Quyết định số 76/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
4
download

Quyết định số 76/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3 đoạn nút Mai Dịch đến nút Nam cầu Thăng Long) tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :76/2005/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG Ư NG PH M VĂN NG (VÀNH AI 3 O N NÚT MAI DNCH N NÚT NAM C U THĂNG LONG) T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 08/N -CP ngày 24 tháng 1 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 43/1999/Q -UB ngày 29 tháng 5 năm 1999 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n C u Gi y t l 1:2000; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1:5000; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i công văn s 778/ QHKT-P1 ngày 25 tháng 4 năm 2005, QUY T NNH i u I: Phê duy t h sơ Ch gi i ư ng ư ng Ph m Văn ng (Vành ai 3 o n nút Mai D ch n nút Nam c u Thăng Long) t l 1:500 (có b n v kèm theo) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p, ư c S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i ch p thu n ngày 25 tháng 4 năm 2005, v i các n i dung chính như sau: 1- a i m: - i m u tuy n: nút giao thông gi a ư ng Vành ai 3 v i ư ng Xuân Thu - Qu c l 32 (nút Mai D ch). - i m cu i tuy n: nút giao thông phía Nam c u Thăng Long. - Tuy n ư ng i qua các phư ng D ch V ng, Mai D ch, qu n C u Gi y; các xã C Nhu , Xuân nh, huy n T Liêm v i chi u dài tuy n kho ng 6000m. 2. Hư ng tuy n - Hư ng tuy n c a ư ng d a trên cơ s ư ng Ph m Văn ng hi n có
  2. 3. C p h ng ư ng: Phù h p v i i u ch nh Quy ho ch chung th ô Hà N i và Báo cáo Nghiên c u ti n kh thi ư ng Vành ai 3 Hà N i ã ư c Th Tư ng Chính ph phê duy t, ư ng vành ai 3 có c p h ng là ư ng cao t c ô th , trong ó ư ng Ph m Văn ng thu c o n n m trong khu v c phát tri n ô th nên cùng v i vi c m b o lu ng xe cao t c còn ph i th c hi n ch c năng c a tuy n ư ng ph chính ô th . 4. M t c t ngang ư ng: M t c t ngang i n hình c a ư ng Ph m Văn ng có b r ng t 56m n 68m. Các thành ph n chính c a m t c t ngang ư ng d ki n g m: ph n ư ng xe cao t c (4¸6 làn xe); ph n ư ng xe a phương hai bên, d i t dành b trí tuy n ư ng s t ô th trên cao, v a hè và các d i phân cách. Trong thành ph n m t c t ngang ư ng cũng d ki n b trí các làn ư ng dành riêng cho xe buýt. Riêng o n qua làng Xuân nh t i nút Nam Thăng Long, do b h n ch b i công trình di tích l ch s ư c x p h ng và m t s d án, công trình l n ã ư c phép xây d ng, m t c t ngang ư ng có thu h p t i 56m, 58,40m và 59,45m. o n giáp trư ng i h c Qu c gia Hà N i (khu v c i h c Sư ph m Ngo i ng trư c ây) m t c t ngang ư ng ư c m r ng hơn, t i v trí r ng nh t (giáp nút Mai D ch) r ng kho ng 85m. Chi ti t c u t o m t c t ngang t ng o n c a tuy n ư ng s ư c xác nh khi duy t d án nghiên c u kh thi. 5. Ch gi i ư ng : ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, m t c t ngang ư ng qui ho ch, các kích thư c và i u ki n ghi trên b n v . 6. Các nút giao thông: Các nút giao thông chính: - Nút Mai D ch (giao gi a ư ng Vành ai 3 v i ư ng Xuân Thu - Qu c l 32). - Nút giao gi a ư ng Ph m Văn ng v i ư ng Hoàng Qu c Vi t kéo dài. - Nút giao gi a ư ng Ph m Văn ng v i ư ng quy ho ch H Tây - Khu công nghi p Nam Thăng Long r ng 60,5m. - Nút giao gi a ư ng Ph m Văn ng v i ư ng quy ho ch Xuân La - C Nhu - Ga Phú Di n - Xuân Phương. - Nút giao thông Nam c u Thăng Long T i các nút giao thông u t ch c giao khác m c v i ph n ư ng cao t c, cùng m c v i ph n ư ng ô th .
  3. Ph n ư ng cao t c trên c u c n t ch c các l i ra, vào liên k t v i h th ng ư ng ô th t i 3 v trí: nút Mai D ch, nút giao v i ư ng H Tây- Khu công nghi p Nam Thăng Long và nút Nam Thăng Long. Ch gi i các nút giao thông khác c t này s ư c xác nh theo d án và thi t k nút ư c c p có thNm quy n phê duy t. 7. Các ư ng ngang: H ng ch c a m t s tuy n ư ng ngang ã ư c nghiên c u sơ b th hi n trên b n v có tính ch t thông báo, vi c xác nh chính xác các ư ng ngang s ư c th c hi n khi l p h sơ ch gi i ư ng các ư ng ngang này. Trong quá trình l p quy ho ch chi ti t các khu v c hai bên tuy n, các ư ng ngang s ti p t c ư c b sung . 8. Tuy n ư ng s t ô th : Theo quy ho ch, trên ư ng Ph m Văn ng d ki n có tuy n ư ng s t ô th . Trong h sơ này có th hi n sơ b các phương án hành lang cho vi c xây d ng tuy n ư ng s t ô th và v trí nh p vào hành lang c a tuy n ư ng s t lên c u Thăng Long. Gi i pháp chi ti t s ư c th c hi n theo d án riêng. i u II: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký - Giao S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i hư ng d n ch u tư t ch c c m m c ch gi i ư ng t i th c a, bàn giao cho UBND qu n C u Gi y, UBND huy n T Liêm, UBND các xã, phư ng s t i qu n lý và công b các cơ quan, t ch c và nhân dân trong khu v c bi t và th c hi n. - Ch t ch UBND qu n C u Gi y, huy n T Liêm và các xã, phư ng có tuy n i qua có trách nhi m qu n lý m c gi i sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c xây d ng hai bên tuy n theo quy ho ch và ch gi i ư ng ư c duy t, x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n và theo quy nh c a pháp lu t. - Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài Nguyên, Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND các phư ng D ch V ng, Mai D ch, Ch t ch UBND các xã C Nhu , Xuân nh, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN TP HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản