intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 696/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

78
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 696/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục đề tài thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 “khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội”, mã số KC.09/06-10 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 696/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGHỆ NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 696/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - XÃ HỘI”, MÃ SỐ KC.09/06-10 ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định só 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ; Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Qui chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số điều của “Qui chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010”; Căn cứ Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Qui định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”; Căn cứ Quyết định số: 2026/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học và công nghệ Biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội”; Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2009 thuộc chương trình KC.09/06-10; Theo đề nghị của các Ông Chủ nhiệm Chương trình KC.09/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 02 đề tài thuộc Chương trình : KC.09/06-10 để tuyển chọn trong kế hoạch năm 2009 (phụ lục kèm theo). Thời gian thực hiện các đề tài trong Danh mục không quá 24 tháng. Điều 2. Giao cho các Ông chủ nhiệm Chương trình KC.09/06-10 phối hợp với Giám đốc Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước để đánh giá hồ sơ các đề tài theo qui định hiện hành để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tuyển chọn. Điều 3. Các Ông Chủ nhiệm các Chương trình: KC.09/06-10, Giám đốc Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Lưu VT, VPCT. Lê Đình Tiến
  3. PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 ĐỀ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009 Tên Chương trình: Khoa học và Công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế- xã hội, mã số: KC.09/06-10 (Kèm theo Quyết định số: 696 /QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Tên Đề tài Định hướng mục tiêu Sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm n cứu cơ sở khoa học, pháp - Có được cơ sở khoa học và pháp lý 1. Luận chứng về cơ sở khoa học và pháp lý phục v phân vùng quản lý tổng hợp phục vụ phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam được các cơ quan quản ven bờ biển Việt Nam vùng ven bờ biển; nhận; ne Coastal Zone of VietNam) - Phân vùng quản lý tổng hợp ven bờ 2. Bộ tư liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi biển Việt Nam. kinh tế xã hội vùng ven bờ biển Việt Nam và hồ sơ phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt 3. Bản đồ phân vùng tỷ lệ 1:1.000.000 trên phạm vi vùng ven bờ biển Việt Nam và tỷ lệ 1:500.000 cho trọng điểm Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. giá mức độ suy thoái các hệ - Có được bộ tư liệu đầy đủ và hệ thống - Bộ tư liệu về hiện trạng các hệ sinh thái (HST Rừ hái vùng ven bờ biển Việt về hiện trạng các hệ sinh thái ven bờ mặn, cỏ biển, san hô, cửa sông, đầm phá và nước tr và đề xuất các giải pháp quản biển Việt Nam. Trung Bộ) vùng ven bờ biển Việt Nam. vững. - Có được luận chứng KH đánh giá - Luận chứng khoa học đánh gía nguyên nhân và m nguyên nhân, mức độ suy thoái và dự thoái các hệ sinh thái ven bờ biển Việt Nam và dự b báo xu thế biến động của các hệ sinh thái biến động của chúng. vùng ven bờ biển Việt Nam. - Bản đồ hiện trạng phân bố các hệ sinh thái tỷ lệ 1 cho toàn vùng nghiên cứu và 1:500.000 cho các vùn điểm Vịnh Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ Số lượng: 02 đề tài Lưu ý: - Thời gian thực hiện của các nhiệm vụ không quá 24 tháng; - Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: 16 giờ 30, ngày 30/5/2008;
  4. - Nơi nhận hồ sơ: Tại Văn phòng các chương trình (tầng 4, số 70 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2