Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B ĐƯ NG TH Y N I Đ A QU C GIA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đưư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ- CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ- CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trưư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b các tuy n đư ng th y n i đ a qu c gia như Danh m c kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Giao C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam t ch c qu n lý, b o trì các tuy n đưư ng th y n i đ a qu c gia đư c công b t i Đi u 1 Quy t đ nh này theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. 1. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 4 năm 2006. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 1731 QĐ/PC -VT ngày 10 tháng 7 năm 1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c công b danh m c sông, kênh thu c trung ương qu n lý và các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này. 2. C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam ch u trách nhi m bàn giao đúng th i h n cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương liên quan đ công b và t ch c qu n lý, b o trì đ i v i các tuy n đư ng th y n i đ a thu c Danh m c có quy đ nh th i h n chuy n thành đư ng th y n i đ a đ a phương. 3. Đ i v i các tuy n đư ng th y có phân công ph m vi qu n lý gi a C c Hàng h i Vi t Nam và C c Đư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam căn c Danh m c đư ng th y n i đ a qu c gia ban hành kèm theo Quy t đ nh này đ bàn giao ph m vi không thu c trách nhi m qu n lý c a mình; vi c bàn giao gi a C c Đư ng sông Vi t Nam và C c Hàng h i Vi t Nam th c hi n xong trư c ngày 01 tháng 4 năm 2006. Đi u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trưư ng các V , C c trưư ng C c Đưư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Giám đ c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - VP Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B Tài chính; - B KHĐT; ĐÀO ĐÌNH BÌNH - Công báo; - C c Ki m tra văn b n ( B TP) - Lưu: VT, PC DANH M C ĐƯ NG THU N I Đ A QU C GIA ( Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 68/2005/QĐ - BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B GTVT) 1
 2. Ph m vi Tên sông STT kênh Đi m đ u Đi m cu i Chi u dài (Km) Ghi chú A Mi n B c 1 Sông H ng Ngã ba N m Thi Phao s 0 Ba L t 541 H lu đ p Thu 2 Sông Đà đi n Hoà Bình Ngã ba H ng Đà 58 Th ng lu đ p thu đi n Hoà 3 H Hoà Bình Bình T Bú 203 4 Sông Lô Ngã ba Lô Gâm Ngã ba Vi t Trì 115 5 Sông Gâm Chiêm Hoá Ngã ba Lô Gâm 36 6 H Thác Bà C m Nhân C ng Hơng Lý 42 Đ p Thác Bà C ng Hơng Lý 8 Ngã ba C a 7 Sông Đu ng Dâu Ngã ba M L c 68 Ngã ba C a 8 Sông Lu c Lu c Quý Cao 72 Phao s 0 C a 9 Sông Đáy C ng Vân Đình Đáy 163 Sông Hoàng Ngã ba Gián 10 Long C u Nho Quan Kh u 28 Sông Đào Nam Ngã Ba Hng 11 Đ nh Long Ngã ba Đ c B 33.5 Th ng lu C ng 12 Sông Ninh Cơ Ngã ba Mom Rô H i Th nh 800m 50 Kênh Qu n Ngã ba sông Ngã ba sông Ninh 13 Liêu Đáy Cơ 3.5 Ngã ba sông 14 Sông V c Vân Ngã ba Kim Đài 28.5 Ngã ba Chính 15 Kênh Yên Mô Đ i Ngã ba Đ c H u 14 16 Sông Thái Bình Ngã ba Lác Ngã ba Mía 64 Sông Thái Bình Quý Cao C a Thái Bình 36 17 Sông C u Hà Châu Ngã ba Lác 104 18 Sông L c Nam Chũ Ngã ba Nhãn 56 19 Sông Thơng B H Ngã ba Lác 62 Ngã ba Sông C u 20 Sông Công C i Đan - Sông Công 19 Sông Kinh Ngã ba N u 21 Th y Khê Ngã ba Tr i Sơn 44.5 22 Sông Kinh Môn Ngã ba Kèo Ngã ba N ng 45 2
 3. Sông Kênh 23 Khê Ngã ba Văn úc Ngã ba Thái Bình 3 24 Sông Lai Vu Ngã ba Vũ Xá Ngã ba C a Da 26 Ngã ba B n 25 Sông M o Khê Tri u Ngã ba B n Đ n 18 26 Sông C u Xe Âu C u Xe Ngã ba Mía 3 Ngã ba Mũi G- 27 Sông Gùa ơm Ngã ba C a Da 4 Ngã ba Thái 28 Sông Mía Bình Ngã ba Văn úc 3 Ngã ba Ninh 29 Sông Hoá Giang C a Ba Giai 36.5 Ngã ba Ph m 30 Sông Trà Lý L C a Trà Lý 70 Thư ng lưu C ng 31 Sông C m Ngã ba N ng V t Cách 200m 9 Ngã ba sông Giá- 32 Sông Đá B ch Ngã ba Đ n sông B ch đ ng 22.3 Đ u kênh phía Đ u kênh phía lu ng B ch lu ng L ch 33 Kênh Cái Tráp Đ ng Huy n 4.5 Sông Đào H 34 Lý Ngã ba Ni m Ngã ba Xi măng 3 Ngã ba Tr i 35 Sông Hàn Sơn Ngã ba N ng 8.5 Sông L ch Ngã ba Kênh 36 Tray Đ ng C a L ch Tray 49 Ngã ba Tr i 37 Sông Phi Li t Sơn Ngã ba Đ n 8 Ngã ba Đông Ngã ba Tây Vàng 38 Sông Ru t L n Vàng Ch u Ch u 7 39 Sông Văn úc Ngã ba C a Da C a Văn úc 57 C u đư ng b Ngã ba Đi n 40 Sông Uông 1 Công 14 41 Lu ng Ba Mom Đèn Qu Xoài Hòn V ng D i 15 Lu ng Bái T 42 Long Hòn M t Hòn Đũa 13.5 43 Lu ng Bài Thơ Núi Bài Thơ Hòn Đ u M i 7 Hòn ngang C a 44 L ch Bãi Bèo Đông Hòn V y R ng 7 45 V nh Cát Bà C ng Cát Bà Hòn V y R ng 2 L ch Cái B u - 46 C a Mô Hòn Bu m C a Mô 48 V Ráy ngoài - Nhánh Giu c gi a Đông Bìa 12 Lu ng C a Mô 47 - S u Đông C a Mô S u Đông 10 3
 4. Ngã ba sông Chanh- B ch 48 Sông Chanh Đ ng Đèn qu xoài 20.5 Lu ng Hòn 49 Đũa - C a Đ i Hòn Đũa C aĐ i 46.6 50 Lu ng Hòn Gai Hòn Tôm Hòn Đũa 16 Gh nh Đ u Ph- 51 L ch Ngăn n Hòn M t 16 52 L ch đ u Xuôi Hòn M i Nam Hòn Sãi Cóc 9 53 L ch C a V n Hòn Sãi Cóc C a Tùng G u 4.5 L ch Tùng G u 54 - C a Đông C a Tùng G u C a Đông 8 55 L ch Gi i Hòn M t Hòn Sãi Cóc 6 Lu ng l ch 56 Sâu Hòn V ng D i Hòn M t 11.5 Lu ng l ch 57 Bu m Hòn Đũa Hòn Bu m 11 Lu ng Móng 58 Cái - C a Mô C a Mô V n Tâm 48 59 Sông Móng Cái Th xã Móng Cái V n Tâm 17 Lu ng Vân 60 Đ n- C a Đ i C ng Cái R ng C a Đ i 37 Lu ng V nh H B n khách Hòn 61 Long Hòn V ng D i Gai 9.5 Th tr n Tiên 62 Sông Tiên Yên Yên C a Mô 31 Chuy n thành ĐTNĐđ a ph- Sông Di n ơng t 63 V ng C aL c Khe Tam 17 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Sông Mông D- đ a phơng t 64 ơng Tài Xá Khe Chàm 5.5 01/01/2009 Lu ng Vũng 65 Đ c Hòn Bu m Vũng Đ c 2.5 Chuy n thành ĐTNĐ Sông B ng Th xã Cao đ a phơng t 66 Giang B ng Thu Kh u 56 01/01/2009 B Mi n Trung 802.5 Chuy n thành ĐTNĐ Ngã ba Ch đ a phơng t 1 Kênh Nga Sơn Thôn Đi n H 27 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ đ a phơng t 2 Sông Lèn Ngã ba Bông Ngã ba Yên Lơng 31 01/01/2009 4
 5. Chuy n thành ĐTNĐ Ngã ba Yên L- Ngã ba Trư ng đ a phơng t 3 Kênh De ơng Xá 6.5 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Sông Trư ng ( Ngã ba Trư ng đ a phơng t 4 Tào ) Xá Ngã ba Ho ng Hà 6.5 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Ngã ba Ho ng Ngã ba Ho ng đ a phơng t 5 Kênh Choán Hà Ph 15 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Ngã ba Vĩnh Phao s 0 c a đ a phơng t 6 Sông Mã Ninh L ch Trào 57 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ đ a phơng t 7 Sông B i Kim Tân Ngã ba Vĩnh Ninh 25.5 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Th ng lu c ng đ a phơng t 8 Sông Lam Đô Lơng B n Thu 200m 96.5 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Sông Hoàng đ a phơng t 9 Mai C u Tây C a L ch C n 18 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Ngã ba Linh Ngã ba Núi đ a phơng t 10 Sông La C m Thành 13 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ đ a phơng t 11 Sông Nghèn C u Nghèn C a Sót 38.5 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Th tr n C m đ a phơng t 12 Sông Rào Cái Xuyên Ngã ba Sơn 37 01/01/2009 Chuy n Th ng lu c ng thành ĐTNĐ xăng d u sông đ a phơng t 13 Sông Gianh Đ ng Lào Gianh 200m 63 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ đ a phơng t 14 Sông Son Hang T i Ngã ba Văn Phú 36 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Th ng lu c ng đ a phơng t 15 Sông Nh t L C u Long Đ i Nh t L 200m 19 01/01/2009 Chuy n Th ng lu c ng thành ĐTNĐ 16 Sông Hi u B n Đu i C a Vi t 200m 27 đ a phơng t 5
 6. 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Sông Th ch đ a phơng t 17 Hãn Ba Lòng Ngã ba Gia Đ 46 01/01/2009 Chuy n Th ng lu c ng thành ĐTNĐ xăng d u Thu n đ a phơng t 18 Sông Hơng Ngã ba Tu n An 200m 34 01/01/2009 Chuy n Phá Tam thành ĐTNĐ Giang và Đ m đ a phơng t 19 Thu Tú Vân Trình C a T Hi n 74 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ Sông Trư ng đ a phơng t 20 Giang Ngã ba An L c C ng Kỳ Hà 67 01/01/2009 Chuy n thành ĐTNĐ đ a phơng t 21 Sông Thu B n Phà Nông Sơn C a Đ i 65 01/01/2009 C Mi n Nam Th ng lu đ p Tr 1 H Tr An C u La Ngà An 40 2 Sông Đ ng Nai Ngã ba sông Bé Ngã ba sông Sâu 84.5 Nhánh cù lao ông C n 1 H lu đ p D u 3 Sông Sài Gòn Ti ng 2 km C u Sài Gòn 129.5 SôngVàm C Ngã ba sôngVàm 4 Đông C ng B n Kéo C Đông - Tây 131 Ngã ba sông Sông Vàm C Vàm C Đông - 5 Tây Vĩnh Hng Tây 158.5 Ngã ba sông Vàm C Đông- Ngã ba sông Soài 6 Sông Vàm C Tây R p 35.5 Ngã ba sông 7 Kênh T Sài Gòn Ngã ba Kênh Đôi 4.5 Ngã ba sôngCh 8 Kênh Đôi Ngã ba Kênh T Đ m B n L c 8.5 Sông Ch Đ m Ngã ba Kênh Ngã ba sông Vàm 9B n L c Đôi C Đông 20 Ngã ba Kênh Th sôngVàm C Ngã ba sông 10 Th a Đông Vàm C Tây 10.5 Ngã ba Kênh Ngã ba Kênh cây 11 R ch Ông L n T Khô 5 Ngã ba sông Ngã ba r chÔng 12 Kênh Cây Khô C n Giu c L n 3.5 6
 7. Sông C n Ngã ba Ngã ba sông Soài 13 Giu c kênhCây Khô R p 35.5 Ngã ba kênh N- c M n - C n Ngã ba kênh N- 14 Kênh N c M n Giu c cM n-Vàm C 2 15 R ch ông Trúc Sông Th V i T t Nha Phơng 1.6 16 T t Nha Phơng R ch Ông Trúc Sông Đ ng Kho 1.7 Sông Đ ng 17 Kho T t Nha phơng T t ông Trung 7 Sông Đ ng 18 T t ông Trung Sông Đ ng Kho Tranh 3.4 Sông Đ ng Ngã ba sông Ngã ba sông Ngã 19 Tranh Lòng Tàu B y 25.3 T t ông Cu - Ngã ba Sông Ngã ba sông 20 T t Bài Gò Gia Đ ng Tranh 7.5 Ngã ba Sông 21 T t ông Nghĩa Lòng tàu Kênh Bà T ng 3.3 Ngã ba kênh Ngã ba sông Soài 22 Kênh Bà T ng T t ông Nghĩa r p 3.2 Ngã ba Sông Ngã ba Sông 23 Sông D n Xây Lòng Tàu Dinh Bà 4.4 Ngã ba Sông Ngã ba sông Lò 24 Sông Dinh Bà D n Xây Rèn 6.1 Ngã ba Sông Ngã ba sông Vàm 25 Sông Lò Rèn Dinh Bà Sát 4.1 Ngã ba Sông Lò Ngã ba sông 26 Sông Vàm Sát Rèn Soài R p 9.7 Ngã ba Ngã kênh Ch 27 R ch Lá sôngVàm C G o 10 Ngã ba R ch Kỳ 28 Kênh Ch G o Ngã ba R ch Lá Hôn 11.5 Ngã ba kênh Ngã ba sông 29 R ch Kỳ Hôn Ch G o Ti n 7 Biên gi i Th ng lu c ng 30 Sông Ti n Campuchia M Tho 500m 176.7 Bình Hàng Nhánh cù lao Trung - Cao Bình Hàng Tây - Bình Thành Lãnh Cao Lãnh 4 Nhánh cù lao Phú Thu n B - Tân Long - Huy n Tây, Cù lao Ma H ng Ng Thanh Bình 27 Nhánh cù lao Long Khánh A - Long Khánh B - Long Khánh H ng Ng H ng Ng 10 Kênh H ng Ng - Vĩnh H- 31 ng Vĩnh Hng Ngã ba sông Ti n 42 Kênh Tháp M i Ngã ba Ngã ba sôngVàm 32 s 1 sôngTi n C Tây 90.5 Kênh Tháp M i Ngã ba sông Ngã ba sông Vàm 33 s 2 Ti n C Tây 93.5 7
 8. Kênh Ph c Ngã ba kênh Ngã ba kênh 4 34 Xuyên H ng Ng Bis 28 Ngã ba kênh Ngã ba kênh 35 Kênh 4 bis Đ ng Ti n Nguy n Văn Ti p 16.5 Ngã ba kênh 4 36 Kênh T M i Bis Ngã ba kênh 28 10 Ngã ba kênh T 37 Kênh 28 M i Nhã ba sông Ti n 20 Kênh Xáng Ngã ba sông Ngã ba kênh 38 Long Đ nh Ti n Tháp M i s 2 18.5 Ngã ba sông 39 SôngVàm Nao Ti n Ngã ba sông H u 6.5 Kênh Tân Ngã ba sông 40 Châu Ti n Ngã ba sông H u 9.5 Kênh L p Vò Ngã ba sông Ngã ba sông 41 Sa Đéc Ti n H u 50 Ngã ba sông R ch ông Ch- Ti n ( Ch M i 42 ư ng ) Ngã ba sông H u 23 Ngã ba sông Ti n (Vàm Gia Ngã ba sông 43 Kênh Ch t S y Hòa) B n Tre 9 Ngã ba sông B n Tre Hàm Ngã ba kênh 44 Sông B n Tre Luông Ch t S y 7.5 Sông Hàm Ngã ba sông 45 Luông Ti n C a Hàm Luông 86 R ch và Kênh Ngã ba sông Ngã ba sông C 46 M Cày Hàm Luông Chiên 16 Kênh Ch Ngã ba Ch Ngã ba Ch 47 Lách Lách-Sông Ti n Lách - C Chiên 10.7 Ngã ba Sông C Chiên - 48 Sông C Chiên Sông Ti n C a C Chiên 109 Nhánh Cung Ngã ba sông Ngã ba kênh Trà H u C Chiên Vinh 4 Ngã ba sông C 49 Kênh Trà Vinh Chiên C u Trà Vinh 4.5 Sông và Kênh Ngã ba Măng Ngã ba r ch Trà 50 Măng Thít Thít - C Chiên Ôn 42 Ngã ba sông Ngã ba sông 51 R ch Trà Ôn Măng Thít H u 5 Ngã ba kênh Th ng lu c ng 52 Sông H u Tân Châu C n Thơ 300m 107.5 Th tr n An M Hoà Hng - Nhánh cù lao Châu - Châu Thành ph Long Ông H Thành Xuyên 7.5 Bình M - Nhánh Năng Huy n Châu An Hoà - Châu Gù - Th Hoà Phú Thành 16 8
 9. Sông Châu Ngã ba sông Ngã ba kênh Vĩnh 53 Đ c H u T 1.5 Ngã ba sông 54 Kênh Vĩnh T Châu Đ c B n Đá 8.5 Ngã ba kênh Kênh Tri Tôn R ch Giá Hà 55 H u Giang Tiên Ngã ba sông H u 57.5 Ngã ba sông Ngã ba kênh 56 Kênh Ba Thê H u R ch Giá Hà Tiên 57 Kênh R ch Giá Ngã ba sông 57 Long Xuyên H u C a R ch Giá 63.5 Kênh R ch S i Ngã ba sông Ngã ba kênh 58 H u Giang H u Ông Hi n Tà Niên 59 Kênh M c C n Ngã ba kênh Ba Ngã ba kênh Tám 59 Dng Thê Ngàn 12.5 Kênh Tám Ngã ba kênh Ngã ba kênh 60 Ngàn M c C n Dng R ch Giá Hà Tiên 36 Ngã ba kênh Kênh R ch Giá R ch Giá Long 61 Hà Tiên Xuyên C a bi n 84.5 Ngã ba kênh R ch Giá Hà 62 Kênh Ba Hòn Tiên C ng Ba Hòn 5 Kênh Vành đai Kênh R ch S i Kênh R ch Gía 63 - R ch Giá H u Giang Hà Tiên 8 Kênh Đòn Kênh ông Hi n 64 Giông Kênh Vành Đai Tà Niên 5 Kênh Ông Hi n Ngã ba sông Ngã ba kênh T c 65 Tà Niên Cái Bé Ráng 8.5 Ngã ba sông Ngã ba kênh Xà 66 R ch C n Thơ H u No 16 Ngã ba r ch Ngã ba r ch Cái 67 Kênh Xà No C n Thơ Nh t 39.5 Ngã ba kênh Xà Ngã ba r ch Cái 68 R ch Cái Nh t No T 3 Ngã ba r ch Cái Ngã ba sông Cái 69 R ch Cái T Nh t L n 12.5 Ngã ba kênh R ch Ngã Ba Ngã ba r ch Cái Sông Tr m C nh 70 Đình Tàu Đ n 11.5 Kênh Sông Tr m C nh Ngã ba r chNgã Ngã ba kênh 71 Đ n Ba Đình sông Tr m 33.5 Kênh T t Cây Ngã ba sông Ngã ba r ch Cái 72 Trâm Cái L n Tàu 5 Ngã ba Kênh Ngã ba sông Cái 73 R ch Cái Tàu T t Cây Trâm L n 18 Ngã ba kênh 74 Sông Cái Bé Th t N t R ch Khe Luông 54 9
 10. R ch Khe Ngã ba sông Ngã ba sông Cái 75 Luông Cái Bé L n 1.5 Ngã ba T t Cây 76 Sông Cái L n Trâm C a Cái L n 56 Ngã ba sông Ngã ba sông Cái 77 Kênh T t C u Cái L n Bé 1.5 Ngã ba sông Ngã b y Ph ng 78 R ch Cái Côn H u Hi p 16.5 Kênh Qu n L Ngã 7 Ph ng 79 Ph ng Hi p Hi p Cà Mau 105 Ngã ba Sông Ngã ba Kênh Th 80 R ch Ô Môn H u Đ i 15.2 Kênh Th Đ i Ô Ngã ba R ch Ô Ngã ba Kênh 81 Môn Môn Th t N t 27.5 Ngã ba kênh Ngã ba Sông Cái 82 Kênh Th t N t Th Đ i Ô Môn Bé 4.8 Sông Trèm Ngã ba sông Ngã ba kênhTân 83 Tr m Ông Đ c B ng Cán Gáo 40 Kênh Tân Ngã ba Ngã ba sông Cái 84 B ng Cán Gáo sôngTrèm Tr m L n 40 Ngã ba sông Ngã ba sông 85 Sông T t Th Ông Đ c Gành Hào 4.5 Ngã ba sông 86 Sông Ông Đ c Trèm Tr m C a Ông Đ c 49.5 Kênh T t Cù Sông H u (phía Sông H u (phía 87 Lao Mây Trà Ôn) Cái Côn) 3.5 Ngã ba sông Ngã ba kênh Phú 88 R ch Đ i Ng i H u H u Bãi Xàu 4.5 Kênh Phú H u Ngã ba r ch Đ i Ngã ba r ch 89 Bãi Xàu Ng i Th nh L i 15.5 Ngã ba kênh R ch Th nh Phú H u Bãi Ngã bakênh Ba 90 L i Xàu Xuyên D a Tho 1.5 R ch Ba Xuyên D a Ngã ba sông C Ngã ba 91 Tho Cò r chTh nh L i 20 Ngã ba kênh Ba Ngã ba kênh B c 92 Sông C cò Xuyên D a Tho Liêu Vàm L o 19 Kênh B c Liêu Ngã ba sông C Ngã ba kênh B c 93 - Vàm L o Cò Liêu Cà Mau 18 Ngã ba kênh Kênh B c Liêu B c Liêu Vàm Ngã ba sông 94 Cà Mau L o Gành Hào 67 Sông Gành Ngã ba sông Phao s 0 Gành 95 Hào T t Th Hào 62.5 Ngã ba sông Ngã ba sông C a 96 Kênh Cái Nháp B y H p L n 11 Kênh Lơng Th Ngã ba sông Ngã ba sông 97 Trân Ông Đ c Gành Hào 10 10
 11. Kênh H Phòng Gành Ngã ba kênh 98 Hào H Phòng Gành Hào 18 Kênh B y H p Ngã ba sông Ngã ba sông B y 99 Gành Hào Gành Hào H p 9 Ngã ba kênh Ngã ba kênh B y H p Gành Năm Căn B y 100 Sông B y H p Hào H p 25 KênhT t Năm Ngã ba sông 101 Căn B yH p Năm Căn 11.5 T ng c ng 6,612.6 11
Đồng bộ tài khoản