Quyết định số 69/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 69/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2006/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2006/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2006/Q -BTC Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ TRONG LĨNH V C HÀNG KHÔNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Quy t nh s 37/2002/Q -TTg ngày 14/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 c a B Chính tr v h i nh p kinh t qu c t ; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i và theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí, l phí trong lĩnh v c hàng không. i u 2. i tư ng n p phí, l phí là các t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài khi ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng không th c hi n các công vi c quy nh thu phí, l phí t i Bi u m c thu quy nh t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng không th c hi n các công vi c nêu t i i u 2 Quy t nh này có nhi m v t ch c thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí theo quy nh t i Quy t nh này (dư i ây g i là cơ quan thu phí, l phí). i u 4. Phí, l phí trong lĩnh v c hàng không thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p i tư ng n p phí, l phí có nhu c u n p b ng ngo i t thì ư c thu b ng ngo i t trên cơ s quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu phí, l phí. i u 5. Phí, l phí trong lĩnh v c hàng không là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý, s d ng như sau:
  2. 1. Cơ quan thu phí, l phí ư c trích 60% (sáu mươi ph n trăm) trên t ng s ti n thu v phí, l phí trang tr i chi phí cho vi c th c hi n công vi c, d ch v , thu phí, l phí theo ch quy nh; 2. T ng s ti n phí, l phí th c thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l quy nh t i kho n 1 i u này, s còn l i (40%) cơ quan thu phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Đi u 6. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 116/1999/Q -BTC ngày 21/9/1999 c a B trư ng B Tài chính ban hành bi u m c thu l phí qu n lý nhà nư c v hàng không. 3. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch thu phí, l phí không c p t i Quy t nh này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí và Thông tư s 45/2006/TT- BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT- BTC. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; TH TRƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban nhân dân, S Tài chính, C c thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trương Chí Trung - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c Hàng không Vi t Nam; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V CST (CST3). BI U M C THU PHÍ, L PHÍ TRONG LĨNH V C HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2006/Q -BTC ngày 07 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Tài chính) M c thu ơn v Stt Danh m c phí, l phí tính ( ng)
  3. I. PHÍ 1. Sát h ch i u ki n c p gi y phép hành ngh nhân viên chuyên ngành hàng không 1.1. Sát h ch c p gi y phép, năng nh cho thành viên t lái: a) Lý thuy t: -C pl n u L n 500.000 - Gia h n, b sung năng nh L n 400.000 b) Th c hành L nL n 1.700.000 1.2. Sát h ch c p gi y phép, năng nh cho ki m soát viên không lưu, an ninh hàng không, ti p viên, nhân viên k thu t chuyên ngành và các nhân viên chuyên ngành hàng không khác: a) Lý thuy t: -C pl n u L n 500.000 - Gia h n, b sung năng nh L n 400.000 b) Th c hành L n 250.000 2. Ki m nh c p gi y phép ch ng nh n i u ki n bay cho t u bay (tính theo tr ng t i c t cánh t i a c a t ng lo i t y bay) 2.1. C p l n u, gia h n T n 200.000 2.2. Trư ng h p c bi t (công nh n hi u l c, bay k T n 150.000 thu t…) 3 Ki m nh c p ch ng ch lo i t y bay Lo i 100.000.000 II L PHÍ 1. C p gi y ch ng nh n ăng ký t u bay 1.1. Lo i t u bay dư i 5.700 kg L n 1.500.000 1.2. Lo i t u bay t 5.700 kg tr lên L n 4.500.000 2. C p gi y ch ng nh n i u ki n bay cho t u L n 500.000 bay 3. C p gi y ch ng nh n lo i cho t u bay L n 1.000.000 4. ăng ký các quy n i v i t u bay L n 1.500.000 5. Thay i n i dung gi y ch ng nh n ăng ký L n 750.000 các quy n i v i t u bay
  4. 6. ăng ký giao d ch b o m i v i t u bay 6.1 ăng ký, gia h n ăng ký giao d ch b o m b ng t u bay (xác nh theo giá tr kho n giao d ch m b o tính b ng ng Vi t Nam): a) Giá tr giao d ch dư i 2,1 t ng L n 1.800.000 b) Giá tr giao d ch t 2,1 t ng n 70 t ng L n 5.400.000 c) Giá tr giao d ch t 70 t ng n 280 t ng L n 10.000.000 d) Giá tr giao d ch trên 280 t ng L n 18.000.000 ) Trư ng h p không xác nh ư c c th giá tr L n 18.000.000 giao d ch 6.2. Thay i n i dung trong gi y ch ng nh n ăng ký L n 350.000 giao d ch b o m b ng t u bay 7. C p gi p phép, gi y ch ng nh n cho các t ch c, nhân viên chuyên ngành hàng không 7.1 Gi y ch ng nh n cơ s b o dư ng t u bay; cơ s ào t o, hu n luy n; nhà khai thác t u bay (AOC): a) C p l n u L n 20.000.000 b) Gia h n, b sung năng nh L n 15.000.000 c) C p l i L n 1.200.000 7.2. Gi y phép hành ngh cho thành viên t bay, ki m soát viên không lưu và nhân viên chuy n ngành hàng không: a) C p l n u, c p l i L n 50.000 b) Gia h n, b sung năng nh L n 30.000 8. L phí trong lĩnh v c qu n lý ho t ng bán vé, ch ng t v n chuy n hàng không và gom g i hàng b ng ư ng hàng không 8.1 Gi y phép m Văn phòng bán vé c a hãng hàng Gi y 1.000.000 không nư c ngoài 8.2 ăng ký h p ng ch nh i lý, t ng i lý bán Gi y 1.200.000 vé, h p ng i lý xu t HAWB (c p l n u, c p l i, gia h n) 8.3 Gi y ăng ký xu t v n ơn hàng không th c p Gi y 1.200.000 9 L phí c p th ki m soát an ninh (ra, vào c ng hàng không, sân bay) 9.1 C p cho ngư i:
  5. a) Th s d ng nhi u l n theo th i h n Th 150.000 b) Th s d ng m t l n Th 20.000 9.2 C p cho phương ti n a) Th s d ng nhi u l n theo th i h n Th 100.000 b) Th s d ng m t l n Th 20.000 10. Gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay 10.1 i v i c ng hàng không qu c t : a) C p l n u L n 40.000.000 b) Gia h n; b sung L n 8.000.000 c) C p l i L n 2.000.000 10.2. i v i c ng hàng không khác: a) C p l n u L n 30.000.000 b) Gia h n; b sung L n 5.000.000 c) C p l i L n 2.000.000 Ghi chú: 1. Ngư i d sát h ch ph n nào thì n p phí sát h ch ph n ó. 2. Trư ng h p ngư i d sát h ch l n th nh t không t yêu c u i v i ph n nào thì thi l i l n sau ph i n p m c phí sát h ch ph n ó. 3. M c thu quy nh t i i m 1 và i m 7 m c II không bao g m các chi phí thuê chuyên gia nư c ngoài, thuê máy móc, trang thi t b ki m nh c a nư c ngoài và chi phí giám nh s c kh e cho các nhân viên. Các t ch c, cá nhân có nhu c u c p gi y phép, gi y ch ng nh n ph i t trang tr i các chi phí trên (n u có phát sinh)./.
Đồng bộ tài khoản