Quyết định số 64/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 64/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Phân xưởng Sứ Thuỷ tinh dân dụng và mỹ nghệ Thái Bình của XN Sứ Thuỷ tinh cách điện thuộc CTy Điện lực 1 thành CTy cổ phần Sứ Thuỷ tinh do Bộ Công Nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 3 Điều 1 QĐ số 251/2003/QĐ-BCN ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Phân xưởng Sứ Thuỷ tinh dân dụng và mỹ nghệ Thái Bình của XN Sứ Thuỷ tinh cách điện thuộc CTy Điện lực 1 thành CTy cổ phần Sứ Thuỷ tinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2004/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QĐ SỐ 251/2003/QĐ-BCN NGÀY 31/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN PHÂN XƯỞNG SỨ THUỶ TINH DÂN DỤNG VÀ MỸ NGHỆ THÁI BÌNH CỦA XN SỨ THUỶ TINH CÁCH ĐIỆN THUỘC CTY ĐIỆN LỰC 1 THÀNH CTY CỔ PHẦN SỨ THUỶ TINH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Công văn số 241/CV-EVN-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2004; Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 251/2003/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Phân xưởng Sứ Thuỷ tinh dân dụng và mỹ nghệ Thái Bình của Xí nghiệp Sứ Thuỷ tinh cách điện thuộc Công ty Điện lực 1 thành Công ty cổ phần Sứ Thuỷ tinh như sau: “ 3. Ưu đãi cho người lao động trong Phân xưởng. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 67 lao động trong Phân xưởng là 11.380 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 341.400.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 15 lao động nghèo là 2.235 cổ phần, trị giá 156.450.000 đồng.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 1, Giám đốc Xí nghiệp Sứ Thuỷ tinh cách điện và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sứ Thuỷ tinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: BỘ CÔNG NGHIỆP - Như Điều 5, THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ, - Bộ Công an, - Bộ Nội vụ, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội, - Bộ Tài chính - Kho bạc Nhà nước, Nguyễn Xuân Thúy - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Công báo, - Lưu: VP, TCCB (5b).
Đồng bộ tài khoản