Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
20
lượt xem
0
download

Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016 ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> -------<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> --------------Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016<br /> <br /> Số: 7172/QĐ-UBND<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP<br /> LUẬT CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2017<br /> ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;<br /> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;<br /> Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết<br /> một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;<br /> Căn cứ Quyết định số 6098/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành<br /> phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành<br /> phố giai đoạn 2016 - 2020;<br /> Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2550/TTr-STP ngày 20/12/2016,<br /> QUYẾT ĐỊNH:<br /> Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm<br /> pháp luật của Thành phố năm 2017”.<br /> Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.<br /> Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban,<br /> ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu<br /> trách nhiệm thi hành quyết định này./.<br /> <br /> Nơi nhận:<br /> - Như điều 3;<br /> - Bộ Tư pháp;<br /> - Thường trực: TU, HĐND TP;<br /> - Chủ tịch UBND TP;<br /> - PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;<br /> - VPUBTP: CVP, PVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT,<br /> <br /> TM. ỦY BAN NHÂN DÂN<br /> KT. CHỦ TỊCH<br /> PHÓ CHỦ TỊCH<br /> <br /> TH;<br /> - Cổng thông tin điện tử TP;<br /> - Lưu: VT, NC(B) .<br /> <br /> Lê Hồng Sơn<br /> <br /> KẾ HOẠCH<br /> RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ<br /> NĂM 2017<br /> (Ban hành kèm theo Quyết định số 7172/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban<br /> nhân dân thành phố Hà Nội)<br /> Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi<br /> tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định<br /> số 6098/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban<br /> hành Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố giai đoạn 2016<br /> - 2020. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm<br /> pháp luật của Thành phố năm 2017 như sau:<br /> I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU<br /> 1. Mục đích<br /> a) Rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực<br /> hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi<br /> hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp<br /> pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã<br /> hội.<br /> b) Hệ thống hóa văn bản nhằm công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục<br /> văn bản.<br /> c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố về công tác<br /> rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.<br /> 2. Yêu cầu<br /> a) Hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải được các cơ quan, tổ chức,<br /> đơn vị có liên quan tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản; không bỏ sót<br /> văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát và tuân thủ trình tự, thủ tục thực<br /> hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.<br /> b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các điều kiện<br /> cần thiết bảo đảm cho việc triển khai thực hiện hoạt động rà soát, hệ thống hóa theo quy định tại<br /> Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số<br /> điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.<br /> <br /> II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG THỰC HIỆN.<br /> 1. Nhiệm vụ chung<br /> Rà soát, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp<br /> luật khác của Trung ương khi triển khai thực tiễn tại Thành phố chưa phù hợp để kịp thời báo<br /> cáo Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục đề xuất với<br /> Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển<br /> Thủ đô.<br /> Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố<br /> đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn<br /> của Thành phố. Kịp thời công bố các văn quy phạm pháp luật bảo đảm công khai và tạo điều<br /> kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản pháp quy.<br /> 2. Nội dung thực hiện<br /> a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên:<br /> - Rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý quy định tại Khoản 1 Điều 142 Nghị định số<br /> 34/2016/NĐ-CP là văn bản được ban hành sau, có quy định liên quan đến văn bản được rà soát<br /> và thuộc một trong các trường hợp: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn văn<br /> bản được rà soát; Văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền ban<br /> hành văn bản được rà soát.<br /> - Rà soát căn cứ vào Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên sau<br /> thời điểm ban hành; Văn bản được rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội phải<br /> được các cơ quan, đơn vị thực hiện ngay khi có căn cứ theo Khoản 2 Điều 142 Nghị định số<br /> 34/2016/NĐ-CP, đảm bảo về nội dung, trình tự rà soát và xử lý kết quả rà soát theo quy định tại<br /> Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành<br /> Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.<br /> - Tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo<br /> các tiêu chí quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để hệ thống hóa và phải được đảm bảo về<br /> nội dung, trình tự, thủ tục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Mục 5,<br /> Chương IX, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện<br /> pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.<br /> b) Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực:<br /> Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực được quy định tại Điều 153 và Khoản 1, 2, 3 Điều 154 của<br /> Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phải được lập danh mục theo mẫu số 03, 04 Phụ<br /> lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính<br /> phủ và công bố theo quy định tại Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5<br /> năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn<br /> bản quy phạm pháp luật (tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017).<br /> <br /> Văn bản được xác định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần phải được đưa vào<br /> danh mục để công bố theo quy định tại Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14<br /> tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban<br /> hành văn bản quy phạm pháp luật và phải được công bố chậm nhất là 30/01/2018.<br /> c) Rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực:<br /> Tổ chức rà soát các văn bản do HĐND và UBND Thành phố ban hành (từ ngày 01/08/2008 đến<br /> hết ngày 31/12/2015) về Đất đai, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật Đô thị, đường bộ, văn hóa, thể thao.<br /> III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.<br /> 1. Thủ trưởng Sở, ban, ngành Thành phố<br /> a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát thường xuyên các văn<br /> bản do HĐND và UBND Thành phố ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình (Tiết a,<br /> Mục 2, Phần II Kế hoạch này). Việc rà soát văn bản phải được thiết lập hồ sơ và gửi Sở Tư pháp<br /> lấy ý kiến theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016<br /> của Chính phủ. Kịp thời trình UBND Thành phố hồ sơ rà soát văn bản để xem xét, quyết định<br /> việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả rà soát theo thẩm quyền.<br /> Kết quả rà soát thường xuyên phải được tổng hợp gửi Sở Tư pháp trước ngày 31/10/2017 vào địa<br /> chỉ Email: vanthu_sotp@hanoi.gov.vn.<br /> b) Giám đốc Sở, ban, ngành Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát văn bản<br /> tại Tiết c, Mục 2, Phần II Kế hoạch này.<br /> 2. Sở Tư pháp<br /> a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các Sở, ban, ngành Thành phố thực hiện<br /> Kế hoạch này.<br /> b) UBND Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ rà soát, hệ thống hóa văn<br /> bản quy phạm pháp luật của Thành phố. Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật<br /> của Thành phố gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, các thành viên là đại diện các<br /> Sở, ban, ngành có liên quan và công chức làm công tác rà soát văn bản của Sở Tư pháp.<br /> c) Trình UBND Thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng<br /> hiệu lực theo quy định.<br /> d) Tổng hợp, kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn liên quan trình<br /> Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.<br /> 3. Văn phòng UBND thành phố<br /> <br /> Phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện để các Sở, ban, ngành thu thập đầy đủ các văn<br /> bản do UBND Thành phố ban hành thuộc đối tượng rà soát; phối hợp với Sở Tư pháp đôn đốc<br /> các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch này.<br /> 4. Sở Tài chính<br /> Có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát,<br /> hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố và hướng dẫn thanh quyết toán theo<br /> đúng quy định của pháp luật.<br /> 5. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã:<br /> Căn cứ Kế hoạch này, có trách nhiệm ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, hệ thống<br /> hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.<br /> Kết quả rà soát phải được tổng hợp gửi Sở Tư pháp trước ngày 31/10/2017 vào địa chỉ Email:<br /> vanthu_sotp@hanoi.gov.vn.<br /> 6. Đề nghị Thường trực HĐND Thành phố<br /> Chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND Thành phố, Ban pháp chế<br /> phối hợp và tạo điều kiện để các Sở, ban, ngành tập hợp đầy đủ các văn bản do HĐND Thành<br /> phố ban hành thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa.<br /> Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện,<br /> thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn,<br /> vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND Thành<br /> phố./.<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản