Quyết định số 750/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 750/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 750/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế Huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, thi và cấp chứng chỉ chuyên môn Hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 750/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 750/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 750 /2000/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH HU N LUY N, B I DƯ NG C P NH T, THI VÀ C P CH NG CH CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG H I) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 158 B Lu t Hàng H i Vi t Nam ban hành ngày 30-6-1990 và Ngh quy t A.485(XII) c a T ch c Hàng h i Qu c t (IMO); Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B Giao thông v n t i. Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b - lao ng và C c trư ng C c Hàng H i Vi t Nam. QUY T NNH i u 1- Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch Hu n luy n, B i dư ng c p nh t, Thi và c p Ch ng ch chuyên môn Hoa tiêu Hàng h i". i u 2- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; các quy nh trư c ây liên quan n t ch c hu n luy n, b i dư ng c p nh t, thi và c p ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i trái v i nh ng quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này u b bãi b . i u 3- Các ông (bà): Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b - lao ng, C c trư ng C c Hàng H i Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký) QUY CH HU N LUY N, B I DƯ NG C P NH T, THI VÀ C P CH NG CH CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG H I
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 750/2000/Q -BGTVT ngày 30tháng 3 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Quy ch này quy nh v hu n luy n, b i dư ng c p nh t, t ch c thi và c p ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i cho hoa tiêu hàng h i Vi t Nam. i u 2: Nguyên t c chung 1. M i công vi c hu n luy n, b i dư ng c p nh t, t ch c thi và c p ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i i v i hoa tiêu hàng h i Vi t Nam (sau ây g i t t là hoa tiêu hàng h i) ph i tuân theo nh ng quy nh c a Quy ch này. 2. Ch có nh ng hoa tiêu hàng h i ã qua hu n luy n, b i dư ng c p nh t, d thi và ư c c p ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i theo nh ng quy nh c a Quy ch này m i ư c phép hành ngh hoa tiêu hàng h i t i Vi t Nam. 3. Hoa tiêu hàng h i quá 60 tu i không ư c hành ngh hoa tiêu. Trư ng h p c bi t, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có th căn c vào nhu c u th c t và ngh c a Giám c t ch c hoa tiêu hàng h i xem xét t ng trư ng h p c th cho phép hoa tiêu hàng h i ngo i h ng trên 60 tu i d n tàu v i i u ki n hoa tiêu ó ph i có s c kho , trình chuyên môn, nghi p v , tu i không quá 62 và có ơn tình nguy n ti p t c hành ngh hoa tiêu hàng h i. 4. Giám c t ch c Hoa tiêu ph i có B ng i h c Hàng h i và có th i gian hành ngh Hoa tiêu hàng h i ít nh t 5 năm; có năng l c t ch c qu n lý, am hi u pháp lu t hàng h i, pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan v hàng h i mà Vi t Nam ã ký k t ho c công nh n. 5. Nghiêm c m vi c b trí nh ng ngư i không có ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i, tu i và s c kho phù h p d n tàu ho t ng trong các vùng hoa tiêu hàng h i b t bu c Vi t Nam. Chương 2 H TH NG CH NG CH CHUYÊN MÔN VÀ CH C DANH HOA TIÊU HÀNG H I i u 3: 1. H th ng ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i bao g m: a) "Gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn hoa tiêu hàng h i" (sau ây vi t t t là GCNKNCM HTHH): Là ch ng ch c p cho các hoa tiêu hàng h i có kh năng chuyên môn m nhi m các ch c danh hoa tiêu hàng h i áp ng các quy nh t i Chương III và Chương V c a Quy ch này.
  3. b) "Gi y Ch ng nh n Vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i": Là ch ng ch c p cho các hoa tiêu hàng h i ã có GCNKNCM HTHH, th i gian th c t p theo các quy nh t i Chương VI c a Quy ch này. 2. M u các lo i ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i: M u các lo i ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i do B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t trên cơ s ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam. C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m t ch c in, phân ph i, qu n lý và hư ng d n vi c c p, i ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i trong ph m vi c nư c. i u 4: Quy nh v ch c danh hoa tiêu hàng h i 1. Ch c danh hoa tiêu hàng h i bao g m: a) Hoa tiêu hàng h i h ng ba; b) Hoa tiêu hàng h i h ng nhì; c) Hoa tiêu hàng h i h ng nh t; d) Hoa tiêu hàng h i ngo i h ng. 2. Ph m vi ư c phép hành ngh c a các ch c danh hoa tiêu hàng h i: Hoa tiêu hàng h i ư c c p GCNKNCM HTHH h ng nào thì ch ư c phép hành ngh hoa tiêu hàng h i trên các tàu bi n trong gi i h n c a h ng ó theo nh ng quy nh sau: a) Hoa tiêu hàng h i h ng ba: Hoa tiêu hàng h i h ng ba ch ư c phép d n các lo i tàu bi n có t ng dung tích dư i 4000 GT ho c có chi u dài t i a n 115 m. b) Hoa tiêu hàng h i h ng nhì: Hoa tiêu hàng h i h ng nhì ch ư c phép d n các lo i tàu bi n có t ng dung tích dư i 10.000 GT ho c có chi u dài t i a n 145m. c) Hoa tiêu hàng h i h ng nh t: Hoa tiêu hàng h i h ng nh t ch ư c phép d n các lo i tàu bi n có t ng dung tích dư i 20.000 GT ho c có chi u dài t i a n 175m. d) Hoa tiêu hàng h i ngo i h ng : Hoa tiêu hàng h i ngo i h ng ư c phép d n t t c các lo i tàu bi n không gi i h n t ng dung tích ho c chi u dài c a tàu. Chương 3
  4. I U KI N Ư C C P GI Y CH NG NH N KH NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG H I i u 5: Quy nh v các i u ki n chung ư c c p GCNKNCM HTHH, ph i có y các i u ki n chung như sau: 1. Có gi y ch ng nh n s c kh e áp ng các tiêu chuNn quy nh hi n hành iv i hoa tiêu hàng h i; 2. ã t t nghi p chuyên ngành i u khi n tàu bi n các trư ng hàng h i t b c cao ng tr lên; N u t t nghi p chuyên ngành trên các trư ng khác (như trư ng H i quân, Thu s n...) còn ph i tho mãn thêm i u ki n: Ph i qua l p b túc nh ng môn chưa h c ho c h c chưa t i các Trư ng do B Giao thông v n t i quy nh và ư c trư ng ó c p ch ng ch hoàn thành khoá h c. 3. ã t t nghi p khoá hu n luy n nghi p v hoa tiêu hàng h i; 4. ư c b i dư ng c p nh t ki n th c chuyên môn và trình ti ng Anh chuyên ngành phù h p v i trình các h ng hoa tiêu hàng h i (tr hoa tiêu hàng h i h ng ba); 5. Có th i gian th c t p ho c lư t d n tàu an toàn theo quy nh cho t ng h ng t i i u 6 c a Quy ch này; 6. Làm y h sơ theo quy nh c a C c Hàng h i Vi t Nam. i u 6: Các tiêu chuNn c th Ngoài các i u ki n chung ư c quy nh t i i u 5 c a Quy ch này, ph i tho mãn các tiêu chuNn c th sau ư c c p GCNKNCM HTHH cho t ng h ng: 1. Hoa tiêu hàng h i h ng ba: ã th c t p hoa tiêu hàng h i h ng ba dư i s hư ng d n c a hoa tiêu ã có GCNKNCM HTHH v i th i gian ít nh t là 36 tháng ho c có th i gian th c t p d n tàu an toàn ít nh t là 300 lư t tàu và ư c ơn v hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p xác nh n. 2. Hoa tiêu hàng h i h ng nhì: a) Có GCNKNCM HTHH h ng ba, ã c l p d n tàu an toàn ít nh t là 200 lư t tàu v i cương v hoa tiêu hàng h i h ng ba ho c có th i gian m nhi m t t công vi c c a hoa tiêu hàng h i h ng ba ít nh t là 24 tháng. b) Riêng i v i ngư i có GCNKNCM thuy n trư ng tàu bi n có t ng dung tích t 500 GT tr lên và ã có th i gian m nhi m ch c danh thuy n trư ng tương ng ít
  5. nh t 36 tháng thì ư c d thi c p GCNKNCM HTHH h ng nhì, nhưng ph i tho mãn các i u ki n sau: i) ã t t nghi p chuyên ngành i u khi n tàu bi n t b c cao ng tr lên; ii) ã t t nghi p khoá hu n luy n nghi p v hoa tiêu hàng h i; iii) Có th i gian d n tàu an toàn ít nh t 150 lư t tàu có t ng dung tích t 4.000 GT tr lên v i cương v th c t p hoa tiêu hàng h i h ng nhì ho c có th i gian th c t p hoa tiêu hàng h i h ng nhì ít nh t 12 tháng và ư c ơn v hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p xác nh n. 3. Hoa tiêu hàng h i h ng nh t: ã t t nghi p chuyên ngành i u khi n tàu bi n b c i h c; Có GCNKNCM HTHH h ng nhì, ã c l p d n tàu an toàn ít nh t 200 lư t tàu v i cương v hoa tiêu hàng h i h ng nhì ho c có th i gian m nhi m t t công vi c c a hoa tiêu hàng h i h ng nhì ít nh t 24 tháng; Ngoài ra ph i có th i gian th c t p hoa tiêu hàng h i h ng nh t ít nh t 6 tháng ho c ã th c t p d n tàu an toàn ít nh t 30 lư t tàu có t ng dung tích t 10.000 GT tr lên dư i s hư ng d n c a hoa tiêu hàng h i có GCNKNCM HTHH t h ng nh t tr lên và ư c ơn v hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p xác nh n. 4. Hoa tiêu hàng h i ngo i h ng: ã t t nghi p chuyên ngành i u khi n tàu bi n b c i h c; Có GCNKNCM HTHH h ng nh t, ã c l p d n tàu an toàn ít nh t 300 lư t tàu v i cương v hoa tiêu hàng h i h ng nh t ho c có th i gian m nhi m t t công vi c c a hoa tiêu hàng h i h ng nh t ít nh t 36 tháng; Ngoài ra ph i có th i gian th c t p hoa tiêu hàng h i ngo i h ng ít nh t 6 tháng ho c ã th c t p d n tàu an toàn ít nh t 30 lư t tàu có t ng dung tích t 20.000 GT tr lên dư i s hư ng d n c a hoa tiêu hàng h i có GCNKNCM HTHH ngo i h ng và ư c ơn v hoa tiêu nơi hư ng d n th c t p xác nh n. Chương 4 CHƯƠNG TRÌNH VÀ CƠ S HU N LUY N, B I DƯ NG C P NH T KI N TH C CHUYÊN MÔN CHO HOA TIÊU HÀNG H I i u 7:Chương trình hu n luy n, b i dư ng c p nh t 1. áp ng h th ng ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i ư c quy nh t i i u 3 c a Quy ch này, chương trình cho các khoá hu n luy n nghi p v và b i dư ng c p nh t ki n th c chuyên môn cho hoa tiêu hàng h i ph i áp ng các n i dung ư c quy nh t i Ngh quy t A.485(XII) c a T ch c Hàng h i Qu c t và phù h p i u ki n th c t hoa tiêu hàng h i t i Vi t Nam. 2. C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan biên so n chương trình hu n luy n, b i dư ng c p nh t ki n th c chuyên môn cho hoa tiêu hàng h i trình B Giao thông v n t i phê duy t.
  6. i u 8: Cơ s hu n luy n b i dư ng c p nh t ki n th c m i cho hoa tiêu hàng h i (g i t t là cơ s hu n luy n) 1. Các khoá hu n luy n, b i dư ng c p nh t ki n th c m i cho hoa tiêu hàng h i ư c t ch c t i các cơ s hu n luy n làm cơ s c p m i, chuy n i, gia h n GCNKNCM HTHH cho t ng h ng hoa tiêu hàng h i. 2. Cơ s hu n luy n ph i m b o t ch c hu n luy n, b i dư ng c p nh t ki n th c m i cho hoa tiêu hàng h i theo úng chương trình ư c B Giao thông v n t i phê duy t. 3. Các cơ s hu n luy n nêu trong Quy ch này ph i áp ng y các i u ki n, tiêu chuNn v cơ s v t ch t, trang thi t b , tài li u và i ngũ gi ng viên và ư c B Giao thông v n t i cho phép. 4. nh kỳ hàng năm, B Giao thông v n t i s ki m tra các cơ s hu n luy n ã ư c B c p gi y phép. B s rút Gi y phép hu n luy n hoa tiêu hàng h i i v i nh ng cơ s không ch p hành nh ng quy nh c a B . 5. Các cơ s ư c c p Gi y phép hu n luy n hoa tiêu hàng h i có nghĩa v : a) T ch c hu n luy n, b i dư ng c p nh t theo chương trình ã ư c B phê duy t. b) Theo dõi khoá hu n luy n, b i dư ng c p nh t và ánh giá k t qu hu n luy n. c) Qu n lý vi c hu n luy n, b i dư ng c p nh t b ng h m ng tin h c n i v i Trung tâm qu n lý ch ng ch c a C c Hàng h i Vi t Nam. d) Sau m i khoá hu n luy n, b i dư ng c p nh t báo cáo tình hình khoá h c v C c Hàng h i Vi t nam. Chương 5 QUY NNH V THI VÀ C P GI Y CH NG NH N KH NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG H I i u 9: Căn c vào nhu c u th c t , C c Hàng h i Vi t Nam ch o vi c m khoá hu n luy n, b i dư ng c p nh t và t ch c các kỳ thi c p GCNKNCM HTHH cho Hoa tiêu Hàng h i Vi t Nam. i u 10: 1. C c trư ng C c Hàng h i Vi t nam ra quy t nh thành l p H i ng thi Hoa tiêu Hàng h i cho m i kì thi tuỳ thu c vào n i dung và quy mô c a t ng khoá b i dư ng. H i ng thi Hoa tiêu Hàng h i g m các thành viên: Ch t ch H i ng là ngư i ư c C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam u quy n, các u viên là i di n Ban ch c năng
  7. c a C c, th trư ng cơ s hu n luy n, i di n cơ quan qu n lí ào t o c p B và Trư ng Ban giám kh o kì thi. 2. Ban Giám kh o các khoá thi Hoa tiêu Hàng h i do H i ng thi Hoa tiêu Hàng h i l a ch n và ngh C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh, bao g m các thành viên có tiêu chuNn chuyên môn sau: a) Các Hoa tiêu Hàng h i có GCNKNCM HTHH trên m t h ng c a H ng ư c t ch c thi, ho c cùng h ng i v i kỳ thi Hoa tiêu Hàng h i ngo i h ng, và ã có thâm niên m nhi m ch c danh Hoa tiêu Hàng h i tương ng ít nh t là ba năm. b) Các Thuy n trư ng H ng nh t ã m nhi m ch c danh tương ng ít nh t ba năm và các chuyên gia có uy tín v chuyên môn, nghi p v . Ngoài các tiêu chuNn chuyên môn nghi p v trên, các thành viên Ban Giám kh o ph i là nh ng ngư i có phNm ch t o c t t , n p s ng lành m nh, trung th c; không c a quy n, tham nhũng và ph i có ki n th c sư ph m. i u 11: H i ng thi c p GCNKNCM HTHH có nhi m v làm tư v n cho C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam v t ch c ch o, giám sát các kỳ thi Hoa tiêu hàng h i, c th là: 1. Xét duy t danh sách thí sinh c a các khoá thi theo các i u ki n ư c quy nh t i chương III c a Quy ch này; 2. ChuNn b các thi; 3. i u hành và ki m tra các kì thi; 4. X lý các v vi c x y ra trong các kỳ thi (n u có); 5. T ch c ch m thi; 6. T ng h p k t qu c a kì thi, báo cáo C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam phê duy t. i u 12: 1. Căn c biên b n c a H i ng thi, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ra quy t nh công nh n trúng tuy n c p, i GCNKNCM HTHH cho Hoa tiêu Hàng h i. 2. Thí sinh d thi t yêu c u t t c các môn thi theo quy nh ( t i m 5 tr lên trên thang i m 10) thì ư c công nh n trúng tuy n kỳ thi. 3. Trư ng h p thí sinh ch có 1/2 s môn t yêu c u thì k t qu các môn này s ư c b o lưu trong th i gian m t năm. i u 13
  8. 1. GCNKNCM HTHH c p cho hoa tiêu t t c các h ng ch có giá tr s d ng trong 5 năm k t ngày c p. 2. Khi h t h n s d ng, mu n ư c gia h n ho c i, xin c p m i ph i có hai i u ki n sau: a) Có tu i và s c kho phù h p v i quy nh t i Kho n 3 i u 2 và Kho n 1 i u 5 c a Quy ch này; b) ã m nhi m ch c danh phù h p v i GCNKNCM HTHH ư c t ng c ng 24 tháng tr lên trong vòng 5 năm. 3. Ngư i có GCNKNCM HTHH h t h n s d ng ã áp ng tiêu chuNn quy nh t i i m a nhưng chưa áp ng ư c tiêu chuNn quy nh t i i m b Kho n 2 i u này mu n ư c gia h n, ho c i, xin c p m i thì ph i qua th i gian th c t p ít nh t 3 tháng. i u 14: Trong trư ng h p Hoa tiêu Hàng h i có hành vi vi ph m pháp lu t gây h u qu thì tuỳ theo m c vi ph m, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có quy n t m ình ch hành ngh Hoa tiêu ho c thu h i ch ng ch chuyên môn c a Hoa tiêu Hàng h i. Vi c thu h i ch ng ch chuyên môn Hoa tiêu Hàng h i do H i ng thi Hoa tiêu Hàng h i ngh C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam xem xét, quy t nh. Chương 6 QUY NNH V C P GI Y CH NG NH N VÙNG HO T NG HOA TIÊU HÀNG H I i u 15: Căn c vào GCNKNCM HTHH ã c p, th i gian th c t p, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ra quy t nh c p "Gi y Ch ng nh n Vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i "theo nh ng nguyên t c sau: 1. Nh ng ngư i ã có GCNKNCM HTHH và ã qua th c t p i u ng d n tàu an toàn theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này khu v c nào thì ư c c p "Gi y Ch ng nh n Vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i" cho khu v c ó. 2. Vi c c p "Gi y Ch ng nh n Vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i" do Giám c t ch c hoa tiêu hàng h i ngh và có xác nh n v kh năng th c t d n tàu c a hoa tiêu ó c a giám c c ng v hàng h i t i khu v c d n tàu. i u 16: "Gi y Ch ng nh n Vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i" có th i gian s d ng b ng th i h n s d ng c a GCNKNCM HTHH ư c c p và trong kho n th i gian GCNKNCM HTHH còn giá tr s d ng thì:
  9. 1. Hoa tiêu hàng h i ư c c p "Gi y Ch ng nh n Vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i" cho khu v c hoa tiêu hàng h i nào thì ch ư c phép hành ngh hoa tiêu hàng h i t i khu v c ó. 2. Hoa tiêu hàng h i chuy n n khu v c khác ph i qua m t th i gian th c t p ít nh t 06 tháng và ch sau khi ư c c p "Gi y Ch ng nh n Vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i" t i khu v c ó thì m i ư c phép hành ngh hoa tiêu. Chương 7 I U KHO N THI HÀNH i u 17: 1. Nh ng quy nh v tiêu chuNn thi và c p ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i ban hành kèm theo Quy t nh s 2384/Q -PC ngày 17/11/1994 c a B trư ng B Giao thông v n t i v n ti p t c có hi u l c cho t i khi C c Hàng h i Vi t Nam t ch c ư c khoá th nh t hu n luy n, b i dư ng c p nh t và t ch c thi, c p các lo i ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i theo nh ng quy nh c a Quy ch này. 2. C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m chuNn b và trình B Giao thông v n t i phê duy t d th o chương trình hu n luy n, b i dư ng c p nh t, án v cơ s hu n luy n và m u ch ng ch chuyên môn hoa tiêu hàng h i theo nh ng quy nh c a Quy ch này trư c ngày 01/02/2001. i u 18: 1. C c Hàng h i Vi t Nam hư ng d n cách th c, th t c và th c hi n chuy n i các lo i ch ng ch chuyên môn Hoa tiêu Hàng h i cũ sang ch ng ch chuyên môn Hoa tiêu Hàng h i m i tương ng. 2. Vi c chuy n i B ng Hoa tiêu Hàng h i và Gi y phép vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i ã ư c c p theo nh ng quy nh kèm theo Quy t nh s 2384/Q -PC ngày 17/11/1994 c a B trư ng B Giao thông v n t i sang các GCNKNCM HTHH và Gi y Ch ng nh n Vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i m i tương ng ph i hoàn thành trư c ngày 01/02/2005. 3. Các lo i B ng Hoa tiêu Hàng h i và Gi y phép vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i ã ư c c p theo nh ng quy nh kèm theo Quy t nh s 2384/Q -PC ngày 17/11/1994 c a B trư ng B Giao thông v n t i ti p t c có giá tr s d ng n ngày 01/02/2005. 4. Sau ngày 01/02/2005, các lo i B ng Hoa tiêu Hàng h i và Gi y phép vùng ho t ng hoa tiêu hàng h i nói t i Kho n 3 i u này s h t hi u l c. i u 19: C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b và lao ng t ch c hư ng d n, ki m tra th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản