Quyết định số 668/2003/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 668/2003/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 668/2003/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 668/2003/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 668/2003/Q -CTN Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 731/CP-PC ngày 30 tháng 5 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i: - Ông Song Ch p Váy, qu c t ch Trung Qu c ( ài Loan), tên g i Vi t Nam là Song Ch p Oai, hi n ang cư trú t i Vi t Nam. - Ông Song Ch p V y, qu c t ch Trung Qu c ( ài Loan), tên g i Vi t Nam là Song Ch p Huy, hi n ang cư trú t i Vi t Nam. - Ông Song Ch p Khìn, qu c t ch Trung Qu c ( ài Loan), tên g i Vi t Nam là Song Ch p Quy n, hi n ang cư trú t i Vi t Nam. - Ông Song A Gieng, qu c t ch Trung Qu c ( ài Loan), tên g i Vi t Nam là Song Thi n Quang, hi n ang cư trú t i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản