Quyết định số 697/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 697/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 697/2006/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cho các Cựu chiến binh được tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 697/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 697/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ CHO CÁC CỰU CHIẾN BINH ĐƯỢC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16.5.2005 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế; Căn cứ Thông tu Liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27.7.2005 của Liên Bộ: Y tế và Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc; Theo dề nghị của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tại tờ trình số 02/TTr-CCB ngày 09.5.2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Cấp kinh phí đóng bảo hiểm y tế bắt buộc cho 14.147 (mười bốn nghìn một trăm bốn mươi bẩy) Cựu chiến binh được tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, cụ thể như sau: Huyện Lương Tài 1.831 Huyện Tiên Du 1.909 Huyện Gia Bình 1.655 Huyện Từ Sơn 1.672 Huyện Quế Võ 2.242 Huyện Yên Phong 2.332 Huyện Thuận Thành 1.624 Thành phố Bắc Ninh 882 Điều 2. Giao Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện, dảm bảo dúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản