Quyết định số 631/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 631/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Hàn tại Cụm công nghiệp Đa nghề Đình Bảng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 631/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 631/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT HÀN TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP ĐA NGHỀ ĐÌNH BẢNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 30/TT - TNMT ngày 28/4/2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Hàn được thuê đất theo Quyết định số 151/QĐ-CT ngày 25/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: + Diện tích đất: 6.242,0m2 (Sáu nghìn, hai trăm bốn hai m2 ). + Mục đích sử dụng: Xây dựng xưởng sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất, trang thiết bị ngành xây dựng. + Địa điểm: Cụm công nghiệp Đa nghề Đình Bảng. + Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/9/2053. Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Xí nghiệp cơ khí Nam Ngọc (chủ sử dụng đất cũ) trước khi giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Hàn theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND xã Đình Bảng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Hàn và Xí nghiệp co khí Nam Ngọc căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản