Quyết định số 77/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định số 77/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2003/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung Điều 1 Quyết định số 101/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của UBND Thành phố về thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ đối với một số trường hợp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 77/2003/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH "V VI C B SUNG I U 1 QUY T NNH S 101/2001/Q -UB NGÀY 31/10/2001C A UBND THÀNH PH V THU TI N S D NG T THEO NGHN NNH 38/2000/N -CP NGÀY 23/8/2000 C A CHÍNH PH IV IM T S TRƯ NG H P KHI C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH " Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; Căn c Quy t nh s 69/1999/Q -UB ngày 18/8/1999 c a U ban Nhân dân Thành ph ban hành quy nh v kê khai, ăng ký, c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th ; Quy t nh s 65/2001/Q -UB ngày 29/8/2001 c a U ban Nhân dân Thành ph ban hành quy nh v kê khai, ăng ký, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t , t ao, và t vư n li n k khu dân cư nông thôn; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -UB ngày 25/11/2002 c a U ban Nhân dân Thành ph ban hành quy nh v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t trên a bàn thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám t S a chính Nhà t t i t trình s 3387/TTr-S CN ngày 26/6/2003, QUY T NNH: i u 1. B sung i u 1 Quy t nh s 101/2001/Q -UB ngày 31/10/2001 c a U ban Nhân dân Thành ph v thu ti n s d ng t theo Ngh nh 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 khi c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t và Gi y ch ng nh n quy n s d ng t trên a bàn thành ph Hà N i như sau: c- i v i các trư ng h p ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , Gi y ch ng nh n quy n s d ng t mà ngoài di n tích t có di n tích t vư n, ao li n k , khi ch s d ng th c hi n chuy n i, chuy n như ng m t ph n di n tích, ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích ư c chuy n i m c ích. Trư ng h p chuy n i, chuy n như ng toàn b di n tích t, n u ch s d ng có nhu c u chuy n i m c ích s d ng t vư n, t ao li n k sang làm t thì ph i n p 100% ti n s d ng t i v i di n tích t ư c chuy n i m c ích.
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c s : a chính Nhà t, Tài chính V t giá; C c trư ng C c Thu Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản