Quyết định số 738/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
6
download

Quyết định số 738/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 738/QĐ-SGTCC về việc quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý chuyên ngành đường thủy nội địa giữa Cảng vụ đường thủy nội địa, Khu Đường Sông và Thanh tra Sở Giao thông - Công chính do Sở Giao thông - Công chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 738/QĐ-SGTCC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc S GIAO THÔNG - CÔNG ******* CHÍNH ***** S : 738/Q -SGTCC Tp.H Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V QUY NNH TRÁCH NHI M PH I H P TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH Ư NG TH Y N I NA GI A C NG V Ư NG TH Y N I NA, KHU Ư NG SÔNG VÀ THANH TRA S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH GIÁM CS GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Quy t nh s 09/Q -UB ngày 09 tháng 01 năm 1991c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p S Giao thông Công chánh; Căn c Quy t nh s 1187/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tên S Giao thông Công chánh thành S Giao thông - Công chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 22/2007/Q -UBND ngày 09 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Giao thông - Công chính thành ph ; Nh m tăng cư ng trách nhi m ph i h p trong ho t ng gi a C ng v ư ng th y n i a, Khu ư ng sông và Thanh tra S Giao thông – Công chính; nâng cao ch t lư ng, hi u qu trong công tác qu n lý nhà nư c chuyên ngành v giao thông ư ng th y n i a thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Giao thông – Công chính; Theo ngh c a T công tác ch n ch nh toàn di n v t ch c và ho t ng c a Khu ư ng sông ( ư c thành l p theo Quy t nh 3567/Q -SGTCC ngày 06 tháng 11 năm 2006 c a S Giao thông – Công chính ), QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh trách nhi m ph i h p trong qu n lý nhà nư c chuyên ngành ư ng th y n i a gi a C ng v ư ng th y n i a, Khu ư ng sông và Thanh tra S Giao thông - Công chính thu c S Giao thông - Công chính Tp.H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh khác c a S Giao thông - Công chính trái v i các quy nh t i Quy t nh này. i u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng S , Trư ng các Phòng qu n lý chuyên ngành, các Phòng nghi p v S ; Giám c C ng v ư ng thu n i a, Giám c Khu ư ng sông, Chánh Thanh tra S ; Giám c, Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c S có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 3; - UBND TP.HCM “ báo cáo”; - S Tư pháp; - B GTVT; - C c ư ng Sông Vi t Nam; Tr n Quang Phư ng - Thư ng tr c ng y S ; - Ban Giám c; - Công oàn, oàn TNCS S ; - Lưu VT, PC .ntt.50. QUY NNH V TRÁCH NHI M PH I H P TRONG CÔNG TÁC QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH Ư NG TH Y N I NA GI A C NG V Ư NG TH Y N I NA, KHU Ư NG SÔNG VÀ THANH TRA S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 738/Q -SGTCC ngày 13/03/2007 c a S Giao thông - Công chính ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy nh này xác nh nh ng n i dung ph i h p, nguyên t c và m i quan h trong ho t ng ph i h p gi a C ng v ư ng th y n i a (C ng v TN ), Khu ư ng sông và Thanh tra S Giao thông - Công chính (Thanh tra S GTCC) trong công tác qu n lý chuyên ngành ư ng th y n i a trên các tuy n ư ng th y n i a do thành ph qu n lý. i u 2. M c ích th c hi n công tác ph i h p Ho t ng ph i h p nh m nâng cao trách nhi m c a các cơ quan ch c năng có liên quan thu c S Giao thông - Công chính trong vi c qu n lý có hi u qu m ng lư i và h th ng k t c u h t ng k thu t ư ng th y n i a. Công tác ph i h p ho t ng gi a C ng v TN , Khu ư ng sông và Thanh tra S GTCC ư c th c hi n trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i cơ quan theo các quy nh chuyên ngành v giao thông ư ng th y n i a thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Giao thông – Công chính. i u 3. Nguyên t c ph i h p 1. Trong gi i quy t công vi c theo thNm quy n có liên quan thông qua ho t ng ph i h p, ph i m b o tính c l p trong x lý công vi c trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i cơ quan và theo nguyên t c bình ng, h p tác, tôn tr ng l n nhau
  3. cùng th c hi n nhi m v chung, không can thi p vào quan h n i b cũng như nguyên t c x lý theo ch c trách t ng cơ quan. 2. Ho t ng ph i h p gi a C ng v TN , Khu ư ng sông và Thanh tra S GTCC ư c thông qua b ng k ho ch, chương trình công tác c th i v i các công tác thư ng xuyên, nh kỳ ho c có th a thu n, th ng nh t gi a các cơ quan i v i các trư ng h p t xu t. Trong ho t ng ph i h p, các hành vi vi ph m thu c trách nhi m, thNm quy n c a cơ quan nào thì cơ quan ó ph i x lý k p th i theo các quy nh c a pháp lu t. 3. Trong công tác ph i h p th c hi n nhi m v các cơ quan liên quan cùng th ng nh t v nguyên t c là tránh s ch ng chéo, trùng l p trong công tác ki m tra, x lý nh m tránh gây phi n hà nh hư ng n ho t ng, s n xu t, kinh doanh c a các t ch c, cá nhân liên quan. i v i nh ng công vi c vư t thNm quy n gi i quy t thì ph i có s th ng nh t gi a các cơ quan ph i h p trư c khi xu t lên c p trên có thNm quy n xem xét, gi i quy t. i u 4. Các n i dung chính trong ho t ng ph i h p Trong ph m vi trách nhi m qu n lý nhà nư c c a S Giao thông - Công chính, C ng v TN , Khu ư ng sông và Thanh tra S GTCC căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao th c hi n công tác theo các n i dung chính như sau: 1. Th c hi n công tác tuyên truy n, hư ng d n các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng khai thác trên các tuy n ư ng th y n i a nghiêm ch nh ch p hành Lu t Giao thông ư ng th y n i a và các quy nh pháp lu t c a Nhà nư c có liên quan. 2. m b o tr t t an toàn v giao thông v n t i ư ng th y n i a. Duy trì, phát huy hi u qu m ng lư i và h th ng k t c u h t ng k thu t ư ng th y n i a. 3. Ki m tra, phòng ng a, x lý và ngăn ch n k p th i các hành vi: vi ph m v tr t t , an toàn giao thông ư ng th y n i a; các hành vi xâm h i i v i m ng lư i và h th ng k t c u h t ng cũng như trong ph m vi b o v an toàn c a công trình giao thông ư ng th y n i a. Chương 2: QUAN H PH I H P VÀ TRÁCH NHI M C A M I CƠ QUAN i u 5. Trách nhi m c a C ng v TN . 1. Ch trì ph i h p v i Khu ư ng sông, Thanh tra S GTCC khi c n thi t trong công tác ki m tra và có trách nhi m l p biên b n, x ph t vi ph m hành chính các vi ph m t i khu v c c ng, b n th y n i a (tr b n khách ngang sông) ã ư c S Giao thông – Công chính c p gi y phép ho t ng. Thông tin cho Khu ư ng sông, Thanh tra S GTCC v k t qu x lý.
  4. 2. Ch trì ph i h p v i Thanh tra S GTCC và các cơ quan liên quan khác ti n hành x ph t vi ph m hành chính ho c có bi n pháp cư ng ch gi i t a i v i các c ng, b n chưa có gi y phép ho t ng theo quy nh. 3. Ti p nh n thông tin v tình hình th y văn, th i ti t, lu ng tuy n do Khu ư ng sông và các cơ quan h u quan cung c p thông báo cho các phương ti n trư c khi r i c ng b n, c bi t thông tin v nh ng tình hu ng t xu t. 4. Thông báo cho Khu ư ng sông, Thanh tra S GTCC và các cơ quan h u quan nh ng thông tin v di n bi n lu ng l ch, báo hi u, chư ng ng i v t do ngư i dân, ngư i i u khi n phương ti n, thuy n viên ph n ánh. i u 6. Trách nhi m c a Khu ư ng sông 1. Thông báo cho C ng v TN , Thanh tra S GTCC v tình hình lu ng l ch nh kỳ 03 tháng/ m t l n, tình hu ng t xu t (chư ng ng i v t, t c lu ng, tai n n giao thông, phương án m b o giao thông ư ng th y qua các khu v c có i u ti t kh ng ch giao thông, …), vi c l p c ng, b n th y n i a ho t ng không phép có bi n pháp ph i h p x lý k p th i. 2. Thông báo cho Thanh tra S GTCC ( có k ho ch ph i h p ki m tra x lý) các thông tin sau: Các vi ph m quy nh v tr t t ô th , an toàn giao thông ư ng th y n i a, các hành vi xâm h i h th ng k t c u h t ng, hành lang b o v an toàn c a công trình giao thông ư ng th y n i a. 3. Ph i h p (khi c n thi t) v i C ng v TN và Thanh tra S GTCC và các cơ quan liên quan khác ti n hành x ph t vi ph m hành chính ho c có bi n pháp cư ng ch gi i t a i v i các c ng, b n chưa có gi y phép ho t ng theo quy nh. 4. Ti p nh n thông tin do C ng v TN , Thanh tra S GTCC ph n ánh v tình hình lu ng tuy n, báo hi u, chư ng ng i v t t xu t,… có bi n pháp kh c ph c k p th i. i u 7. Trách nhi m c a Thanh tra S GTCC 1. Ph i h p v i C ng v TN , Khu ư ng sông trong công tác ki m tra và có trách nhi m l p biên b n, x lý vi ph m hành chính các hành vi vi ph m l p c ng, b n th y n i a ho t ng không phép; ng th i, ph i h p v i C ng v TN khi C ng v có yêu c u h tr x lý các vi ph m trong khu v c c ng, b n th y n i a ã ư c S Giao thông – Công chính c p gi y phép ho t ng. 2. Ch trì ph i h p v i Khu ư ng sông và các cơ quan khác liên quan trong công tác ki m tra và có trách nhi m l p biên b n, x lý các hành vi vi ph m các quy nh v tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a, k c ho t ng t i các b n khách ngang sông (tr ph m vi thu c trách nhi m c a C ng v ư ng th y n i a). 3. Ti p nh n các thông tin do C ng v TN , Khu ư ng sông ho c các cơ quan h u quan cung c p v phương án i u ti t giao thông, các vi ph m các quy nh v tr t t an toàn giao thông trên ư ng th y n i a xây d ng k ho ch ph i h p và tác nghi p c th . Trong m t s tình hu ng t xu t sau khi nh n ư c ph n nh c a
  5. C ng v TN ho c Khu ư ng sông, Thanh tra S GTCC có trách nhi m tri n khai k p th i các bi n pháp c n thi t ph i h p và x lý theo ch c trách. 4. Thông tin k p th i cho C ng v TN và Khu ư ng sông v tình hình tr t t an toàn giao thông và k t qu x lý các vi ph m qua các t th c hi n ph i h p ki m tra. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 8. Trong quá trình th c nhi m v , C ng v TN , Khu ư ng sông và Thanh tra S GTCC có trách nhi m ph i h p ch t ch theo các quy nh trên. Trư ng h p c n s d ng cơ s v t ch t, thi t b ho c kinh phí (n u có) trong công tác ph i h p, các cơ quan bàn b c, th ng nh t ho c th a thu n trên nguyên t c h tr ho c theo ch hi n hành. i u 9. nh kỳ 03 tháng m t l n, Thanh tra S GTCC ch trì cùng C ng v TN và Khu ư ng sông có cu c h p sơ k t ki m i m, ánh giá k t qu th c hi n công tác ph i h p theo Quy nh này. Thông qua ki m i m, t p trung vào vi c tìm ra các bi n pháp th c hi n t t hơn, t hi u qu hơn trong công tác qu n lý trong th i gian ti p theo. K t qu th c hi n ph i l p thành văn b n báo cáo v S Giao thông - Công chính. i u 10. nh kỳ 06 tháng m t l n, S Giao thông – Công chính (Phòng Qu n lý giao thông thu t ng h p và chuNn b n i dung) ch trì giao ban v i các cơ quan nh m ánh giá, ki m i m công tác ph i h p và ch o k ho ch ph i h p ho t ng trong th i gian ti p theo. i u 11. Trong quá trình t ch c th c hi n Quy nh này, có v n phát sinh vư ng m c, khó khăn các cơ quan k p th i báo cáo S Giao thông - Công chính (Phòng Qu n lý giao thông th y – t ng h p), trình lãnh o S Giao thông - Công chính có ch o gi i quy t./. GIÁM C Tr n Quang Phư ng
Đồng bộ tài khoản