intTypePromotion=1

Quyết định số 682/2006/QĐ-BCN

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
7
download

Quyết định số 682/2006/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 682/2006/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty mỏ thành công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 4, khoản 6 điều 1 Quyết định số 3476/QĐ-BCN ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Mỏ thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng mỏ do Bộ Công nghiệp ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 682/2006/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 682/2006/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 4, KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3476/QĐ-BCN NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY MỎ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỎ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Công văn số 267/HCVN-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2006); Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ tổ chức - Cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 3476/QĐ-BCN ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Mỏ thành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng mỏ như sau: “4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành: a) Vốn điều lệ: 4.900.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm triệu đồng chẵn). b) Cổ phần phát hành lần đầu là 4.900.000.000 đồng, tương ứng với 490.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó: - Cổ phần Nhà nước: 155.738 cổ phần, chiếm 31,79% vốn điều lệ; - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 236.262 cổ phần, chiếm 48,21% vốn điều lệ; - Cổ phần bán đấu giá công khai: 98.000 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ.”.
  2. “6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 144 lao động trong do là 236.262 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Mỏ và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng mỏ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 2. - Văn phòng Chính phủ - Ban Chỉ đạo ĐM và PTND, - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ LĐTB và XH - Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Thúy - Ngân hàng Nhà nước VN - UBND TP. Hồ Chí Minh - Bộ trưởng (để báo cáo) - Các đ/c Thứ trưởng, - Các TV ban ĐM và PTDN Bộ, - Lưu VT, TCCB
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2