intTypePromotion=1

Quyết định số 70/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 70/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2005/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản "Phát hành trái phiếu đô thị" tại Kho bạc Nhà nước thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2005/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 70/2005/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TẤT TOÁN (XÓA) TÀI KHOẢN "PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ" TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Khoản 2, Điều 7 của Luật Ngõn sỏch Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2470/TC-NS ngày 13 tháng 4 năm 2005 về cho phép tất toán tài khoản Phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay tất toán (xóa) tài khoản "Phát hành trái phiếu đô thị" tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (tài khoản số 946.02.00.00044) được thành lập theo Quyết định số 133/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Tài chánh - Vật giá (nay là Sở Tài chính) đứng tên chủ tài khoản. Điều 2. Cho nộp toàn bộ số dư trên tài khoản nêu tại Điều 1 vào ngân sách thành phố. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận : PHỐ - Như điều 3 KT. CHỦ TỊCH - TTUB : CT, PCT/TT, TM PHÓ CHỦ TỊCH - VP HĐ-UB : PVP/KT - Tổ TM, TH - Lưu (TM/P)
  2. Nguyễn Hữu Tín
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2