Quyết định số 74/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 74/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 74/2003/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH LONG AN N NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Long An (Công văn s 1358/ CV-UB ngày 10 tháng 4 năm 2003, Công văn s 778/CV-UB ngày 06 tháng 3 năm 2003, Công văn s 3957/CV-UB ngày 30 tháng 10 năm 2002, Công văn s 2408/CV-UB ngày 11 tháng 7 năm 2002) và ý ki n c a các B : K ho ch và u tư (Công văn s 2027 BKH/DN ngày 07 tháng 4 năm 2003), Tài chính (Công văn s 3303 TC/TCDN ngày 10 tháng 4 năm 2003), Lao ng - Thương binh và Xã h i (Công văn s 1165/L TBXH-CSL VL ngày 15 tháng 4 năm 2003), N i v (Công văn s 590/BNV-TCBC ngày 25 tháng 3 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c U ban nhân dân t nh Long An n năm 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Long An có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung Phương án ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Long An trong vi c th c hi n Phương án nói trên.
  2. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch U ban nhân dân t nh Long An và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH LONG AN TH C HI N S P X P, IM I N NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2003/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C GI NGUYÊN PHÁP NHÂN VÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N I U L : 1. Doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích: - Công ty Công trình ô th Tân An, - Công ty Công trình công c ng B n L c, - Công ty Công trình công c ng c Hoà, - Công ty Công trình công c ng Th Th a, - Công ty Công trình công c ng Tân Th nh, - Công ty Công trình công c ng Vĩnh Hưng, - Công ty Công trình công c ng Châu Thành, - Xí nghi p Qu n lý - S a ch a giao thông, - Xí nghi p B n xe t u khách. 2. Doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh: - Công ty X s ki n thi t Long An,
  3. - Công ty Cơ khí Long An, - Công ty C p nư c Long An, - Xí nghi p C p nư c M c Hoá, - Công ty D̃ ch v và S n xu t nông lâm nghi p ng Tháp 1, - Công ty D̃ ch v - S n xu t nông lâm nghi p ng Tháp 4. II. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TH C HI N CÁC HÌNH TH C S P X P: 1. Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá: a) Năm 2003: * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m gi trên 50% t ng s c ph n c a doanh nghi p: - Công ty Dư c và V t tư y tƠ. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%, khi bán c ph n l n u: - Công ty V n t i Tân An, - Công ty Công trình giao thông Long An. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Nhà máy Gi y Long An, - XƯ nghi p S n xu t nư c á Long An, - Công ty Tư v n xây d ng giao thông, - Công ty V t tư nông nghi p Long An, b) Năm 2004: * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c n m gi c ph n th p nh t 51%, khi bán c ph n l n u: - Công ty Du l ch Long An, - Công ty Nông lâm s n xu t khNu Long An.
  4. * Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không gi c ph n: - Công ty Sách và Thi t b trư ng h c Long An, - Công ty Phát hành sách Long An. 2. C ph n hoá b ph n doanh nghi p. Năm 2003: - B ph n c a Công ty Cơ khƯ Long An. 3. Doanh nghi p chuy n thành ơn s nghi p că thu: - Công ty Phát hành phim và ChiƠu băng Long An, - Công ty Chăn nuôi Long An. 4. Doanh nghi p th c hi n bi n pháp gi i th : - Công ty Xu t nh p khNu t ng h p Long An, - Công ty D̃ ch v - S n xu t nông lâm nghi p ng Tháp 5. 5. Doanh nghi p chuy n i nơi khác: - Công ty D t Long An.
Đồng bộ tài khoản