Quyết định số 686/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 686/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 686/2006/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 686/2006/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 686/2006/Q -CTN Hà N i, ngày 07 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 44/TTr-CP ngày 21/4/2006, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 3 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 686/2006/Q -CTN ngày 07 tháng 6 năm 2006 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Ngô Minh Ng c, sinh ngày 22/11/1953 t i t nh Ngh An, Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Ngô Minh Ng c. Hi n trú t i: Phòng 202, C6, Phư ng Gi ng Võ, Qu n Ba ình, Thành ph Hà N i. 2. inh Th Hư ng, sinh ngày 20/6/1933 t i Qu ng Nam, Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: inh Th Hư ng. Hi n trú t i: Ostpreuben strabe.1 – 53119 Bonn, C ng hòa liên bang c 3. Vũ Công Long, sinh ngày 20/8/1957 t i thành ph Hà N i, Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Vũ Công Long. Hi n trú t i: Stralsunderstr.11 – 19063 Schwerin, C ng hòa liên bang c.
Đồng bộ tài khoản