Quyết định số 74/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 74/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2002/QĐ-UB về việc kết thúc hoạt động của Liên hiệp Xí nghiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 74/2002/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 2002 QUY T NNH "V VI C K T THÚC HO T NG C A LIÊN HI P XÍ NGHI P XE P XE MÁY HÀ N I" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28/8/1996 c a Chính ph v vi c thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p Nhà nư c; Căn c Thông báo s 124-TB/TU ngày 25/4/2002 c a Thư ng v Thành u v vi c gi i th Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , QUY T NNH i u 1 : K t thúc ho t ng c a Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i k t ngày 15 tháng 6 năm 2002. i u 2: A - Chuy n giao nguyên tr ng 08 doanh nghi p Nhà nư c sau ây v S Công nghi p Hà N i qu n lý v m t Nhà nư c : 1. Công ty S n xu t Xu t nh p khNu Xe p Xe máy Hà N i. 2. Công ty Xuân Hòa. 3. Công ty Xe máy xe p Th ng Nh t 4. Công ty Xe p Vi Ha 5. Công ty Xích líp ông Anh 6. Công ty Xe p Xe máy ng a Hà N i 7. Công ty Ph tùng Xe p ông Anh 8. Công ty Bi Hà N i.
  2. B - Giao Giám c Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i có nhi m v : Gi i quy t s cán b c a Văn phòng Liên hi p theo 2 hư ng : - M t s cán b chuy n v công ty S n xu t Xu t nh p khNu Xe p xe máy Hà N i làm vi c theo s b trí, s p x p c a Công ty. - M t s cán b có nguy n v ng ngh công tác ư c gi i quy t ch theo Lu t nh i v i ơn v gi i th . i u 3: Giao trách nhi m cho các ng chí : - Giám c S Tài chính V t giá, Chi c c trư ng chi c c tài chính doanh nghi p Hà N i, C c trư ng C c thu Hà N i ph i h p v i các cơ quan có liên quan c a Thành ph , cùng v i Giám c Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i gi i quy t nh ng v n t n t i v tài chính, v n quĩ, công n và ki m kê, ánh giá tài s n...c a văn phòng Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i trư c khi ti n hành bàn giao cho S Công nghi p Hà N i. - Giám c S Lao ng Thương binh và xã h i Hà N i cùng v i Giám c Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i bàn b c th ng nh t vi c gi i quy t ch chính sách cho s cán b c a Liên hi p trư c khi k t thúc ho t ng c a Liên hi p. - Giám c Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i t ch c bàn giao toàn b h sơ tài li u và m i công tác có liên quan n doanh nghi p cho S Công nghi p Hà N i trư c ngày 15/6/2002 và có trách nhi m chuy n giao con d u c a Liên hi p cho Công an Thành ph sau khi k t thúc ho t ng c a Liên hi p. - Giám c S Công nghi p Hà N i t ch c ti p nh n các doanh nghi p c a Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i trư c ngày 15/6/2002 m b o n nh v t ch c và ho t ng bình thư ng c a các doanh nghi p này. - Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph ch trì, ki m tra, ôn c cho n khi k t thúc ho t ng c a Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i. i u 4 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Tài chính V t giá, Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p Hà N i, C c trư ng C c thu Hà N i, Giám c S Công nghi p Hà N i, Giám c S Lao ng thương binh và xã h i Hà N i, Giám c Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i, Giám c các Công ty thành viên thu c Liên hi p Xí nghi p Xe p Xe máy Hà N i, Giám c các S , Ban, Ngành có liên quan thi hành quy t nh này k t ngày ký./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  3. Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản