Quýêt định số 73/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Quýêt định số 73/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quýêt định số 73/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ Tuyến đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Công Trứ tỷ lệ 1:500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quýêt định số 73/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 73/2004/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG VÕ THN SÁU - NGUY N CÔNG TR T L 1:500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân Thành ph phê duy t Quy ho ch chi ti t Qu n Hai Bà Trưng t l 1:2000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i Công văn s 928/QHKT-P1 ngày 07 tháng 5 năm 2004, QUY T NNH i u I: Phê duy t h sơ Ch gi i ư ng tuy n ư ng Võ Th Sáu - Nguy n Công Tr t l 1/500 theo Phương án 1 (Có b n v kèm theo) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và ch nh s a tháng 4 năm 2004, ư c S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i ch p thu n và trình duy t ngày 07 tháng 5 năm 2004, v i các n i dung chính như sau: 1- a i m: Tuy n ư ng i qua các Phư ng ng Nhân, Ph Hu và Thanh Nhàn, Qu n Hai Bà Trưng. 2 - C p h ng, tuy n : 2-1. C p h ng ư ng: ư ng nhánh. 2-2. Tuy n: Chi u dài tuy n kho ng 550m . i m u tuy n : T i ngã ba Ph Võ Th Sáu - Tr n Khát Chân hi n có. i m cu i tuy n : Giao v i Ph Nguy n Công Tr hi n có.
  2. V trí tuy n ư c xác nh trên cơ s hư ng tuy n trong Quy ho ch chi ti t Qu n Hai Bà Trưng t l 1:2000 ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t t i Quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000. 2-3 Qui mô : B r ng m t c t ngang ư ng : B = 17.25¸18.37m, bao g m: Lòng ư ng xe ch y : 11.25m V a hè hai bên m i bên r ng : 3.0¸3,56m. 3. Ch gi i ư ng : - Tim tuy n i qua các i m A-B-C-D-E-F ư c xác nh b ng to ghi trên b n v ư c ký duy t kèm theo Quy t nh này. - Ch gi i ư ng ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, m t c t ngang k t h p v i các i u ki n ghi trên b n v . 4. Các nút giao thông : - Các nút giao chính hai u o n tuy n g m: Giao v i ư ng Tr n Khát Chân, giao v i ph Nguy n Công Tr và m t s nút giao v i các ư ng nhánh, ư ng n i b khác u t ch c giao b ng. i u II : - Giao Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t ch c c m m c ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao h sơ và m c gi i cho UBND Qu n Hai Bà Trưng, UBND các Phư ng ng Nhân, Ph Hu , Thanh Nhàn và t ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND Qu n Hai Bà Trưng ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c ch gi i ư ng sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo úng ch gi i ư ng và qui ho ch ư c duy t, ki m tra, x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u III : - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n Trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên - Môi trư ng và Nhà t, Tài chính - V t giá, Ch t ch UBND Qu n Hai Bà Trưng, Ch t ch UBND các phư ng: ng Nhân, Ph Hu và Thanh Nhàn qu n Hai Bà Trưng, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản