Quyết định số 706/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 706/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc chỉ đạo và chấp hành pháp luật về trật tự ATGT-TTCC trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 706/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 706/Q -UBND B c Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2006 QUY T ÐNNH V VI C THÀNH L P T CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH TH C HI N KI M TRA VI C CH O VÀ CH P HÀNH PHÁP LU T V TR T T ATGT-TTCC TRÊN NA BÀN T NH CH TNCH U BAN NHÂN DÂN T NH B C NINH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26.11.2004; Theo ngh c a Ban ATGT t nh t i t trình s 17/BATGT ngày 10.5.2006, QUY T NNH: i u 1. Thành l p T công tác liên ngành th c hi n ki m tra vi c ch o và ch p hành pháp lu t v tr t t ATGT-TTCC trên a bàn t nh, g m các ông có tên sau: 1. Ông Nguy n H u Th ng - Phó Giám c S Giao thông - V n t i, T trư ng. 2. Ông Nguy n c Tân - Phó trư ng phòng CSGT Công an t nh, T phó. 3. Ông Tr nh Văn Phu ng - Phó Giám c S Tài nguyên - Môi trư ng, Thành viên. 4. Ông Nguy n H i Ba - Phó c c trư ng C c Thu B c Ninh, TV. 5. Ông Vũ Xuân Phương - Phó Giám d c o n Qu n lý S s 4, TV. 5. Ông Tr n Văn Chính - Phó trư ng phòng CSQLHC&TTXH CA, TV. 6. Ông oàn Thanh Luân - Phó trư ng phòng ki m tra - ki m soát Kho b c nhà nu c t nh, TV. 7. Ông Tr n M nh Hòa - Chánh thanh tra S Giao thông - V n t i, TV. 8. Ông Nguy n Văn H ng - Chuyên viên Văn phòng Ban ATGT t nh, TV. i u 2. - T công tác liên ngành có nhi m v ki m tra vi c ch o và ch p hành pháp lu t v tr t t ATGT-TTCC, Ch th s 04/2006/CT-UBND ngày 24.3.2006 và k t lu n c a Ch t ch UBND t nh t i H i ngh t ng k t công tác m b o tr t t ATGT năm 2005, phương hư ng nhi m v năm 2006;
  2. - T trư ng T công tác có trách nhi m xây d ng k ho ch ki m tra, trình UBND t nh phê duy t; phân công nhi m v cho t ng thành viên và duy trì ho t ng c a T theo k ho ch công tác; - T công tác liên ngành ho t d ng theo ch kiêm nhi m và t gi i th sau khi k t thúc t công tác; - Kinh phí b o m cho ho t ng c a T công tác t ngu n c a Ban ATGT t nh. i u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh; các cơ quan thành viên, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các ông có tên t i i u 1 căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản