Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 704/2003/QĐ-BKH Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2003 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ S 704/2003/QĐ-BKH NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2003 BAN HÀNH DANH M C THI T B , MÁY MÓC, PHƯƠNG TI N V N T I CHUYÊN DÙNG TRONG NƯ C ĐÃ S N XU T ĐƯ C; DANH M C V T TƯ XÂY D NG TRONG NƯ C ĐÃ S N XU T ĐƯ C; DANH M C V T TƯ PH C V HO T Đ NG TÌM KI M, THĂM DÒ, PHÁT TRI N M D U KHÍ TRONG NƯ C ĐÃ S N XU T ĐƯ C B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Ngh đ nh s 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và đ u tư; Căn c Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng và Ngh đ nh s 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng; Căn c Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh đ nh s 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh đ nh s 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t d u khí; Căn c ý ki n c a các B , ngành liên quan. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c đã s n xu t đư c; Danh m c v t tư xây d ng trong nư c đã s n xu t đư c và Danh m c v t tư ph c v ho t đ ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí trong nư c đã s n xu t đư c. 1. Danh m c thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c đã s n xu t đư c áp d ng đ làm cơ s phân bi t v i lo i: a) Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c chưa s n xu t đư c, c n nh p kh u đ t o tài s n c đ nh c a doanh nghi p thu c đ i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 4 Ngh đ nh s 79/2000/NĐ- CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng; và m c a kho n 2 Đi u 60 Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) Thi t b , máy móc, ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c chưa s n xu t đư c; c n nh p kh u đ ti n hành ho t đ ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí thu c đ i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 4 Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng; và kho n 1 Đi u 55 Ngh đ nh s 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t d u khí. 2. Danh m c v t tư xây d ng trong nu c đã s n xu t đư c đư c áp d ng đ làm cơ s phân bi t v i lo i v t tư xây d ng trong nư c chưa s n xu t đư c, c n nh p kh u đ t o tài s n c đ nh c a doanh nghi p thu c đ i tư ng: a) Không ch u thu giá tr gia tăng theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 4 Ngh đ nh s 79/2000/NĐ- CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia
 2. tăng; và m c b kho n 2 Đi u 60 Ngh đ nh s 24/2000/NĐ- CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; b) Đư c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i m c đ, kho n 1 Đi u 57 Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Danh m c v t tư ph c v ho t đ ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí trong nư c đã s n xu t đư c đư c áp d ng đ làm cơ s phân bi t v i lo i v t tư trong nư c chưa s n xu t đư c, c n nh p kh u đ ti n hành ho t đ ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí thu c đ i tư ng: a) Không ch u thu giá tr gia tăng theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 4 Ngh đ nh s 79/2000/NĐ- CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng; và kho n 1 Đi u 55 Ngh đ nh s 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t D u khí; b) Đư c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 54 Ngh đ nh s 48/2000/NĐ- CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t D u khí. Đi u 2. Trong quá trình s d ng Danh m c n u có ý ki n không th ng nh t gi a cơ quan H i quan v i doanh nghi p thì cơ quan H i quan ph i h p v i các S K ho ch và Đ u tư đ a phương xem xét đ x lý. Trư ng h p còn vư ng m c thì T ng c c H i quan ki n ngh B K ho ch và Đ u tư xem xét quy t đ nh ho c s a đ i, b sung Danh m c. Đi u 3. Danh m c thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c đã s n xu t đư c; Danh m c v t tư xây d ng trong nư c đã s n xu t đư c và Danh m c v t tư ph c v ho t đ ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí trong nư c đã s n xu t đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh này s đư c xem xét b sung cho phù h p v i tình hình th c t trên cơ s đ ngh c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành. Đi u 4. Quy t đ nh này thay th các Quy t đ nh s 214/1999/QĐ-BKH ngày 26 tháng 4 năm 1999, s 462/2000/QĐ-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000, s 227/2001/QĐ-BKH ngày 17 tháng 5 năm 2001, s 229/2001/QĐ-BKH ngày 18 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B K ho ch và đ u tư đã ban hành và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trương Văn Đoan (Đã ký) DANH M C V T TƯ XÂY D NG TRONG NƯ C ĐÃ S N XU T ĐƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 704/2003/QĐ-BKH ngày 18 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) STT Tên m t hàng Mã s theo bi u Ký hi u quy cách, mô t thu nh p kh u đ c tính k thu t Nhóm Phân nhóm 1 Cát 2505 Cát đen, cát vàng 2 Th ch anh 2506 10 00 D ng b t màu tr ng 3 Đ t sét, b t sét 2507 00 00 4 Cao lanh 2507 00 00 Al2O3: 21 - 37% 5 Bentonite c c nh i 2508 10 00 D ng b t màu vàng sáng 6 Bentonite gi ng khoan 2508 10 00 D ng b t màu vàng sáng
 3. 7 Bentonite khuôn đúc 2508 10 00 D ng b t màu vàng sáng 8 Diatomite 2512 00 00 D ng b t 9 Đá kh i, đá t m và đá lát arble 2515 6801 00 00 10 Đá kh i, đá t m và đá lát granit, 2516 đ c, bazan, base, sabbase 6801 00 00 11 Đá, s i xây d ng 2517 12 Dolomite 2518 D ng b t màu xám ho c tr ng 13 Đá vôi và b t đá vôi 2521 00 00 14 Vôi 2522 15 Clinker 2523 10 Đ s n xu t ximăng Poóclăng 16 Ximăng b n suynphát 2523 30 00 PCs, PChs 17 Ximăng Puzolan 2523 90 00 PCpuz 18 Ximăng ít to nhi t 2523 90 00 PCit 19 Ximăng Poóclăng 2523 29 PCB30, PCB40, PC30, PC40, PC50 20 Ximăng Poóclăng tr ng 2523 21 00 PCw 21 Mica 2525 20 00 D ng v y màu tr ng trong, kích c t 16 mesh đ n 100 mesh 22 Felspat 2529 10 00 D ng b t, h t màu tr ng ho c vàng sáng 23 Fluorit 2529 21 00 D ng b t 2529 22 24 Ô xy đóng chai 2804 40 00 Đ thu n > 99,6% 25 Ni tơ đóng chai 2804 30 00 Đ thu n > 99,95% 26 Carbon dioxit (l ng, r n) 2811 21 00 Đ thu n > 99,6% 27 Canxi Clorua (CaCl2) 2827 20 10 D ng b t tr ng 28 Mu i ăn 2827 39 00 Mu i tinh ch và mu i công nghi p 29 Canxi Carbonat (CaCO3) 2836 50 D ng b t ho c h t màu tr ng 30 Silicat Flour 2839 90 00 D ng b t màu vàng sáng 31 Barite API 2851 00 90 D ng b t màu be sáng 32 Biosafe 2851 00 90 D ng ch t l ng hơi s n s t, t màu vàng sáng đ n vàng 33 Axetylen (C2H2) 2901 29 10 Đ thu n > 99,7%
 4. 34 DMC - lub 2942 00 00 D ng l ng s n s t, màu t i 35 Sơn giàn khoan và các k t c u 3208 10 40 3209 90 90 36 Sơn hoá h c các lo i 3208 Các lo i sơn trang trí công nghi p đ c ch ng 3209 37 Dung môi kèm theo sơn 3209 90 90 D ng b t màu vàng sáng 38 Keo dán công nghi p 3506 39 V a ch u l a 3816 00 10 Cao nhôm và sa m t 40 ng nh a b o v cáp thông tin 3917 Φ 32 mm - Φ 40 mm HĐPE 41 ng nh a nhôm nhi u l p 3917 Đư ng kính trong đ n Φ 35mm 42 ng PVC và ph tùng 3917 Φ 20 - Φ 200mm 43 T m l p ván nh a 3920 0,9mm x 0,8m x 2m 3921 44 Panel Polyuretan 3921 13 00 Dày 50 - 200 mm 45 C a nh a 3925 20 00 3925 30 00 46 Joăng c p nư c và thoát nư c 4016 99 99 L p đ t trong đư ng ng gang, dân d ng nh a, bê tông 47 T m cao su 4016 99 94 48 Th m cách đi n 4016 99 99 Đi n áp 10-22-35kV. Kích thư c 1 x 0,64 x 0,008m 49 Th m cao su th d c th thao 4016 99 94 Kích thư c 1 x 0,008 m tr i sân c u lông 50 G dùng kê lót trên giàn khoan 4407 99 51 G c p-pha, quy cách 4409 20 52 Các lo i đá lát 6801 00 00 53 Đá nghi n, đá mài hình bánh xe Đư c ch t o t h t mài ho c tương t corindon nhân t o, ch t liên k t 6804 10 00 g m. Đư ng kính ngoài t 5mm đ n 900mm, đ dày t 5mm đ n 300mm 54 Đá mài ch t k t dính g m hình 6804 22 Đư c ch t o t h t mài kh i lo i có c u t o h t mài corindon nhân t o. ch a trên 99% là Al2O3 Có các hình kh i vuông, ch nh t, d hình khác
 5. Đư c ch t o t h t mài corindon nhân t o, ch t liên k t 55 Đá mài bavia, đá c t kim lo i, nh a. có c u t o h t mài ch a trên 6804 30 99 % là Al2O3 Đá hình bánh xe, có đư ng kính ngoài 100mm đ n 350mm, dày 1,5 mm đ n 5mm 56 B t mài (h t mài) nhân t o 6805 H t thô và m n đư c ch t o t qu ng bôxít nhôm 57 Các s n ph m s n xu t t 6810 ximăng, bê tông 58 C t đi n bê tông ly tâm 6810 91 90 Cho đư ng dây đ n 35 KV 59 G ch Block 6810 11 00 Ch t o b ng cách nén ép xi măng + cát 60 Các s n ph m b ng xi măng 6811 amiăng, b ng xi măng s i xenlulô ho c tương t 61 T m l p fibrô ximăng và amiăng 6811 10 00 920 x 1500mm ximăng 6811 20 00 62 G ch ch u l a 6902 10 00 Mg - Chrome Mg - Spinel (MS80, MS86) 63 G ch p, lát (Ceramic, Granit, Cotto, Terrazo, Brestonstone, 6904 Đ n 500mm x 500mm Terastone) 6907 6908 64 G ch xây, g ch lát n n, ngói 6904 l p 65 S v sinh 6910 Các lo i 66 Kính ph ng, kính m , kính ph n 7003 12 20 Dày t 1,5 - 18mm quang 7003 12 90 7003 19 20 7003 19 90 7004 20 20 7004 20 90 7004 90 20 7004 90 90 7005 10 20 7005 10 90 7005 21 20 7005 21 90
 6. 67 Kính dán 7008 00 00 Dày t 1,5 - 18mm 68 Kính gương 7009 Dày t 1,5 - 18mm 69 Thép lá m k m và ph màu 7210 30 11 Dày t 1,2 tr xu ng 7210 61 10 7210 70 70 Thép thanh, thép cu n các lo i 7213 10 Φ 5,5 - Φ 40 mm (tròn trơn và v n) 7214 10 7214 20 00 7214 91 71 Thép hình các lo i 7216 10 00 Các lo i thép hình U, I, L, T có chi u cao đ n 140 mm 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 32 11 7216 33 11 7216 40 11 72 Dây thép thư ng (đen và m 7217 10 10 Φ1 - Φ 5mm k m) 7217 20 10 7217 90 20 73 Các lo i ng gang (gang xám, 7303 00 11 Lo i thông d ng và lo i Φ 150 - gang c u) Φ 600 mm, dài 5 - 6m 7303 00 12 7303 00 13 7303 00 21 7303 00 22 74 ng áp l c, c a van 7304 31 B ng thép dùng cho thu đi n, dày t 6 - 20mm, áp su t >15at 75 Các lo i ng thép hàn đen, m 7306 Φ 14 - Φ 115mm k m 76 Các lo i ng thép hàn xo n c 7306 Φ 400 - Φ 2.600mm l n 77 Các lo i c a, khung c a b ng 7308 30 00 Lo i thông d ng s t ho c thép
 7. 78 D m c u thép đư ng b và 7308 10 D m c u thép đư ng b , kh u d m thép đư ng s t đ đ n 100m, t i tr ng H30 D m thép đư ng s t kh u đ đ n 100m t i tr ng T26 79 Khung nhà, khung kho và c u 7308 90 10 ki n nhà l p s n b ng thép 9406 00 94 80 T m l p - thép lá m k m, m 7308 90 30 Dày 0,25 - 0,55mm màu d ng múi Dài 3500mm 81 Các lo i b ch a 7309 00 00 Lo i thông d ng 82 Các lo i thùng phi 7310 Lo i thông d ng 83 Cáp thép ch ng thép và dây 7312 Có k t c u đ n 37 s i. Ti t di n 2 néo LK - 09 đ n 170mm 84 Dây m k m, dây k m gai 7313 00 00 85 Các lo i phên, lư i, rào s t 7314 20 00 Lo i thông d ng ho c thép 7314 50 00 86 Đinh s t, thép 7317 87 Đinh vít, bulông, đinh c, đai c 7318 Lo i thông d ng 2 88 Dây đ ng tròn 7408 11 10 Ti t di n t 16 đ n 630mm 89 Dây cáp đ ng tr n 7413 00 11 7413 00 12 90 Dây đi n các lo i 7605 Lõi nhôm không h p kim 8544 Lõi đ ng không h p kim 91 Các c u ki n nhôm đ nh hình 7610 10 00 7610 90 90 2 92 Dây cáp nhôm tr n 7614 90 11 Ti t di n t 16 đ n 1200mm 7614 90 12 7614 90 13 7614 90 19 2 93 Dây cáp nhôm tr n lõi thép 7614 10 11 Ti t di n t 35 đ n 1200mm 7614 10 12 7614 10 13 7614 10 19 94 Bi n báo an toàn 8310 00 90 B ng h n h p ch t d o t ng h p + s i thu tinh 95 Kh p n i v n năng 8483 60 00 HH50 96 ng c u chì 8485 90 90 Φ 24 x Φ 32 b ng composite
 8. 97 H p b o v công tơ b ng s t và 8485 90 90 H p 1, 2, 4, 6 công tơ 1 pha. b ng composite H p công tơ 3 pha 98 Cáp đi n tho i 8544 49 Đư ng kính t 0,4 - 0,9mm, t 6 - 1.200 đôi 99 Cáp ru t đ ng, nhôm, AC b c 8544 11 20 Lo i 1 ho c hai lõi có ti t di n 2 cách đi n XLPE, PVC cho lõi đơn đ n 630mm đư ng dây trên không trung th Lo i 3 ho c 4 lõi có ti t di n lõi và h th 2 đơn đ n 400mm 8544 11 30 8544 20 10 8544 20 20 100 Cáp truy n s li u (Cáp LAN) 8544 49 CAT5, CAT5E, CAT6 101 Dây thuê bao đi n tho i 8544 49 M t ho c nhi u s i 102 Cáp s i quang 9001 11 S d ng cho ngành bưu đi n 9001 12 9001 13 103 Bóng đèn đi n các lo i 9405 10 20 104 Giá ph i dây Dây quang ODF, dây trung gian IDF 105 H p chia dây H p s t 6 l . H p composite 6 l ,9l DANH M C MÁY MÓC, THI T B , PHƯƠNG TI N V N T I CHUYÊN DÙNG TRONG NƯ C ĐÃ S N XU T ĐƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 704/2003/QĐ-BKH ngày 18 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) STT Tên m t hàng Mã s theo Ký hi u quy cách, mô t đ c tính bi u thu nh p k thu t kh u Nhóm Phân nhóm 1 C t đi n cao th b ng thép m 7308 20 11 Cho đư ng dây đ n 500 kV nhúng k m nóng 2 Các lo i dàn giáo, c t ch ng, 7308 40 Lo i thông d ng c p pha kim lo i 3 3 B n ch a 7309 00 00 Đ n 4.000 m 3 4 B n ch u áp l c và b n ch a 7310 Đ n 1.000 m áp su t làm vi c đ n khí nén 100 at; v i tích s PV
 9. 6 Đ ng cơ đ t trong 8408 10 10 Công su t đ n 30 CV, lo i diesel 3 7 Máy bơm nư c thu l i 8413 81 Đ n Q = 32.000 m /h, H = 30-40m 8 Máy nén l nh 8414 30 99 Công su t đ n 150.000 kcal/h 3 9 Máy nén khí 8414 40 00 Đ n 32 at, 18 m /h 3 10 Qu t công nghi p 8414 51 Đ n 100.000 m /h 8414 59 11 Bu ng l nh (trên b ) 8418 50 22 Ghép t Panel Polyuretan cách nhi t hai m t b c tôn ph sơn plastic chi u cao bu ng l nh đ n 3 10 m, dung tích đ n 20.000 m 12 T đông gió 8418 69 90 Công su t 100 - 250 kg/m 13 T đông ti p xúc 8418 69 90 Công su t 500 - 2000 kg/m 14 Máy làm đá v y 8418 69 50 15 IQF ki u lư i th ng, ki u xo n 8418 69 90 Công su t c p đông t 200 - 1000 c và siêu t c kg/h 16 N i h p ti t trùng 8419 20 00 Lo i 20 lít, 52 lít, 75 lít 17 T s y 8419 39 19 T 30 lít đ n 200 lít 18 Máy ép g ch Block 8420 10 90 Đ n 600 viên/h, 13 kW 19 Máy đóng m c a c ng dùng 8425 11 00 S c nâng đ n 100 t n đ ng cơ đi n 20 Máy đóng m c a c ng tay 8425 19 00 S c nâng đ n 30 t n quay 21 T i ch y b ng đ ng cơ đi n 8425 31 00 S c nâng đ n 50 t n 22 T i các lo i 8425 39 00 S c nâng đ n 10 t n 23 C n c u trên t u sông, tàu ven 8426 11 00 S c nâng đ n 15 t n, t m v i 18m bi n các lo i 24 C ng tr c 8426 S c nâng đ n 125 t n Kh u đ đ n 64 m 25 C u tr c 8426 Lo i 1 d m (s c nâng đ n 10 t n, kh u đ đ n 25 m) Lo i 2 d m (s c nâng đ n 90 t n, kh u đ đ n 34 m) Lo i tháp (s c nâng đ n 20 t n, t m v i đ n 25 m) 26 Thang máy 8428 10 10 Ch ngư i (t i tr ng đ n 2 t n, v n t c đ n 1,5 m/s) Ch hàng (t i tr ng đ n 5 t n, v n t c đ n 1,5 m/s) 27 Xe lu tĩnh bánh l p 8429 40 10 10 - 12 t n
 10. 28 Xe lu tĩnh bánh thép 8429 40 10 6 - 12 t n 29 Xe lu rung bánh thép 8429 40 10 Tr ng t i khi rung đ n 10 t n Thi t b thi công khoan c c nh i các công trình xây d ng 30 g m: Gàu khoan đ t, đá 8431 41 00 Φ: 600 - 2200 mm Gàu vét đ t, đá 8431 41 00 Φ: 600 - 2200 mm B ng đ bê tông Φ: 219-273 mm, dài 80 m ng th i r a Φ: 89 mm, dài 80 m 31 Máy g t lúa r i hàng 8433 51 00 B r ng c t 1,2 - 1,5 m Công su t đ n 0,5 ha/h 32 Máy tu t lúa có đ ng cơ và 8433 52 00 Công su t đ n 2,5 t n/h không có đ ng cơ 33 Máy xay sát g o 8437 80 10 Công su t đ n 6 t n/h 8437 80 20 34 Máy đánh bóng g o các lo i 8437 80 51 Công su t đ n 6 t n/h 35 Dây chuy n ch bi n g o xu t 8437 10 Công su t đ n 10 t n/h kh u 36 Dây chuy n s n xu t bia 8438 40 Công su t đ n 2000 lít/ngày 37 Dây chuy n ch bi n b t cá 8438 80 91 Công su t đ n 80 t n nguyên li u/ngày 38 Dây chuy n s n xu t gi y bao 8439 20 00 Công su t 1.000 - 5.000 t n/năm bì (Krap) 39 Dây chuy n s n xu t gi y 8439 20 00 Công su t đ n 1.500 t n/năm vàng mã 40 Dây chuy n s n xu t gi y v 8439 20 00 Công su t 1.000 - 1.500 t n/năm sinh 41 Dây chuyên cán thép xâyd ng 8455 21 00 Công su t đ n 30.000 t n/năm 42 Máy ti n v n năng ph thông 8458 19 Đư ng kính đ n 650 mm, dài 3.000 mm 43 Máy khoan c n 8459 29 Đư ng kính mũi khoan đ n 40 mm, hành trình dài 400 mm 44 Máy khoan bàn 8459 29 Đư ng kính đ n 13 mm 45 Máy mài hai đá 8460 90 Đư ng kính đ n 400 mm 46 Máy bào ngang ph thông 8461 20 Hành trình 650 mm 47 Máy cưa c n 8461 50 48 Máy búa hơi 8462 10 Đ n 75 kg 49 Tr m nghi n sàng đá 8474 20 Công su t đ n 50 t n/h
 11. 50 Máy tr n bê tông ki u rơi t 8474 31 Đ n 250 lít/m , 5,2 kW do 51 Máy tr n bê tông cư ng b c 8474 31 Đ n 500 lít/m - 10 kW 3 52 Tr m tr n bê tông 8474 31 Công su t đ n 80 m /h 53 Tr m tr n bê tông nh a nóng 8474 32 Công su t đ n 104 t n/h 3 54 Máy tách cát 8474 10 Công su t 25 - 50 m /h 55 C m h p s thu 8483 40 21 G n đ ng cơ diesen đ n 15 CV 56 Máy phát đi n (trên b ) 8501 61 Công su t không quá 75 kVA 8502 11 00 Đi n áp ra 220/240V 57 Đ ng cơ đi n m t pha (không 8501 Công su t đ n 2,2kW, đ ng cơ t kín nư c) đi n không đ ng b , rô to ng n m ch 58 Đ ng cơ đi n ba pha (không 8501 Công su t t 0,55kW đ n 90kW, kín nư c) đ ng cơ không đ ng b , rô to ng n m ch t 750vg/ph đ n 3000 vg/ph 59 Đ ng cơ đi n ba pha (không 8501 Công su t t 90kW đ n 1000 kW, kín nư c) đ ng cơ không đ ng b , rô to ng n m ch 600vg/ph 60 H th ng ngu n DC- 48V 8504 40 30 VITECO -ARGUS (10A-600A) 61 H th ng ngu n 8504 40 90 HRS 4500 SDPS 250 62 Thi t b ngu n đ c l p 8540 40 90 DPS 4825 DPS 4850 63 Thi t b ngu n 1 chi u 8504 40 90 HFCR - 1600 64 Balass đèn huỳnh quang d ng 8504 10 00 220V - 50 Hz ng Công su t t 20W - 40W 65 Máy bi n th 8504 21 Đi n áp đ n 110kV Công su t đ n 63MVA 8504 22 8504 23 66 Máy bi n dòng đi n 8504 31 10 Đi n áp t 6 đ n 35kV T s bi n dòng 5 - 1000/5A 67 Máy bi n đi n áp 1 pha (trên 8504 31 10 Đi n áp t 6 đ n 35kV, lo i c m b ) ng 68 Máy bi n đi n áp 3 pha (trên 8504 31 10 Đi n áp t 6 đ n 15kV, lo i c m b ) ng 69 Máy bi n dòng đo lư ng h 8504 31 Sơ c p đ n 2000A; th c p 1A và th 380V và trung th 35kV 5A
 12. 70 Máy bi n áp đo lư ng trung 8504 32 Đ n c p đi n áp 35kV th 71 Đèn lò 8513 10 10 ĐM 10A 8513 10 20 72 Giá n p đèn lò 8513 90 10 GN 16 - 32 - 48 8513 90 20 73 Máy đi n tho i t đ ng 8517 19 10 74 H p đ u dây 8517 30 HD, HC, HDTM - 50, HPDR, lô gi c 75 H pđ un i 8517 30 HCN 30, HCN 50 76 H p b o an thuê bao 8517 30 DS 391, GDT 77 H p n i dây thuê bao 8517 30 UD 78 T đ u cáp đi n tho i 8517 30 B ng s t và composite (KP 300, TS, KP 300 PCS, KP-600-PCS, KP-1600, KP 600, KP-1200) 79 H p b o an thuê bao 8517 30 DS 301 GDT 80 Măng sông cáp 8517 30 PMS 1-3 PMS 4-6 81 Măng sông cáp quang 8517 30 PMO- 12/72 FO 82 Thùng thư bưu chính 8517 30 83 Modem dùng cho m ng 8517 50 10 Payphone 84 H th ng t ng đài truy nh p 8517 50 90 DTS- 4000- AN 85 T ng đài DTS 8517 50 90 Đ n 80.000 s 86 Thi t b c t l c sét 8517 80 99 LPS 87 Thi t b ch ng đ u tr m 8517 80 99 đư ng dây P- Line 88 B o an 5 đi m MDF 8517 90 90 MDF S2000-PTC 89 Giá đ u dây MDF lo i P6000 8517 90 90 MDF P6000 90 N p h cáp thông tin GANIVO 8517 90 90 Nhp003023023 91 Phi n đ u dây 8517 90 90 1 đôi có m (BI-1), 10 đôi có m (BI -10), dây SL10 dây PO-10 (IDC102), dây thuê bao (PO-IDF và PO-ID) 92 REF n i cáp 8517 90 90 UY2 UY-POSTEF
 13. 93 Truy n d n quang PDH 8517 90 90 Optimux (4E1) 94 Thi t b ch ng sét m ng LAN 8517 80 99 POSTEF PP-RJ45/16 95 Thi t b ch ng sét trên đư ng 8517 80 99 POSTEF HSP 10-72V, POSTEF dây PCX - T43, POFTEF-B180, POSTEF-B480 S d ng cho ngành bưu đi n 96 D ng c ki m tra đư ng dây 8517 90 90 POSTEF DK-2000 thuê bao 97 Loa các lo i 8518 29 98 C u dao cao th (trên b ) 8535 21 Đi n áp 6 - 35kV. Dòng đ nh m c t 200 A đ n 1.000A 99 Aptômát các lo i (trên b ) 9536 20 00 U đ n 500V I đ n 600A 100 C u so và c u dao đ o chi u 8536 50 I đ n 3.000A (trên b ) 101 Kh i đ ng t (trên b ) 8536 90 90 UCD 220V, 380V I t 4A đ n 450A V t b ng s t sơn tĩnh đi n và l p đ t thi t b đi n tho i ho c thi t b 102 T đi n các lo i (trên b ) 8537 thông tin vi n thông bên trong 103 T đi u khi n, b o v đư ng 8537 T i các tr m bi n áp đ n 220kV dây và máy bi n áp 104 Dây thuê bao đi n tho i có 8544 49 12 POSTEF DROPWIRE dây gia cư ng 11 x 0,2 105 S cách đi n 8546 20 B ng g m đi n áp đ n 35kV 106 Toa xe l a ch khách 8605 00 00 Các lo i 3 107 Toa xe l a thùng (xitéc) 8606 10 00 Đ n 30m composite ch ch t l ng 108 Toa xe hàng, quy cách 8606 10 00 Các lo i 109 Máy kéo nh , máy kéo 4 bánh 8701 T 8CV đ n 20CV và cày b a theo sau 110 Ô tô ch khách 8702 10 Lo i thông d ng t 10 đ n 50 ch ng i 111 Ô tô con 8703 Đ n 9 ch ng i 112 Ô tô t i nh 8704 21 Đ n5t n 8704 31 113 T u khách 8901 10 Lo i thông d ng đ n 300 ch ng i 114 Phà t hành 8901 10 Các lo i
 14. 115 T u ch d u 8901 20 Tr ng t i đ n 13.500 t n 116 Tàu thu ch hàng 8901 90 Tr ng t i đ n 5.000 DWT 117 Xà lan chuyên dùng trên có 8901 90 S c nâng đ n 3.800 t n l p c n c u các lo i 118 Xà làn bi n 8901 90 Các lo i 119 Xà lan v n t i sông 8901 90 Các lo i 120 Tàu chuyên d ng ch 8901 90 Trong t i t i 1.000 TEU container 121 T u cá v g các lo i 8902 Công su t đ n 600 CV 122 T u cá v s t các lo i 8902 Công su t đ n 1980 CV 123 Tàu cá v composite 8902 Công su t đ n 1000 CV 124 T u d ch v ngh cá 8902 Công su t đ n 2000 CV 125 T u ki m ngư 8902 Công su t đ n 600 CV 126 T u kéo bi n 8904 Công su t đ n 7.000 CV 127 T u th phao 8904 Công su t đ n 3.000 CV 128 T u kéo - đ y sông 8904 Công su t đ n 300 CV 3 129 T u hút bùn t hành 8905 10 00 Đ n 500 m /h 3 130 T u hút bùn không t hành 8905 10 00 Đ n 3.000 m /h Công su t đ n 4.170 CV 131 T u cu c sông và bi n 8905 10 00 Chi u sâu cu c 10 - 20m Công su t đ n 3.000 CV 132 n i 8905 90 10 S c nâng đ n 20.000 t n 133 T u chuyên d ng t c đ cao 8906 90 90 Đ n 32 h i lý/h Công su t đ n 3.200 CV 134 T u nghiên c u bi n 8906 90 90 Công su t đ n 5.000 CV 135 Cân đi n t 9016 00 10 C-3000, C30K, C-6000, C-150KP, C-60KP S d ng cho ngành bưu đi n 136 Cân t đ ng đi n t 9016 00 10 Đ n 120 t n 137 Máy đi n châm 9018 90 90 DC 6v-2f-c 138 Công tơ đi n 1 pha; 3 pha 9028 30 10 U đ n 380 V I đ n 100 A 139 Băng t i các lo i R ng đ n 2.150 mm, dài đ n 100 m 140 Các lo i máy x y thùng quay Công su t đ n 1 t n/h 141 Các lo i Xyclon, lò nung Đ n 3,5 m3/h
 15. 142 Card thuê bao c a t ng đài S d ng cho ngành bưu đi n đi n t 143 C t ăng ten vi ba Cao đ n 150m 144 Dây chuy n ch bi n m cao Công su t đ n 6 t n/h su 145 Dây chuy n s n xu t phân Công su t 30.000 t n/năm NPK 146 Dây chuy n s n xu t phân vi Công su t đ n 20 t n/h sinh 147 Đèn báo hi u đư ng thu BH- 998p 3 148 G u t i các lo i Đ n 60 m /h, cao 25m 149 Ghi quay xi măng lò đ ng 150 H tr c và chân v t tàu thu Chân v t đư ng kính đ n 2m (đúc đ ng) 151 Kích thu l c cho lò Tuynen S c đ y đ n 60 t n, hành trình 1,6 m 152 L c b i tay áo Các lo i 3 153 Máy cán thô có răng Đ n d = 800 mm, l = 400, 15m /h 3 154 Máy cán trơn Đ n d = 1000 mm, l = 800, 20m /h 155 Máy c p li u thùng Đ n 60 m3/h 156 Máy nghi n bi Đ n 6 t n/h, s vòng quay n = 29,2 vg/ph Đ n 8 t n/h, n = 23,9 vg/ph Đ n 14 t n/h, n = 21,4 vg/ph (nguyên li u vào: 0 - 0,25 mm, s n ph m ra: 0 - 0,074 mm) 3 157 Máy nghi n hàm 400 x 600 Đ n 10 m /h 158 Máy nghi n xa luân Đ n d = 2800 mm, 40 kW 3 159 Máy nhào đùn liên h p có hút Đ n 12 m /h, 130 kW chân không 3 160 Máy nhào hai tr c có lư i l c Đ n 20 m /h, 40 kW 161 Máy th phao các lo i S c nâng đ n 5 t n 162 Máy xoá tem và in cư c thay tem 163 Thi t b đ u cu i c p quang STM-1, STM-4, STM-16 164 Thi t b đ u n i MDF T 500 đ n 5.000 đôi 165 Thi t b s n xu t g ch nung Đ n 20 tri u viên/năm các lo i
 16. 166 Thi t b m ch vòng thuê bao (DLC) 167 Thi t b s n xu t ng nư c li Đ n 300 - 1500mm; 75kW; 110 - tâm và c t đi n b ng bê tông 220 kV c t thép 168 Thi t b vi ba s 4x2, 8x2, 16x2 Mbit/s 169 Thi t b vi ba s ít kênh 1 đ n 6 kênh 170 V n thăng S c nâng đ n 500kg - 3kW 171 Vít t i các lo i Đư ng kính đ n 600mm, dài 30m 172 Xe goòng lò nung Tuynen DANH M C V T TƯ PH C V HO T Đ NG TÌM KI M, THĂM DÒ, PHÁT TRI N M D U KHÍ TRONG NƯ C ĐÃ S N XU T ĐƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 704/2003/QĐ-BKH ngày 18 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) STT Tên m t hàng Mã s theo bi u Ký hi u quy cách, mô t đ c tính thu nh p kh u k thu t Nhóm Phân nhóm 1 Biosafe 1515 19 00 D ng l ng 2 Th ch anh 2506 10 00 D ng b t màu tr ng 3 Bentonite API 2508 10 00 D ng b t màu vàng sáng 4 Bentonite c c nh i 2508 10 00 D ng b t màu vàng sáng 5 Bentonite khuôn đúc 2508 10 00 D ng b t màu vàng sáng 6 Bentonite gi ng khoan 2508 10 00 D ng b t màu vàng sáng 7 Ch t cách âm, nhi t t Bazan 2508 40 00 D ng t m 8 Dolomite 2518 D ng b t mày xám và tr ng 9 Xi măng P300 2523 29 10 Xây d ng các công trình bi n 10 Xi măng nóng gi ng khoan 2523 90 00 11 Xi măng Class G 2523 90 00 12 Mica 2525 20 00 D ng v y m u tr ng trong, kích c t 16 mesh đ n 100 mesh 13 Felspat 2529 10 00 D ng b t, h t màu tr ng ho c vàng sáng 14 D u nh t bôi trơn 2710 99 90 SAE (30 ART, 30GD, 40HDGM, 40GD, 50RT, 40RMX, 50RMX, 90TDEP, 140TDEP (GL5) ISO (150EP, 37TL, 46TL, 68TL); VIT32, VIT100
 17. 15 Canxi Clorua (CaCl2) 2827 20 10 D ng b t màu tr ng 16 Đá vôi (CaCO3) 2836 50 D ng b t ho c h t màu tr ng 17 Silica Flour 2839 90 00 D ng b t màu vàng sáng 18 Barite API 2851 00 90 D ng b t màu be sáng 19 DMC - lub 2942 00 00 D ng nh t màu t i 20 Sơn giàn khoan và các k t 3208 10 40 c u thép 3209 90 90 21 Sơn hoá h c các lo i 3208 Các lo i sơn trang trí công nghi p đ c ch ng 3209 22 Dung môi kèm theo sơn 3209 90 90 D ng b t màu vàng sáng 23 Ch t hoá d o DOP 3812 20 10 24 B t nh a PVC 3904 10 25 G dùng kê lót giàn khoan 4407 99 26 Bi n báo hi u trên giàn khoan 8310 00 90 27 B o h lao đ ng Qu n, áo, gi y, ng, mũ, y m, găng tay 28 Hoá ph m khoan khác Ch t t o m t, Polime silic h u cơ, phèn nhôm kép kali, than chì b t, v tr u B t đá c m th ch, Sterat nhôm, NaCL, ch t ho t tính b m t, HCI
Đồng bộ tài khoản