Quyết định số 77/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 77/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 77/2005/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 112/CV-UB ngày 07 tháng 02 năm 2005), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân tỉnh Thái Nguyên như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt. Đối với những công ty kinh doanh thua lỗ không cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân tỉnh Thái Nguyên thực hiện phương án này.
  2. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SẮP XẾP (Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) TT Tên doanh nghiệp Hình thức sắp xếp theo Nay điều chỉnh Thời gian Quyết định số 13/QĐ-TTg thực hiện ngày 02 tháng 01 năm 2003 1 Công ty Quản lý Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty TNHH 1 2005 và khai thác công thành viên trình thuỷ lợi Thái Nguyên 2 Công ty Cấp nước Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty TNHH 1 2005 Thái Nguyên thành viên 3 Công ty Quản lý Duy trì 100% vốn nhà nước Công ty TNHH 1 2005 đô thị Thái thành viên Nguyên 4 Công ty Muối I-ốt Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hoá, Nhà 2005 Thái Nguyên nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần 5 Công ty In Thái Duy trì 100% vốn nhà nước Cổ phần hoá, Nhà 2005 Nguyên nước nắm giữ cổ phần mức thấp
  3. hoặc không nắm giữ cổ phần
Đồng bộ tài khoản