môi trư ng, m quan ô th . Chương 2: QU N LÝ VÀ S D NG V A HÈ, LÒNG Ư NG i u 3: Vi c qu n lý v a hè, lòng ư ng 1. V a hè, lòng ư ng ph i ư c qu n lý ch t ch theo úng quy ho ch, ch gi i, m c gi i xây d ng. - S Giao thông công chính ch u trách nhi m qu n lý vi c xây d ng, s d ng, duy tu v a hè, lòng ư ng v i các ư ng ph ã t tên; hư ng d n U ban nhân dân qu n,
  3. huy n, phư ng, th tr n t ch c qu n lý xây d ng, duy tu các ư ng làng, ngõ xóm theo phân c p c a U ban nhân dân Thành ph ; t ch c ki m tra, x lý các vi ph m theo quy nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. - UBND các qu n, huy n có trách nhi m th ng nh t v i S Giao thông công chính nh ng n i dung phân công cho UBND phư ng, th tr n tr c ti p qu n lý vi c s d ng v a hè, lòng ư ng m b o tr t t , an toàn giao thông, m quan ô th và v sinh môi trư ng. 2. Vi c phân lu ng, v ch tuy n, t bi n ch d n, èn tín hi u ph i rõ ràng, không b che khu t và th ng nh t màu s c, ký hi u phông ch vi t trên toàn thành ph , không trái v i Lu t Giao thông ư ng b . 3. V a hè, lòng ư ng thu c h th ng giao thông ư c qu n lý th ng nh t trên a bàn thành ph . C m m i t ch c, cá nhân t ý ào b i, xây d ng làm bi n d ng v a hè, lòng ư ng ã ư c xây d ng; không ư c s d ng v a hè, lòng ư ng h p ch , bày hàng hoá, v t li u, ph th i. Không ư c các phương ti n không úng nơi quy nh, không i b sang ư ng tuỳ ti n, không s d ng m t ư ng làm ch chơi ùa, t ch c ua xe trái phép dư i m i hình th c. V a hè ch ư c s d ng cho vi c i l i c a ngư i i b , không ư c bán hàng, bày hàng, t bi n qu ng cáo và chi m không gian trên v a hè treo hàng hoá, c m h th p v a hè, làm c u d n ưa xe lên xu ng. i u 4: Vi c ào v a hè, lòng ư ng 1. T ch c, cá nhân có nhu c u ào v a hè, lòng ư ng ph i xin phép S Giao thông công chính. 2. S giao thông công chính ch u trách nhi m nh n h sơ, c p gi y phép ào v a hè, lòng ư ng cho t ch c, cá nhân có h sơ h p l . N u t ch i c p gi y phép, S Giao thông công chính ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. S Giao thông công chính khi c p gi y phép ào v a hè, lòng ư ng, ph i thông báo cho UBND qu n, huy n, phư ng, th tr n, giám sát th c hi n; ki m tra và ti p nh n h sơ hoàn công c a ch u tư công trình và ch u trách nhi m hư ng d n ch u tư hoàn công theo Gi y phép ư c c p. 4. Ch u tư công trình ph i th c hi n theo Quy t nh s 25/02/02/Q -UB ngày 27/02/2002 c a UBND Thành ph và ph i b o m tr t t , an toàn giao thông cho ngư i i b và phương ti n, ph i có bi n và èn báo hi u ch rõ công trình ang thi công; ph i th c hi n úng th i h n và m b o ch t lư ng v vi c hoàn tr l i v a hè, lòng ư ng ã ư c c p phép. i u 5: Xây d ng Ki t, l p t mái che trên v a hè 1. C m t ý xây d ng, l p t ki t trên v a hè. i v i nh ng khu v c ư c Thành ph cho phép xây d ng Ki t kinh doanh ph c v du l ch, ch u tư ph i xây d ng theo úng m u thi t k và quy ho ch do S Quy ho ch - Ki n trúc quy nh.
  4. 2. T ch c, cá nhân có nhu c u l p t mái che mưa, che n ng ph i báo cáo xin phép U ban nhân dân phư ng, th tr n t i và th c hi n úng nh ng qui nh c a S Quy ho ch - Ki n trúc và c a UBND phư ng, th tr n v thi t k , b o m m quan ô th và không ư c nh hư ng t i giao thông. 3. U ban nhân dân phư ng, th tr n có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng Ki t, l p t mái che mưa, che n ng; t ch c d b Ki t, mái che mưa, che n ng không theo úng quy nh t i kho n 1 va 2 i u này. i u 6: L p t bi n ch d n giao thông, bi n qu ng cáo trên v a hè, l ư ng: 1. S Giao thông công chính ch u trách nhi m qu n lý vi c l p t các bi n báo, bi n ch d n giao thông b o m úng v trí, úng quy nh c a i u l Báo hi u ư ng b . 2. T ch c, cá nhân có nhu c u l p t bi n hi u, bi n qu ng cáo trên v a hè, l ư ng ph i xin phép S Văn hoá thông tin. 3. S Văn hoá thông tin ch u trách nhi m ph i h p v i S Giao thông công chính, s , ngành liên quan, U ban nhân dân qu n, huy n xem xét, thNm nh h sơ, c p gi y phép l p t bi n báo hi u, bi n qu ng cáo v i nh ng n i dung quy nh c th . 4. T ch c, cá nhân khi ư c phép l p t bi n báo hi u, bi n qu ng cáo, bi n ch d n trên v a hè, l ư ng ph i th c hi n úng các n i dung ư c quy nh trong gi y phép và các văn b n quy ph m pháp lu t. i u 7: Xây d ng, l p t các công trình n i trên v a hè, l ư ng. 1. T ch c, cá nhân có nhu c u xây d ng, l p t các công trình n i g m: t cáp i n tho i, tr m bi n áp, tr nư c c u ho , các van gi m áp nư c, c ng chào trên v a hè, l ư ng ph c v công c ng c a Thành ph ph i xin phép S giao thông công chính. 2. S Giao thông công chính nh n h sơ, th ng nh t v i S Quy ho ch - Ki n trúc và U ban nhân dân qu n, huy n trư c khi c p gi y phép xây d ng, l p t các công trình n i. 3. T ch c, cá nhân khi xây d ng, l p t các công trình n i trên v a hè, l ư ng ph i th c hi n úng theo n i dung gi y phép và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan; 4. T ch c, cá nhân khi l p t m i, thay th ư ng dây i n l c, thông tin liên l c, chi u sáng ph i b trí i ng m dư i v a hè, lòng ư ng. i v i nh ng ư ng dây hi n có chưa ư c h ng m, t ch c, cá nhân qu n lý và khai thác ph i treo cao t i thi u 4,5m so v i m t v a hè, lòng ư ng, b o m an toàn, m quan ô th . i u 8: B o m v sinh v a hè, lòng ư ng 1. T ch c, h gia ình, cá nhân có trách nhi m gi gìn, b o m v sinh v a hè, lòng ư ng trư c tr s cơ quan, nhà riêng; Không v t rác, không ngư i khác ưa hàng
  5. hoá, v t d ng t i bày bán, rác, ph th i trên v a hè, lòng ư ng, làm m t v sinh môi trư ng, m quan ô th trư c c a nhà, tr s cơ quan. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v b o m v sinh môi trư ng trên v a hè, lòng ư ng s b x ph t theo quy nh pháp lu t hi n hành. Trư ng h p s d ng phuơng ti n làm rơi, vãi ch t th i, nguyên li u, v t li u , rác, ph th i không úng nơi quy nh, ngoài vi c b x ph t theo quy nh trên, còn b t m gi phương ti n, gi gi y phép lái xe t 15 ngày n 60 ngày tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m. i u 9: V qu n lý cây xanh trên các ư ng ph 1. Trên v a hè các tuy n ph , các gi i phân cách ư c thi t k tr ng các lo i cây xanh. S Giao thông công chính ch u trách nhi m xác nh v trí, lo i cây xanh, t ch c tr ng và l p lý l ch qu n lý, chăm lo c t t a; L p k ho ch duy tu, s a ch a v a hè khi cây phát tri n. T ch c ki m tra, x lý vi ph m v tr ng và b o v cây xanh trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 2. C m tuỳ ti n tr ng các lo i cây t p không có trong danh m c quy ho ch cây tr ng; c m t ý ch t, h cây xanh, ánh chuy n, di d i cây, b cành, ch t r , c t khoanh v cây, t l a, t b p, hoá ch t vào g c cây; c m t ý xây b c, b bao quanh g c cây ho c có các hành vi khác làm nh hư ng n s sinh trư ng và phát tri n c a cây. 3. M i hành vi vi phàm t i kho n 2 i u này b x ph t theo quy nh c a U ban nhân dân Thành ph . Trư ng h p ch t, hu ho i cây tr ng lâu năm, cây c th có giá tr l ch s , giá tr b o v môi trư ng còn b truy c u trách nhi m hình s . i u 10: S d ng t m th i v a hè, lòng ư ng ph c v thi công, xây d ng công trình T ch c, cá nhân có nhu c u s d ng t m th i v a hè, lòng ư ng ph c v thi công xây d ng công trình ph i xin phép S Giao thông công chính. Khi a i m có i u ki n m b o giao thông thông thoáng, S Giao thông công chính m i c p gi y phép. M i hành vi vi ph m u b x lý nghiêm theo các quy nh pháp lu t. Trư ng h p t ch i c p gi y phép, S Giao thông công chính ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. i u 11: S d ng t m th i v a hè cho vi c cư i, vi c tang. 1. Cá nhân có nhu c u s d ng t m th i v a hè cho vi c cư i, vi c tang ph i xin phép U ban nhân dân phư ng, th tr n nơi cư trú. 2. U ban nhân dân phư ng, thi tr n ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n cho phép s d ng t m th i v a hè cho vi c cư i, vi c tang i v i cá nhân có ơn xin phép. Th i gian s d ng t m th i không quá 48 gi k t khi ư c U ban nhân dân phư ng, th tr n cho phép và ph i giành l i i t i thi u 1m cho ngư i i b .
  6. i u 12: S d ng t m th i v a hè vào vi c bán hàng ăn u ng 1. T ch c, cá nhân có ăng ký kinh doanh, có nhu c u s d ng t m th i v a hè vào vi c bán hàng ăn, u ng, ph i làm ơn xin phép U ban nhân dân phư ng, th tr n s t i. 2. U ban nhân dân phu ng, th tr n nh n ơn, b trí s p x p vi c bán hàng ăn, u ng vào nơi thích h p, cho phép bán hàng ăn, u ng theo nh ng i u ki n c th do S Thương m i quy nh. 3. Các hàng ăn, u ng ch ư c phép s d ng v a hè bán hàng trong gi quy nh (sáng t 5h00 n 8h00, t i t 19h n 23h); 4. U ban nhân dân qu n, huy n ch trì ph i h p v i các ngành liên quan, hư ng d n UBND phư ng, th tr n ki m tra x lý theo quy nh hi n hành. i u 13: S d ng t m th i v a hè làm nơi xe 1. M t s v a hè, lòng ư ng t m ư c phép s d ng làm nơi xe ô tô trong khi ch xây d ng các bãi xe theo quy ho ch. UBND Thành ph công b công khai danh m c các a i m này cùng v i quy nh qu n lý cho t ng tuy n ph . Ngoài các a i m theo danh m c ư c công b , các t ch c và cá nhân không ư c s d ng v a hè, lòng ư ng làm nơi xe riêng c a mình và ph i t b trí ho c xin phép nơi xe cho khách n làm vi c. 2. T ch c, cá nhân có nhu c u s d ng t m th i v a hè r ng trên 03 mét làm nơi trông gi xe p, xe máy thì ph i làm h sơ theo hư ng d n c a S Giao thông công chính. S giao thông công chính ch u trách nhi m ki m tra, th ng nh t v i U ban nhân dân qu n, huy n trư c khi c p gi y phép. 3. U ban nhân dân qu n, huy n ch trách nhi m hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân phư ng, th tr n b trí ch t m th i xe p, xe máy ra vào cho các cơ quan, t ch c, cá nhân i v i v a hè trư c c a cơ quan, nhà riêng thu c a bàn qu n lý v i v a hè r ng dư i 03 mét và ph i dành l i i r ng 1 mét cho ngư i i b . Không m b o i u ki n trên thì không ư c xe máy, xe p trên v a hè. 4. C m t ch c, cá nhân t ch c trông, gi xe p, xe máy, xe ô tô trên v a hè, lòng ư ng không có gi y phép; c m xe p, xe máy, ô tô không úng nơi quy nh. 5. Nh ng t ch c, cá nhân có nhu c u d ng xe ph c v kinh doanh, s n xu t, b c d hành hoá vào ban ngày trên nh ng tuy n ph chính ph i xin phép S Giao thông công chính. 6. Công an Thành ph , S Giao thông công chính ch u trách nhi m ki m tra, x lý các trư ng h p vi ph m kho n 4 i u này theo các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành. Chương 3: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M
  7. i u 14: Trách nhi m c a các S , ngành có liên quan 1. S Giao thông công chính ch u trách nhi m: a. L p và th c hi n k ho ch xây d ng, duy tu b o dư ng toàn b h th ng v a h , lòng ư ng, qu n lý v ch t lư ng, an toàn và th ng nh t trên toàn thành ph . b. T ch c qu n lý, l p t h th ng bi n báo, k sơn v ch, t ch c phân lu ng. c. C p Gi y phép, ki m tra và giám sát hoàn công cho các công trình ã c p gi y phép. d. L p danh m c nh ng o n v a hè, lòng ư ng xu t thành ph xem xét cho phép s d ng t m cho các i m t ng lo i phương ti n trong th i gian quá phát tri n b n bãi. e. Ph i h p v i UBND các qu n, huy n, hư ng d n v chuyên môn, th ng nh t nh ng n i dung UBND các qu n, huy n qu n lý. f. T ch c ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m trên a bàn, ph i h p v i Công an Thành ph b o m tr t t v sinh, an toàn cho v a hè, ư ng ph . 2. Công an Thành ph ch u trách nhi m: a. Ch o l c lư ng c nh sát giao thông, c nh sát tr t t và các l c lư ng khác trong ngành ph i h p v i ngành Giao thông công chính, U ban nhân dân các qu n huy n x lý k p th i các vi ph m quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. b. Giao l c lư ng c nh sát tr t t ư c quy n x ph t các vi ph m trên hè ph . c. T ch c ki m tra, duy trì ho t ng c a h th ng èn tín hi u giao thông. 3. S Quy ho ch - Ki n trúc ch u trách nhi m: Công b quy nh nh ng i u ki n ư c làm mái che mưa, che n ng và nh ng công trình ki n trúc ư c phân công. 4. S Tài chính - V t giá và C c Thu Hà N i ch u trách nhi m: Hư ng d n m c ph t, tem ph t, qu n lý và s d ng các kho n ti n ph t theo quy nh c a pháp lu t. 5. S Văn hoá thông tin ch u trách nhi m: a. Ph i h p v i S Giao thông công chính, U ban nhân dân các qu n, huy n hư ng d n th c hi n i u 6 c a Qui nh này; t ch c tuyên truy n, ph bi n n i dung quy nh này trên h th ng thông tin i chúng. b Ch trì, ph i h p v i UBND qu n, huy n t ch c d b bi n hi u, bi n qu ng cáo sai quy nh.
  8. 6. S Thương m i ch u trách nhi m: Ph i h p v i U ban nhân dân các qu n, huy n ch o, hư ng d n U ban nhân dân các phư ng, th tr n ki m tra vi c buôn bán trên các tuy n ph . Qui nh các i u ki n c p phát t m th i kinh doanh bán hàng ăn, u ng trên v a hè. 7. S Xây d ng ch u trách nhi m: ph i h p ki m tra, hư ng d n th c hi n i u 4, i u 10 Qui nh này. i u 15: Trách nhi m c a U ban nhân dân các qu n, huy n 1. Th c hi n công tác qu n lý s d ng v a hè, lòng ư ng theo ch c năng, nhi m v và các i u, Kho n ư c quy nh t i Quy t nh này. 2. Ch u tách nhi m qu n lý hành chính trong vi c s d ng v a hè, lòng ư ng, tr t t ô th , v sinh môi trư ng trên a bàn; có bi n pháp ch ng l n v a hè, lòng ư ng b o m an toàn giao thông, tr t t , v sinh môi trư ng, m quan ô th . 3. Qu n lý xây d ng, duy tu, c i t o nâng c p i v i các ư ng ngõ xóm do UBND các qu n, huy n qu n lý theo phân c p c a UBND Thành ph . 4. Ch o các phòng, Ban thu c UBND các qu n, huy n, UBND các phư ng, th tr n th c hi n ch c năng qu n lý theo thNm quy n và t ch c ki m tra, x lý các vi ph m theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u 16:: Trách nhi m c a U ban nhân dân phư ng, th tr n 1. T ch c tuyên truy n, ph bi n hư ng d n và t ch c th c hi n b n Quy nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2. Ch u trách nhi m chính trong vi c qu n lý, s d ng v a hè, lòng ư ng trên a bàn theo Quy nh này và Quy t nh s 25/2002/Q -UB ngày 27/2/2002 c a U ban nhân dân Thành ph . 3. Qu n lý c p phép s d ng t m th i v a hè cho vi c cư i, tang, bán hàng ăn, u ng theo quy nh t i i u 11 và i u 12 c a quy nh này. 4. T ch c ki m tra, x lý các vi ph m v qu n lý s d ng v a hè, lòng ư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 17: i v i cán b , cơ quan qu n lý và c p phép: 1. Ngư i có thNm quy n c p phép làm không úng trách nhi m ư c giao b x lý k lu t t chuy n i kh i v trí công tác n bu c thôi vi c và ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
  9. 2. N u sau khi c p gi y phép không t ch c giám sát, th c hi n úng nh ng n i dung quy nh trong gi y phép x y ra h u qu thì th trư ng cơ quan c p phép ph i ki m i m trách nhi m, tuỳ m c thi t h u có th b x lý k lu t t i hình th c cách ch c. 3. i v i UBND các c p ư c phân c p qu n lý x y ra vi ph m trên a bàn: a. a phương b xem xét khi ánh giá thi ua khen thư ng. b. Ch t ch chính UBND các c p cùng th trư ng cơ quan qu n lý x y ra vi ph m mà không t ch c x lý u b k lu t theo pháp l nh công ch c. 4. Ngư i thi hành công v mà l i d ng quy n h n nhũng nhi u dư i m i hình th c, dung túng, h p th c cho nh ng hành vi vi ph m, b x lý t c nh cáo t i bu c thôi vi c. i v i cơ quan, th trư ng ph i công khai nh n l i v trách nhi m cá nhân trong qu n lý cơ quan. i u 18: i v i các t ch c, cá nhân T ch c, cá nhân không t giác ch p hành b n quy nh này, ngoài vi c b x lý theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan, còn b áp d ng các hình th c sau: 1. Nh c nh công khai trên các phương ti n thông tin công c ng c ng ng dân cư cùng bi t. 2. Thông báo v cơ quan, oàn th cơ quan, oàn th giáo d c và ánh giá phNm ch t cán b v th c hi n pháp lu t. Trư ng h p cơ quan, oàn th vi ph m thì th trư ng tr c ti p cơ quan s b thông báo v nơi cư trú vì ã t ch c, cơ quan vi ph m. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 19: Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong th c hi n Quy nh này ư c xem xét khen thư ng theo quy nh. i u 20: T ch c th c hi n Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, S Giao thông công chính có trách nhi m ph i h p v i các S , ngành, U ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, th tr n th ng nh t xu t nh ng n i dung c n s a i, b sung ho c thay th , báo cáo U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản