Quyết định số 72/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 72/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi giá tối thiểu của một số nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------------- S : 72 /2003/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C S A I GIÁ T I THI U C A M T S NHÃN HI U XE HAI BÁNH G N MÁY B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c th m quy n và nguyên t c nh giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u quy nh t i i u 7, Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T NNH i u 1: Bãi b quy nh chi ti t m c giá t i thi u i v i xe hai bánh g n máy YAMAHA nhãn hi u XC 125 T; DT 125cc và Model DT 175, 171 cc t i B ng giá t i thi u các m t hàng thu c Danh m c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 164/2000/Q -BTC ngày 10/10/2000 c a B trư ng B Tài chính. Xe hai bánh g n máy nhãn hi u XC 125T; DT 125cc và Model DT 175,171cc nh p khNu áp d ng theo m c giá “Lo i khác” c a xe YAMAHA có dung tích 125cc, 175cc quy nh t i Quy t nh s 164/2002/Q - BTC ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Tài chính. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b ./. Nơi nh n: KT/B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Văn phòng TW ng Th trư ng - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c - Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph - UBND, S Tài chính, C c thu , C c H i quan các t nh, TP tr c thu c TW Trương Chí Trung - Các C c, V , Vi n cơ quan thu c B - Công báo - Lưu: VP (HC,TH) Trương Chí Trung TCT (HC, NV3 (2b))
Đồng bộ tài khoản