Quyết định số 639/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 639/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 639/1997/QĐ-TTg về việc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 639/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 639/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 1997 QUY T NNH V T CH C, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A C NG V HÀNG H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. 1. Các C ng v Hàng h i tr c thu c C c Hàng h i Vi t Nam (sau ây g i t t là C ng v ) th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c chuyên ngành v hàng h i theo quy nh c a quy t nh này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t t i c ng và khu v c hàng h i ư c phân công. 2. C ng v là ơn v có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ư c th c hi n các kho n thu theo quy nh c a pháp lu t và n p ngân sách các kho n thu này. Kinh phí ho t ng c a C ng v do ngân sách nhà nư c c p. i u 2. C ng v có các nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n c ng bi n trong ph m vi khu v c trách nhi m c a C ng v theo ch o và hư ng d n c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và t ch c giám sát th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ph i h p ho t ng c a các t ch c, các cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng bi n b o m ho t ng c a c ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o m an toàn c ng và lu ng ra, vào c ng; ình ch các công trình trái v i thi t k ư c duy t và gây m t an toàn t i ho t ng trên lu ng và c u c ng.
  2. 4. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t i v i tàu bi n phi quân s c a Vi t Nam và nư c ngoài ho t ng t i khu v c trách nhi m c a C ng v . N u phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t thì t m th i ình ch ho t ng c a các t ch c, cá nhân cũng như tàu thuy n ó; ng th i, báo cáo ngay C c Hàng h i Vi t Nam và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n liên quan bi t gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan th c hi n theo quy nh c a pháp lu t các nhi m v sau: a. Huy ng ngư i và các phương ti n phù h p t ch c tìm ki m - c u n n ngư i, tàu thuy n lâm n n trên bi n ho c x lý s c ô nhi m môi trư ng do ho t ng c a tàu bi n gây ra trong khu v c trách nhi m c a C ng v . b. i u tra, x lý các v tai n n và s c hàng h i. 6. C p gi y phép cho tàu thuy n ra, vào và th c hi n yêu c u t m gi , b t gi hàng h i i v i tàu bi n ho c l nh b t gi tàu bi n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 7. Yêu c u t ch c, cá nhân ư c phép kinh doanh khai thác c ng bi n, v n t i bi n và d ch v hàng h i ho t ng trong khu v c trách nhi m c a C ng v báo cáo s li u, cung c p thông tin ph c v cho ho t ng qu n lý nhà nư c v chuyên ngành hàng h i; th c hi n vi c th ng kê, báo cáo s li u theo quy nh c a C c Hàng h i Vi t Nam. 8. Qu n lý và s d ng úng m c ích tài s n ư c Nhà nư c giao và kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p; th c hi n úng ch báo cáo tài chính theo quy nh c a B Tài chính; l p k ho ch tài chính hàng năm báo cáo C c H i h i Vi t Nam và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét phê duy t. Thu các kho n phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t n p ngân sách Nhà nư c, ư c s d ng m t ph n trong kho n thu này theo quy nh c a Nhà nư c. 9. Quan h v i các cơ quan Nhà nư c trung ương, a phương th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n theo quy nh c a pháp lu t ho c theo u quy n c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 10. X ph t hành chính theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi vi ph m v an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng, v sinh và tr t t hàng h i. 11. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 3. Ngư i có quy n ch huy cao nh t c a C ng v là Giám c C ng v . Giám c C ng v th c hi n nhi m v và quy n h n theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Căn c i u ki n th c t v quy mô khu v c trách nhi m c a t ng C ng v , B trư ng B Giao thông v n t i u quy n C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam th ng nh t v i các cơ quan liên quan quy t nh thành l p và quy nh t ch c b máy, ch qu n lý, i u hành ho t ng c a các C ng v Hàng h i.
  3. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản