Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c lâp - T do - H nh phúc --------- S : 64/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH CH LÀM VI C I V I GI NG VIÊN B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 188/1999/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v ch tu n làm vi c 40 gi ; Sau khi có ý ki n th a thu n c a B N i v t i Công văn s 2030/BNV-CCVC ngày 10 tháng 7 năm 2008, B Tài chính t i Công văn s 5538/BTC-HCSN ngày 14 tháng 5 năm 2008 và B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 1785/BL TBXH-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2008; Theo ngh c a C c trư ng C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ch làm vi c i v i gi ng viên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1712/Q -B H ngày 18 tháng 12 năm 1978 c a B trư ng B i h c và Trung h c chuyên nghi p. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o và Th trư ng các cơ s giáo d c i h c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Văn phòng TW; - Ban Tuyên giáo TW; - Văn phòng và UBVHGDTNTN&N c a Qu c h i;
 2. - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Bành Ti n Long - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n t qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n QPPL); - Như i u 3; - Công báo, C ng thông tin i n t c a Chính ph ; Website B GD& T; - Lưu VT, PC, C c NG&CBQLCSGD. QUY NNH CH LÀM VI C I V I GI NG VIÊN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2008/Q -BGD T ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh ch làm vi c i v i gi ng viên gi ng d y t i các cơ s giáo d c i h c, bao g m: nhi m v c a gi ng viên; nh m c th i gian làm vi c; gi chuNn gi ng d y; qu n lý, s d ng và áp d ng th i gian làm vi c. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Văn b n này áp d ng i v i gi ng viên, gi ng viên chính, phó giáo sư, gi ng viên cao c p và giáo sư (sau ây g i chung là các ch c danh gi ng viên) thu c biên ch s nghi p c a cơ s giáo d c i h c công l p ho c là gi ng viên cơ h u c a cơ s giáo d c i h c ngoài công l p. 2. Văn b n này không áp d ng i v i cán b qu n lý, cán b nghiên c u, cán b k thu t tham gia gi ng d y các cơ s giáo d c i h c, các vi n nghiên c u khoa h c ư c giao nhi m v ào t o trình ti n sĩ và ph i h p v i trư ng i h c ào t o trình th c sĩ nhưng không ph i là i tư ng nêu t i kho n 1 i u này; chuyên gia nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nư c ngoài ư c m i th nh gi ng các cơ s giáo d c i h c c a Vi t Nam; nh ng ngư i gi ng d y các cơ s giáo d c i h c c a nư c ngoài m t i Vi t Nam. 3. i v i gi ng viên là sĩ quan quân i bi t phái, gi ng viên các cơ s giáo d c i h c thu c l c lư ng vũ trang, gi ng viên các trư ng chuyên ngành th d c th thao và gi ng viên các ngành năng khi u, ngh thu t có quy nh riêng. i u 3. M c ích
 3. 1. Làm căn c th trư ng cơ s giáo d c i h c phân công, b trí, s d ng, tăng cư ng hi u l c công tác qu n lý và nâng cao ch t lư ng, hi u qu lao ng i v i gi ng viên. 2. Giúp các cơ quan qu n lý giáo d c có căn c ki m tra, thNm nh, ánh giá và xây d ng chính sách, chương trình ào t o, b i dư ng gi ng viên. 3. Làm cơ s gi ng viên xây d ng k ho ch gi ng d y, nghiên c u khoa h c, h c t p nâng cao trình chuyên môn, nghi p v . 4. Làm cơ s ánh giá, x p lo i gi ng viên h ng năm và m b o tính công khai, công b ng, dân ch trong vi c th c hi n ch , chính sách, quy n và nghĩa v c a gi ng viên. Chương II NHI M V C A GI NG VIÊN i u 4. Nhi m v gi ng d y 1. Nghiên c u và n m v ng m c tiêu giáo d c, n i dung, chương trình, phương pháp giáo d c i h c, quy ch thi, ki m tra, ánh giá, v trí và yêu c u c a môn h c, ngành h c ư c phân công m nhi m; n m b t kh năng, ki n th c c a ngư i h c. 2. Xây d ng k ho ch d y h c, cương môn h c, bài gi ng và thi t k h c li u c n thi t ph c v cho gi ng d y; gi ng bài, ph o và hư ng d n ngư i h c k năng h c t p, nghiên c u, làm thí nghi m, th c hành, th o lu n khoa h c, th c t p ngh nghi p, tham gia các ho t ng th c t ph c v s n xu t và i s ng. 3. Hư ng d n sinh viên th c t p t t nghi p, xây d ng cương và làm án, khóa lu n t t nghi p i h c. 4. Hư ng d n h c viên vi t lu n văn th c sĩ, hư ng d n nghiên c u sinh vi t chuyên và lu n án ti n sĩ ( i v i gi ng viên có b ng ti n sĩ). 5. Th c hi n quá trình ánh giá k t qu h c t p c a ngư i h c. 6. Tham gia giáo d c chính tr , tư tư ng, o c cho sinh viên, giúp sinh viên phát huy vai trò ch ng trong h c t p và rèn luy n; hư ng d n sinh viên th c hi n m c tiêu ào t o, nhi m v chính tr c a cơ s giáo d c i h c. 7. Hư ng d n ngư i h c tham gia ánh giá ho t ng d y h c, thư ng xuyên c p nh t thông tin t ngư i h c x lý, b sung, hoàn ch nh phương pháp, n i dung, k ho ch gi ng d y nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu ào t o, áp ng yêu c u c a xã h i. 8. D gi và tham gia ánh giá ho t ng gi ng d y c a gi ng viên khác. 9. Tham gia xây d ng và phát tri n ngành h c, chương trình ào t o, c i ti n n i dung, phương pháp gi ng d y, nghiên c u và th c hành môn h c.
 4. 10. Biên so n giáo trình, sách chuyên kh o và tài li u tham kh o ph c v công tác ào t o, b i dư ng. 11. Tham gia xây d ng các cơ s thí nghi m và th c hành. i u 5. Nhi m v nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh 1. Ch trì ho c tham gia t ch c, ch o, th c hi n các chương trình, án, d án, tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh . 2. Nghiên c u khoa h c và công ngh ph c v xây d ng chương trình ào t o, b i dư ng, biên so n giáo trình, sách chuyên kh o, tài li u tham kh o, i m i phương pháp gi ng d y và ki m tra, ánh giá môn h c. 3. Công b k t qu nghiên c u trên các t p chí khoa h c trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 4. Vi t chuyên , tham lu n t i các h i ngh , h i th o khoa h c trong và ngoài nư c. 5. T ch c và tham gia c c h i th o khoa h c c a khoa, b m n; hư ng d n ngư i h c nghiên c u khoa h c. 6. Th c hi n các h p ng nghiên c u khoa h c, chuy n giao k thu t và công ngh ph c v phát tri n kinh t , xã h i. 7. Tư v n v chuy n giao công ngh , tư v n k thu t, kinh t , chính tr , xã h i thu c lĩnh v c chuyên môn c a gi ng viên. 8. T ch c và tham gia các ho t ng h p tác qu c t v nghiên c u khoa h c và công ngh . 9. Tham gia c c cu c thi s ng t o và các ho t ng khác v khoa h c và c ng ngh . 10. Thâm nh p th c ti n, ph bi n ki n th c khoa h c ph c v i s ng. i u 6. Nhi m v tham gia công tác qu n lý ào t o, qu n lý ho t ng khoa h c và công ngh 1. Tham gia công tác tuy n sinh c a cơ s giáo d c i h c. 2. Tham gia xây d ng, tri n khai và giám sát vi c th c hi n k ho ch gi ng d y, h c t p, nghiên c u khoa h c và công ngh . 3. ánh giá k t qu h c t p, nghiên c u khoa h c và ch t lư ng chính tr tư tư ng c a ngư i h c; tham gia quá trình ánh giá và ki m nh ch t lư ng chương trình ào t o; c i ti n và xu t nh ng bi n pháp nâng cao ch t lư ng ào t o, b i dư ng c a cơ s giáo d c i h c.
 5. 4. Tham gia các công tác kiêm nhi m, như: ch nhi m l p, ch o th c t p, c v n h c t p, ph trách phòng thí nghi m, lãnh o chuyên môn và ào t o, công tác ng, oàn th , công tác qu n lý b môn, khoa, phòng, ban,… thu c cơ s giáo d c i h c. 5. Tham gia các công tác qu n lý khoa h c và công ngh , công tác qu n lý ào t o khác khi ư c c p có thNm quy n giao. i u 7. Nhi m v h c t p, b i dư ng nâng cao trình 1. H c t p, b i dư ng nâng cao trình chuNn ã ư c ào t o theo quy nh i v i gi ng viên, phù h p v i ngành ào t o và trình ào t o ư c phân công m nhi m. 2. H c t p, b i dư ng theo tiêu chuNn nghi p v c a gi ng viên và theo chương trình quy nh cho t ng i tư ng khi nâng ng ch, chuy n ng ch, b nhi m vào các ch c danh c a gi ng viên trong các cơ s giáo d c i h c. 3. H c t p, b i dư ng nâng cao trình lý lu n chính tr , trình ngo i ng và tin h c. H c t p, b i dư ng, c p nh t thư ng xuyên ki n th c chuyên môn, nghi p v , phương pháp gi ng d y và nâng cao hi u bi t. i u 8. Xác nh nhi m v c th cho các ch c danh gi ng viên Nhi m v c a gi ng viên quy nh t i các i u 4, 5, 6 và 7 c a Văn b n này ư c xác nh c th như sau: 1. i v i gi ng viên: m nhi m vi c gi ng d y trình cao ng, i h c thu c m t ngành ào t o; tham gia gi ng d y m t ho c m t s môn h c, chuyên ào t o trình th c sĩ, ti n sĩ; nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh , v i nhi m v c th là: a) Gi ng d y áp ng yêu c u ph n chương trình, n i dung môn h c theo k ho ch ã ư c duy t; ch m thi t t nghi p i h c, cao ng; hư ng d n và ánh giá, ch m án, khóa lu n t t nghi p i h c, cao ng; b) Gi ng viên có b ng ti n sĩ tham gia gi ng d y m t ho c m t s môn h c, chuyên ào t o trình th c sĩ, ti n sĩ; tham gia hư ng d n h c viên vi t lu n văn th c sĩ, hư ng d n nghiên c u sinh vi t chuyên , lu n án ti n sĩ, ph n bi n và ch m lu n văn th c sĩ, chuyên và lu n án ti n sĩ; c) Biên so n tài li u tham kh o môn h c ư c phân công m nhi m; d) Ch trì ho c tham gia th c hi n các tài, d án và các nhi m v khoa h c và công ngh khác. Gi ng viên có b ng ti n sĩ có trách nhi m nh hư ng nghiên c u, t ch c t p h p các gi ng viên và ngư i h c tham gia nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh ;
 6. ) Làm ch nhi m l p, c v n h c t p; ch o, hư ng d n th c hành, th c t p và tham gia các công tác qu n lý ào t o khác; e) Th c hi n y các quy nh c a B Giáo d c và ào t o và c a cơ s giáo d c i h c v chuyên môn và nghi p v . 2. i v i phó giáo sư và gi ng viên chính: m nhi m vai trò ch ch t trong gi ng d y các trình cao ng, i h c, th c sĩ, ti n sĩ; chuyên trách gi ng d y v m t chuyên ngành ào t o, nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh , v i nhi m v c th là: a) Gi ng d y có ch t lư ng cao ph n n i dung, chương trình chính c a ngành ào t o cao ng, i h c theo k ho ch ã ư c duy t; ch trì hư ng d n, ch m án, khóa lu n t t nghi p i h c, ch m thi t t nghi p cao ng, i h c; b) Gi ng d y m t ho c m t s môn h c, chuyên ào t o trình th c sĩ, ti n sĩ; ch trì ho c tham gia hư ng d n h c viên vi t lu n văn th c sĩ, hư ng d n nghiên c u sinh vi t chuyên , lu n án ti n sĩ; ph n bi n và ch m lu n văn th c sĩ, chuyên và lu n án ti n sĩ ( i v i gi ng viên chính khi th c hi n nhi m v này ph i có b ng ti n sĩ); c) Tham gia b i dư ng gi ng viên theo yêu c u phát tri n chuyên môn, nghi p v c a b môn ho c chuyên ngành; d) Ch trì ho c tham gia xây d ng m c tiêu, k ho ch, n i dung, chương trình ào t o, b i dư ng; xu t nh hư ng phát tri n chuyên ngành và b môn; ) Ch trì ho c tham gia biên so n giáo trình môn h c, sách chuyên kh o, tài li u tham kh o ph c v gi ng d y, h c t p; e) Ch trì ho c tham gia th c hi n các tài, d án và các nhi m v khoa h c và công ngh khác; nh hư ng nghiên c u, t ch c t p h p gi ng viên và ngư i h c tham gia nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh ; tham gia và trình bày các báo cáo khoa h c t i cá h i ngh , h i th o khoa h c trong và ngoài nư c; g) Làm ch nhi m l p, c v n h c t p, ph trách phòng thí nghi m, tham gia lãnh o chuyên môn và ào t o, tham gia công tác qu n lý b môn, khoa, phòng, ban thu c cơ s giáo d c i h c; tham gia công tác qu n lý khoa h c và công ngh , công tác qu n lý ào t o khác; h) Th c hi n y các quy nh c a B Giáo d c và ào t o và c a cơ s giáo d c i h c v chuyên môn và nghi p v . 3. i v i giáo sư và gi ng viên cao c p: m nhi m vai trò ch trì, ch o và t ch c th c hi n công tác gi ng d y các trình cao ng, i h c, th c sĩ, ti n sĩ; chuyên trách gi ng d y v m t chuyên ngành ào t o, nghiên c u khoa h c và chuy n giao công ngh , v i nhi m v c th là: a) Gi ng d y có ch t lư ng cao ph n n i dung, chương trình chính c a ngành ào t o cao ng, i h c theo úng k ho ch ã ư c duy t b môn; gi ng d y m t s môn
 7. h c, chuyên chính c a chuyên ngành ào t o trình th c sĩ, ti n sĩ và giáo trình m i; b) Ch trì hư ng d n h c viên vi t lu n văn th c sĩ, hư ng d n nghiên c u sinh vi t chuyên , lu n án ti n sĩ; ph n bi n và ch m lu n văn th c sĩ, chuyên và lu n án ti n sĩ; c) Ch trì ho c tham gia thi t k , xây d ng, hoàn thi n m c tiêu, k ho ch, chương trình ào t o các trình cao ng, i h c, th c sĩ, ti n sĩ và xu t các ch trương, phương hư ng và bi n pháp phát tri n c a ngành, chuyên ngành; d) B i dư ng i ngũ gi ng viên, gi ng viên chính và phó giáo sư theo yêu c u phát tri n chuyên môn, nghi p v c a b môn ho c chuyên ngành; ) Ch trì biên so n giáo trình, sách chuyên kh o và tài li u tham kh o c a b môn và ngành h c ph c v gi ng d y, h c t p; e) T ng k t, ánh giá k t qu gi ng d y, ào t o theo ngành, chuyên ngành; ch ng xu t c i ti n m c tiêu, n i dung, chương trình ào t o phù h p v i yêu c u th c t ; g) Ch trì ho c tham gia t ch c th c hi n, ánh giá các chương trình, tài, d án nghiên c u khoa h c và công ngh các c p; h) nh hư ng nghiên c u, t p h p t ch c gi ng viên, gi ng viên chính, phó giáo sư và ngư i h c cùng tham gia nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh ; i) Xây d ng, tham gia nghi m thu và công b các báo cáo khoa h c, các công trình nghiên c u, trao i kinh nghi m óng góp vào s phát tri n c a b môn, c a chuyên ngành trong và ngoài nư c; k) Tham gia lãnh o chuyên môn và ào t o, tham gia công tác qu n lý b môn, khoa, phòng, ban… thu c cơ s giáo d c i h c; tham gia công tác qu n lý khoa h c và công ngh , công tác qu n lý ào t o khác; l) Th c hi n y các quy nh c a B Giáo d c và ào t o và c a cơ s giáo d c i h c v chuyên môn và nghi p v . Chương III NNH M C TH I GIAN LÀM VI C VÀ GI CHU N GI NG D Y C A GI NG VIÊN i u 9. nh m c th i gian làm vi c 1. Th i gian làm vi c c a gi ng viên theo ch tu n làm vi c 40 gi và ư c xác nh theo năm h c. 2. T ng qu th i gian làm vi c c a gi ng viên bình quân trong 1 năm h c là 1760 gi sau khi tr s ngày ngh hè, ngh T t âm l ch, ngh h c kỳ theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và các ngày ngh khác theo quy nh c a pháp lu t.
 8. 3. T ng qu th i gian này ư c phân chia theo ch c danh gi ng viên và cho t ng nhi m v , c th như sau: Phó giáo sư và Giáo sư và gi ng Nhi m v Gi ng viên gi ng viên chính viên cao c p Gi ng d y 900 gi 900 gi 900 gi Nghiên c u khoa h c 500 gi 600 gi 700 gi Ho t ng chuyên môn và các 360 gi 260 gi 160 gi nhi m v khác i u 10. Gi chu n gi ng d y Gi chuNn gi ng d y là ơn v th i gian quy i t s gi lao ng c n thi t hoàn thành m t kh i lư ng công vi c nh t nh thu c nhi m v gi ng d y c a gi ng viên tương ương v i vi c th c hi n m t ti t gi ng lý thuy t tr c ti p trên l p, bao g m th i gian lao ng c n thi t trư c, trong và sau ti t gi ng. i u 11. nh m c gi chu n gi ng d y và vi c quy i ra gi chu n gi ng d y 1. nh m c gi chuNn gi ng d y: a) nh m c gi chuNn gi ng d y quy nh cho gi ng viên t ng v trí khác nhau, theo t ng kh i ngành ào t o, ư c quy i t qu th i gian gi ng d y c a gi ng viên quy nh t i i u 9 c a Văn b n này. b) Khung nh m c gi chuNn gi ng d y c a gi ng viên th c hi n các nhi m v c th t i i u 4 c a Văn b n này ư c quy nh như sau: Khung nh m c gi chuNn gi ng d y Ch c danh gi ng viên Môn Giáo d c th ch t, Qu c Quy nh chung phòng-An ninh các trư ng cho các môn không chuyên Giáo sư và gi ng viên cao c p 360 500 Phó giáo sư và gi ng viên chính 320 460 Gi ng viên 280 420 2. Quy i th i gian th c hi n m t s nhi m v sau ây ra gi chuNn: a) M t ti t gi ng lý thuy t trên l p theo h th ng niên ch cho ào t o trình cao ng, i h c ư c tính b ng 1,0 n 1,8 gi chuNn tùy theo quy mô, i u ki n làm vi c c th i v i t ng l p t ng chuyên ngành khác nhau; b) M t ti t gi ng lý thuy t trên l p theo h th ng tín ch ư c tính bình quân b ng 1,1 ti t gi ng lý thuy t trên l p cho m t l p ào t o theo h th ng niên ch có cùng quy mô, i u ki n làm vi c và cùng chuyên ngành;
 9. c) M t ti t gi ng chuyên b i dư ng, gi ng lý thuy t cho các l p ào t o trình th c sĩ, ti n sĩ, gi ng b ng ti ng nư c ngoài cho sinh viên i v i môn h c không ph i là môn ngo i ng , gi ng d y theo chương trình tiên ti n, h ào t o k sư tài năng tính b ng 1,2 n 2,0 gi chuNn; d) M t ti t hư ng d n bài t p, th c hành, thí nghi m trên l p cho sinh viên tính b ng 0,5 n 1,0 gi chuNn; ) Hư ng d n th c t p: 1 ngày làm vi c tính b ng 1,5 n 2,5 gi chuNn; e) Hư ng d n sinh viên làm án, khóa lu n t t nghi p tính b ng 12 n 15 gi chuNn cho m t án, khóa lu n; g) Hư ng d n h c viên làm lu n văn th c sĩ tính b ng 20 n 25 gi chuNn cho m t lu n văn; h) Hư ng d n nghiên c u sinh làm lu n án ti n sĩ tính b ng 45 n 50 gi chuNn/m t lu n án/m t năm h c. i u 12. nh m c gi chu n gi ng d y i v i gi ng viên ư c b nhi m gi ch c v lãnh o ho c kiêm nhi m các công tác qu n lý, ng, oàn th trong cơ s giáo d c i h c Gi ng viên ư c b nhi m gi ch c v lãnh o ho c kiêm nhi m các công tác qu n lý, ng, oàn th trong cơ s giáo d c i h c có nghĩa v tr c ti p gi ng d y theo khung nh m c dư i ây (tính theo t l % c a nh m c gi chuNn gi ng d y c năm c a ch c danh gi ng viên hi n ang gi ): 1. Giám c i h c: t 10% n 15% 2. Phó giám c i h c, Hi u trư ng trư ng i h c: t 15% n 20% 3. Ch t ch h i ng trư ng, Phó hi u trư ng trư ng i h c, t 20% n 25% Trư ng ban c a i h c: 4. Phó trư ng ban c a i h c, Trư ng phòng: t 25% n 30% 5. Phó trư ng phòng: t 30% n 35% 6. Trư ng khoa và Phó trư ng khoa: a) i v i khoa có biên ch t 40 gi ng viên tr lên ho c có quy mô t 250 sinh viên tr lên: - Trư ng khoa: t 70% n 75% - Phó trư ng khoa: t 75% n 80% b) i v i khoa có biên ch dư i 40 gi ng viên ho c có quy mô dư i 250 sinh viên: - Trư ng khoa: t 75% n 80% - Phó trư ng khoa: t 80% n 85% 7. Trư ng b môn: t 80% n 85%
 10. 8. Phó trư ng b môn, tr lý khoa, ch nhi m l p và c v n t 85% n 90% h c t p: 9. Bí thư ng y, ch t ch công oàn nh ng ơn v có b trí t 70% n 75% cán b chuyên trách: 10. Bí thư ng y, ch t ch công oàn nh ng ơn v không b t 50% n 55% trí cán b chuyên trách: 11. Phó bí thư, y viên thư ng v ng y, phó ch t ch công t 80% n 85% oàn, trư ng ban thanh tra nhân dân, trư ng ban n công, Ch t ch H i C u chi n binh nh ng ơn v có b trí cán b chuyên trách: 12. Phó bí thư, y viên thư ng v ng y, phó ch t ch công t 55% n 60% oàn, trư ng ban thanh tra nhân dân, trư ng ban n công, Ch t ch H i C u chi n binh ơn v không b trí cán b chuyên trách: 13. Gi ng viên làm công tác oàn thanh niên, H i sinh viên, H i Liên hi p thanh niên th c hi n theo Quy t nh s 61/2005/Q -TTg ngày 24/3/2005 c a Th tư ng Chính ph v ch , chính sách i v i cán b oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i sinh viên Vi t Nam, H i Liên hi p thanh niên Vi t Nam. Chương IV QU N LÝ, S D NG VÀ ÁP D NG TH I GIAN LÀM VI C i u 13. Qu n lý, s d ng th i gian làm vi c 1. Th trư ng cơ s giáo d c i h c căn c vào i u ki n c th c a ơn v mình có trách nhi m: xác nh quy mô l p chuNn; quy nh chi ti t vi c quy i ra gi chuNn i v i nh ng th i gian c n thi t th c hi n các công vi c thu c nhi m v gi ng d y c a gi ng viên; 2. Căn c khung nh m c gi chuNn gi ng d y i v i gi ng viên quy nh t i i m b, kho n 1, i u 11 c a Văn b n này, Th trư ng cơ s giáo d c i h c quy nh nh m c gi chuNn gi ng d y trong năm h c i v i t ng kh i ngành ào t o cho các ch c danh gi ng viên trong ơn v theo nguyên t c sau: a) Gi ng viên có m c lương cao hơn thì có s gi chuNn nhi u hơn và không quá 400 gi chuNn, i v i gi ng viên d y các môn Giáo d c th ch t, Qu c phòng-An ninh không quá 550 gi chuNn; b) Gi ng viên có m c lương th p hơn thì có s gi chuNn ít hơn và không dư i 260 gi chuNn, i v i gi ng viên d y các môn Giáo d c th ch t, Qu c phòng - An ninh không dư i 400 gi chuNn. 3. Th trư ng cơ s giáo d c i h c căn c i u 5, 8 và 9 c a Văn b n này quy nh c th vi c th c hi n nhi m v nghiên c u khoa h c i v i gi ng viên trong ơn v như sau:
 11. a) Vi c giao và tri n khai th c hi n nhi m v nghiên c u khoa h c và công ngh cho gi ng viên ph i phù h p v i kh năng, i u ki n, ti m l c khoa h c và nh hư ng phát tri n ho t ng khoa h c và công ngh c a cơ s giáo d c i h c; khuy n khích gi ng viên công b k t qu nghiên c u trên các t p chí khoa h c trong nư c và qu c t , khuy n khích gi ng viên tham gia th c hi n các d ch v khoa h c và công ngh , nghiên c u ph c v phát tri n kinh t -xã h i, ph c v c ng ng; b) Nhi m v nghiên c u khoa h c nào có m c khó khăn, ph c t p nhi u hơn thì ư c giao cho nh ng gi ng viên có năng l c, uy tín và thành tích nghiên c u khoa h c ho c gi ch c danh cao hơn m nhi m; nhi m v nghiên c u khoa h c nào có kh i lư ng công vi c l n hơn, òi h i trình và cư ng lao ng cao hơn thì ư c tính s gi nhi u hơn; c) Trong t ng năm h c, m i gi ng viên ph i hoàn thành nhi m v nghiên c u khoa h c ư c giao tương ng v i ng ch, ch c danh ho c v trí công vi c ang gi và qu th i gian quy nh t i i u 9 c a Văn b n này. Trong m t năm h c, m i gi ng viên ph i công b k t qu nghiên c u khoa h c b ng các s n phNm nghiên c u c th nêu t i i u 5 c a Văn b n này, t i thi u b ng 1 bài báo ăng trên t p chí khoa h c mà t p chí ó có t ch c ph n bi n trư c khi ăng bài ho c m t tài nghiên c u khoa h c c p cơ s ư c nghi m thu t yêu c u; d) i v i nh ng gi ng viên không hoàn thành nhi m v nghiên c u khoa h c, th trư ng cơ s giáo d c i h c tùy theo m c , hoàn c nh c th xem xét khi ánh giá k t qu th c hi n nhi m v trong năm h c, x p lo i lao ng và gi i quy t các ch , chính sách liên quan; ng th i, s gi dành cho vi c nghiên c u khoa h c theo quy nh t i kho n 3, i u 9 c a Văn b n này s quy i thành gi chuNn gi m tr vào s gi gi ng d y vư t nh m c gi chuNn khi thanh toán ti n lương d y thêm gi . 4. Trong trư ng h p ph i s d ng nh ng gi ng viên có năng l c và các i u ki n khác làm công tác nghiên c u khoa h c ph c v yêu c u nhi m v chính tr c a ơn v thì th trư ng cơ s giáo d c i h c quy t nh chuy n th i gian làm nhi m v gi ng d y quy nh t i kho n 3, i u 9 c a Văn b n này c a nh ng gi ng viên ư c huy ng sang làm nhi m v nghiên c u khoa h c; ng th i, th trư ng cơ s giáo d c i h c quy nh c th vi c quy i th i gian làm nhi m v nghiên c u khoa h c quy nh t i kho n 3, i u 9 c a Văn b n này ra gi chuNn gi ng d y áp d ng trong trư ng h p b t kh kháng cho nh ng gi ng viên không th c hi n nhi m v nghiên c u khoa h c ph i chuy n sang gi ng d y tr c ti p trên l p. 5. Th i gian dành cho các nhi m v khác ư c tính riêng cho t ng ch c danh gi ng viên. Th trư ng cơ s giáo d c i h c quy nh chi ti t n i dung các nhi m v này và các bi n pháp th c hi n. i u 14. Áp d ng nh m c gi chu n 1. Gi ng viên trong th i gian h p ng làm vi c l n u cơ s giáo d c i h c công l p ho c trong th i gian th vi c cơ s giáo d c i h c ngoài công l p ch th c hi n t i a 50% nh m c gi chuNn gi ng d y c a gi ng viên quy nh t i i m b kho n 1 i u 11 c a Văn b n này.
 12. 2. Gi ng viên gi ng d y, nghiên c u khoa h c, ho t ng chuyên môn khác vư t nh m c gi chuNn và hư ng ch làm vi c vư t nh m c gi chuNn th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Gi ng viên sau khi ư c b nhi m ch c v lãnh o n u không còn gi ch c danh gi ng viên thì không th c hi n nh m c gi chuNn gi ng d y quy nh t i Văn b n này. 4. Th trư ng cơ s giáo d c i h c có trách nhi m quy nh chi ti t vi c áp d ng nh m c gi chuNn gi ng d y i v i nh ng gi ng viên ư c b nhi m gi ch c v lãnh o ho c kiêm nhi m các công tác qu n lý, ng, oàn th theo các khung m c tương ng t i i u 12 c a Văn b n này, c th : a) M c cao áp d ng cho các môn khoa h c t nhiên, k thu t cơ s và ngo i ng trong các trư ng không chuyên ng ; b) M c th p áp d ng cho các môn khoa h c xã h i, chính tr , ngo i ng trong các trư ng chuyên ng và các cơ cơ s ào t o a ngành; c) Gi ng viên kiêm nhi m nhi u ch c v , ư c quy nh ch th c hi n m t nh m c gi chuNn gi ng d y th p nh t. Chương V T CH C TH C HI N i u 15. Trách nhi m c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý các cơ s giáo d c i h c theo thNm quy n ư c giao có trách nhi m ch o và ki m tra vi c th c hi n ch làm vi c c a gi ng viên trong các cơ s giáo d c i h c theo quy nh t i Văn b n này. i u 16. Trách nhi m c a th trư ng cơ s giáo d c ih c Th trư ng cơ s giáo d c i h c căn c quy nh t i Văn b n này có trách nhi m ban hành các quy nh chi ti t vi c áp d ng ch làm vi c c a gi ng viên phù h p v i i u ki n c th c a ơn v mình và t ch c vi c th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản