Quyết định số 668/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 668/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp gói thầu số 2, đường nội thị huyện Gia Bình (Tuyến số 2), giai đoạn 1 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 668/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 668/Q -UBND B c Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C PHÊ DUY T B SUNG GIÁ TRÚNG TH U XÂY L P GÓI TH U S 2, Ư NG N I THN HUY N GIA BÌNH (TUY N S 2), GIAI O N 1 CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, s 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và s 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 c a Chính ph ; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26.11.2003; Xét ngh c a Ban Qu n lý các d án xây d ng huy n Gia Bình t i t trình s 60/TT-DA ngày 24.4.2006 v vi c b sung giá trúng th u xây l p gói th u s 2, ư ng n i th huy n Gia Bình (Tuy n s 2), giai o n 1, QUY T ÐNNH: Ði u 1. Phê duy t b sung giá trúng th u xây l p gói th u s 2, ư ng n i th huy n Gia Bình (Tuy n s 2), giai o n 1, t i Quy t nh s 593/QÐ-CT ngày 21.4.2004 c a Ch t ch UBND t nh, như sau: 1. Giá trúng th u sau khi b sung là: 5.615.407.000 ng (Năm t , sáu trăm mư i lam tri u, b n trăm linh b y nghìn ng). Tăng so v i giá trúng th u t i Quy t nh s 593/QÐ-CT ngày 21.4.2004 là: 835.067.000 ng. 2. Giá tr b sung k trên ã ư c S Giao thông - V n t i phê duy t t i văn b n s 262/XD-QÐ ngày 06.4.2006 và ã gi m tr t l % theo k t qu u th u. 3. Lý do b sung: B sung do thay i ch chính sách: Toàn b kh i lư ng chưa thi công, g m: N n ư ng, m t ư ng, v a hè, thoát nư c, bi n báo i u ch nh giá và ch d chính sách theo quy nh hi n hành. 4. Các n i dung khác th c hi n theo Quy t nh s 593/QÐ-CT ngày 21.4.2004 c a Ch t ch UBND t nh. Ði u 2. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; Các S : K ho ch và Ð u tư, Tài chính, Giao thông - V n t i; Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch UBND huy n Gia Bình, Giám c Ban Qu n lý các d án xây d ng huy n Gia Bình và Giám c ơn v trúng th u căn c Quy t nh thi hành./.
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản